Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kodėl ECB yra nepriklausomas?

2017 01 12

Kad galėtų įgyvendinti pagrindinį savo tikslą – palaikyti kainų stabilumą, ECB turi būti politiškai nepriklausomas. ECB politinis nepriklausomumas yra euro zonos pinigų sistemos pamatas.

Kodėl centrinis bankas turi būti nepriklausomas?

Centriniai bankai ne visada buvo nepriklausomi, tačiau ilgainiui pinigų politika buvo vis labiau atskiriama nuo tiesioginės politinės įtakos. Daugybė empirinių duomenų ir išsami teorinė analizė parodė, kad nepriklausomiems centriniams bankams labiau sekasi palaikyti mažą infliaciją.

Rūpindamiesi kainų stabilumu centriniai bankai kloja sveikos ir stabilios ekonomikos pamatą. Jei vyriausybės galėtų tiesiogiai kontroliuoti centrinius bankus, politikams galėtų kilti pagunda keisti palūkanų normas, kad sukeltų trumpalaikį ekonomikos pakilimą, arba centrinio banko lėšomis finansuoti populistines politikos priemones. Ilguoju laikotarpiu tai padarytų rimtos žalos ekonomikai.

Siekiant užtikrinti, kad dirbtų vedamas Europos gyventojų interesų, ECB buvo specialiai įkurtas kaip nepriklausoma institucija. Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Centriniam Bankui pavestas labai aiškiai apibrėžtas uždavinys euro zonoje palaikyti kainų stabilumą. Todėl Europoje ECB gali vykdyti ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą skatinančią pinigų politiką.

Kokie pagrindiniai ECB nepriklausomumo dėmenys?

Institucinė bendros pinigų politikos struktūra apsaugo ECB nuo visų tipų politinės įtakos. ECB nepriklausomumas susideda iš penkių pagrindinių dėmenų, nustatytų Europos centrinių bankų sistemos statute ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Institucinis nepriklausomumas

Sutartyje nustatyta, kad ECB nesiekia gauti ir nepriima jokių institucijų, vyriausybių ar kitų subjektų nurodymų. Taip pat ir valstybių narių vyriausybėms bei kitoms ES institucijoms draudžiama daryti įtaką sprendimus priimantiems ECB organams.

Asmeninis nepriklausomumas

Statutu saugomas ECB vykdomosios valdybos narių asmeninis nepriklausomumas. Nariai skiriami vienai, nepratęsiamai aštuonerių metų kadencijai ir nuo pareigų gali būti nušalinti tik tuo atveju, jei padaro sunkų nusižengimą. Tokia tvarka leidžia jiems priimti atsakingus ir objektyvius sprendimus.

Funkcinis ir veiklos nepriklausomumas

Statutu Europos Centriniam Bankui suteikiamos visos kompetencijos, būtinos jo pagrindiniam tikslui – kainų stabilumui – įgyvendinti. Todėl Eurosistema turi išimtinę kompetenciją euro zonoje vykdyti pinigų politiką. Be to, ECB draudžiama tiesiogiai skolinti viešajam sektoriui. Tai apsaugo jį nuo viešosios valdžios institucijų spaudimo.

Finansinis ir organizacinis nepriklausomumas

Kad išorės subjektams liktų dar mažiau galimybių daryti įtaką Eurosistemai, Europos Centrinis Bankas ir nacionaliniai centriniai bankai turi savo finansinius išteklius ir pajamas. Statutu ECB leidžiama savo vidaus struktūrą organizuoti savarankiškai. Tokia autonomija sudaro sąlygas Eurosistemai vykdyti visas savo funkcijas kaip pridera.

Teisinis nepriklausomumas

ECB yra atskiras juridinis subjektas. Todėl prireikus, kad apsaugotų savo nepriklausomumą, jis gali kelti ieškinius Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

Kaip ECB užtikrina atskaitomybę?

Atskaitomybė yra neatsiejama nuo centrinio banko nepriklausomumo. Todėl ES piliečiams ir jų išrinktiems atstovams ECB aiškina savo sprendimus ir kokiais argumentais remiantis jie priimti. Be to, ECB pirmininkas kartą per ketvirtį skaito pranešimą Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitete. Europos Parlamento nariai taip pat gali ECB teikti klausimus raštu.

Kaip ECB atsiskaito už savo sprendimus?

Apskritai, visas šis iš penkių dėmenų sudarytas ECB nepriklausomumas leidžia jam pinigų politiką vykdyti savarankiškai ir efektyviai. Kartu užtikrinama ir ECB atskaitomybė. Visa tai leidžia ECB siekti savo pagrindinio tikslo – kainų stabilumo – ir dirbti euro zonos šalių piliečių ir Europos ekonomikos labui.