SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Stil spørgsmål

Vi stræber efter at være gennemsigtige og tilgængelige og at blive forstået af alle borgere

ECB er centralbank for over 340 millioner europæere i euroområdet. Vi arbejder på at holde priserne stabile, og vi bidrager til at holde bankerne sikre.

Kunne du tænke dig at vide, hvilke beslutninger vi træffer her i ECB, og hvordan de påvirker din dagligdag? Se nedenfor. Du er også velkommen til at stille spørgsmål. I 2020 fik vi mere end 16.000 henvendelser fra hele verden.

Om ECB

Hvad er ECB?

Den Europæiske Centralbank (ECB) er euroområdets centralbank, som forvalter mængden af penge, der er i cirkulation i euroområdet. Vores hovedmål er at fastholde stabile priser, og det vigtigste redskab i denne forbindelse er at fastsætte passende renter.

Explainer: Hvad er en centralbank? ECB og Eurosystemet forklaret på tre minutter

Vi er også ansvarlige for at føre tilsyn med banker inden for rammerne af Den Fælles Tilsynsmekanisme.

Grundlaget for vores handlinger er principperne om gennemsigtighed, uafhængighed og ansvarlighed.

Explainer: Hvorfor er ECB uafhængig?
Yder ECB lån? Kan jeg åbne en bankkonto i ECB?

Nej, ECB er ikke en forretningsbank, som yder banktjenester til enkeltpersoner eller virksomheder. Vi kontakter ikke borgerne med forslag om at yde dem banktjenester, og der findes ikke en ECB-netbank.

ECB ville heller aldrig:

  • være involveret i pengeoverførsler
  • opkræve gebyrer for grænseoverskridende overførsler
  • acceptere indskud fra tredjeparter
  • blokere midler eller udstede certifikater til frigivelse af midler.
Hvilket sprog tales i ECB?

Der er i øjeblikket 24 officielle EU-sprog, og du kan kommunikere med os på et hvilket som helst af disse sprog. De sprog, som vi bruger til at kommunikere med borgerne, afhænger af målgruppen og omstændighederne.

ECB offentliggør retsakter på alle officielle sprog.

Vores arbejdssprog er engelsk.

Hvem ejer ECB?

Centralbankerne i alle EU-lande ejer ECB sammen. De enkelte landes andel af ECB's kapital svarer til deres befolkning og bruttonationalprodukt (BNP), som vægtes ens. De lande, der anvender euroen, betaler mere end de EU-lande, der ikke gør det. Disse faktorer udgør tilsammen den såkaldte fordelingsnøgle, som afgør det beløb, den enkelte nationale centralbank skal betale.

Explainer: Hvem ejer ECB?
Giver ECB overskud eller underskud?

Som enhver anden bank udarbejder ECB en resultatopgørelse. ECB's nettooverskud og/eller -tab fordeles mellem euroområdets nationale centralbanker. Det er fastsat i ESCB-statutten, at op til 20 pct. af overskuddet kan holdes som reserver, mens det resterende overskud fordeles til indehaverne af kapitalandele i ECB i forhold til deres andel i den indskudte kapital. Eventuelle tab kan dækkes med midler fra ECB's almindelige reservefond, årets indtægter eller de beløb, der fordeles mellem de enkelte nationale centralbanker.

Explainer: Giver ECB overskud?

Pengepolitik

Hvilken pengepolitik fører ECB?

ECB's pengepolitik er alle de beslutninger, der træffes for at påvirke prisen på og adgangen til penge, således at vi kan opfylde vores mål om prisstabilitet. Vores primære pengepolitiske instrument er ECB's officielle renter. Ændres disse renter, påvirker det renterne i hele økonomien, særlig renten på de lån, som forretningsbankerne efterfølgende yder til private og virksomheder. Om nødvendigt kan vi også bruge andre værktøjer til at hjælpe os med at nå vores hovedmål om prisstabilitet.

De seneste pengepolitiske beslutninger
Hvorfor er prisstabilitet så vigtig?

Som det fremgår af artikel 127 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er hovedmålet for ECB at fastholde prisstabilitet. Styrelsesrådet vurderer, at den bedste måde at fastholde prisstabilitet på er ved at sigte mod en inflation på 2 pct. på mellemlangt sigt, som målt ved det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Stabile priser gør det lettere for borgere at planlægge deres udgifter, og de motiverer virksomheder til at investere. De kan også bidrage til at bevare tilliden til valutaen ved at stabilisere mængden af varer og tjenester, der kan købes med et givet eurobeløb.

Explainer: Hvorfor er det vigtigt, at priserne er stabile?
Hvorfor er renterne lave?

Når inflationen på mellemlangt sigt forventes at ligge under målet på 2 pct., forsøger ECB at stimulere økonomien ved hjælp af ECB's officielle renter og andre værktøjer. Er den fastsatte rente lav, kan bankerne nemmere låne penge ud billigt, og dette øger investeringerne og forbruget i økonomien. Lave renter øger også værdien af aktiver, såsom pensioner og boliger. Det fremmer også forbruget. Alt dette udmønter sig i mere aktivitet og vækst – som øger inflationen.

Explainer: Hvorfor er renterne lave?
Hvad er formålet med opkøb af aktiver? Og hvordan fungerer opkøbene?

Opkøb af aktiver indebærer, at centralbanken køber aktiver som fx statsobligationer eller erhvervsobligationer med det formål at reducere de lange renter. Dette hjælper økonomien, da det sætter skub i forbrug og investeringer og i sidste ende bidrager til opbygningen af prispres, der kan bringe inflationen hen til Styrelsesrådets mål på 2 pct. Det er en pengepolitisk foranstaltning, som især bliver anvendt, når de officielle renter er meget lave.

Explainer: Sådan fungerer aktivopkøb
Hvad er ECB's nye pengepolitiske strategi?

ECB's nye pengepolitiske strategi blev offentliggjort 8. juli 2021. Siden der senest blev foretaget en gennemgang af den pengepolitiske strategi i 2003, har økonomien i euroområdet og den globale økonomi gennemgået en række gennemgribende ændringer. Følgerne af nedsat produktivitet, ændret demografi og eftervirkningerne af den finansielle krise har begrænset vores mulighed for at opnå vores mål udelukkende ved brug af ændringer af de pengepolitiske renter. Desuden udgør globaliseringen, digitaliseringen, truslen mod den miljømæssige bæredygtighed og ændringer i det finansielle system en udfordring for gennemførelsen af pengepolitikken.

Selvom vores mandat er fastsat i traktaterne, er det op til os at udforme den pengepolitiske strategi. Denne strategi beskriver, hvordan man kan nå det primære mål om prisstabilitet i euroområdet med et passende sæt pengepolitiske instrumenter. Med den nye strategi vil ECB sigte mod et symmetrisk inflationsmål på 2 pct. Dette betyder, at en inflation, der ligger under målet, er lige så uønsket som en inflation, der er for høj.

Mere om gennemgangen af den pengepolitiske strategi
Har du flere spørgsmål om vores pengepolitik?

Vil du gerne vide mere om vores pengepolitiske værktøjer, foranstaltninger og beslutninger?

Mere om pengepolitikken

Vil du gerne vide mere om de vigtigste erfaringer fra gennemgangen af den pengepolitiske strategi?

Spørgsmål og svar om gennemgangen af den pengepolitiske strategi

Banktilsyn

Hvad er banktilsyn?

Formålet med det europæiske banktilsyn er at sørge for sikkerhed og soliditet i det europæiske banksystem, øge den finansielle integration og stabilitet og sikre et konsekvent tilsyn.

ECB's explainere: Europæisk banktilsyn
Hvad er SSM?

Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) henviser til det europæiske banktilsynssystem. SSM består af ECB og de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende lande.

SSM forklaret på tre minutter
Er ECB Banktilsyn ansvarlig for forbrugerbeskyttelse og hvidvask af penge?

Nej, forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af hvidvask af penge falder uden for ECB's ansvarsområde og er derfor fortsat de nationale myndigheders ansvar. Hvis du ønsker at klage over din bank, bedes du kontakte din bank direkte eller rette din klage til den relevante nationale myndighed.

Kompetente nationale myndigheder Om bekæmpelse af hvidvask af penge
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om en overtrædelse af EU-retten?

Vi opfordrer folk til at indberette en formodet overtrædelse af den relevante EU-ret direkte til os via vores whistleblowingplatform. ECB beskytter personoplysninger og sikrer en passende beskyttelse af både de personer, der indberetter overtrædelser, og de personer, der beskyldes for overtrædelser.

Hvordan kan jeg anmode om specifikke oplysninger om banker under tilsyn?

Det er vigtigt for ECB at give adgang til oplysninger. Vi sigter mod at være så gennemsigtige som muligt, samtidig med at vi beskytter fortroligheden, når det gælder spørgsmål i forbindelse med måden, vi udfører vores opgaver på.

Oplysninger om de enkelte banker under tilsyn er helt specifikt beskyttet af en række krav om tavshedspligt, der er fastsat i EU-retten (fx kapitalkravsdirektivet).

Reglerne for aktindsigt i ECB's dokumenter er fastsat i afgørelse ECB/2004/3 af 4. marts 2004 med senere ændringer. I overensstemmelse med den betydning, som vi tillægger åbenhed og gennemsigtighed, og for at muliggøre og fremme forskning har vi oprettet et offentligt dokumentregister.

Se de offentlige dokumentregister
Hvilke banker fører ECB tilsyn med?
Har du flere spørgsmål om banktilsyn?

Euroen og betalingssystemer

Hvilke fordele har euroen givet os europæere?

Indførelsen af euroen var et imponerende skridt i retning af at bringe Europas befolkning sammen. Euroen gjorde det nemlig meget lettere og mere sikkert at rejse, studere og arbejde i udlandet. Maastrichttraktaten var en af de vigtigste milepæle i den europæiske integrationsproces. En af de ting, den bevirkede, var at bane vejen for indførelsen af en fælles valuta.

Hvilke fordele har euroen givet os europæere?
Hvad er en digital euro?

Den digitale euro ville stadig være en euro: ligesom pengesedler, men digital. Den ville være en elektronisk form for centralbankpenge, dvs. penge, som udstedes af Eurosystemet (ECB og de nationale centralbanker i euroområdet) og være tilgængelig for alle borgere og virksomheder.

En digital euro ville være et hurtigt, let og sikkert betalingsinstrument til dine daglige betalinger. Den ville understøtte digitaliseringen af den europæiske økonomi og aktivt tilskynde til innovation på detailbetalingsområdet. Vi undersøger fordelene og risiciene, så euroen fortsat kan være til gavn for europæerne.

Mere om den digitale euro
Hvilke fordele er der ved en digital euro?

En digital euro ville kombinere effektiviteten af et digitalt betalingsinstrument og centralbankernes sikkerhed. Den ville hjælpe EU med fortsat at være uafhængig af digitale betalingsmetoder, der udstedes og kontrolleres fra lande uden for euroområdet. Den ville også sikre finansiel stabilitet og monetær suverænitet og bidrage til at bevare tilliden til betalinger i den digitale tidsalder.

Vil ECB ophøre med at udstede kontanter?

En digital euro ville ikke erstatte kontanter, men snarere være et supplement til dem. De nationale centralbanker vil sammen med ECB fortsat sikre, at borgerne har adgang til eurosedler og -mønter overalt i euroområdet. En digital euro ville give folk en ekstra mulighed, når de skal vælge mellem flere forskellige betalingsmåder. Den ville også gøre det lettere at betale og dermed bidrage til finansiel inklusion.

Hvordan kunne den digitale euro komme til at se ud?

Eksperter fra Eurosystemet har opstillet en række grundlæggende krav til den digitale euro. Den skal fx være let tilgængelig, robust, sikker og effektiv. Og den skal leve op til krav om privatlivets fred og overholde lovgivningen. Disse krav vil hjælpe os med at definere, hvordan den kunne komme til at se ud. En digital euro ville blive udformet, så den kan fungere sammen med private betalingsløsninger. Det vil gøre det lettere at tilbyde fælleseuropæiske betalinger og yderligere tjenester til forbrugerne.

Er 500-eurosedler stadig gyldige?

500-eurosedler er fortsat gyldige og vil også fremover kunne anvendes som betalingsmiddel og til værdilagring.

Mere om 500-eurosedlen
Hvordan kan jeg anvende billeder af eurosedlerne?

Billeder af eurosedler kan anvendes til ikke-erhvervsmæssige formål uden vores forudgående tilladelse, så længe du overholder de gældende regler (navnlig artikel 2 i afgørelse ECB/2013/10), som sikrer, at gengivelsen aldrig kan forveksles med en ægte pengeseddel. Dette ville nemlig kunne skade tilliden til euroen.

Hvis du ønsker at anvende højopløsningsbilleder af eurosedler til erhvervsmæssige formål, skal du sende en e-mail til Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, så vi kan tage stilling til din sag. Hvis vi kan godkende din anmodning, sender vi dig de elektroniske billeder.

Hvad er Target2?

Target2 er et betalingssystem, der ejes og drives af ECB og de nationale centralbanker. Det er den hyppigst anvendte platform til store betalinger, som foretages af både centralbanker og forretningsbanker.

Flere oplysninger om Target2
Hvad er TIPS?

TIPS er en ny markedsinfrastrukturtjeneste, som ECB og de nationale centralbanker har lanceret, og som gør det muligt for tjenesteudbydere at tilbyde deres kunder pengeoverførsler i realtid døgnet rundt. Takket være TIPS kan straksbetalinger nu finde sted både hurtigt og sikkert.

Flere oplysninger om afvikling af straksbetalinger
Har du flere spørgsmål om euroen og vores betalingssystemer?

Hvilken kontantstrategi har ECB? Hvorfor er kontanter vigtige? Hvordan foretrækker folk i euroområdet at betale?

Find svarene på disse spørgsmål her

Hvorfor er betalingssystemer så vigtige?

Besøg afsnittet om betalinger og markeder

Klimaændringer

Hvordan påvirker klimaændringer pengepolitikken?

De stadig hyppigere og voldsommere naturkatastrofer har en negativ indvirkning på økonomien og det finansielle system. De kan påvirke den økonomiske vækst, inflationen og den måde, hvorpå pengepolitikken slår igennem hos mennesker og virksomheder. Dette har konsekvenser for prisstabiliteten, som er ECB's primære mandat. Vi lod derfor klimahensyn indgå i den pengepolitiske ramme.

Hvordan tages der hensyn til klimaspørgsmål i de pengepolitiske beslutninger?
Hvad er klimacentret?

ECB har for nylig oprettet et klimacenter for at udnytte intern ekspertise og forme vores klimadagsorden i tæt samarbejde med andre forretningsområder. Centrets aktiviteter vil spænde fra pengepolitik til tilsynsfunktioner. Vi har også besluttet at investere en del af ECB's egenportefølje i Den Internationale Betalingsbanks eurodenominerede grønne obligationsforening.

Pressemeddelelse om klimacentret
Hvordan ser vores køreplan ud med hensyn til at gøre pengepolitikken grønnere?

Som et resultat af gennemgangen af den pengepolitiske strategi vedtog ECB's styrelsesråd en ambitiøs køreplan for, hvordan vi kan integrere klimahensyn i vores arbejde.

Pressemeddelelse om handlingsplanen til inddragelse af klimaændringshensyn i den pengepolitiske strategi
Investerer ECB i grønne obligationer?

På nuværende tidspunkt holder ECB ca. en femtedel af de godkendte grønne virksomhedsobligationer. Udstedelsen af grønne obligationer er typisk koncentreret i sektorer som forsyningsvirksomhed, infrastruktur, transport og bygge- og anlægssektoren. Virksomheder inden for disse sektorer udsteder såkaldte grønne obligationer til at finansiere indførelsen af mere effektive teknologier, mindske deres CO2-fodaftryk og orientere deres energiporteføljer mod vedvarende kilder.

Selvom centralbanker ikke er den vigtigste aktør i kampen mod klimaændringer, er det tydeligvis et spørgsmål, der påvirker vores primære mandat om prisstabilitet og har en indvirkning på den pengepolitiske strategi. Vil du vide mere om, hvordan det forholder sig med klimaændringer og ECB?

Mere om klimaændringer og ECB

Vores reaktion på coronavirussen

Hvad gør ECB under coronapandemien?

ECB har indført en række pengepolitiske foranstaltninger og banktilsynsforanstaltninger, som skal mindske effekten af coronapandemien på økonomien i euroområdet og støtte alle borgere i EU.

Vores reaktion på pandemien Mere om vores coronaforanstaltninger
Hvad er PEPP?

PEPP (opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation) er et program til opkøb af aktiver, som blev iværksat i marts 2020 for at imødegå de negative virkninger af coronapandemien på økonomien i euroområdet. Formålet med dette opkøbsprogram er at hjælpe borgere, virksomheder og regeringer med at få adgang til de nødvendige midler på gunstige vilkår. Det vil hjælpe økonomien med at klare de udfordringer, som pandemien har givet.

Pressemeddelelse om PEPP Mere om ECB's opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation
Hvordan understøtter ECB adgangen til kredit?

Vi har tilbudt bankerne langfristet finansiering for at bidrage til at understøtte långivningen til husholdninger og virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder. Renten på denne finansiering er blevet nedsat for at motivere bankerne til at øge långivningen. Vi har også udvidet listen over aktiver, som bankerne kan anvende som sikkerhed. Sikkerhed er en form for forsikring, når banker låner af ECB. Alt i alt har disse foranstaltninger bidraget til at opretholde bankernes långivning til husholdninger og virksomheder under pandemien.

I tekst: Hvad er sikkerhed?.
Har bankerne lov til at udbetale udbytte?

Den 27. marts 2020 henstillede ECB til bankerne, at de midlertidigt skulle suspendere alle udbetalinger af udbytte og aktietilbagekøb som følge af de ekstraordinære og vanskelige omstændigheder. Det overordnede mål var at sikre bankernes evne til at absorbere tab og til fortsat at være i stand til at yde lån til støtte for økonomien.

Henstillingen blev revideret og ændret til en opfordring til ekstrem forsigtighed i december 2020.

Den 23. juli 2021 bekendtgjorde vi vores beslutning om ikke at forlænge henstillingen om udbytte ud over september 2021.

Vær opmærksom på -

- at ECB's navn og logo kan misbruges

ECB er ikke en forretningsbank, som yder banktjenester. ECB's identitet misbruges til tider i forbindelse med falske finansielle transaktioner og anden svindel. Svindlere kan også udgive sig for at være medarbejdere i ECB, eller medarbejderes navn nævnes i et svindelnummer. ECB's navn og logo kan også blive misbrugt.

Læs mere om misbrug af ECB's navn, og hvad du kan gøre

Forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af hvidvask af penge falder uden for ECB's mandat

Opgaver, som fx forbindelserne mellem banker og deres kunder (forbrugerbeskyttelse), og bekæmpelse af hvidvask af penge ligger uden for vores ansvarsområde og hører fortsat ind under de nationale tilsynsmyndigheders ansvarsområde.

Information om bekæmpelse af hvidvask af penge

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

Du kan sende dine spørgsmål, kommentarer eller forslag vedrørende vores opgaver og aktiviteter i en e-mail eller pr. brev på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog. Du kan også kontakte os pr. telefon mandag til fredag kl. 10.00-12.00 og kl. 14.00-16.00 CET.

Alle sider i dette afsnit