Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Stel uw vraag

We willen transparant, toegankelijk en verstaanbaar zijn voor alle burgers

We zijn de centrale bank van het eurogebied en staan ten dienste van meer dan 340 miljoen Europeanen. We zetten ons in voor stabiele prijzen en veilige banken.

Wilt u weten welke beslissingen we hier bij de ECB nemen en hoe die uw dagelijks leven beïnvloeden? Kijk hieronder en vraag het ons! In 2020 hebben we meer dan 16.000 vragen van over de hele wereld beantwoord.

Over de ECB

Wat is de ECB?

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van het eurogebied. De ECB beheert hoeveel geld er in omloop is. Onze belangrijkste doelstelling is de prijzen stabiel houden. Het belangrijkste instrument hiervoor is het vaststellen van de basisrentetarieven.

Explainer: wat is een centrale bank? De ECB en het Eurosysteem in drie minuten uitgelegd

We zijn ook verantwoordelijk voor het toezicht op banken binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Transparantie, onafhankelijkheid en verantwoording zijn kernbeginselen voor ons handelen.

Explainer: waarom is de ECB onafhankelijk?
Verstrekt de ECB leningen? Kan ik een bankrekening openen bij de ECB?

Nee, de ECB verleent geen commerciële bankdiensten aan particulieren of bedrijven. We nemen geen contact op met burgers om commerciële bankdiensten aan te raden en we hebben geen website voor online bankieren.

De ECB doet evenmin het volgende:

  • ze is niet betrokken bij geldoverboekingen
  • ze int geen vergoedingen voor grensoverschrijdende overboekingen
  • ze accepteert geen deposito’s van derden
  • ze blokkeert geen gelden en geeft geen bevestigingen uit voor het vrijgeven van gelden
Welke taal wordt bij de ECB gesproken?

Er zijn momenteel 24 officiële EU-talen en u kunt in elk van deze talen met ons communiceren. Welke talen we gebruiken om met burgers te communiceren, hangt af van het doelpubliek en de omstandigheden.

De ECB publiceert rechtshandelingen in alle officiële talen.

Onze werktaal is Engels.

Van wie is de ECB?

De centrale banken van alle EU-landen zijn samen eigenaar van de ECB. Het aandeel van elk land in het kapitaal van de ECB stemt overeen met het bevolkingsaantal en het bruto binnenlands product (bbp). Deze beide factoren wegen even zwaar. De landen die de euro gebruiken betalen meer dan de EU-landen die dat niet doen. Deze factoren vormen de zogenoemde kapitaalverdeelsleutel, waarmee bepaald wordt hoeveel elke nationale centrale bank betaalt.

Explainer: van wie is de ECB?
Maakt de ECB winst? Of lijdt ze verlies?

Net als elke andere bank heeft de ECB een winst-en-verliesrekening. De nettowinsten en/of -verliezen van de ECB worden over de nationale centrale banken van het eurogebied verdeeld. Volgens de statuten van het ESCB kan tot 20% van de winst als reserve worden aangehouden. De rest wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van de ECB, naar rato van hun gestorte aandeel. Eventuele verliezen kunnen worden verrekend met het algemene reservefonds, de inkomsten over het jaar of de aan de nationale centrale banken toegedeelde bedragen.

Explainer: maakt de ECB winst?

Monetair beleid

Wat is het monetair beleid van de ECB?

Het monetair beleid van de ECB omvat alle beslissingen die de kosten en de beschikbaarheid van geld beïnvloeden om onze doelstelling van prijsstabiliteit te bereiken. Ons belangrijkste instrument voor het monetair beleid is de reeks basisrentetarieven van de ECB. Elke wijziging in deze tarieven beïnvloedt de rentevoeten in de hele economie, met name de rente waartegen commerciële banken lenen aan mensen en bedrijven. Indien nodig kunnen we ook andere instrumenten gebruiken om onze hoofddoelstelling van prijsstabiliteit te verwezenlijken.

Recente monetairbeleidsbeslissingen
Waarom is prijsstabiliteit zo belangrijk?

Prijsstabiliteit is de belangrijkste doelstelling van de ECB. Dat is zo vastgelegd in artikel 127 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Raad van Bestuur is van oordeel dat prijsstabiliteit het best gehandhaafd wordt door te streven naar 2% inflatie op middellange termijn, zoals gemeten aan de hand van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Stabiele prijzen maken het voor particulieren gemakkelijker om uitgaven te plannen en moedigen bedrijven aan om te investeren. Ze beschermen ook het vertrouwen in onze munt, doordat de hoeveelheid goederen en diensten die met een bepaald bedrag in euro’s kan gekocht worden gelijk blijft.

Explainer: waarom zijn stabiele prijzen belangrijk?
Waarom is de rente laag?

Wanneer verwacht wordt dat de inflatie op middellange termijn onder de doelstelling van 2% blijft, tracht de ECB de economie te stimuleren met behulp van de basisrentetarieven en andere instrumenten. Door de rente laag te houden helpen we de banken om goedkoop te lenen. Dat stimuleert de investeringen en de consumptie. Lage rente verhoogt ook de waarde van activa zoals pensioenen of woningen. Ook dat bevordert de bestedingen. Dit alles vertaalt zich in meer bedrijvigheid en groei, waardoor de inflatie stijgt.

Explainer: waarom is de rente laag?
Waarom kopen we activa aan? En hoe werkt dat precies?

De centrale bank koopt schuldpapier (activa) zoals overheids- of bedrijfsobligaties om de langere rente te doen dalen. Dat is goed voor de economie, want het stimuleert consumptie en investeringen. Dit helpt dan weer om prijsdruk op te bouwen en de inflatie naar de doelstelling van 2% te brengen. Het is een monetairbeleidsmaatregel die vooral wordt gebruikt wanneer de basisrentetarieven zeer laag zijn.

Explainer: hoe werken de aankopen van activa?
Wat is de nieuwe monetairbeleidsstrategie van de ECB?

De nieuwe monetairbeleidsstrategie van de ECB werd op 8 juli 2021 bekendgemaakt. Sinds de vorige evaluatie van de strategie in 2003 hebben de economie van het eurogebied en de wereldeconomie ingrijpende veranderingen ondergaan. Door verminderde productiviteit, demografische veranderingen en de naweeën van de financiële crisis hebben we nu minder ruimte om onze doelstellingen alleen via aanpassingen van de beleidsrente te bereiken. Daarnaast vormen mondialisering, digitalisering, de bedreiging van het milieu en veranderingen in het financiële stelsel uitdagingen voor het voeren van monetair beleid.

Ons mandaat is vastgelegd in de Verdragen, maar de strategie voor het monetair beleid stippelen we zelf uit. In deze strategie leggen we vast hoe we de hoofddoelstelling van prijsstabiliteit in het eurogebied kunnen verwezenlijken met een passende reeks monetairbeleidsinstrumenten. De nieuwe strategie houdt in dat de ECB streeft naar een symmetrische doelstelling van 2% inflatie. Dat betekent dat inflatie onder de doelstelling even ongewenst is als te hoge inflatie.

Meer informatie over de strategische evaluatie
Hebt u meer vragen over ons monetair beleid?

Wilt u meer weten over onze instrumenten, maatregelen en beslissingen op het vlak van monetair beleid?

Meer informatie over het monetair beleid

Wilt u meer weten over de belangrijkste bevindingen van de strategische evaluatie?

Vragen en antwoorden over de strategische evaluatie

Bankentoezicht

Wat is bankentoezicht?

Het hoofddoel van het Europese bankentoezicht is de veiligheid en soliditeit van het Europese bankenstelsel waarborgen, de financiële integratie en stabiliteit vergroten en zorgen voor consistent toezicht.

De ECB legt uit: Europees bankentoezicht
Wat is het SSM?

Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) is het systeem van het bankentoezicht in Europa. Het SSM bestaat uit de ECB en de nationale toezichtsautoriteiten van de deelnemende landen.

SSM uitgelegd in drie minuten
Is ECB-Bankentoezicht verantwoordelijk voor consumentenbescherming en witwaskwesties?

Neen. Consumentenbescherming en de bestrijding van witwassen vallen buiten de verantwoordelijkheden van de ECB en blijven daarom bij nationale autoriteiten. Hebt u een klacht over uw bank, neem dan rechtstreeks contact op met uw bank of richt uw klacht aan de desbetreffende nationale autoriteit.

Nationale bevoegde autoriteiten Over de bestrijding van witwassen
Wat kan ik doen als ik een inbreuk op het EU-recht vermoed?

We moedigen mensen aan om een vermeende inbreuk op het toepasselijke Unierecht rechtstreeks aan ons te melden via ons klokkenluidersplatform. De ECB beschermt persoonsgegevens en verzekert passende bescherming voor zowel de melders als de beschuldigde personen.

Hoe kan ik specifieke informatie aanvragen over onder toezicht staande banken?

Toegankelijkheid van informatie is voor ons bij de ECB van essentieel belang. We streven naar zo veel mogelijk openheid, zonder afbreuk te doen aan de vertrouwelijkheid die eigen is aan de wijze waarop we onze taken vervullen.

Informatie over individuele onder toezicht staande banken wordt specifiek beschermd door een aantal bepalingen in verband met het beroepsgeheim in het Europees recht (bijv. in de richtlijn kapitaalvereisten).

De toegang tot documenten van de ECB is geregeld in Besluit ECB/2004/3 van 4 maart 2004, zoals gewijzigd. In overeenstemming met ons streven naar openheid en transparantie hebben we een openbaar register van documenten opgezet, dat tevens onderzoekswerkzaamheden ondersteunt.

Zie het openbaar register van documenten
Welke banken staan onder toezicht van de ECB?
Hebt u meer vragen over bankentoezicht?

De euro en betalingssystemen

Wat zijn de voordelen van de euro voor de Europeanen?

De invoering van de euro was een markant succes op weg naar de Europese eenwording: door de euro kunnen Europeanen veel gemakkelijker en veiliger reizen, studeren en werken in het buitenland. Het Verdrag van Maastricht was een van de belangrijkste mijlpalen in de Europese integratie: het maakte de weg vrij voor de invoering van een gemeenschappelijke munt.

Welke voordelen heeft de euro voor de Europeanen gehad?
Wat is een digitale euro?

De digitale euro zou nog altijd een euro zijn: net zoals bankbiljetten, maar dan digitaal. Het zou een elektronische vorm van geld zijn die door het Eurosysteem (de ECB en nationale centrale banken van het eurogebied) wordt uitgegeven en toegankelijk is voor alle burgers en bedrijven.

Een digitale euro zou een snel, gemakkelijk en veilig instrument zijn om dagelijks mee te betalen. Hij kan de digitalisering van de Europese economie ondersteunen en innovatie op het gebied van retailbetalingen actief aanmoedigen. We onderzoeken de voordelen en risico’s ervan, zodat de euro zijn rol kan blijven spelen voor de Europeanen.

Meer informatie over de digitale euro
Wat zijn de voordelen van een digitale euro?

Een digitale euro koppelt de efficiëntie van een digitaal betaalinstrument aan de veiligheid van een centrale bank. Hij kan de EU helpen om onafhankelijk te blijven van digitale betalingsmethoden die buiten het eurogebied worden uitgegeven en gecontroleerd. Hij zou ook de financiële stabiliteit en monetaire soevereiniteit beschermen, en bijdragen tot het vertrouwen in het betalingsverkeer in het digitale tijdperk.

Gaat de ECB stoppen met de uitgifte van contant geld?

Een digitale euro zal contant geld niet vervangen, maar wel aanvullen. Samen met de nationale centrale banken zorgt de ECB ervoor dat contant geld in het hele eurogebied beschikbaar blijft. Een digitale euro geeft mensen een extra mogelijkheid om te betalen, maakt het gemakkelijker om dat te doen en draagt zo bij aan financiële inclusie.

Hoe kan de digitale euro eruitzien?

Deskundigen van het Eurosysteem hebben een aantal basisvereisten vastgesteld, zoals gemakkelijke toegankelijkheid, robuustheid, veiligheid, efficiëntie, privacy en overeenstemming met het recht. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe een digitale munt eruit kan zien. Een digitale euro moet aansluiten bij private betaaloplossingen en zo pan-Europese betalingen en aanvullende diensten voor consumenten bevorderen.

Zijn bankbiljetten van € 500 nog geldig?

De €500-bankbiljetten blijven wettig betaalmiddel, dus ze kunnen nog steeds gebruikt worden als betaal- en oppotmiddel.

Meer informatie over het €500-biljet
Kan ik afbeeldingen van eurobankbiljetten gebruiken?

Afbeeldingen van eurobankbiljetten kunnen zonder onze voorafgaande toestemming voor niet-professionele doeleinden worden gebruikt, op voorwaarde dat aan de bestaande regels wordt voldaan (met name artikel 2 van Besluit ECB/2013/10). Dat moet ervoor zorgen dat de reproductie nooit wordt verward met een echt bankbiljet, omdat dit het vertrouwen in de euro zou schaden.

Als u voor professionele doeleinden afbeeldingen in hoge resolutie van eurobankbiljetten wilt gebruiken, dient u contact met ons op te nemen via Euro-banknotes-images@ecb.europa.eu, zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen. Als we uw aanvraag goedkeuren, sturen we u de elektronische afbeeldingen.

Wat is TARGET2?

TARGET2 is een betalingssysteem dat eigendom is van en beheerd wordt door de ECB en de nationale centrale banken. Het is het meest gebruikte platform voor grote betalingen door zowel centrale als commerciële banken.

Meer informatie over dit betalingssysteem
Wat is TIPS?

TIPS is een nieuwe marktinfrastructuurdienst van de ECB en de nationale centrale banken waarmee dienstverleners hun klanten de mogelijkheid bieden 24 uur per dag in real-time geld over te maken. Dankzij TIPS kunnen instantbetalingen nu snel en veilig plaatsvinden.

Meer informatie over de afwikkeling van instantbetalingen
Hebt u meer vragen over de euro en onze betalingssystemen?

Wat is onze strategie voor contant geld? Waarom is contant geld belangrijk? Hoe betalen we in het eurogebied?

Ontdek de antwoorden op deze vragen hier

Waarom zijn betalingssystemen zo belangrijk?

Bekijk onze pagina’s over betalingsverkeer en markten

Klimaatverandering

Welke invloed heeft klimaatverandering op het monetair beleid?

Frequentere en hevigere natuurrampen hebben een negatief effect op de economie en het financiële stelsel. Ze kunnen invloed uitoefenen op de economische groei, de inflatie en de manier waarop het monetair beleid doorwerkt naar mensen en bedrijven. Dit heeft gevolgen voor de prijsstabiliteit, de hoofdopdracht van de ECB. Daarom hebben we klimaatoverwegingen in het monetairbeleidskader opgenomen.

Hoe wordt klimaatverandering in aanmerking genomen bij de beslissingen over het monetair beleid?
Wat is het Centrum Klimaatverandering?

De ECB heeft onlangs een Centrum Klimaatverandering opgericht om interne expertise samen te brengen en onze klimaatagenda vorm te geven in nauwe samenwerking met andere organisatie-onderdelen. De activiteiten van het centrum variëren van monetair beleid tot prudentiële functies. We hebben ook besloten een deel van de ECB-portefeuille te beleggen in het in euro luidende fonds voor groene obligaties van de Bank voor Internationale Betalingen.

Persbericht over het Centrum Klimaatverandering
Wat is de routekaart voor de vergroening van ons monetair beleid?

Naar aanleiding van onze strategische evaluatie heeft de Raad van Bestuur van de ECB een ambitieuze routekaart opgesteld om klimaataspecten in ons werk te integreren.

Persbericht over het actieplan om klimaatverandering in aanmerking te nemen bij de strategie voor het monetair beleid
Belegt de ECB in groene obligaties?

Momenteel bezit de ECB ongeveer een vijfde van de in aanmerking komende groene bedrijfsobligaties. De uitgifte van groene obligaties is doorgaans geconcentreerd in sectoren als nutsbedrijven, infrastructuur, transport en de bouw. Bedrijven in deze sectoren geven die zogenoemde groene obligaties uit om de invoering van efficiëntere technologieën mee te financieren, hun CO2-voetafdruk te verkleinen en het aandeel van hernieuwbare bronnen in hun energieportefeuille te vergroten.

Hoewel centrale banken niet de belangrijkste rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering, heeft deze problematiek duidelijk een effect op onze hoofdopdracht inzake prijsstabiliteit en op de strategie voor het monetair beleid. Wilt u meer weten over de relatie tussen klimaatverandering en de ECB?

Meer informatie over klimaatverandering en de ECB

Ons antwoord op de coronapandemie

Wat doet de ECB tijdens de coronapandemie?

De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het monetair beleid en het bankentoezicht de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen.

Ons antwoord op de coronapandemie Meer informatie over onze coronamaatregelen
Wat is het PEPP?

In maart 2020 is de ECB met het noodaankoopprogramma in verband met de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) van start gegaan om het hoofd te bieden aan de negatieve effecten van de coronapandemie op de economie van het eurogebied. Het doel van dit aankoopprogramma is burgers, bedrijven en overheden te helpen om tegen gunstige voorwaarden de financiering te verkrijgen die ze nodig hebben. Dat moet de economie helpen om de pandemie te doorstaan.

Persbericht over het PEPP Meer informatie over het noodaankoopprogramma van de ECB in verband met de pandemie
Hoe ondersteunt de ECB de beschikbaarheid van krediet?

We hebben banken langerlopende financiering verstrekt om de kredietverlening aan huishoudens en ondernemingen – ook kleine en middelgrote – te ondersteunen. We hebben de rente op deze financiering verlaagd en banken gestimuleerd om meer krediet te verstrekken. We hebben er ook voor gezorgd dat banken meer activa als onderpand kunnen inzetten wanneer ze van ons lenen. Al deze maatregelen samen hebben ertoe bijgedragen de bancaire kredietverlening aan huishoudens en bedrijven op peil te houden.

In het kort: wat is onderpand?.
Mogen banken dividend uitkeren?

Op 27 maart 2020 heeft de ECB de banken aanbevolen de uitkering van contante dividenden en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk te staken als gevolg van de uitzonderlijke en moeilijke omstandigheden. De algemene doelstelling van deze maatregel was ervoor te zorgen dat banken in staat blijven om verliezen op te vangen en krediet te verlenen ter ondersteuning van de economie.

De aanbeveling werd in december 2020 herzien en omgezet in een oproep tot uiterste gematigdheid.

Op 23 juli 2021 hebben we besloten de aanbeveling inzake dividenduitkeringen niet te verlengen na september 2021.

Let op

De naam en het logo van de ECB kunnen worden misbruikt

De ECB verleent geen commerciële bankdiensten. Onze identiteit wordt soms misbruikt in verband met valse financiële transacties en andere frauduleuze activiteiten. Het gebeurt ook dat oplichters zich uitgeven als medewerkers van de ECB, de namen van medewerkers vermelden, of onze naam en ons logo misbruiken.

Meer informatie over misbruik van de naam van de ECB en wat u in dat geval kunt doen

Consumentenbescherming en bestrijding van witwassen behoren niet tot de opdracht van de ECB

De relaties tussen banken en hun klanten (consumentenbescherming) en de bestrijding van witwassen vallen buiten onze bevoegdheden en blijven de verantwoordelijkheid van de nationale toezichthoudende autoriteiten.

Informatie over de bestrijding van witwassen

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons uw vragen, opmerkingen of suggesties in verband met onze taken en activiteiten in een van de 24 officiële talen van de EU bezorgen via e-mail of post. U kunt ons ook telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (Midden-Europese tijd).

Alle pagina's in dit deel