Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз

  1. Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 1..
  2. Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз  OВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203..
  3. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.  OВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 1..