European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Fiafraigh dínn

Tá sé mar aidhm againn a bheith trédhearcach agus go mbeidh tuiscint ag gach saoránach ar ár gcuid oibre

Is sinne banc ceannais an limistéir euro agus freastalaímid ar bhreis agus 340 milliún Eorpach. Oibrímid chun praghsanna a choimeád cobhsaí agus bainc a choimeád sábháilte.

Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil fúinne, faoin méid a dhéanaimid, agus faoin gcaoi a dtéann sé i bhfeidhm ort? Cliceáil ar aon cheann de na topaicí thíos chun teacht ar na freagraí ar na ceisteanna is coitianta, nó téigh go bun an leathanaigh chun do cheist féin a chur orainn!

Eolas faoin mBanc Ceannais Eorpach

Cad é an Banc Ceannais Eorpach?

Is é an Banc Ceannais Eorpach an banc ceannais don limistéar euro agus déanann sé bainistíocht ar an méid airgid a bhíonn i gcúrsaíocht ann. Is é an príomhchuspóir atá againn praghsanna a choimeád cobhsaí agus déanaimid amhlaidh trí mheán rátaí úis iomchuí a shocrú.

Is sinne atá freagrach as bainc a mhaoirsiú laistigh de chreat an tSásra Maoirseachta Aonair (SMA).

Míniú: Cad is banc ceannais ann? An Banc Ceannais agus an tEurochóras mínithe i dtrí nóiméad Míniú trí nóiméad ar SMA

Tá an trédhearcacht, an neamhspleáchas agus an chuntasacht mar bhunphrionsabail againn agus sinn i mbun na hoibre sin.

Míniú: Cén fáth a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach neamhspleách? Míniú ón mBanc Ceannais Eorpach: cuntasacht
An dtugann an Banc Ceannais Eorpach iasachtaí go díreach do dhaoine aonair nó do chuideachtaí?

Ní banc tráchtála é an Banc Ceannais Eorpach agus dá bhrí sin, ní chuireann sé seirbhísí baincéireachta ar fáil do dhaoine aonair ná do chuideachtaí. Ní dhéanaimid teagmháil le saoránaigh chun iasachtaí ná cuntais choigiltis a thairiscint, ná níl suíomh gréasáin baincéireachta ar líne againn.

Ní dhéanann an Banc Ceannais Eorpach aon cheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas ach oiread:

  • páirt a ghlacadh in aistrithe airgid
  • táillí aistrithe trasteorann a bhailiú
  • taiscí a ghlacadh ó thríú páirtithe
  • bac a chur le cistí ná teastais a eisiúint do scaoileadh cistí
Cén teanga a labhraítear sa Bhanc Ceannais Eorpach?

Tá 24 theanga oifigiúla ann san Aontas Eorpach faoi láthair agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn in aon cheann acu. Braitheann na teangacha a úsáidimid chun cumarsáid a dhéanamh le saoránaigh ar na daoine a bhfuilimid ag díriú orthu agus ar chúinsí eile. Foilsíonn an Banc Ceannais Eorpach gníomhartha dlí i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh, agus is é an Béarla an teanga oibre atá aige.

Cé leis an Banc Ceannais Eorpach?

Is leis na bainc cheannais uile i dtíortha an Aontais Eorpaigh é an Banc Ceannais Eorpach. Tagann an sciar atá ag gach tír de chaipiteal an Bhainc Ceannais Eorpaigh lena daonra agus lena holltáirgeacht intíre (OTI) a bhfuil ualú comhionann ag an dá cheann acu. Na tíortha sin a úsáideann an euro, íocann siadsan níos mó ó thaobh caipitil de ná na tíortha nach n-úsáideann é. Tá na tosca sin ina mbunús le scála le haghaidh shuibscríobh chaipiteal BCE. Cinntear an méid a íocann gach banc ceannais náisiúnta bunaithe air sin.

Míniú: Cé leis an Banc Ceannais Eorpach?
An ndéanann an Banc Ceannais Eorpach brabús agus an dtabhaíonn sé caillteanais?

Déanann an Banc Ceannais Eorpach brabúis agus tabhaíonn sé caillteanais, fearacht institiúidí eile. Déantar glanbhrabúis agus glanchaillteanais an Bhainc Ceannais Eorpaigh a dháileadh ar bhainc cheannais náisiúnta an limistéir euro. I Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais, luaitear gur féidir oiread agus 20% den bhrabús a choimeád i gcúlchiste agus go ndéanfar an brabús a fhágfar a dháileadh ar scairshealbhóirí an Bhainc Ceannais Eorpaigh i gcomhréir lena scaireanna láníoctha. Is féidir aon chaillteanas a fhritháireamh in aghaidh na gcúlchistí ginearálta, in aghaidh an ioncaim don bhliain nó in aghaidh na méideanna arna leithdháileadh ar gach banc ceannais.

Míniú: An ngineann an Banc Ceannais Eorpach brabús?
Céard iad na gníomhaíochtaí atá déanta ag an mBanc Ceannais Eorpach i ndáil leis an gcogadh san Úcráin?

Tá an Chomhairle Rialaithe tar éis a lántacaíocht do mhuintir na hÚcráine a chur in iúl.

Chuirimid na smachtbhannaí a d’fhorchur an tAontas Eorpach agus na rialtais Eorpacha i bhfeidhm agus táimid réidh le cibé gníomh is gá a dhéanamh chun cobhsaíocht praghsanna agus airgeadais sa limistéar euro a áirithiú.

Foghlaim tuilleadh:

Preaseisiúint an 25 Feabhra 2022 Tuilleadh faoi ionradh na Rúise ar an Úcráin Ceisteanna Coitianta maidir le hionradh na hÚcráine agus Maoirseacht Baincéireachta BCE

Beartas airgeadaíochta

Cad é beartas airgeadaíochta an Bhainc Ceannais Eorpaigh?

Is ionann beartas airgeadaíochta an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus na cinntí uile a dhéantar chun tionchar a imirt ar rochtain ar airgead agus ar an gcostas atá air d’fhonn ár gcuspóir um chobhsaíocht praghsanna a bhaint amach. Is iad príomhrátaí úis an Bhainc Ceannais Eorpaigh ár bpríomhuirlis beartais airgeadaíochta. Bíonn tionchar ag aon athrú ar na rátaí seo — tar éis roinnt míonna — ar rátaí úis ar fud an gheilleagair ar fad, go háirithe na rátaí ag a dtugann bainc thráchtála airgead ar iasacht do dhaoine aonair agus do chuideachtaí. Más gá, is féidir linn uirlisí eile a úsáid chun cabhrú linn ár bpríomhchuspóir, is í sin an chobhsaíocht praghsanna, a bhaint amach.

Cinntí beartais airgeadaíochta le déanaí Ár gcuspóir cobhsaíochta praghsanna agus an t-athbhreithniú straitéise Christine Lagarde: Agallamh le Redaktionsnetzwerk Deutschland
Cén fáth a bhfuil cobhsaíocht praghsanna tábhachtach?

Is í an chobhsaíocht praghsanna príomhchuspóir an Bhainc Ceannais Eorpaigh amhail a leagtar amach in Airteagal 127 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Measann an Chomhairle Rialaithe gur fearr a chothaítear cobhsaíocht praghsanna nuair a dhéantar iarracht boilsciú ag leibhéal 2% a bhaint amach sa mheántéarma, mar a thomhaistear é san Innéacs Comhchuibhithe Praghsanna do Thomhaltóirí (ICPT).

Nuair a bhíonn praghsanna cobhsaí is fusa do dhaoine caiteachas a phleanáil agus spreagtar cuideachtaí le hinfheistíochtaí a dhéanamh. Coimeádtar muinín as ár n-airgeadra freisin toisc gur féidir an méid céanna earraí agus seirbhísí a cheannach le suim áirithe euro.

Míniú: Cén fáth a bhfuil praghsanna cobhsaí tábhachtach? Cén fáth gurb é 2% ár sprioc bhoilscithe?
Cén tomhas a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar chobhsaíocht praghsanna?

Measaimid gurb é an tInnéacs Comhchuibhithe Praghsanna do Thomhaltóirí (ICPT) an tomhas iomchuí chun measúnú a dhéanamh ar ghnóthú an chuspóra maidir le cobhsaíocht praghsanna.

In ICPT déantar boilsciú praghsanna do thomhaltóirí a thomhas – i.e. athruithe le himeacht ama ar phraghsanna earraí agus seirbhísí tomhaltais arna gceannach ag teaghlaigh sa limistéar euro.

Is innéacs “comhchuibhithe” é ICPT mar úsáideann gach Ballstát an mhodheolaíocht chéanna. Cinntíonn sé sin gur féidir sonraí i dtír amháin a chur i gcomparáid le sonraí i dtír eile.

Cuireann Eurostat agus institiúidí staidrimh náisiúnta ICPT i dtoll a chéile le modhanna comhchuibhithe staidrimh.

Cén fáth go bhfuil boilsciú ard faoi láthair?

Tá trí mhórchúis leis an mboilsciú ard atá ann faoi láthair. Ar an gcéad dul síos, tá praghsanna fuinnimh níos airde ag cur leis an mboilsciú, de réir mar a éiríonn ola, gás agus leictreachas níos costasaí. Ar an dara dul síos, tá méadú ag teacht ar phraghsanna toisc go bhfuil an t-éileamh ag méadú níos gasta ná an soláthar. Tá sé deacair ar chuideachtaí an soláthar a shásamh agus na slabhraí soláthair a ndearnadh damáiste dóibh de dheasca na paindéime a atógáil. Ar an tríú dul síos, bhí praghsanna thar a bheith íseal i rith na tréimse is measa den phaindéim. Nuair a dhéantar comparáid idir na praghsanna ísle sin agus na praghsanna níos airde atá anois ann, dealraíonn sé go bhfuil difríocht mhór eatarthu.

Míniú: Cén fáth go bhfuil boilsciú chomh hard sin faoi láthair? Christine Lagarde: Agallamh le Redaktionsnetzwerk Deutschland Isabel Schnabel: Agallamh le Jung & Naiv (ar fáil i nGearmáinis)
Cén fáth a bhfuil ráta úis íseal faoi láthair?

Nuair a mheastar go mbeidh boilsciú faoi bhun an spriocleibhéil sa mheántéarma, is é sin le rá faoi 2%, déanann an Banc Ceannais Eorpach iarracht borradh a chur faoin ngeilleagar trí úsáid a bhaint as na ráta úis oifigiúla agus uirlisí eile nach iad. Nuair a chuirtear ráta úis íseal i bhfeidhm, cabhraíonn sé le bainc airgead a chur ar fáil gan mórán costais, rud a ghineann infheistíocht agus tomhaltas sa gheilleagar. Le rátaí úis ísle déantar luach sócmhainní, amhail pinsean agus tithíocht, a mhéadú. Sin rud eile a spreagann caiteachas. Bíonn tuilleadh gníomhaíochta agus fáis ann dá bharr sin agus cuireann sé sin borradh faoin mboilsciú.

Míniú: Cén fáth a bhfuil rátaí úis íseal faoi láthair?
Cén aidhm atá le ceannacháin sócmhainní?

Is éard atá i gceist le ceannacháin sócmhainní, go gceannaíonn banc ceannais sócmhainní amhail bannaí rialtais nó bannaí corparáideacha d’fhonn rátaí úis fadtéarmacha a laghdú nuair a bhíonn riosca ann go bhfanfaidh boilsciú ag leibhéal íseal. Cabhraíonn sé sin leis an ngeilleagar toisc go gcuirtear borradh faoi thomhaltas agus infheistíocht. Cruthaítear brú praghsanna agus ar deireadh baintear an sprioc bhoilscithe, is í sin 2%, amach.

Míniú: An bealach a n-oibríonn ceannacháin sócmhainní
Céard atá i gceist le straitéis nua beartais airgeadaíochta an Bhainc Ceannais Eorpaigh?

D’fhoilsíomar ár straitéis nua beartais airgeadaíochta an 8 Iúil 2021. Ón am a bhí an t-athbhreithniú straitéise roimhe sin ann in 2003, tá athruithe nach beag tagtha ar gheilleagar an limistéir euro agus ar gheilleagar an domhain araon. De dheasca impleachtaí na táirgiúlachta laghdaithe agus na ndéimeagrafaic athraithe agus thionchar na géarchéime airgeadais, tá laghdú tagtha ar ár gcumas ár gcuspóirí a bhaint amach le hathruithe ar na príomhrátaí úis. Sa bhreis air sin, tá dúshláin eile ann don bheartas airgeadaíochta sa lá atá inniu ann i ngeall ar an domhandú, digitiú, an bhagairt ar inmharthanacht an chomhshaoil, agus athruithe ar an gcóras airgeadais.

Cé go dtugtar ár sainordú dúinn sna Conarthaí, is fúinne atá sé ár straitéis beartais airgeadaíochta a cheapadh. Leagtar amach sa straitéis an bealach atá beartaithe againn chun príomhchuspóir na cobhsaíochta airgeadaíochta a bhaint amach sa limistéar euro trí úsáid a bhaint as tacar iomchuí uirlisí beartais airgeadaíochta. De réir na straitéise, tá sé mar aidhm ag an mBanc Ceannais sprioc shiméadrach bhoilscithe 2 % a bhaint amach, rud a thugann le fios nach bhfuil boilsciú ró-ard ná ró-íseal inmhianaithe.

Tuilleadh eolais faoin athbhreithniú straitéise
An bhfuil ceisteanna eile agat faoinár mbeartas airgeadaíochta?

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár n-uirlisí, ár mbearta, agus ár gcinntí beartais airgeadaíochta?

Tuilleadh eolais faoin mbeartas airgeadaíochta

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoi phríomhthorthaí an athbhreithnithe straitéise?

Ceisteanna agus freagraí a bhaineann leis an athbhreithniú straitéise

Maoirseacht baincéireachta

Cad is maoirseacht baincéireachta ann?

Is é is aidhm atá leis an maoirseacht baincéireachta Eorpach sábháilteacht agus sláine an chórais baincéireachta Eorpaigh a áirithiú, comhtháthú agus cobhsaíocht airgeadais a mhéadú agus maoirseacht chomhsheasmhach a áirithiú.

Míniú ón mBanc Ceannais Eorpach: Maoirseacht baincéireachta Eorpach
Céard é an Sásra Maoirseachta Aonair (SAM)?

Is é an Sásra Maoirseachta Aonair (SAM) an córas maoirseacht baincéireachta san Eoraip. Is ionann é agus Maoirseacht Baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta ó na tíortha a nglacann páirt ann.

Míniú trí nóiméad ar SAM
An bhfuil Maoirseacht Baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh freagrach as cosaint tomhaltóirí agus frithsciúrtha airgid?

Ní thagann cosaint tomhaltóirí agus an comhrac i gcoinne sciúradh airgid faoi shainchúram an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Tá na húdaráis náisiúnta fós freagrach as na saincheisteanna sin. Má tá gearán le déanamh agat faoi do bhainc, le do thoil déan teagmháil dhíreach le do bhanc nó cuir do ghearán chuig an údarás náisiúnta lena mbaineann.

Údaráis inniúla náisiúnta An comhrac i gcoinne sciúradh airgid
Cad is féidir liom a dhéanamh má cheapaim go bhfuil sárú déanta ar dhlí an Aontais Eorpaigh?

Molaimid do dhaoine sárú measta ar dhlí ábhartha an Aontais Eorpaigh a chur chugainne go díreach ar ár n-ardán sceithireachta. Áirithíonn an Banc Ceannais Eorpach cosaint iomchuí dóibh siúd a thuairiscíonn sáruithe agus dóibh siúd a gcuirtear ina leith iad, chomh maith le cosaint na sonraí pearsanta uile lena mbaineann.

Conas is féidir liom faisnéis shonrach a iarraidh faoi bhainc a ndéantar maoirseacht orthu?

Measaimidne sa Bhanc Ceannais Eorpach go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh faisnéis inrochtana. Tá sé mar aidhm againn a bheith chomh trédhearcach agus is féidir, fad is a choimeádtar rúndacht maidir leis an mbealach a ndéanaimid ár gcúraimí.

Maidir le faisnéis a bhaineann le bainc aonair atá faoi mhaoirseacht, tá an fhaisnéis sin faoi chosaint shonrach mar thoradh ar roinnt ceanglais rúndachta gairmiúla a leagtar amach sa dlí Eorpach (e.g An Treoir maidir le Ceanglais Chaipitil).

Rialaítear rochtain ar dhoiciméid an Bhainc Ceannais Eorpaigh le Cinneadh BCE/2004/3 an 4 Márta 2004 arna leasú. I gcomhréir lenár dtiomantas d’oscailteacht agus don trédhearcacht, tá Clár Poiblí Doiciméad cruthaithe againn chun taighde a chumasú agus a éascú.

Féach Clár Poiblí na nDoiciméad
Cad iad na bainc a ndéanann an Banc Ceannais Eorpach maoirseacht orthu?

Tugtar institiúidí suntasacha ar bhainc a ndéanann an Banc Ceannais Eorpach maoirseacht dhíreach orthu, agus tugtar institiúidí ar lú a suntas ar na bainc sin a ndéanaimid maoirseacht indíreach orthu.

Liosta na n-eintiteas arna maoirsiú ag an mBanc Ceannais Eorpach
Cad é SREP?

Déanann maoirseoirí measúnú ar na rioscaí atá roimh na bainc agus seiceálann siad go bhfuil siad in ann na rioscaí sin a bhainistiú i gceart. Tugtar an Próiseas Athbhreithnithe agus Meastóireachta Maoirseachta (SREP) air sin, agus is é an cuspóir atá leis próifílí riosca na mbanc a mheasúnú ar bhealach comhsheasmhach agus cinntí a dhéanamh maidir le haon bhearta maoirseachta is gá.

Faigh tuilleadh eolais faoi SREP ar fáil ar an suíomh gréasáin maoirseachta baincéireachta
Cad is tástáil struis ann?

Baineann maoirseoirí úsáid as tástálacha struis chun measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na mbanc déileáil le turraingí airgeadais agus eacnamaíochta. Cabhraíonn torthaí na dtástálacha struis le maoirseoirí leochaileachtaí na mbanc a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu go luath mar chuid dá n‑idirphlé maoirseachta.

Faigh tuilleadh eolais faoi thástálacha struis ar shuíomh gréasáin na maoirseachta baincéireachta
An bhfuil ceisteanna eile agat faoin maoirseacht baincéireachta?

An euro agus córais íocaíochta

Conas a théann an euro chun sochair dúinne mar shaoránaigh Eorpacha?

Éacht ba ea cruthú an euro lenar tógadh daoine ar fud na hEorpa le chéile agus lenar tugadh deis dóibh taisteal, staidéar agus obair thar lear ar bhealach éasca agus sábháilte. Bhí Conradh Maastricht ar cheann de na spriocanna ba thábhachtaí i bpróiseas an chomhtháite Eorpaigh agus ba ann a leagadh síos an bhunchloch do chruthú airgeadra choitinn.

Cén tairbhe atá bainte ag Eorpaigh as an euro?
Céard is euro digiteach ann?

Tá an Banc Ceannais Eorpach ag fiosrú an bhféadfaí euro digiteach a thabhairt isteach. Foirm leictreonach airgid a bheadh ann a d’eiseodh an tEurochóras. Airgead bainc ceannais a bheadh ann, agus dá bhrí sin, bheadh sé saor ó riosca. Faoi láthair, is é airgead tirim an t-aon airgid bainc ceannais a úsáidtear le haghaidh íocaíochtaí miondíola. Bealach breise chun íocaíochtaí a dhéanamh in euro a bheadh i gceist le euro digiteach. Bheadh an euro digiteach ann in éineacht leis an airgead tirim agus ní chuirfí in áit an airgid thirim é. Bheadh sé inmhalartaithe (ar bhonn duine le duine) ar gach cineál eile euro, amhail nótaí bainc.

Tuilleadh eolais faoin euro digiteach
Cad iad na buntáistí a bhainfeadh le euro digiteach?

Bheadh éifeachtúlacht na hionstraime íocaíochta digití agus sábháilteacht airgid bainc ceannais ann araon sa euro digiteach. Chabhródh sé leis an Aontas Eorpach a bheith neamhspleách ar mhodhanna íocaíochta digití a eisítear agus a rialaítear taobh amuigh den limistéar euro. Chaomhnófaí cobhsaíocht airgeadais agus ceannasacht airgeadaíochta leis agus chothófaí muinín leis as íocaíochtaí sa ré dhigiteach.

Cén fáth nach criptea-shócmhainn ná cripteamhona cobhsaí a bheadh sa euro digiteach?

Tá criptea‑shócmhainní rídhifriúil le hairgead bainc ceannais: tá a bpraghsanna thar a bheith so-ghalaithe, rud a fhágann go mbíonn sé deacair iad a úsáid mar mhodh íocaíochta nó mar aonad cuntais. Níl aon luach intreach ag criptea-shócmhainní agus níl aon institiúid phoiblí ag tacú leo. Tá imní den chineál céanna ann faoi chripteamhonaí: braitheann a n-iontaofacht ar deireadh thiar ar an eintiteas eisiúna agus ar na sócmhainní foluiteacha. Braitheann siad freisin ar an tuiscint go ndéanfaidh an t‑eisitheoir a ghealltanas a urramú luach na monaí a choimeád cobhsaí le himeacht ama.

Ar an taobh eile, airgead bainc ceannais a bheadh in euro digiteach. Ciallaíonn sé sin go n-eiseodh banc ceannais é agus go mbeadh sé ceaptha chun freastal ar riachtanais na saoránach: thabharfaí urraim leis don phríobháideachas agus bheadh sé saor ó riosca freisin.

Cén cruth a bheadh ar euro digiteach?

Tá roinnt bunriachtanais aitheanta ag saineolaithe ón Eurochóras chun cabhrú linn a thuiscint cén chuma a d’fhéadfadh a bheith ar euro digiteach. Áirítear orthu sin inrochtaineacht éasca, láidreacht, sábháilteacht, éifeachtúlacht, príobháideachas agus comhlíonadh an dlí. Dhearfaí an t-euro digiteach sa chaoi go mbeifí in ann é a úsáid le modhanna íocaíochta príobháideacha agus leis sin b’éasca do dhaoine seirbhísí íocaíochta agus seirbhísí eile a chur ar fáil do thomhaltóirí ar fud na hEorpa.

Cén fáth a bhfuil sé beartaithe ag an mBanc Ceannais Eorpach na nótaí bainc euro a athdhearadh?

Tá an Banc Ceannais Eorpach agus bainc cheannais náisiúnta an Eurochórais freagrach as sláine nótaí bainc euro a chosaint agus as muinín an phobail iontu a chaomhnú. I mí na Nollag 2021, thosaigh an Banc Ceannais Eorpach ag fiosrú téama nua agus dearaí nua le haghaidh nótaí bainc euro, d’fhonn go mbeidís níos ábhartha do shaoránaigh na hEorpa agus chun a áirithiú go na gnéithe slándála agus an teicneolaíocht is fearr atá ar fáil iontu.

Ní dhéanfar cinneadh críochnaitheach maidir le nótaí bainc nua a tháirgeadh agus a eisiúint go dtí go mbeidh an próiseas athdheartha curtha i gcrích in 2024.

Preaseisiúint maidir leis an bpróiseas athdheartha
An bhfuil nótaí €500 fós bailí?

Ní eisítear nótaí bainc €500 a thuilleadh. Is dlíthairiscint fós iad fós mar sin is féidir leat iad a úsáid fós mar mhodh íocaíochta agus mar stór luacha.

Tuilleadh eolais faoin nóta bainc €500
An féidir liom íomhánna de nótaí bainc euro a úsáid?

Is féidir íomhánna de nótaí bainc euro a úsáid chun críocha neamhghairmiúla gan údarú a fháil roimh ré, fad is a chloíonn tú leis na rialacha atá anois ann (go háirithe Airteagal 2 de Chinneadh BCE/2013/10) le cinntiú nach gceapfar gur fíornóta bainc í an mhacasamhail mar bhainfeadh sé sin den mhuinín atá ag daoine as an euro.

Más maith leat íomhánna ar ardchaighdeán de nótaí bainc euro a úsáid chun críocha gairmiúla, ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn ag Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu ionas go bhféadfaimid do chás a mheas. Má cheadaítear d’iarratas, seolfar na híomhánna leictreonacha ábhartha chugat.

Cad é TARGET2?

Is córas íocaíochta é TARGET2. Is leis an mBanc Ceannais Eorpach agus na bainc cheannais náisiúnta é agus is iadsan a oibríonn é. Is é sin an t-ardán is mó a úsáideann bainc cheannais agus bainc thráchtála le haghaidh íocaíochtaí ardmhéide. Ní féidir leis an mBanc Ceannais Eorpach ná na bainc cheannais náisiúnta faisnéis a chur ar fáil maidir le stádas aistrithe aonair bainc, cibé acu an aistrithe laistigh den limistéar euro nó aistrithe hidirnáisiúnta iad.

Tuilleadh eolais faoi TARGET2
Céard é TIPS?

Is seirbhís bonneagair margaidh é TIPS a sheol an Banc Ceannais Eorpach agus na bainc cheannais náisiúnta in 2018. Cuireann sé ar chumas soláthraithe seirbhíse íocaíochta aistrithe cistí fíor-ama a thairiscint dá gcustaiméirí ag am ar bith den lá. Mar thoradh ar TIPS, is féidir íocaíochta láithreacha a dhéanamh go tapa agus go sábháilte.

Tuilleadh eolais faoi shocrú láithreach íocaíochtaí
An bhfuil ceisteanna eile agat faoin euro agus faoinár gcórais íocaíochta?

Cad é ár mbeartas um airgead tirim? Cén fáth a bhfuil airgead tirim tábhachtach? Cén chaoi ar maith le daoine sa limistéar euro íocaíochtaí a dhéanamh?

Faigh freagraí do chuid ceisteanna anseo

Cén tábhacht a bhaineann le córais íocaíochta?

Tabhair cuairt ar an rannóg íocaíochtaí agus margaí ar ár suíomh gréasáin

Athrú Aeráide

Conas a théann an t-athrú aeráide i bhfeidhm ar bheartas airgeadaíochta?

Bíonn tionchar diúltach ag tubaistí nádúrtha níos minice agus níos láidre ar an ngeilleagar agus ar an gcóras airgeadais. Is féidir tionchar a bheith acu ar fhás eacnamaíoch, ar bhoilsciú agus ar an mbealach a dtéann beartas airgeadaíochta i bhfeidhm ar dhaoine agus ar ghnólachtaí. Tá iarmhairtí aige sin maidir leis an gcobhsaíocht airgeadais, ar príomh-shainordú an Bhainc Ceannais Eorpach í. Dá bhrí sin, chuireamar ceisteanna athraithe aeráide san áireamh sa chreat beartais airgeadaíochta.

Conas a chuirtear saincheisteanna athraithe aeráide san áireamh i gcinntí beartais airgeadaíochta?
Cad é Ionad um Athrú aeráide an Bhainc Ceannais Eorpaigh?

Baineann an tIonadumAthrú Aeráide leas as saineolas inmheánach agus múnlaíonn sé ár gclár oibre aeráide, i ndlúthchomhar leis na réimsí gnó éagsúla atá mar chuid den Bhanc Ceannais Eorpach. Cuimsíonn gníomhaíochtaí an ionaid réimse iomadúla lena amhail an beartas airgeadaíochta agus feidhmeanna stuamachta. Chinneamar freisin cuid de phunann cistí an Bhainc Ceannais Eorpaigh a infheistiú i gciste bannaí glasa de chuid an Bhainc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta, ar ciste ainmnithe in euro é.

Preasráiteas faoin Ionad um Athrú Aeráide
Cén chaoi a bhfuil sé beartaithe ag an mBanc Ceannais Eorpach a bheartas airgeadaíochta a “ghlasú”?

Mar thoradh ar an athbhreithniú straitéise, tá plean oibre uaillmhianach curtha i bhfeidhm ag Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh d’fhonn an t‑athrú aeráide a chur san áireamh inár gcuid oibre.

Preasráiteas maidir leis an bplean oibre chun ceisteanna athraithe aeráide a chur san áireamh sa straitéis beartais airgeadaíochta
An ndéanann an Banc Ceannais Eorpach infheistíocht i mbannaí glasa?

I láthair na huaire tá thart ar an gcúigiú cuid de na bannaí glasa corparáideacha incháilitheach i seilbh an Bhainc Ceannais Eorpaigh. De ghnáth is in earnálacha amhail fóntais, bonneagar, iompar agus tógáil a eisítear formhór na mbannaí glas. Eisíonn cuideachtaí sna hearnálacha sin bannaí glas chun maoiniú a fháil chun teicneolaíochtaí níos éifeachtúla a ghlacadh, chun a lorg carbóin a laghdú agus chun a bpunann fuinnimh a chur i dtreo foinsí in-athnuaite.

Cé nach iad na bainc cheannais na príomhghníomhaithe sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide, is léir go bhfuil an-tiochar ag an athrú aeráide ar ár sainordú, is é sin an chobhsaíocht praghsanna a áirithiú, agus tá tionchar aige freisin ar an straitéis beartais airgeadaíochta.

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoin gcaoi a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ag dul i ngleic le ceist an athraithe aeráide?

Breis eolais faoin athrú aeráide agus an Banc Ceannais Eorpach
Cén fáth ar chóir do bhainc aird a thabhairt ar an athrú aeráide?

Tá rioscaí a bhaineann leis an aeráid agus rioscaí comhshaoil ag éirí níos tábhachtaí do bhainc. Foghlaim conas is féidir le heachtraí adhaaimsire tionchar a imirt ar bhainc agus ar an méid is féidir leo a dhéanamh chun a ról tábhachtach mar iasachtóirí a choimeád ar bun agus chun cur leis an aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin.

Físeán: Cén fáth ar chóir do bhainc aird a thabhairt ar an athrú aeráide? Preasráiteas: Tástáil struis ar riosca aeráide 2022 seolta ag Maoirseacht Baincéireachta BCE

Ár bhfreagairt ar an gCoróinvíreas

Cad a rinne an Banc Ceannais Eorpach mar fhreagairt ar thús phaindéim an choróinvíris (COVID-19)?

In 2020 agus 2021 chuir an Banc Ceannais Eorpach sraith beart beartais airgeadaíochta agus maoirseachta baincéireachta i bhfeidhm chun tionchar na paindéime ar gheilleagar an limistéir euro a mhaolú agus chun tacú le saoránaigh uile na hEorpa.

Ár bhfreagairt ar an bpaindéim

An 10 Feabhra 2022 d’fhógraíomar deireadh na mbeart faoisimh sealadach deireanach a bhí fós ar fáil do na bainc.

Tugtar sonraí sna ceisteanna coitianta seo faoi bhearta a bhaineann leis an bpaindéim a cuireadh chun feidhme in 2020 agus in 2021.

Cad é PEPP?

Is clár ceannaithe sócmhainní é an clár ceannaigh le haghaidh éigeandáil na paindéime (PEPP) a seoladh i Márta 2020 chun aghaidh a thabhairt ar dhrochthionchair phaindéim an choróinvíris. Ba é aidhm PEPP cabhrú le saoránaigh, le cuideachtaí agus le rialtais rochtain a fháil ar na cistí a bhí de dhíth orthu ar théarmaí fabhracha, rud a chuideodh leis an ngeilleagar teacht slán as na dúshláin a bhaineann leis an bpaindéim.

Cad é an clár ceannaithe le haghaidh éigeandáil na paindéime (PEPP)? Preaseisiúint faoi PEPP
Conas atá an Banc Ceannais Eorpaigh ag tacú le rochtain ar chreidmheas?

Thairgeamar maoiniú fadtéarmach do bhainc chun tacú leo iasachtaí a chur ar fáil do theaghlaigh agus do chuideachtaí (lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide). Laghdaíodh na rátaí úis a ghearrtar ar na cistí sin agus ba spreagadh é sin do bhainc tuilleadh iasachtaithe a dhéanamh. Chuireamar freisin le liosta na sócmhainní ar féidir le bainc iad a úsáid mar chomhthaobhacht. Feidhmíonn comhthaobhacht mar chineál árachais nuair a thógann bainc iasachtaí amach uainn. Tá na bearta sin uile tar éis tionchar a bheith acu maidir le hiasachtú bainc do theaghlaigh agus do ghnólachtaí a choimeád ar bun i rith na paindéime.

Inis dom: Cad is comhthaobhacht ann?
Conas a choimeádann an Banc Ceannais Eorpach taifead de rioscaí TF agus cibear‑rioscaí na mbanc?

Tá méadú tagtha ar líon na gcibeartheagmhas a tuairiscíodh don Bhanc Ceannais Eorpach le linn na paindéime, agus méadú 54 % ann in 2020 i gcomparáid le 2019. Tá sé ríthábhachtach seirbhísí tábhachtacha (amhail rochtain ar an gcóras airgeadais) a chosaint ar ionsaithe agus ar éaradh. Trína chreat tuairiscithe cibeartheagmhais agus trí athbhreithniú na gComhfhoirne Maoirseachta ar fhreagairtí na mbanc ar cheistneoir bliantúil maidir le riosca TF, déanann an Banc Ceannais Eorpach neamhchosaint na mbanc ar rioscaí TF a thomhas agus déantar measúnú ar a mbainistiú riosca ionas go mbeidh earnáil airgeadais an Aontais Eorpaigh níos láidre agus níos athléimní ó thaobh cúrsaí digiteacha de.

Léigh an t‑alt uainn: TF agus cibear-rioscaí: dúshlán leanúnach
An bhfuil cead ag bainc díbhinní a íoc?

I gcomhthéacs na héiginnteachta sistéamaí agus an struis eacnamaíoch a chruthaigh an phaindéim, mhol an Banc Ceannais Eorpach an 27 Márta 2020, mar bheart eisceachtúil, go ndéanfadh na bainc na díbhinní airgid agus aischeannacháin scaireanna uile a chur ar fionraí go sealadach. Ba ghá caipiteal a chaomhnú chun pleanáil stuama caipitil a áirithiú agus chun go gcoinneodh na bainc a gcumas tacú leis an ngeilleagar. 

An 23 Iúil 2021, chinn anBanc Ceannais Eorpach gan síneadh a chur leis an moladh díbhinne sin tar éis mhí Mheán Fómhair 2021.

Bí ar an airdeall

Calaois — mí-úsáid ainm agus lógó an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Ní chuireann an Banc Ceannais Eorpach seirbhísí tráchtála ar fáil. Baintear úsáid as ár gcéannacht uaireanta nuair a bhíonn idirbhearta airgeadais bréagacha nó gníomhaíochtaí caimiléireachta eile ar siúl. D’fhéadfadh aithris a bheith déanta ar bhaill foirne chomh maith nó d’fhéadfadh a n-ainmneacha a bheith luaite i scéimeanna caimiléireachta. D’fhéadfadh mí-úsáid a bheith bainte as ár n-ainm agus as ár lógó freisin.

Foghlaim tuilleadh faoi mhí‑úsáid ainm an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus faoin méid is féidir leatsa a dhéanamh

Níl cosaint tomhaltóirí ná frithsciúradh airgid san áireamh i sainordú an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Tá cúraimí amhail caidrimh idir bainc lena gcliaint (cosaint tomhaltóirí) agus an comhrac in aghaidh frithsciúradh airgid lasmuigh de raon feidhme ár bhfreagrachtaí agus is faoi na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta atá siad sin.

Faisnéis faoi fhrithsciúradh airgid

Conas is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn?

Is féidir leat ceisteanna, tuairimí nó moltaí maidir lenár gcuid cúraimí agus gníomhaíochta a chur chugainn in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh tríd an bpost nó ar ríomhphost. Is féidir leat teacht orainn ar an nguthán freisin ó 10:00 go 12:00 agus ó 14:00 go 16:00 CET, Luan go hAoine.

Gach leathanach sa rannóg seo