Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Fråga oss

Vi strävar efter att vara öppna, tillgängliga och begripliga för alla medborgare

ECB är euroområdets centralbank och vi på ECB arbetar för mer än 340 miljoner européer. ECB:s uppgift är att hålla priserna stabila och bidra till att bankerna är säkra.

Vill du veta vilka beslut som ECB fattar och hur de påverkar din vardag? Ta en titt nedan och ställ frågor till oss! Under 2020 inkom över 16 000 förfrågningar från hela världen.

Om ECB

Vad är ECB?

Europeiska centralbanken (ECB) är euroområdets centralbank och förvaltar de pengar som är i omlopp i euroområdet. ECB har som viktigaste uppgift att upprätthålla prisstabilitet och gör det framför allt genom att sätta lämpliga räntor.

Förklaring: Vad är en centralbank? ECB och Eurosystemet på tre minuter

Inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) ansvarar vi även för banktillsynen.

ECB:s åtgärder vägleds av principerna om öppenhet, oberoende och ansvarsskyldighet.

Förklaring: Varför är ECB oberoende?
Beviljar ECB lån? Kan jag öppna ett bankkonto hos ECB?

Nej, ECB tillhandahåller inte vanliga banktjänster till privatpersoner eller företag. Vi tar inte kontakt med personer för att erbjuda banktjänster och har ingen internetbank.

Vidare:

  • ECB är inte involverad i penningöverföringar.
  • ECB tar inte ut avgifter för gränsöverskridande överföringar.
  • ECB tar inte emot insättningar från tredje part.
  • ECB spärrar inte medel och utfärdar inte heller intyg för frigörande av medel.
Vilket språk talas på ECB?

Det finns för närvarande 24 officiella EU-språk och du kan använda alla dessa språk i dina kontakter med oss. Vilka språk vi använder för att kommunicera med medborgarna beror på målgrupp och omständigheter.

ECB offentliggör rättsakter på alla officiella språk.

Engelska är det språk vi använder internt.

Vem äger ECB?

ECB ägs gemensamt av centralbankerna i samtliga EU-länder. Varje lands andel av ECB:s kapital beräknas till lika del utifrån dess befolkning och bruttonationalprodukt (BNP). De länder som använder euron betalar mer än övriga EU-länder. Utifrån dessa faktorer skapas den så kallade fördelningsnyckeln, som sedan avgör hur mycket varje nationell centralbank ska betala.

Förklaring: Vem äger ECB?
Går ECB med vinst? Eller med förlust?

Precis som alla andra banker har ECB en resultaträkning. ECB:s nettovinst eller nettoförlust fördelas mellan de nationella centralbankerna i euroområdet. Enligt ECBS-stadgan kan upp till 20 procent av vinsten behållas som reserver, medan återstående vinst ska delas ut till ECB:s aktieägare i förhållande till deras inbetalda andelar. Eventuella förluster kan kvittas mot de allmänna reserverna, årets intäkter eller de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna.

Förklaring: Går ECB med vinst?

Penningpolitik

Vad är ECB:s penningpolitik?

ECB:s penningpolitik omfattar alla beslut som tas för att påverka kostnaden för och tillgängligheten på pengar i ekonomin och som syftar till att vårt prisstabilitetsmål uppnås. ECB:s primära penningpolitiska instrument är styrräntorna. Ändras dessa räntor påverkar det räntorna i hela ekonomin, särskilt de räntor som banker använder när de lånar ut pengar till privatpersoner och företag. Vid behov kan ECB även använda andra verktyg för att uppnå prisstabilitetsmålet.

Senaste penningpolitiska beslut
Varför är prisstabilitet så viktigt?

Enligt artikel 127 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är ECB:s huvudmål prisstabilitet. ECB-rådet anser att bästa sättet att uppnå prisstabilitet är att sträva efter en årlig inflationstakt på 2 procent på medellång sikt, mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) Stabila priser gör det lättare för privatpersoner att planera sitt sparande och stimulerar företag att investera. De bidrar dessutom till att upprätthålla förtroendet för vår valuta genom att stabilisera mängden varor och tjänster som kan köpas för ett visst belopp i euro.

Förklaring: Varför är det viktigt med stabila priser?
Varför är räntorna låga?

När inflationen beräknas ligga under tvåprocentsmålet på medellång sikt försöker ECB stimulera ekonomin med hjälp av sina styrräntor och andra verktyg. Om räntan hålls låg bidrar det till att det blir billigare för bankerna att låna ut pengar. Detta ökar i sin tur investeringarna och konsumtionen i ekonomin. Med låga räntor ökar också värdet på tillgångar, som pensioner och bostäder, vilket också stimulerar till sparande. Allt detta leder till ökad aktivitet och tillväxt, vilket får inflationen att stiga.

Förklaring: Varför är räntorna låga?
Vad är syftet med tillgångsköp? Och hur går de till?

Tillgångsköp handlar om att centralbanker köper tillgångar, t.ex. stats- eller företagsobligationer, i syfte att få ner de längre räntorna. Detta hjälper ekonomin eftersom konsumtion och investeringar får en skjuts. I förlängningen bidrar det till att bygga upp pristrycket och få inflationen till tvåprocentsmålet. Det är en penningpolitisk åtgärd som används framför allt när styrräntorna är mycket låga.

Förklaring: Hur fungerar tillgångsköp?
Vad innebär ECB:s nya penningpolitiska strategi?

ECB:s nya penningpolitiska strategi offentliggjordes den 8 juli 2021. Euroområdets ekonomi och världsekonomin har genomgått genomgripande förändringar sedan den förra strategiöversynen som gjordes 2003. Minskad produktivitet, förändrad demografi och efterdyningar av finanskrisen har inneburit att vi har mindre handlingsutrymme att nå våra mål enbart genom att ändra styrräntorna. Andra utmaningar för penningpolitiken är globalisering, digitalisering, hot mot miljömässig hållbarhet och förändringar i det finansiella systemet.

Även om ECB:s uppdrag tilldelas genom fördragen, utformas den penningpolitiska strategin av ECB. I denna strategi fastställs hur prisstabilitetsmålet i euroområdet ska uppnås med hjälp av en lämplig uppsättning penningpolitiska instrument. Med den nya strategin ska ECB eftersträva ett symmetriskt inflationsmål på 2 procent, vilket innebär att det är lika oönskat med en inflation som ligger under målet som att den är alltför hög.

Läs mer om strategiöversynen
Har du fler frågor om ECB:s penningpolitik?

Vill du veta mer om de penningpolitiska verktygen, åtgärderna och besluten?

Mer om penningpolitik

Vill du veta mer om huvuddragen i strategiöversynen?

Frågor och svar om strategiöversynen

Banktillsyn

Vad är banktillsyn?

Syftet med den europeiska banktillsynen är att se till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt, att öka finansiell integration och stabilitet och att säkerställa en konsekvent tillsyn.

ECB förklarar: Europeisk banktillsyn
Vad är SSM?

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) avser systemet med banktillsyn i Europa. I SSM ingår ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna.

SSM på tre minuter
Ansvarar ECB:s banktillsyn för frågor som rör konsumentskydd och penningtvätt?

Nej, konsumentskydd och kampen mot penningtvätt ligger utanför ECB:s ansvarsområde och hanteras därför fortfarande av nationella myndigheter. Om du har klagomål på din bank ska du kontakta banken direkt eller vända dig till den myndighet som ansvarar för sådana ärenden i ditt land.

Nationella behöriga myndigheter Om bekämpning av penningtvätt
Vad kan jag göra om jag misstänker en överträdelse av EU-lagstiftningen?

Vi uppmuntrar privatpersoner att rapportera misstänkta överträdelser av relevant unionslagstiftning direkt till oss via vår plattform för visselblåsare. ECB skyddar personuppgifter och säkerställer lämpligt skydd såväl för de personer som rapporterar om överträdelser som för dem som anklagas.

Hur gör jag för att begära specifik information om banker som står under tillsyn?

Att ge tillgång till information är viktigt för ECB. Vi eftersträvar största möjliga öppenhet, men samtidigt behöver ECB upprätthålla sekretess i frågor som rör hur vi utför våra uppgifter.

Information om enskilda banker under tillsyn skyddas uttryckligen av ett antal krav på tystnadsplikt som fastställs i EU-lagstiftningen, t.ex. kapitalkravsdirektivet (CRD).

Tillgång till ECB:s handlingar regleras i beslut ECB/2004/3 av den 4 mars 2004, i dess ändrade lydelse. I linje med åtagandet om öppenhet och transparens har ett offentligt register över handlingar upprättats. Med detta register möjliggörs och underlättas forskning.

Se det offentliga registret över handlingar
Vilka banker står under ECB:s tillsyn?
Har du fler frågor om banktillsyn?

Euron och betalningssystemen

Vilken nytta har vi som européer av euron?

Inrättandet av euron var en imponerande bedrift. I och med euron blev det så mycket enklare och säkrare att resa, studera och arbeta utomlands och Europas folk kom närmare varandra. Maastrichtfördraget var en av de viktigaste milstolparna i den europeiska integrationsprocessen och banade bl.a. väg för inrättandet av en gemensam valuta.

Vilken nytta har européerna av euron?
Vad är en digital euro?

En digital euro är fortfarande en euro, bara att den är digital. Det betyder att den blir en elektronisk version av de pengar som ges ut av Eurosystemet (ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet) och är tillgänglig för alla invånare och företag.

En digital euro skulle vara ett snabbt, enkelt och säkert instrument för dina dagliga betalningar. Den skulle stödja digitalisering av den europeiska ekonomin och aktivt främja innovation i fråga om massbetalningar. Vi undersöker fördelarna och riskerna så att euron fortsätter att tjäna européerna väl.

Mer om den digitala euron
Vilka fördelar har en digital euro?

En digital euro skulle kombinera ett digitalt betalningsinstruments effektivitet med centralbankspengars säkerhet. Den skulle hjälpa EU att vara fortsatt oberoende av digitala betalningsmetoder som ges ut och kontrolleras utanför euroområdet. Vidare skulle en digital euro säkerställa finansiell stabilitet och monetär suveränitet samt bidra till att upprätthålla förtroendet för betalningar i den digitala tidsåldern.

Kommer ECB att sluta ge ut kontanter?

En digital euro skulle inte ersätta kontanter – den skulle vara ett komplement. De nationella centralbankerna och ECB skulle dock fortsätta att se till att det går att få tillgång till kontanter i hela euroområdet. En digital euro skulle med andra ord utgöra ytterligare ett betalningsalternativ som förenklar betalningar och bidrar till ekonomisk inkludering.

Hur skulle den digitala euron kunna se ut?

Experter från Eurosystemet har fastställt ett antal grundläggande krav. En digital euro ska vara lättillgänglig, stabil, säker, effektiv, ha integritet och vara i linje med lagstiftningen. Dessa krav kommer att hjälpa oss att fastställa hur en digital euro kan se ut. Den skulle utformas för att vara kompatibel med privata betalningslösningar och därigenom underlätta heltäckande europeiska betalningar och tilläggstjänster för konsumenter.

Är 500-eurosedlar fortfarande giltiga?

Ja, 500-eurosedlar är fortfarande ett lagligt betalningsmedel. Det betyder att de fortfarande kan användas som betalningsmedel och värdebevarare.

Mer om 500-eurosedeln
Får jag använda bilder av eurosedlar?

Bilder på eurosedlar får användas för icke-yrkesmässiga ändamål utan vårt förhandsgodkännande, förutsatt att du följer gällande regler (särskilt artikel 2 i beslut ECB/2013/10). Dessa regler ska säkerställa att en reproduktion inte kan förväxlas med en äkta sedel. Detta är viktigt eftersom detta skulle skada förtroendet för euron.

Om du vill använda högupplösta bilder av eurosedlar för yrkesmässiga ändamål måste du kontakta ECB på Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, så att vi kan göra en bedömning. Om din förfrågan godkänns får du elektroniska bilder skickade till dig.

Vad är Target2?

Target2 är ett betalningssystem som ägs och drivs av ECB och de nationella centralbankerna. Det är den mest använda plattformen för stora betalningar från såväl centralbanker som vanliga banker.

Mer information om det här betalningssystemet
Vad är TIPS?

TIPS är en ny marknadsinfrastrukturtjänst som har lanserats av ECB och de nationella centralbankerna. Genom denna tjänst kan tjänsteleverantörer erbjuda sina kunder att överföra pengar i realtid, dygnet runt. Tack vare TIPS kan direktbetalningar nu genomföras snabbt och säkert.

Mer information om avveckling av direktbetalningar
Har du fler frågor om euron och ECB:s betalningssystem?

Vad har ECB för kontantstrategi? Varför är det viktigt med kontanter? Hur vill människor i euroområdet betala?

Här hittar du svaren på dessa frågor

Varför är betalningssystemen så viktiga?

Gå till Betalningar & marknader

Klimatförändringar

Hur påverkar klimatförändringar penningpolitiken?

Fler och kraftigare naturkatastrofer har en negativ inverkan på ekonomin och det finansiella systemet. De kan påverka ekonomisk tillväxt, inflation och penningpolitikens verkan på människor och företag. Detta får konsekvenser för prisstabiliteten, ECB:s huvuduppgift. Därför har klimatförändrings-överväganden integrerats i det penningpolitiska ramverket.

Hur beaktas klimatförändringsaspekter i penningpolitiska beslut?
Vad är centrumet för klimatförändringar?

ECB har nyligen inrättat ett centrum för klimatförändringar för att tillvarata intern expertis och utforma klimatagendan i nära samarbete med andra verksamhetsområden. Verksamheten kommer att omfatta allt från penningpolitik till tillsynsfunktioner. En del av ECB:s fondportfölj har investerats i Bank for International Settlements (BIS) fond för gröna obligationer i euro.

Pressmeddelande om centrumet för klimatförändringar
Hur ser färdplanen för ECB:s grönare penningpolitik ut?

Som resultat av vår strategiöversyn har ECB-rådet infört en ambitiös färdplan för hur klimatförändrings­överväganden ska integreras i vårt arbete.

Pressmeddelande om handlingsplanen för att beakta klimatförändrings­överväganden i den penningpolitiska strategin
Investerar ECB i gröna obligationer?

För närvarande innehar ECB omkring en femtedel av alla godtagbara gröna företagsobligationer. Gröna obligationer emitteras framför allt inom sektorer som allmännyttiga tjänster, infrastruktur, transport och byggverksamhet. Företag i dessa sektorer emitterar så kallade gröna obligationer för att finansiera införandet av effektivare teknik, minska koldioxidavtryck och för att styra om energiportföljer mot förnybara källor.

Centralbankerna är inte huvudaktör i kampen mot klimatförändringar. Men detta är uppenbart en fråga som påverkar prisstabiliteten, som är ECB:s huvuduppgift. Följaktligen får klimatet konsekvenser för den penningpolitiska strategin. Vill du veta mer om sambandet mellan klimatförändringarna och ECB?

Mer om klimatförändringar och ECB

Vår respons på coronakrisen

Vad gör ECB under coronapandemin?

ECB har vidtagit ett antal penningpolitiska åtgärder och banktillsynsåtgärder för att mildra coronapandemins effekter på ekonomin i euroområdet samt för att stödja alla invånare i Europa.

ECB:s insatser mot pandemin Mer om ECB:s coronaåtgärder
Vad är PEPP?

PEPP (stödköpsprogrammet föranlett av pandemin) är ett program för köp av tillgångar, lanserat i mars 2020 för att motverka coronapandemins negativa effekter på euroområdets ekonomi. Syftet med detta inköpsprogram är att hjälpa invånare, företag och regeringar att till förmånliga villkor få tillgång till de medel de kan behöva för att klara utmaningarna med pandemin.

Pressmeddelande om PEPP Mer om ECB:s stödköpsprogram föranlett av pandemin
Hur stöder ECB tillgången till lån?

Vi har erbjudit långfristig finansiering till bankerna för att stödja utlåningen till hushåll och företag, däribland små och medelstora företag. Räntan för dessa medel har sänkts, vilket stimulerar bankerna att öka utlåningen. Vi har också utvidgat förteckningen över tillgångar som banker kan använda som säkerhet, vilket utgör en typ av försäkring när vi lånar ut till dem. Sammantaget har dessa åtgärder bidragit till att upprätthålla bankernas utlåning till hushåll och företag under hela pandemin.

Berätta mer: Vad är säkerheter?.
Får bankerna betala ut utdelning?

Den 27 mars 2020 rekommenderade ECB att kreditinstitut temporärt inte betalar ut några utdelningar samt avstår från att köpa tillbaka egna aktier på grund av exceptionella och svåra omständigheter. Det allmänna målet var att stärka bankernas förmåga att absorbera förluster och vara i stånd att fortsätta låna ut för att stödja ekonomin.

Denna rekommendation reviderades och omvandlades i december 2020 till en uppmaning att iaktta extrem försiktighet.

Den 23 juli 2021 kom ECB med sitt beslut att inte förlänga utdelningsrekommendationen efter september 2021.

Var uppmärksam

ECB:s namn och logotyp kan missbrukas

ECB tillhandahåller inte vanliga banktjänster. Vår identitet missbrukas ibland i samband med blufftransaktioner och andra bedrägerier. Personer kan utge sig för att vara anställda på ECB. Det förekommer även att man hänvisar till ECB-medarbetare i samband med bedrägerier eller missbrukar vårt namn och vår logotyp.

Läs mer om missbruk av ECB:s namn och vad du själv kan göra

Konsumentskydd och bekämpning av penningtvätt omfattas inte av ECB:s mandat

Det är fortfarande de nationella tillsynsmyndigheterna som ansvarar för relationerna mellan banker och deras kunder (konsumentskydd) samt för kampen mot penningtvätt. Dessa arbetsuppgifter ligger utanför ECB:s ansvarsområde.

Information om bekämpning av penningtvätt

Hur kontaktar du oss?

Du kan lämna frågor, synpunkter eller förslag om våra uppgifter och aktiviteter på något av de 24 officiella EU-språken via e-post eller vanlig post. Du når oss även per telefon, måndag till fredag kl. 10.00–12.00 och kl. 14.00–16.00 CET.

Alla sidor i detta avsnitt