European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Stel uw vraag

We willen transparant, toegankelijk en begrijpelijk zijn voor alle burgers

We zijn de centrale bank van het eurogebied en leveren diensten aan meer dan 346 miljoen Europeanen. We zetten ons in voor stabiele prijzen en veilige banken.

Wilt u meer weten over ons, wat we doen en wat dit voor u betekent? Klik op een van onderstaande onderwerpen voor antwoorden op veelgestelde vragen. Of scroll naar beneden en stel ons uw vraag!

Over de ECB

Wat is de ECB?

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van het eurogebied. De ECB regelt hoeveel geld er in omloop is. Onze hoofddoelstelling is de prijzen stabiel houden. De belangrijkste manier om dit te doen is door geschikte rentetarieven vast te stellen.

We zijn ook verantwoordelijk voor het toezicht op banken binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Explainer: wat is een centrale bank? De ECB en het Eurosysteem uitgelegd in drie minuten Het SSM uitgelegd in drie minuten

Transparantie, onafhankelijkheid en verantwoording staan voorop in ons handelen.

Explainer: waarom is de ECB onafhankelijk? De ECB legt uit: verantwoording
Verstrekt de ECB rechtstreeks leningen aan particulieren of ondernemingen?

De ECB is geen commerciële bank en verleent dus geen bankdiensten aan particulieren of bedrijven. We nemen geen contact op met burgers om leningen of spaarrekeningen aan te bieden en we hebben geen website voor online bankieren.

De ECB:

  • is niet betrokken bij geldoverboekingen
  • int geen vergoedingen voor grensoverschrijdende overboekingen
  • accepteert geen deposito’s van derden
  • blokkeert geen gelden en geeft geen bevestigingen uit voor het vrijgeven van gelden
Welke taal wordt bij de ECB gesproken?

Er zijn momenteel 24 officiële EU-talen en u kunt in elk van deze talen met ons communiceren. De taal die we gebruiken om met ons doelpubliek te communiceren hangt af van de specifieke omstandigheden. De ECB publiceert rechtshandelingen in alle officiële EU-talen. Onze werktaal is Engels.

Van wie is de ECB?

De centrale banken van alle EU-landen zijn samen eigenaar van de ECB. Het aandeel van elk land in het kapitaal van de ECB is afhankelijk van het bevolkingsaantal en het bruto binnenlands product (bbp) van ieder land. Deze beide factoren wegen even zwaar. De landen die de euro gebruiken leveren een grotere bijdrage aan het kapitaal dan de EU-landen die dat niet doen. Deze verschillende factoren samen vormen de zogenoemde kapitaalverdeelsleutel, waarmee bepaald wordt hoeveel elke nationale centrale bank betaalt.

Explainer: van wie is de ECB?
Maakt de ECB winst? En kan de ECB ook verlies lijden?

Net als andere instellingen maakt ook de ECB soms winst en soms verlies. De nettowinsten en/of -verliezen van de ECB worden verdeeld over de nationale centrale banken van het eurogebied. Volgens de statuten van het ESCB kan tot 20% van de winst als reserve worden aangehouden. De rest moet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de ECB, naar rato van hun gestorte aandeel. Eventuele verliezen kunnen worden verrekend met het algemene reservefonds, de inkomsten over het jaar of de aan de nationale centrale banken toegedeelde bedragen.

Explainer: maakt de ECB winst?
Welke maatregelen heeft de ECB genomen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne?

De Raad van Bestuur heeft zijn volledige steun uitgesproken voor het Oekraïense volk.

We voeren de sancties van de EU en Europese regeringen uit en zullen alle maatregelen nemen om de prijs- en financiële stabiliteit in het eurogebied te waarborgen.

Meer informatie:

Persbericht van 25 februari 2022 Meer over de Russische invasie van Oekraïne Veelgestelde vragen over de invasie van Oekraïne en ECB-Bankentoezicht

Monetair beleid

Wat is het monetair beleid van de ECB?

Het monetair beleid van de ECB omvat alle beslissingen die de kosten en de beschikbaarheid van geld beïnvloeden om onze doelstelling van prijsstabiliteit te bereiken. Ons belangrijkste instrument voor het monetair beleid is de reeks basisrentetarieven van de ECB. Elke wijziging in deze tarieven beïnvloedt – met een tijdsvertraging van enkele maanden – de rentetarieven in de hele economie, met name de tarieven waartegen commerciële banken geld lenen aan particulieren en bedrijven. Indien nodig kunnen we ook andere instrumenten gebruiken om onze hoofddoelstelling van prijsstabiliteit te verwezenlijken.

Recente monetairbeleidsbeslissingen Onze prijsstabiliteitsdoelstelling en de strategische evaluatie Christine Lagarde: Interview met Redaktionsnetzwerk Deutschland
Waarom is prijsstabiliteit zo belangrijk?

Prijsstabiliteit is de belangrijkste doelstelling van de ECB. Dat is zo vastgelegd in artikel 127 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De Raad van Bestuur is van oordeel dat prijsstabiliteit het best gehandhaafd wordt door te streven naar 2% inflatie op middellange termijn, zoals gemeten aan de hand van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP).

Stabiele prijzen maken het voor particulieren gemakkelijker om uitgaven te plannen en moedigen bedrijven aan om te investeren. Ze beschermen ook het vertrouwen in onze munt, doordat de hoeveelheid goederen en diensten die met een bepaald bedrag in euro’s gekocht kan worden gelijk blijft.

Explainer: waarom zijn stabiele prijzen belangrijk? Waarom is onze inflatiedoelstelling 2%?
Welke maatstaf gebruikt de ECB om prijsstabiliteit te beoordelen?

We beschouwen de geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP) als de geschikte maatstaf om te beoordelen of de doelstelling voor prijsstabiliteit wordt gerealiseerd.

De HICP meet de consumptieprijsinflatie, d.w.z. de veranderingen in de loop van de tijd in de prijzen van consumptiegoederen en -diensten die de huishoudens in het eurogebied aanschaffen.

De HICP noemen we ‘geharmoniseerd’ omdat alle EU-landen dezelfde methodologie hanteren. Daardoor kunnen de gegevens van de diverse landen met elkaar worden vergeleken.

De HICP wordt samengesteld door Eurostat en nationale statistische instituten volgens geharmoniseerde statistische methoden.

Waarom is de inflatie op dit moment zo hoog?

Er zijn drie belangrijke factoren aan te geven voor de huidige hoge inflatie. Ten eerste drijven de hogere energieprijzen de inflatie op, aangezien olie, gas en elektriciteit duurder zijn geworden. Ten tweede stijgen de prijzen ook omdat de vraag sneller stijgt dan het aanbod. Bedrijven hebben het moeilijk om de vraag bij te houden terwijl ze bezig zijn de toeleveringsketens weer te herstellen die door de pandemie waren verstoord. Ten derde waren de prijzen uitzonderlijk laag op het hoogtepunt van de pandemie. Als we de hogere prijzen van vandaag met die zeer lage niveaus vergelijken, lijken de verschillen dus groot.

Explainer: waarom is de inflatie momenteel zo hoog? Christine Lagarde: interview met Redaktionsnetzwerk Deutschland Isabel Schnabel: interview met Jung & Naiv (beschikbaar in het Duits)
Waarom is de rente laag?

Wanneer verwacht wordt dat de inflatie op middellange termijn onder de doelstelling van 2% blijft, tracht de ECB de economie te stimuleren met behulp van de basisrentetarieven en andere instrumenten. Door de rente laag te houden helpen we de banken om goedkoop te lenen. Dat stimuleert de investeringen en de consumptie. Een lage rente verhoogt ook de waarde van activa zoals pensioenen of woningen. Ook dat bevordert de bestedingen. Dit alles vertaalt zich in meer bedrijvigheid en groei, waardoor de inflatie stijgt.

Explainer: waarom is de rente laag?
Waarom koopt de ECB activa aan?

De centrale bank koopt schuldpapier (activa) zoals overheids- of bedrijfsobligaties om de langere rente te doen dalen wanneer het risico bestaat dat de inflatie laag blijft. Dat is goed voor de economie, want het stimuleert consumptie en investeringen. Dit helpt dan weer om prijsdruk op te bouwen en de inflatie naar de doelstelling van 2% te brengen.

Explainer: hoe werkt de aankoop van activa?
Wat is de nieuwe monetairbeleidsstrategie van de ECB?

Op  8 juli 2021 hebben we onze nieuwe monetairbeleidsstrategie gepubliceerd. Sinds de vorige evaluatie van de strategie in 2003 hebben de economie van het eurogebied en de wereldeconomie ingrijpende veranderingen ondergaan. Door verminderde productiviteit, demografische veranderingen en de naweeën van de financiële crisis hebben we nu minder mogelijkheden om onze doelstellingen alleen via aanpassingen van de beleidsrente te veranderen. Daarnaast vormen mondialisering, digitalisering, de bedreiging van het milieu en veranderingen in het financiële stelsel allemaal uitdagingen voor de uitvoering van monetair beleid.

Ons mandaat is vastgelegd in de Verdragen, maar de strategie voor ons monetair beleid stippelen we zelf uit. Deze strategie beschrijft hoe we de hoofddoelstelling van prijsstabiliteit in het eurogebied willen verwezenlijken met een passende reeks monetairbeleidsinstrumenten. De nieuwe strategie houdt in dat de ECB streeft naar een symmetrische doelstelling van 2% inflatie. Dat betekent dat inflatie onder de doelstelling even ongewenst is als te hoge inflatie.

Meer informatie over de strategische evaluatie
Hebt u meer vragen over ons monetair beleid?

Wilt u meer weten over onze instrumenten, maatregelen en beslissingen op het vlak van monetair beleid?

Meer informatie over het monetair beleid

Wilt u meer weten over de belangrijkste bevindingen van de strategische evaluatie?

Vragen en antwoorden over de strategische evaluatie

Bankentoezicht

Wat is bankentoezicht?

Het belangrijkste doel van het Europees bankentoezicht is de veiligheid en soliditeit van het Europese bankenstelsel waarborgen, de financiële integratie en stabiliteit vergroten en zorgen voor consistent toezicht.

De ECB legt uit: Europees bankentoezicht
Wat is het SSM?

Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) is het systeem van het bankentoezicht in Europa. Het SSM bestaat uit ECB-Bankentoezicht en de nationale toezichtsautoriteiten van de deelnemende landen.

Het SSM uitgelegd in drie minuten
Is ECB-Bankentoezicht verantwoordelijk voor consumentenbescherming en witwaskwesties?

Nee, de bescherming van de consument en de bestrijding van het witwassen van geld vallen buiten de bevoegdheid van de ECB. Die taak ligt bij de nationale autoriteiten. Neem bij klachten over dienstverlening altijd rechtstreeks contact op met uw bank of richt uw klacht aan de desbetreffende nationale autoriteit.

Nationale bevoegde autoriteiten De strijd tegen het witwassen van geld
Wat kan ik doen als ik een inbreuk op het EU-recht vermoed?

We vragen iedereen om vermeende inbreuken op het toepasselijke Unierecht rechtstreeks aan ons te melden via ons klokkenluidersplatform. De ECB zorgt voor een passende bescherming van zowel degenen die inbreuken melden als degenen die ervan worden beschuldigd. Daarnaast garanderen we de bescherming van alle relevante persoonsgegevens.

Hoe kan ik specifieke informatie aanvragen over onder toezicht staande banken?

Bij de ECB vinden we het essentieel dat informatie toegankelijk is. We streven naar zoveel mogelijk openheid, waarbij we wel de vertrouwelijkheid waarborgen die hoort bij de wijze waarop we onze taken vervullen.

Informatie over individuele onder toezicht staande banken wordt specifiek beschermd door een aantal bepalingen in verband met het beroepsgeheim in het Europees recht (bijv. in de richtlijn kapitaalvereisten).

De toegang tot documenten van de ECB is geregeld in Besluit ECB/2004/3 van 4 maart 2004, zoals gewijzigd. In overeenstemming met ons streven naar openheid en transparantie hebben we een openbaar documentenregister opgezet om onderzoek mogelijk te maken en te vergemakkelijken.

Zie het openbaar documentenregister
Op welke banken houdt de ECB toezicht?

Banken die onder direct toezicht staan van de ECB noemen we belangrijke instellingen. Banken die onder indirect toezicht staan worden aangemerkt als minder belangrijke instellingen.

Lijst van instellingen onder toezicht van de ECB
Wat is de SREP?

Toezichthouders beoordelen welke risico's banken lopen en of ze zijn toegerust om die risico's naar behoren te beheren. Dit heet de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Hierdoor is een consistente beoordeling van de risicoprofielen van de banken mogelijk en de inzet van de juiste toezichtsmaatregelen.

Lees meer over de SREP op de website van het bankentoezicht
Wat is een stresstest?

Toezichthouders kijken met behulp van stresstests in hoeverre banken bestand zijn tegen financiële en economische schokken. De resultaten van stresstests helpen toezichthouders om de kwetsbaarheden van banken te identificeren en in een vroegtijdig stadium aan te pakken in hun gesprek met de bank.

Lees meer over stresstests op de website van het bankentoezicht
Hebt u meer vragen over bankentoezicht?

De euro en betalingssystemen

Wat zijn de voordelen van de euro voor de Europeanen?

De invoering van de euro was een markant succes op weg naar de Europese eenwording: door de euro kunnen Europeanen veel gemakkelijker en veiliger reizen, studeren en werken in het buitenland. Het Verdrag van Maastricht was een van de belangrijkste mijlpalen in de Europese integratie: het maakte de weg vrij voor de invoering van een gemeenschappelijke munt.

Welke voordelen heeft de euro voor de Europeanen?
Wat is een digitale euro?

De ECB onderzoekt de mogelijkheid om een digitale euro in te voeren. Dit zou een elektronische vorm van geld zijn die door het Eurosysteem wordt uitgegeven. De digitale euro zou geld van de centrale bank zijn en dus risicovrij. Momenteel is contant geld het enige geld van de centrale bank dat wordt gebruikt voor retailbetalingen. Een digitale euro kan een extra manier zijn om betalingen in euro’s uit te voeren, niet ter vervanging van contant geld, maar als aanvulling daarop. Een digitale euro zou (één-op-één) converteerbaar zijn in alle andere vormen van de euro, zoals bankbiljetten.

Meer informatie over de digitale euro
Wat zouden de voordelen zijn van een digitale euro?

Een digitale euro koppelt de efficiëntie van een digitaal betaalinstrument aan de veiligheid van centralebankgeld. Deze kan de EU helpen om onafhankelijk te blijven van digitale betalingsmethoden die buiten het eurogebied worden uitgegeven en gecontroleerd. Een digitale euro kan ook de financiële stabiliteit en monetaire soevereiniteit beschermen, en bijdragen aan vertrouwen in het betalingsverkeer in dit digitale tijdperk.

Is een digitale euro vergelijkbaar met een crypto of stablecoin?

Crypto's zijn fundamenteel anders dan centralebankgeld: hun prijzen zijn extreem volatiel, waardoor ze moeilijk te gebruiken zijn als betaalmiddel of rekeneenheid. Crypto’s hebben geen intrinsieke waarde. Er is ook geen publieke instelling die ervoor garant staat. Bij stablecoins is sprake van een vergelijkbaar probleem: hun betrouwbaarheid hangt uiteindelijk af van de uitgevende entiteit en de onderliggende activa. Of de waarde van de munt in de loop van de tijd stabiel blijft, hangt af van de vraag of de uitgevende instelling haar belofte daarover nakomt.

Een digitale euro daarentegen is centralebankgeld. Dit betekent dat deze wordt uitgegeven door een centrale bank. De munt wordt ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van de burgers. Zo’n munt respecteert de privacy en is risicovrij.

Hoe kan de digitale euro eruitzien?

Deskundigen van het Eurosysteem hebben een aantal basisvereisten vastgesteld om ons een beeld te geven hoe een digitale euro eruit zou kunnen zien. Het gaat dan om aspecten als toegankelijkheid, robuustheid, veiligheid, efficiëntie, privacy en regelgeving. Een digitale euro moet aansluiten bij bestaande private betaaloplossingen en zo pan-Europese betalingen en andere diensten voor consumenten bevorderen.

Waarom gaat de ECB nieuwe eurobankbiljetten ontwerpen?

De ECB en de nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn verantwoordelijk voor de integriteit van eurobankbiljetten en publiek vertrouwen daarin. In december 2021 is de ECB begonnen met een onderzoek naar een thema en een ontwerp voor nieuwe eurobankbiljetten. Het idee is dat de Europese burgers zich beter kunnen herkennen in de nieuwe biljetten en dat deze straks beschikken over de modernste veiligheidskenmerken.

Een definitief besluit over de productie en uitgifte van nieuwe bankbiljetten wordt overigens pas genomen zodra het ontwerpproces in 2024 is voltooid.

Persbericht over het ontwerpproces
Zijn bankbiljetten van €500 nog geldig?

Bankbiljetten van €500 worden niet langer uitgegeven. Ze blijven echter wel wettig betaalmiddel, dus u kunt er nog steeds mee betalen of ze bewaren.

Meer over het bankbiljet van €500
Kan ik afbeeldingen van eurobankbiljetten gebruiken?

Afbeeldingen van eurobankbiljetten kunnen zonder onze voorafgaande toestemming voor niet-professionele doeleinden worden gebruikt, op voorwaarde dat aan alle bestaande regels wordt voldaan (met name artikel 2 van Besluit ECB/2013/10). Dat moet ervoor zorgen dat een reproductie nooit wordt verward met een echt bankbiljet, omdat dit het vertrouwen in de euro zou kunnen schaden.

Als u voor professionele doeleinden afbeeldingen in hoge resolutie van eurobankbiljetten wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via Euro-banknotes-images@ecb.europa.eu, zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen. Als uw verzoek is goedgekeurd, ontvangt u de relevante elektronische afbeeldingen.

Wat is TARGET2?

TARGET2 is een betalingssysteem dat eigendom is van en beheerd wordt door de ECB en de nationale centrale banken. Het is het meest gebruikte platform voor grote betalingen door centrale banken en commerciële banken. De ECB en de nationale centrale banken kunnen geen informatie verstrekken over de status van individuele bankoverschrijvingen, of dit nu binnen het eurogebied is of daarbuiten.

Meer informatie over TARGET2
Wat is TIPS?

TIPS is de dienst voor de afwikkeling van directe betalingen in TARGET die in 2018 door de ECB en de nationale centrale banken werd gelanceerd. Hiermee kunnen aanbieders van betalingsdiensten 24 uur per dag in real-time geld overmaken voor hun klanten. Dankzij TIPS kunnen instantbetalingen nu snel en veilig plaatsvinden.

Meer informatie over de afwikkeling van instantbetalingen
Hebt u meer vragen over de euro en onze betalingssystemen?

Wat is onze strategie voor contant geld? Waarom is contant geld belangrijk? Hoe betalen de mensen in het eurogebied?

Ontdek de antwoorden op deze vragen hier

Waarom zijn betalingssystemen zo belangrijk?

Ga naar Betalingsverkeer & markten op onze website

Klimaatverandering

Welke invloed heeft klimaatverandering op het monetair beleid?

Frequentere en hevigere natuurrampen hebben een negatief effect op de economie en het financiële stelsel. Ze kunnen invloed uitoefenen op de economische groei, de inflatie en de manier waarop het monetair beleid doorwerkt naar mensen en bedrijven. Dit heeft gevolgen voor de prijsstabiliteit, de hoofdopdracht van de ECB. Daarom hebben we klimaatoverwegingen in het monetairbeleidskader opgenomen.

Hoe wordt klimaatverandering meegenomen bij de beslissingen over het monetair beleid?
Wat is het centrum klimaatverandering van de ECB?

Het centrum klimaatverandering brengt onze interne expertise samen en geeft vorm aan onze klimaatagenda in nauwe samenwerking met onze andere organisatieonderdelen. De activiteiten van het centrum variëren van monetair beleid tot prudentiële functies. We hebben ook besloten een deel van de ECB-portefeuille te beleggen in het in euro luidende fonds voor groene obligaties van de Bank voor Internationale Betalingen.

Persbericht over het centrum klimaatverandering
Hoe wil de ECB haar monetair beleid “vergroenen”?

Naar aanleiding van onze strategische evaluatie heeft de Raad van Bestuur van de ECB een ambitieuze routekaart opgesteld om klimaataspecten in ons werk te integreren.

Persbericht over het actieplan om klimaatverandering in aanmerking te nemen bij de strategie voor het monetair beleid
Belegt de ECB in groene obligaties?

Momenteel bezit de ECB ongeveer een vijfde van de in aanmerking komende groene bedrijfsobligaties. De uitgifte van groene obligaties is doorgaans geconcentreerd in sectoren als nutsbedrijven, infrastructuur, transport en de bouw. Ondernemingen in deze sectoren geven groene obligaties uit om de invoering van efficiëntere technologieën te financieren, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en het aandeel hernieuwbare energie in hun energieportefeuilles te vergroten.

Hoewel centrale banken niet de belangrijkste rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering, heeft deze problematiek duidelijk een effect op onze hoofdopdracht van prijsstabiliteit en op de strategie voor het monetair beleid.

Wilt u meer weten over hoe de ECB de kwestie van klimaatverandering aanpakt?

Meer informatie over klimaatverandering en de ECB
Waarom moeten banken zich zorgen maken over klimaatverandering?

Klimaat- en milieurisico’s worden steeds belangrijker voor banken. Ontdek hoe extreme weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op banken en wat banken kunnen doen om hun belangrijke rol als kredietverstrekker te behouden en bij te dragen aan de overgang naar een koolstofarme economie.

Video: Waarom moeten banken zich zorgen maken over klimaatverandering? Persbericht: ECB-Bankentoezicht start met klimaatrisicostresstest 2022

Ons antwoord op de coronapandemie

Hoe heeft de ECB gereageerd bij het begin van de coronapandemie?

In 2020 en 2021 heeft de ECB een reeks monetairbeleids- en bankentoezichtsmaatregelen doorgevoerd om de impact van de pandemie op de economie van het eurogebied te verzachten en alle Europese burgers te ondersteunen.

Ons antwoord op de coronapandemie

Op 10 februari 2022 hebben we het einde aangekondigd van de laatste nog beschikbare tijdelijke steunmaatregelen voor banken.

Deze veelgestelde vragen bevatten gedetailleerde informatie over de pandemiegerelateerde maatregelen die ECB-Bankentoezicht in 2020 en 2021 nam.

Wat is het PEPP?

In maart 2020 startte de ECB met het noodaankoopprogramma in verband met de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) om het hoofd te bieden aan de negatieve effecten van de coronapandemie. Het doel van het PEPP was burgers, bedrijven en overheden te helpen om tegen gunstige voorwaarden toegang te krijgen tot de middelen die zij nodig hadden, en de economie te helpen de uitdagingen van de pandemie het hoofd te bieden.

Het pandemie-noodaankoopprogramma of PEPP: wat is het? Persbericht over het PEPP
Hoe ondersteunt de ECB de beschikbaarheid van krediet?

We hebben banken langerlopende financiering verstrekt om de kredietverlening aan huishoudens en ondernemingen – ook kleine en middelgrote – te ondersteunen. We hebben de rente op deze financiering verlaagd om banken te stimuleren meer krediet te verstrekken. Ook hebben we ervoor gezorgd dat banken meer activa als onderpand konden inzetten wanneer ze van ons leenden. Al deze maatregelen samen hebben ertoe bijgedragen dat de bancaire kredietverlening aan huishoudens en bedrijven tijdens de pandemie op peil bleef.

In het kort: wat is onderpand?
Hoe volgt de ECB de IT- en cyberrisico’s van banken?

Het aantal aan de ECB gemelde cyberincidenten is tijdens de pandemie toegenomen. In 2020 bedroeg de stijging 54% ten opzichte van 2019. De bescherming van kritieke diensten (zoals toegang tot het financiële systeem) tegen aanvallen en storingen is van cruciaal belang. De ECB meet de blootstelling van banken aan IT-risico’s en beoordeelt hun risicobeheer aan de hand van haar kader voor de rapportage van cyberincidenten en de evaluatie van de antwoorden van banken op een jaarlijkse IT-risicovragenlijst door de gezamenlijke toezichthoudende teams (joint supervisory teams – JST’s) om de financiële sector van de EU sterker en digitaal veerkrachtiger te maken.

Lees ons artikel: IT en cyberrisico’s: een constante uitdaging
Mogen banken dividend uitkeren?

Op 27 maart 2020 adviseerde de ECB, als uitzonderlijke maatregel, dat banken de uitkering van contante dividenden en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk zouden staken als gevolg van de toegenomen systeemonzekerheid en economische stress vanwege de pandemie. Behoud van de kapitaalpositie was noodzakelijk om te zorgen voor een prudente kapitaalplanning en banken in staat te stellen de economie te blijven ondersteunen. 

Op 23 juli 2021 besloot de ECB die aanbeveling voor dividenduitkeringen niet te verlengen voor de periode na september 2021.

Let op

Fraude – misbruik van de naam en het logo van de ECB

De ECB verleent geen commerciële bankdiensten. Onze identiteit wordt soms misbruikt bij neptransacties en andere frauduleuze activiteiten. Het gebeurt soms ook dat oplichters zich uitgeven als medewerkers van de ECB, de namen van medewerkers vermelden, of onze naam en ons logo misbruiken.

Meer informatie over misbruik van de naam van de ECB en wat u in dat geval kunt doen

Consumentenbescherming en bestrijding van witwassen behoren niet tot de taken van de ECB

De relaties tussen banken en hun klanten (consumentenbescherming) en de bestrijding van witwassen vallen buiten onze bevoegdheden en blijven de verantwoordelijkheid van de nationale toezichthoudende autoriteiten.

Informatie over de bestrijding van witwassen

Hoe kunt u ons bereiken?

Stuur uw vragen, opmerkingen of suggesties over onze taken en activiteiten in een van de 24 officiële talen van de EU via e-mail of post. U kunt ons ook telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (Midden-Europese tijd).

Alle pagina's in dit deel