European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Fiafraigh dínn

Tá sé mar aidhm againn a bheith trédhearcach agus go mbeidh tuiscint ag gach saoránach ar a ndéanaimid

Is sinne banc ceannais an limistéir euro agus freastalaímid ar bhreis agus 340 milliún Eorpach. Oibrímid chun praghsanna a choimeád cobhsaí agus tá ról againn maidir le bainc a choimeád sábháilte.

Ar mhaith leat eolas a fháil faoi na cinntí a ghlacaimid sa Bhanc Ceannais Eorpach agus faoin tionchar atá acu ar do shaol laethúil? Lean ort ag léamh agus cuir ceist orainn más gá! Sa bhliain 2020 ghlacamar le breis agus 16,000 fiosrúchán ó dhaoine ar fud an domhain.

Eolas faoin mBanc Ceannais Eorpach

Cad é an Banc Ceannais Eorpach?

Is é an Banc Ceannais Eorpach an banc ceannais don limistéar euro agus déanann sé bainistíocht ar an méid airgid a bhíonn i gcúrsaíocht ann. Is é an príomhchuspóir atá againn praghsanna a choimeád cobhsaí agus is iad rátaí úis an phríomhuirlis a úsáidimid chuige sin.

Míniú: Cad is banc ceannais ann? An Banc Ceannais agus an tEurochóras mínithe i dtrí nóiméad

Is sinne atá freagrach as bainc a mhaoirsiú laistigh de chreat an tSásra Maoirseachta Aonair.

Tá an trédhearcacht, an neamhspleáchas agus an chuntasacht mar bhunprionsabail againn agus sinn i mbun na hoibre sin.

Míniú: Cén fáth a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach neamhspleách?
An gcuireann an Banc Ceannais Eorpach iasachtaí ar fáil? An féidir liom cuntas a oscailt leis an mBanc Ceannais Eorpach?

Ní chuireann an Banc Ceannais Eorpach seirbhísí baincéireachta tráchtála ar fáil do dhaoine aonair ná d’eintitis chorparáideacha. Ní dhéanaimid teagmháil le saoránaigh chun seirbhísí baincéireachta tráchtála a mholadh agus níl suíomh gréasáin baincéireachta againn.

Ní dhéanann an Banc Ceannais Eorpach aon cheann de na gníomhaíochtaí seo ach oiread:

  • páirt a ghlacadh in aistrithe airgid
  • táillí aistrithe trasteorann a bhailiú
  • taiscí a ghlacadh ó thríú páirtithe
  • bac a chur le cistí ná teastais a eisiúint do scaoileadh cistí
Cén teanga a labhraítear sa Bhanc Ceannais Eorpach?

Tá 24 theanga oifigiúla ann san Aontas Eorpach faoi láthair agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn in aon cheann acu. Braitheann na teangacha a úsáidimid chun cumarsáid a dhéanamh le saoránaigh ar na daoine a bhfuilimid ag díriú orthu agus ar chúinsí eile.

Foilsíonn an Banc Ceannais Eorpach gníomhartha dlí i ngach teanga oifigiúil.

Is é Béarla an teanga oibre atá againn.

Cé leis an Banc Ceannais Eorpach?

Is leis na bainc cheannais uile i dtíortha an Aontais Eorpaigh é an Banc Ceannais Eorpach. Tagann an sciar atá ag gach tír de chaipteal an Bhainc Ceannais Eorpaigh lena daonra agus lena holltáirgeacht intíre (OTI) a bhfuil ualú comhionann ag an dá cheanna acu. Na tíortha sin a úsáideann an euro, íocann siadsan níos mó ná na tíortha nach n-úsáideann é. Tá na tosca sin ina mbunús leis an ní a dtugtar an scála le haghaidh shuibscríobh chaipiteal BCE air. Cinntear an méid a íocann gach banc ceannais náisiúnta bunaithe air sin.

Míniú: Cé leis an Banc Ceannais Eorpach?
An ngineann an Banc Ceannais Eorpach brabús? Nó an dtabhaíonn sé caillteanais?

Tá ráiteas brabúis agus caillteanais ag an mBanc Ceannais Eorpach amhail gach banc. Déantar glanbhrabús nó glanchaillteanas an Bhainc Ceannais Eorpaigh a leithdháileadh ar na bainc cheannais náisiúnta sa limistéar euro. I Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh, luaitear gur féidir oiread agus 20% den bhrabús a choimeád i gcúlchiste agus go ndéanfar an brabús a fhágfar a dháileadh ar scairsealbhóirí an Bhainc Ceannais Eorpaighi gcomhréir lena scaireanna láníoctha. Is féidir aon chaillteanas a fhritháireamh in aghaidh na gcúlchistí ginearálta, in aghaidh an ioncaim don bhliain nó in aghaidh na méideanna arna leithdháileadh ar gach banc ceannais.

Míniú: An ngineann an Banc Ceannais Eorpach brabús?

Beartas airgeadaíochta

What is the ECB's monetary policy?

The ECB’s monetary policy refers to all the decisions taken to influence the cost of and access to money in order to meet our price stability objective. Our primary monetary policy instrument is the set of key ECB interest rates. Any change in these rates affects interest rates in the whole economy, in particular the rates at which commercial banks lend money to individuals and companies. If necessary, we can also use other tools to help us achieve our primary objective of price stability.

Recent monetary policy decisions
Why is price stability so important?

Price stability is the ECB’s primary objective, as set out in Article 127 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Governing Council considers that price stability is best maintained by aiming for 2% inflation over the medium term, as measured by the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP). Stable prices make it easier for individuals to plan spending and encourage companies to invest. They also help to maintain confidence in our currency by stabilising the quantity of goods and services that can be purchased with a given amount of euro.

Explainer: Why are stable prices important?
Why are interest rates low?

When inflation over the medium term is expected to be below the 2% target, the ECB tries to stimulate the economy using the key ECB interest rates and other tools. Setting a low interest rate helps banks to lend money cheaply, which in turn increases investment and consumption in the economy. Low interest rates also boost the value of assets, like pensions and housing, which also encourages spending. All of this translates to more activity and growth, which boosts inflation.

Explainer: Why are interest rates low?
What is the purpose of asset purchases? And how do they work?

Asset purchases involve the central bank buying assets such as government or corporate bonds with the aim of reducing longer-term interest rates. This helps the economy as it boosts consumption and investment and ultimately helps price pressures to build up and bring inflation to the 2% target. It is a monetary policy measure that is used in particular when the key interest rates are very low.

Explainer: How asset purchases works
What is the new ECB monetary policy strategy?

The ECB’s new monetary policy strategy was published on 8 July 2021. Since the previous strategy review in 2003, the euro area economy and the global economy have undergone profound changes. The implications of reduced productivity, altered demographics, and the legacy of the financial crisis have reduced our scope to achieve our objectives solely through changes in policy interest rates. In addition, globalisation, digitalisation, the threat to environmental sustainability, and changes in the financial system present challenges for the conduct of monetary policy.

While our mandate is conferred by the Treaties, it is up to us to devise the monetary policy strategy. This strategy sets out how to achieve the primary objective of price stability in the euro area with an appropriate set of monetary policy instruments. The new strategy will see the ECB aim for a symmetric target of 2% inflation, implying that inflation lower than the target is equally as undesirable as it being too high.

More on the strategy review
An bhfuil ceisteanna eile agat faoinár mbeartas arigeadaíochta?

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár n-uirlisí, ár mbearta, agus ár gcinntí beartais airgeadaíochta?

Tuilleadh eolais faoin mbeartas airgeadaíochta

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoi phríomhthorthaí an athbhreithnithe straitéise?

Ceisteanna agus freagraí a bhaineann leis an athbhreithniú straitéise

Maoirseacht baincéireachta

Cad is maoirseacht baincéireachta ann?

Is é is aidhm leis an maoirseacht baincéireachta Eorpach sábháilteacht agus sláine an chórais baincéireachta Eorpaigh a áirithiú, comhtháthú agus cobhsaíocht airgeadais a mhéadú agus maoirseacht chomhsheasmhach a áirithiú.

Míniú ón mBanc Ceannais Eorpach: Maoirseacht baincéireachta Eorpach
Céard é an Sásra Maoirseachta Aonair (SAM)?

Tagraíonn an Sásra Maoirseachta Aonair (SAM) don chóras maoirseacht baincéireachta san Eoraip. Is ionann é agus an Banc Ceannais Eorpach agus na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta ó na tíortha a nglacann páirt ann.

Míniú gairid ar SAM
An bhfuil Maoirseacht Baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh freagrach as cosaint tomhaltóirí agus fruthsciúrtha airgid?

Níl, tá cosaint tomhaltóirí agus an comhrac in aghaidh sciúradh airgid lasmuigh de raon feidhme freagrachtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus dá bhrí sin is ar na húdaráis náisiúnta atá an cúram sin. Má tá gearán le déanamh agat faoi do bhainc, le do thoil déan teagmháil dhíreach le do bhanc nó cuir do ghearán chuig an údarás náisiúnta lena mbaineann.

Údaráis inniúla náisiúnta Eolas faoi fhrithscriúradh airgid
Cad is féidir liom a dhéanamh má cheapaim go bhfuil sárú déanta ar dhlí an Aontais Eorpaigh?

Molaimid do dhaoine sárú measta ar dhlí ábhartha an Aontais Eorpaigh a chur chugainne go díreach ar ár n-ardán sceithireachta. Cosnaíonn an Banc Ceannais Eorpach sonraí pearsanta agus áirithíonn sé go mbeidh cosaint iomchuí ann don duine a fhógraíonn an sárú agus don duine a gcuirtear an sárú ina leith.

Conas is féidir liom faisnéis shonrach a iarraidh faoi bhainc a ndéantar maoirseacht orthu?

Tá rochtain ar fhaisnéis an-tábhachtach dúinn sa Bhanc Ceannais Eorpach. Tá sé mar aidhm againn a bheith chomh trédhearcach agus is féidir, fad is a choimeádtar rúndacht maidir leis an mbealach a ndéanaimid ár gcúraimí.

Maidir le faisnéis a bhaineann le bainc aonair atá faoi mhaoirseacht, tá an fhaisnéis sin faoi chosaint shonrach mar thoradh ar roinnt ceanglais rúndachta gairmiúla a leagtar amach sa dlí Eorpach (e.g An Treoir maidir le Ceanglais Chaipitil).

Rialaítear rochtain ar dhoiciméid an Bhainc Ceannais Eorpaigh le Cinneadh BCE/2004/3 an 4 Márta 2004 arna leasú. I gcomhréir lenár ngealltanais maidir le hoscailteacht agus trédhearcacht, agus chun taighde a éascú, tá Clár Poiblí Doiciméad cruthaithe againn.

Féach clár poiblí na ndoiciméad
Cad iad na bainc a ndéanann an Banc Ceannais Eorpach maoirseacht orthu?
An bhfuil ceisteanna eile agat faoin maoirseacht baincéireachta?

An euro agus córais íocaíochta

Conas a théann an euro chun sochair dúinne mar shaoránaigh Eorpacha?

Éacht ba ea cruthú an euro lenar tógadh daoine ar fud na hEorpa le chéile agus lenar tugadh deis dóibh taisteal, staidéar agus obair thar lear ar bhealach éasca agus sábháilte. Bhí Conradh Mastricht ar cheann de na spriocanna ba thábhachtaí i bpróiseas an chomhtháite Eorpaigh agus ba ann a leagadh síos an bhunchloch do chruthú airgeadra choitinn.

Cén tairbhe atá bainte ag Eorpaigh as an euro?
Céard is euro digiteach ann?

Bheadh euro digiteach cosúil le gnátheuro, amhail nótaí bainc ach i bhfoirm dhigiteach. Foirm leictreonach airgid a bheadh ann a d’eiseodh an tEurochóras (an Banc Ceannais Eorpach agus na bainc cheannais náisiúnta sa limistéar euro) agus bheadh fáil ag gach saoránach agus comhlacht air.

Modh tapa, éasca agus slán a bheadh sa euro digiteach do do chuid íocaíochtaí. Chuirfeadh euro digiteach le digitiú an gheilleagair Eorpaigh agus spreagfadh sé nuálaíocht i réimse na n-íocaíochta tráchtála. Tá na buntáistí agus na rioscaí á scrúdú againn le cinntiú go leanfaidh muintir na hEorpa de lántairbhe a bhaint as an euro.

Tuilleadh eolais faoin euro digiteach
Cad iad na buntáistí a bhaineann le euro digiteach?

Bheadh éifeachtúlacht na hionstraime íocaíochta digití agus an tsábháilteacht a bhaineann le banc ceannais ann araon sa euro digiteach. Chabhródh sé leis an Aontas Eorpach a bheith neamhspleách ar mhodhanna íocaíochta digití a eisítear agus a rialaítear taobh amuigh den limistéar euro. Chaomhnófaí cobhsaíocht airgeadais agus ceannasacht airgeadaíochta leis agus chothófaí muinín leis as íocaíochtaí sa ré dhigiteach.

An stopfaidh an Banc Ceannais Eorpach d’airgead tirim a úsáid?

Ní chuirfí euro digiteach ann in ionad airgead tirim. Bheadh an dá fhoirm ann in éineacht. Leanfaidh na bainc cheannais náisiúnta agus an mBanc Ceannais Eorpach de chinntiú go mbeidh fáil ag saoránaigh ar airgead tirim i gcónaí ar fud an limistéir euro. Le euro digiteach, bheadh tuilleadh roghanna íocaíochta ag daoine agus b’fhusa na híocaíochtaí sin a dhéanamh, rud a chuirfeadh le hionchuimsiteacht an airgid.

Cén cruth a bheadh ar euro digiteach?

Tá roinnt riachtanas bunúsacha do euro digiteach curtha le chéile ag saineolaithe ón Eurochóras, amhail rochtain éasca, láidreacht, sábháilteacht, éifeachtúlacht, príobháideachas agus comhréireacht leis an dlí. Cuideoidh sé sin linn a shamhlú cén cruth a bheadh ar euro digiteach. Dhearfaí an t-euro digiteach sa chaoi go mbeifí in ann é a úsáid le modhanna íocaíochta príobháideacha agus leis sin b’éasca do dhaoine seirbhísí íocaíochta agus seirbhísí eile a chur ar fáil do thomhaltóirí ar fud na hEorpa.

An bhfuil nótaí €500 fós bailí?

Is dlíthairiscint fós iad nótaí bainc €500 mar sin is féidir leat iad a úsáid fós mar mhodh íocaíochta agus mar stór luacha.

Tuilleadh eolais faoi nótaí €500
An féidir liom íomhánna de nótaí bainc euro a úsáid?

Is féidir íomhánna de nótaí bainc euro a úsaid chun críocha neamhghairmiúla gan údarú a fháil roimh re, fad is a chloíonn tú leis na rialacha atá anois ann (go háirithe Airteagal 2 de Chinneadh BCE/2013/10) le cinntiú nach gceapfar gur fíornóta bainc í an mhacasamhail mar bhainfeadh sé sin den mhuinín atá ag daoine as an euro.

Más maith leat íomhánna ar ardchaighdeán de nótaí bainc euro a úsaid chun críocha gairmiúla, ní mór duit teagmháil a dheánamh linn ag Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu ionas go bhféadfaimid do chás a mheas. Má fhaomhaítear an t-iarrtas cuirfimid na híomhánna leictronacha chugat.

Cad é TARGET2?

Is córas íocaíochta é TARGET2. Is leis an mBanc Ceannais Eorpach agus na bainc cheannais náisiúnta é agus is iadsan a oibríonn é. Is é an t-ardán is mó a úsáideann bainc cheannais agus bainc thráchtála le haghaidh íocaíochtaí ardmhéide.

Tuilleadh eolais faoin gcóras íocaíochta seo
Céard é TIPS?

Is seirbhís nua bonneagair margaidh é TIPS a sheol an Banc Ceannais Eorpach agus na bainc cheannais náisiúna lenar féidir le soláthróirí seirbhíse aistrithe cistí a chur ar fáil láithreach dá dtomhaltóirí ag am ar bith. Mar thoradh ar TIPS, is féidir íocaíochta láithreacha a dhéanamh go tapa agus go sábháilte.

Tuilleadh eolais faoi shocrú láithreach íocaíochtaí
An bhfuil ceisteanna eile agat faoin euro agus faoinár gcórais íocaíochta?

Cad é ár mbeartas um airgead tirim? Cén fáth a bhfuil airgead tirim tábhachtach? Cén chaoi ar maith le daoine sa limistéar euro íocaíochtaí a dhéanamh?

Faigh freagraí do chuid ceisteanna anseo

Cén tábhacht a bhaineann le córais íocaíochta?

Tabhair cuairt ar an rannán íocaíochta agus margaí

Athrú Aeráide

Conas a théann an t-athrú aeráide i bhfeidhm ar bheartas airgeadaíochta?

Bíonn tionchar diúltach ag tubaistí nádúrtha níos minicí agus níos láidre ar an ngeilleagar agus ar an gcóras airgeadais. Is féidir tionchar a bheith acu ar fhás eacnamaíoch, ar bhoilsciú agus ar an mbealach a dtéann beartas airgeadaíochta i bhfeidhm ar dhaoine agus ar ghnólachtaí. Tá iarmhairtí aige sin maidir leis an gcobhsaíocht airgeadais, ar príomh-shainordú an Bhainc Ceannais Eorpach í. Dá bharr sin chuireamar ceisteanna athraithe aeráide san áireamh sa chreat beartais airgeadaíochta.

Conas a chuirtear ceisteanna athraithe aeráide san áireamh i gcinntí beartais airgeadaíochta?
Cad é an tIonad um Athrú Aeráide?

Tá Ionad um Athrú Aeráide cruthaithe ag an mBanc Ceannais Eorpach le déanaí chun saineolas inmheánach a thiomsú agus chun ár gclár aeráide a mhúnlú trí mheán dlúthchomhair le réimsí gnó eile. Beidh an tIonad ag plé le roinnt gníomhaíochta lena n-áirítear beartas airgeadaíochta agus feidhmeanna stuamachta. Chinneamar freisin cuid de phunann cistí an Bhainc Ceannais Eorpaigh a infheistiú i gciste bannaí glasa de chuid an Bhainc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta, ar ciste ainmnithe in euro é.

Preasráiteas faoin Ionad um Athrú Aeráide
Céard é an plean oibre atá againn chun an beartas airgeadaíochta a ghlasú?

Mar thoradh ar an athbhreithniú straitéise, tá plean oibre uaillmhianach curtha i bhfeidhm ag Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh ina bpléitear conas ceisteanna athraithe aeráide a chur san áireamh inár gcuid oibre.

Preasráiteas maidir leis an bplean oibre chun ceisteanna athraithe aeráide a chur san áireamh sa straitéis beartais airgeadaíochta
An ndéanann an Banc Ceannais Eorpach infheistíocht i mbannaí glasa?

I láthair na huaire tá thart ar an gcúigiú cuid de na bannaí glasa corparáideacha incháiliteach i seilbh an Bhainc Ceannais Eorpaigh. De ghnáth is in earnálacha amhail fóntais, bonneagar, iompar agus tógáil a éisítear formhór na mbannaí glas. Eisíonn cuideachtaí sna hearnálacha sin bannaí glas chun maoiniú a fháil chun teicneolaíochtaí níos éifeachtúla a ghlacadh, a lorg carbóin a laghdú agus a bpunann fuinnimh a chur i dtreo foinsí in-athnuaite.

Fiú murab iad bainc cheannais an príomhghníomhaí sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide, is léir go bhfuil an-tiochar ag an athrú aeráide ar ár sainordú, is é sin an chobhsaíocht praghsanna a áirithiú, agus tá tionchar aige freisin ar an straitéis beartais airgeadaíochta. Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoi nasc idir an t-athrú aeráide agus an Banc Ceannais Eorpach?

Breis eolais faoin athrú aeráide agus an Banc Ceannais Eorpach

Ár bhfreagairt ar an gCoróinvíreas

Cad atá á dhéanamh ag an mBanc Ceannais Eorpach i rith phaindéim an Choróinvíris?

Tá sinne sa Bhanc Ceannais Eorpach tar éis bearta beartais airgeadaíochta agus maoirseachta baincéireachta a chur i bhfeidhm chun maolú a dhéanamh ar thionchar phaindéim an Choróinvíris ar gheilleagar an limistéir euro agus chun tacaíocht a chur ar fáil do shaoránaigh Eorpacha.

Ár bhfreagairt ar an bpaindéim Tuilleadh eolais faoinár mbearta i leith an choróinvíris
What is the PEPP?

The PEPP (pandemic emergency purchase programme) is an asset purchase programme which was launched in March 2020 to counter the negative effects of the coronavirus pandemic on the euro area economy. The aim of this purchase programme is to help citizens, companies and governments get access to required funds on favourable terms, helping the economy to weather the challenges presented by the pandemic.

Press release about the PEPP More on the ECB’s pandemic emergency purchase programme
How is the ECB supporting access to credit?

We have offered long-term funding to banks to help support lending to households and companies, including small and medium-sized firms. The interest rate charged for these funds has been reduced and incentivises banks to increase their lending. We have also expanded the list of assets that banks can use as collateral, which acts as a form of insurance when banks borrow from us. Together, these measures have helped to maintain bank lending activity to households and firms through the pandemic.

Tell me: What is collateral?.
An bhfuil cead ag bainc díbhinní a íoc?

Mhol an Banc Ceannais Eorpach an 27 Márta 2020 gach díbhinn airgid thirim agus aischeananch scaireanna a chur ar fionraí go sealadach de dheasca na gcúinsí eisceachtúla dúshlánach a bhí ann. Ba é an aidhm a bhí leis sin acmhainneacht na mbanc a chaomhnú ionas go mbeidís in ann cailteannais a sheasamh agus iasachtaí a dhéanamh chun tacú leis an ngeileagar.

Rinneadh athbhreithniú ar an moladh agus rinneadh glao ar stuamacht fhíorghéar de i Nollaig 2020.

D’fhógraíomar an 23 Iúil 2021 ár gcinneadh gan síneadh a chur leis an moladh maidir le díbhinní tar éis Mhéan Fómhair 2021.

Bí ar an airdeall

D’fhéadfaí míúsaid a bhaint as ainm agus lógó an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Ní chuireann an Banc Ceannais Eorpach seirbhísí tráchtála ar fáil. Baintear úsáid as ár gcéannacht uaireanta nuair a bhíonn idirbhearta airgeadais bréagacha nó gníomhaíochtaí caimiléireachta eile ar siúl. D’fhéadfaí aithris a bheith déanta ar bhaill foirne chomh maith nó d’fhéadfaí a n-ainmneacha a bheith luaite i scéimeanna caimiléireachta. D’fhéadfaí mí-úsáid a bheith bainte as ár n-ainm agus as ár lógó freisin.

Foghlaim tuilleadh faoi mhíúsáid ainm an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus faoin méid is féidir leatsa a dhéanamh

Níl cosaint tomhaltóirí ná frithsciúradh airgid le sonrú i sainordú an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Tá cúraimí amhail caidrimh idir bainc agus a gcliaint (cosaint tomhaltóirí) agus an comhrac in aghaidh frithsciúradh airgid lasmuigh de raon feidhme ár bhfreagrachtaí agus is faoi na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta iad sin.

Faisnéis faoi fhrithsciúradh airgid

Conas is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn?

Is féidir leat do cheisteanna, do thuairimí nó do mholtaí maidir lenár gcúraimí agus ár ngníomhaíochta a chur chugainn in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh tríd an bpost nó ar ríomhphost. Is féidir leat teacht orainn ar an nguthán freisin ó 10:00 go 12:00 agus ó 14:00 go 16:00 CET, Luan go hAoine.

Gach leathanach sa rannóg seo