Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proč je ECB nezávislá?

12. ledna 2017

Politická nezávislost pomáhá ECB naplňovat její prvořadý cíl, tj. udržovat cenovou stabilitu. Jedná se o základní kámen měnového systému eurozóny.

Proč je nezávislost centrálních bank nezbytná?

Nezávislost centrálních bank nebývala vždy samozřejmostí. Postupem času však převládl jednoznačný trend vymanit měnovou politiku z přímého politického vlivu. Rozsáhlé empirické poznatky a teoretické analýzy ukázaly, že nezávislé centrální banky dokáží lépe udržovat nízkou míru inflace.

Úkolem centrálních bank je chránit cenovou stabilitu a vytvářet tak základ pro zdravou a stabilní ekonomiku. Kdyby měla nad centrální bankou přímou kontrolu vláda, mohli by být politici v pokušení měnit úrokové sazby ve svůj prospěch, aby stimulovali krátkodobou ekonomickou konjunkturu, nebo využívat peníze centrální banky k financování populárních politických opatření. Tak by vznikly vážné ekonomické škody v dlouhodobém horizontu.

Aby se zajistilo, že ECB bude jednat v nejlepším zájmu evropských občanů, byla vytvořena výhradně jako nezávislá instituce. Smlouva o fungování Evropské unie uděluje ECB velice jasný a současně omezený mandát k udržování cenové stability v eurozóně. Díky tomu může ECB provádět měnovou politiku, která podporuje ekonomický růst a tvorbu pracovních míst v Evropě.

Jaké jsou hlavní pilíře nezávislosti ECB?

ECB je před všemi typy politického vlivu chráněna institucionálním rámcem jednotné měnové politiky. Nezávislost ECB stojí na pěti hlavních pilířích, které jsou zaneseny do statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a do Smlouvy o fungování Evropské unie.

Institucionální nezávislost

Smlouva stanoví, že ECB nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné instituce, vlády nebo jiného subjektu. Současně pak vlády členských států ani ostatní orgány EU nesmějí ovlivňovat rozhodovací orgány ECB.

Osobní nezávislost

Statut chrání osobní nezávislost členů Výkonné rady ECB. Členové jsou jmenováni na období osmi let (bez možnosti prodloužení), během nichž mohou být odvoláni pouze v případě vážného pochybení. Díky tomu můžou přijímat zodpovědná a objektivní rozhodnutí.

Funkční a operační nezávislost

Statut uděluje ECB všechny nezbytné pravomoci k dosažení jejího prvořadého cíle udržovat cenovou stabilitu. V tomto směru má Eurosystém výlučnou pravomoc, pokud jde o měnovou politiku v eurozóně. ECB také nesmí poskytovat úvěry přímo veřejnému sektoru. To jí zaručuje ochranu před tlakem ze strany veřejných orgánů.

Finanční a organizační nezávislost

Aby se možnost vnějšího vlivu na Eurosystém omezila ještě více, mají ECB a národní centrální banky své vlastní finanční zdroje a příjmy. Statut dovoluje ECB organizovat svou vnitřní strukturu, jak uzná za vhodné. Tato autonomie umožňuje Eurosystému plnit všechny požadované úkoly.

Právní nezávislost

ECB má rovněž vlastní právní subjektivitu. Díky tomu může v případě potřeby bránit svou nezávislost u Soudního dvora.

Jak zajišťuje ECB odpovědnost?

Nezávislost centrální banky jde ruku v ruce s její odpovědností. Proto ECB svá rozhodnutí vysvětluje a zdůvodňuje občanům EU a jejich voleným zástupcům. Prezident ECB se účastní mimo jiné čtvrtletních slyšení na půdě Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu se také mohou obracet na ECB s písemnými dotazy.

Jak se ECB zodpovídá za svou činnost?

Pět pilířů nezávislosti tedy umožňuje ECB provádět měnovou politiku nezávisle a efektivně. Komplexní rámec pak souběžně zajišťuje odpovědnost ECB. Díky tomu může ECB plnit svůj prvořadý cíl udržovat cenovou stabilitu a jednat v nejlepším zájmu občanů eurozóny a evropské ekonomiky.