European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Pytania do nas

NA TEJ STRONIE

Chcemy być przejrzyści, przystępni i zrozumiali dla wszystkich obywateli

EBC jest bankiem centralnym strefy euro. Służymy ponad 346 milionom obywateli w Europie przez utrzymywanie stabilnego poziomu cen i dbanie o bezpieczeństwo banków.

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas, o naszej pracy i o jej znaczeniu dla Ciebie? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które uporządkowaliśmy tematycznie, a na dole strony dowiesz się, jak możesz zadać nam własne pytanie.

O EBC

Czym zajmuje się EBC?

Europejski Bank Centralny (EBC) to bank centralny strefy euro. Zarządzamy ilością pieniędzy znajdujących się w obiegu. Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen, a robimy to głównie przez regulowanie wysokości stóp procentowych.

Odpowiadamy także za nadzór nad bankami w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM).

Objaśniamy: Czym zajmuje się bank centralny? EBC i Eurosystem w trzyminutowym skrócie SSM w trzyminutowym skrócie

W naszej działalności kierujemy się zasadami przejrzystości, niezależności i rozliczalności.

Objaśniamy: Znaczenie niezależności EBC EBC objaśnia: Przed kim jesteśmy odpowiedzialni?
Czy EBC udziela kredytów bezpośrednio osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom?

EBC nie jest bankiem komercyjnym i nie świadczy usług bankowych na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw. Nie kontaktujemy się z obywatelami z ofertą kredytów lub rachunków oszczędnościowych ani nie mamy portalu do bankowości internetowej.

EBC nie prowadzi także następujących działań:

  • nie pośredniczy w przelewach pieniężnych
  • nie pobiera opłat za przelewy zagraniczne
  • nie przyjmuje depozytów od osób trzecich
  • nie dokonuje blokady środków ani nie wydaje zaświadczeń do zdjęcia blokady.
Jakiego języka używa się w EBC?

Można się z nami kontaktować w każdym z 24 języków urzędowych UE. Wybór języków, w jakich my zwracamy się do obywateli, zależy od grupy adresatów i okoliczności. Akty prawne EBC są publikowane we wszystkich językach urzędowych UE, a jego językiem roboczym jest angielski.

Kto jest właścicielem EBC?

Współwłaścicielami EBC są banki centralne wszystkich państw UE. Udział poszczególnych krajów w naszym kapitale zależy od ich liczby ludności i produktu krajowego brutto (PKB), przy czym oba czynniki mają równą wagę. Państwa, których walutą jest euro, wpłacają na poczet kapitału EBC więcej niż państwa, które nie wprowadziły euro. Wszystkie te czynniki składają się na tzw. klucz kapitałowy, wyznaczający kwotę przypadającą na każdy z krajowych banków centralnych.

Objaśniamy: Kto jest właścicielem EBC?
Czy EBC osiąga zyski i ponosi straty?

EBC osiąga zyski i ponosi straty, tak jak inne banki. Zysk lub strata netto EBC są rozdzielane między krajowe banki centralne ze strefy euro. Statut ESBC stanowi, że do 20% zysku może pozostać w EBC jako rezerwa, a pozostała część musi zostać rozdzielona między udziałowców EBC proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów w jego kapitale. Strata jest pokrywana z rezerwy ogólnej, dochodu za dany rok lub kwot do podziału między krajowe banki centralne.

Objaśniamy: Czy EBC osiąga zyski?
Jakie działania podjął EBC w związku z wojną w Ukrainie?

Rada Prezesów wyraziła pełne poparcie dla narodu Ukrainy.

Wdrożyliśmy sankcje nałożone przez UE i rządy państw europejskich i jesteśmy gotowi podjąć wszelkie niezbędne działania, żeby zapewnić stabilność cen i stabilność finansową w strefie euro.

Więcej na ten temat:

Komunikat prasowy z 25 lutego 2022 Więcej o rosyjskiej napaści na Ukrainę Najczęściej zadawane pytania na temat napaści na Ukrainę i Nadzoru Bankowego EBC

Polityka pieniężna

Na czym polega polityka pieniężna EBC?

Polityka pieniężna obejmuje ogół decyzji podejmowanych przez EBC, żeby oddziaływać na koszt i dostępność pieniądza. Służy to osiągnięciu naszego głównego celu, jakim jest utrzymanie stabilności cen. Najważniejszym instrumentem polityki pieniężnej jest zestaw podstawowych stóp procentowych EBC. Każda zmiana tych stóp wpływa – z kilkumiesięcznym opóźnieniem – na stopy procentowe stosowane w całej gospodarce, w szczególności oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki komercyjne osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. Do osiągnięcia naszego głównego celu możemy też w razie potrzeby wykorzystywać inne narzędzia.

Archiwum decyzji w sprawie polityki pieniężnej Nasz cel w zakresie stabilności cen a przegląd strategii Christine Lagarde: Wywiad dla Redaktionsnetzwerk Deutschland
Dlaczego stabilność cen jest tak ważna?

Zgodnie z art. 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej głównym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen. Rada Prezesów uważa, że najlepszym sposobem na jego osiągnięcie jest dążenie do utrzymania stopy inflacji – mierzonej zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych HICP – na poziomie 2% w średnim okresie.

Przy stabilnych cenach ludziom jest łatwiej planować wydatki, a przedsiębiorstwa chętniej inwestują. Stabilność cen sprzyja też zaufaniu społecznemu do naszej waluty, ponieważ wiadomo wtedy, że ilość towarów i usług, którą można nabyć za daną kwotę euro, będzie mniej więcej stała.

Objaśniamy: Dlaczego potrzebujemy stabilnych cen? Dlaczego nasz cel inflacyjny wynosi 2%?
Jak ocenia się stabilność cen?

Za odpowiedni miernik do oceny, czy został osiągnięty cel w zakresie stabilności cen, uważamy zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP).

Wskaźnik HICP mierzy inflację cen konsumpcyjnych, czyli zachodzące z upływem czasu zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych nabywanych przez gospodarstwa domowe w strefie euro.

HICP to wskaźnik „zharmonizowany”, ponieważ wszystkie kraje UE stosują tę samą metodykę. Dzięki temu można porównywać ze sobą dane dotyczące różnych krajów.

Wskaźnik HICP jest opracowywany przez Eurostat i krajowe urzędy statystyczne zgodnie ze zharmonizowanymi metodami statystycznymi.

Dlaczego inflacja jest obecnie wysoka?

Obecny wysoki poziom inflacji wynika przede wszystkim z trzech czynników. Po pierwsze, podrożały ropa, gaz i energia elektryczna, a wraz ze wzrostem cen energii rośnie też inflacja. Po drugie, ceny idą w górę również dlatego, że popyt rośnie szybciej niż podaż, a przedsiębiorstwom trudno jest nadążyć, ponieważ odbudowują jeszcze łańcuchy dostaw, które ucierpiały wskutek pandemii. Po trzecie, w szczytowym okresie pandemii ceny były wyjątkowo niskie. Gdy porównamy te bardzo niskie ceny z obecnymi wyższymi, różnica wydaje się duża.

Objaśniamy: Dlaczego inflacja jest obecnie tak wysoka? Christine Lagarde: Wywiad dla Redaktionsnetzwerk Deutschland Isabel Schnabel: Wywiad dla Jung & Naiv (dostępny w języku niemieckim)
Dlaczego stopy procentowe są niskie?

Kiedy przewiduje się, że inflacja w średnim okresie będzie poniżej docelowego poziomu 2%, EBC stara się pobudzić gospodarkę za pomocą podstawowych stóp procentowych i innych narzędzi. Przy niskich stopach banki mogą udzielać tanich kredytów, co przekłada się na wzrost inwestycji i spożycia w gospodarce. Niskie stopy podnoszą też wartość aktywów (np. emerytur i nieruchomości), co także stanowi zachętę do wydawania pieniędzy. Wszystko to pobudza aktywność i wzrost gospodarczy, a przez to – podbija inflację.

Objaśniamy: Dlaczego stopy procentowe są niskie?
Jaki cel ma skup aktywów?

Skup aktywów polega na tym, że bank centralny skupuje aktywa takie jak obligacje rządowe lub korporacyjne, żeby obniżyć poziom długoterminowych stóp procentowych, gdy istnieje ryzyko utrzymywania się niskiej inflacji. Jest to korzystne dla gospodarki, ponieważ pobudza spożycie i inwestycje, co w efekcie przyczynia się do narastania presji cenowej i pomaga doprowadzić inflację do docelowego poziomu 2%.

Objaśniamy: Jak działa skup aktywów?
Na czym polega nowa strategia polityki pieniężnej EBC?

8 lipca 2021 ogłosiliśmy naszą nową strategię polityki pieniężnej. Od ostatniego przeglądu strategii, który odbył się w 2003, w gospodarce strefy euro i w gospodarce światowej nastąpiły głębokie zmiany. Wskutek obniżenia się wydajności gospodarki i zmiany sytuacji demograficznej oraz w następstwie kryzysu finansowego mamy obecnie mniejsze możliwości osiągania naszych celów wyłącznie za pomocą obniżania lub podnoszenia podstawowych stóp procentowych. Źródłem dodatkowych wyzwań dla prowadzenia polityki pieniężnej są globalizacja, transformacja cyfrowa, czynniki zagrażające zrównoważeniu środowiskowemu oraz zmiany zachodzące w systemie finansowym.

Nasz mandat jest określony w Traktatach, ale to do nas należy sformułowanie strategii polityki pieniężnej. W tej strategii opisujemy, jak będziemy realizować nasz podstawowy cel, jakim jest stabilność cen w strefie euro, za pomocą odpowiedniego zestawu instrumentów polityki pieniężnej. W nowej strategii EBC przyjął symetryczny 2‑procentowy cel inflacyjny, co oznacza, że stopa inflacji niższa od wartości docelowej jest równie niepożądana jak stopa ją przewyższająca.

Więcej o przeglądzie strategii
Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące naszej polityki pieniężnej?

Chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach, środkach i decyzjach związanych z naszą polityką pieniężną?

Więcej o polityce pieniężnej

Chcesz dowiedzieć się więcej o głównych wnioskach wynikających z przeglądu strategii?

Pytania i odpowiedzi na temat przeglądu strategii

Nadzór bankowy

Co to jest nadzór bankowy?

Celem europejskiego nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej kondycji europejskiego systemu bankowego, zwiększenie integracji i stabilności finansowej oraz zapewnienie spójności nadzoru.

EBC objaśnia: Europejski nadzór bankowy
Co to jest SSM?

SSM (skrót od Single Supervisory Mechanism, czyli jednolity mechanizm nadzorczy) to system nadzoru nad bankami w Europie. Tworzą go Nadzór Bankowy EBC oraz krajowe organy nadzoru z państw uczestniczących.

SSM w trzyminutowym skrócie
Czy Nadzór Bankowy EBC odpowiada za ochronę konsumentów i kwestie związane z praniem pieniędzy?

Nie, ochrona konsumentów i walka z praniem pieniędzy nie wchodzą w zakres kompetencji EBC i pozostają w gestii organów krajowych. Żeby złożyć skargę przeciwko konkretnemu bankowi, należy skontaktować się bezpośrednio z tym bankiem lub z właściwym organem krajowym.

Właściwe organy krajowe Walka z praniem pieniędzy
Co mogę zrobić, jeśli podejrzewam, że doszło do naruszenia prawa UE?

Zachęcamy, żeby o takich podejrzeniach informować nas bezpośrednio przez naszą platformę dla demaskatorów. EBC zapewnia odpowiednią ochronę zarówno osób zgłaszających naruszenia, jak i tych, których dotyczą zarzuty, a także wszelkich podawanych w danej sprawie danych osobowych.

Jak mogę wystąpić o konkretne informacje o nadzorowanych bankach?

EBC uważa, że dostęp do informacji ma fundamentalne znaczenie. Staramy się zachować jak największą przejrzystość, a jednocześnie zapewnić poufność informacji związanych z wykonywaniem naszych zadań.

Informacje o poszczególnych nadzorowanych bankach są objęte tajemnicą zawodową na podstawie różnych przepisów unijnych (np. dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych).

Zasady dostępu do dokumentów EBC reguluje decyzja EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W duchu otwartości i przejrzystości, a także dla umożliwienia i wsparcia badań naukowych, stworzyliśmy publiczny rejestr dokumentów.

Publiczny rejestr dokumentów
Jakie banki nadzoruje EBC?

Banki nadzorowane bezpośrednio przez EBC to tzw. instytucje istotne, natomiast banki, które nadzorujemy pośrednio, to tzw. instytucje mniej istotne.

Lista podmiotów objętych nadzorem EBC
Co to jest SREP?

Nadzorcy oceniają ryzyka zagrażające bankom i sprawdzają, czy banki są w stanie odpowiednio nimi zarządzać. To tzw. proces przeglądu i oceny nadzorczej (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), który pozwala w spójny sposób oceniać profile ryzyka banków i podejmować decyzje w sprawie wszelkich niezbędnych środków nadzorczych.

Więcej informacji o procesie SREP na stronie internetowej poświęconej nadzorowi bankowemu
Co to jest test warunków skrajnych?

Testy warunków skrajnych służą nadzorcom do sprawdzania, w jakim stopniu banki byłyby w stanie poradzić sobie z szokami finansowymi i gospodarczymi. Na podstawie wyników tych testów nadzorcy mogą wskazać źródła podatności banków na zagrożenia i zaradzić tym czynnikom ryzyka na wczesnym etapie w ramach dialogu nadzorczego.

Więcej informacji o testach warunków skrajnych na stronie internetowej poświęconej nadzorowi bankowemu
Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące nadzoru bankowego?

Waluta euro i systemy płatności

Jakie korzyści euro daje Europejczykom?

Stworzenie euro było imponującym osiągnięciem, które zjednoczyło społeczeństwa europejskie, bo dzięki niemu podróżowanie, nauka i praca za granicą stały się dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze. Jednym z najważniejszych etapów procesu integracji europejskiej był traktat z Maastricht, który m.in. otworzył drogę do stworzenia wspólnej waluty.

Jakie korzyści euro przyniosło Europejczykom?
Co to jest cyfrowe euro?

EBC analizuje możliwość wprowadzenia cyfrowego euro. Byłoby ono elektroniczną formą pieniądza emitowaną przez Eurosystem i pieniądzem banku centralnego, a zatem wolnym od ryzyka. Obecnie gotówka jest jedynym pieniądzem banku centralnego wykorzystywanym do płatności detalicznych. Cyfrowe euro zapewniłoby dodatkową metodę dokonywania płatności w euro i nie zastąpiłoby gotówki, ale raczej ją uzupełniało. Byłoby wymienialne (jeden do jednego) na wszystkie inne formy euro, np. banknoty.

Więcej o cyfrowym euro
Jakie zalety miałoby cyfrowe euro?

Euro w postaci cyfrowej łączyłoby w sobie wygodę, jaką dają elektroniczne instrumenty płatnicze, z bezpieczeństwem cechującym pieniądz emitowany przez bank centralny. Pomogłoby utrzymać niezależność UE od cyfrowych środków płatniczych emitowanych poza strefą euro i spoza niej kontrolowanych. Ponadto chroniłoby stabilność finansową i niezależność monetarną strefy euro oraz pozwalało społeczeństwu z ufnością podchodzić do płatności w epoce cyfrowej.

Dlaczego cyfrowe euro nie zaliczałoby się do kryptoaktywów ani stablecoinów?

Kryptoaktywa różnią się zasadniczo od pieniądza banku centralnego – ponieważ ich ceny podlegają ogromnym wahaniom, trudno jest stosować je jako środek płatniczy lub jednostkę rozliczeniową. Kryptoaktywa same w sobie nie mają żadnej wartości i nie stoi za nimi żadna instytucja publiczna. Podobne zastrzeżenia dotyczą stablecoinów: ich wiarygodność zależy ostatecznie od podmiotu emitującego i aktywów bazowych. Stablecoiny są również zależne od tego, czy emitent wywiązuje się z obietnicy utrzymania ich stabilnej wartości z upływem czasu.

Cyfrowe euro byłoby z kolei pieniądzem banku centralnego. Innymi słowy byłoby emitowane przez bank centralny i zaprojektowane tak, żeby spełniać potrzeby obywateli: zapewniałoby ochronę prywatności i byłoby wolne od ryzyka.

Jaki może być ostateczny kształt cyfrowego euro?

Eksperci z Eurosystemu opracowali zbiór podstawowych wymogów, jakie ma spełniać cyfrowe euro. Należą do nich: łatwość dostępu, solidna konstrukcja, bezpieczeństwo, skuteczność, ochrona prywatności oraz zgodność z prawem. Cyfrowe euro musiałoby działać w ramach istniejących usług płatniczych, żeby umożliwić realizację płatności i innych usług na rzecz konsumentów w skali ogólnoeuropejskiej.

Dlaczego EBC planuje stworzyć nowy projekt banknotów euro?

EBC i krajowe banki centralne z Eurosystemu odpowiadają za utrzymanie zaufania społecznego do banknotów euro oraz ochronę ich pewności i wiarygodności. W grudniu 2021 EBC rozpoczął prace nad nowym tematem przewodnim i nowymi wzorami banknotów euro, żeby stały się one bliższe Europejczykom. Nowe banknoty i ich zabezpieczenia mają też być zgodne z najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami technicznymi.

Ostateczna decyzja w sprawie produkcji i emisji nowych banknotów zostanie podjęta dopiero po ukończeniu prac projektowych, co ma nastąpić w 2024.

Komunikat prasowy w sprawie prac nad nowym projektem banknotów euro
Czy banknoty o nominale 500 euro są jeszcze ważne?

Banknoty o nominale 500 euro nie są już emitowane. Pozostają jednak prawnym środkiem płatniczym, więc wciąż można ich używać do płacenia i oszczędzania (w języku ekonomicznym – jako środka płatniczego i środka tezauryzacji).

Więcej o banknotach 500 euro
Czy wolno wykorzystywać wizerunki banknotów euro?

Można używać wizerunków banknotów euro do celów niezawodowych bez wcześniejszego występowania do nas o zgodę, pod warunkiem że przestrzega się przy tym wszystkich obowiązujących przepisów (w szczególności art. 2 decyzji EBC/2013/10), tak żeby reprodukcji nie można było pomylić z autentycznym banknotem (gdyż to podważyłoby zaufanie społeczne do euro).

Żeby wykorzystać wizerunki banknotów euro w wysokiej rozdzielczości do celów zawodowych, należy skontaktować się z nami pod adresem Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, a my ocenimy zasadność wniosku. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, dostarczymy żądane wizerunki w formie elektronicznej.

Co to jest TARGET2?

TARGET2 to system płatności, którego właścicielem i operatorem są EBC i krajowe banki centralne. Jest platformą do obsługi płatności wysokokwotowych najczęściej wykorzystywaną przez banki centralne i komercyjne. EBC i krajowe banki centralne nie mogą przekazywać informacji na temat statusu poszczególnych przelewów bankowych, zarówno w obrębie strefy euro, jak i poza nią.

Więcej informacji o systemie TARGET2
Co to jest TIPS?

TIPS to usługa w zakresie infrastruktury rynku finansowego uruchomiona w 2018 przez EBC i krajowe banki centralne, która pozwala dostawcom usług płatniczych przekazywać środki klientom w czasie rzeczywistym przez całą dobę. Dzięki TIPS można teraz szybko i bezpiecznie dokonywać płatności natychmiastowych.

Więcej informacji o rozliczaniu płatności natychmiastowych
Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące euro i naszych systemów płatności?

Jaką przyjęliśmy strategię wobec gotówki? Z czego wynika znaczenie gotówki? Jakie są preferowane formy płatności w strefie euro?

Tu znajdziesz odpowiedzi na te pytania

Dlaczego systemy płatności są tak ważne?

Zajrzyj do działu „Płatności i rynki finansowe” na naszej stronie internetowej

Zmiana klimatu

Jak zmiana klimatu wpływa na politykę pieniężną?

Wzrost częstotliwości i intensywności klęsk żywiołowych odbija się na gospodarce i systemie finansowym. Może wpływać na wzrost gospodarczy i inflację oraz na sposób, w jaki polityka pieniężna oddziałuje na społeczeństwo i podmioty gospodarcze. To przekłada się na stabilność cen, której utrzymywanie jest głównym zadaniem EBC. Dlatego włączyliśmy problematykę zmiany klimatu do ram naszej polityki pieniężnej.

Jak kwestie związane ze zmianą klimatu są uwzględniane w decyzjach w sprawie polityki pieniężnej?
Co to jest centrum EBC ds. zmiany klimatu?

Centrum ds. zmiany klimatu gromadzi wiedzę instytucjonalną i kształtuje naszą agendę klimatyczną, w ścisłej współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi tworzącymi EBC. Zakres działalności centrum obejmuje zarówno pion polityki pieniężnej, jak i pion ostrożnościowy. Ponadto postanowiliśmy zainwestować część portfela funduszy EBC w denominowany w euro fundusz zielonych obligacji prowadzony przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

Komunikat prasowy o centrum ds. zmiany klimatu
Jaki jest plan „ekologizacji” polityki pieniężnej EBC?

W wyniku przeglądu strategii Rada Prezesów EBC wprowadziła ambitny program działań na rzecz włączenia problematyki zmiany klimatu w zakres naszych prac.

Komunikat prasowy o planie działań na rzecz włączenia problematyki zmiany klimatu do strategii polityki pieniężnej
Czy EBC inwestuje w zielone obligacje?

Obecnie w posiadaniu EBC jest około jednej piątej wszystkich zielonych obligacji korporacyjnych spełniających jego kryteria kwalifikacji. Emisje zielonych obligacji są zwykle skoncentrowane w takich sektorach jak gospodarka komunalna, infrastruktura, transport i budownictwo. Przedsiębiorstwa z tych sektorów emitują zielone obligacje, żeby sfinansować wprowadzenie wydajniejszych technologii, ograniczyć swój ślad węglowy i przekierować portfele energetyczne na źródła odnawialne.

Banki centralne nie odgrywają wprawdzie pierwszoplanowej roli w walce ze zmianą klimatu, ale niewątpliwie ta kwestia ma znaczenie dla realizacji naszego głównego zadania, jakim jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen, i wpływa na naszą strategię polityki pieniężnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o problematyce zmiany klimatu w działalności EBC?

Więcej o podejściu EBC do zmiany klimatu
Dlaczego banki powinny interesować się zmianą klimatu?

Zagrożenia związane z klimatem i środowiskiem mają coraz większe znaczenie dla banków. Dowiedz się, jak ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpływać na banki oraz w jaki sposób mogą one utrzymać swoją ważną rolę jako kredytodawcy i przyczynić się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Film: Dlaczego banki powinny interesować się zmianą klimatu? Komunikat prasowy: „ECB Banking Supervision launches 2022 climate risk stress test

Nasza odpowiedź na pandemię

Co zrobił EBC w reakcji na wybuch pandemii koronawirusa (COVID‑19)?

W 2020 i 2021 EBC wprowadził pakiet środków z zakresu polityki pieniężnej i nadzoru bankowego, żeby złagodzić wpływ pandemii na gospodarkę strefy euro i pomóc społeczeństwu Europy.

Nasza odpowiedź na pandemię

10 lutego 2022 ogłosiliśmy zakończenie okresu obowiązywania ostatnich tymczasowych środków pomocy dostępnych jeszcze dla banków.

Szczegółowe omówienie środków związanych z pandemią, wdrożonych przez Nadzór Bankowy EBC w 2020 i 2021, znajduje się w najczęściej zadawanych pytaniach.

Co to jest PEPP?

Ten skrót oznacza nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (pandemic emergency purchase programme), czyli skup aktywów uruchomiony w marcu 2020, żeby pomóc przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Program PEPP miał ułatwić osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i rządom dostęp do potrzebnych środków na korzystnych warunkach, by wspomóc gospodarkę w przezwyciężaniu wyzwań, jakie stworzyła pandemia.

Co to jest nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)? Komunikat prasowy w sprawie programu PEPP
Jak EBC wspiera dostępność kredytów?

Zaoferowaliśmy bankom długoterminowe pożyczki, żeby podtrzymać dopływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (w tym małych i średnich). Obniżyliśmy oprocentowanie tych pożyczek, co miało zachęcić banki do zwiększenia akcji kredytowej. Ponadto rozszerzyliśmy listę aktywów, które banki mogły przekazywać jako zabezpieczenie pożyczanych od nas kwot. Wszystkie te środki pomogły utrzymać akcję kredytową dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przez cały okres pandemii.

Podstawowe pojęcia: Co to jest zabezpieczenie kredytu?
Jak EBC monitoruje ryzyko informatyczne i cybernetyczne w bankach?

Liczba cyberincydentów zgłaszanych do EBC wzrosła podczas pandemii: w 2020 zwiększyła się o 54% w porównaniu z 2019. Kluczowe znaczenie ma ochrona krytycznych usług (takich jak dostęp do systemu finansowego) przed atakami i awariami. Żeby wzmacniać sektor finansowy UE i zwiększać jego odporność cyfrową, EBC mierzy stopień narażenia banków na ryzyko informatyczne i ocenia, jak zarządzają one tym ryzykiem. Służą mu do tego ramy zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa oraz dokonywana przez wspólne zespoły nadzorcze analiza odpowiedzi banków w corocznej ankiecie o ryzyku informatycznym.

Polecamy nasz artykuł: „IT and cyber risk: a constant challenge”
Czy bankom wolno wypłacać dywidendę?

27 marca 2020 EBC, w obliczu zwiększonej niepewności systemowej i napięć gospodarczych spowodowanych pandemią, zalecił bankom nadzwyczajny środek w postaci przejściowego zawieszenia wypłaty dywidendy gotówkowej i skupowania akcji własnych. Ochrona kapitału była konieczna do zapewnienia ostrożnego planowania kapitałowego i utrzymania przez banki zdolności wspierania gospodarki. 

23 lipca 2021 EBC postanowił, że zalecenie w sprawie dywidendy nie będzie obowiązywać dłużej niż do września 2021.

Pamiętaj

Oszustwa – nieuprawnione wykorzystanie nazwy i logo EBC

EBC nie świadczy komercyjnych usług bankowych. Niekiedy dochodzi do podszywania się pod EBC w fałszywych transakcjach finansowych i innych nielegalnych działaniach. Oszuści udają również naszych pracowników lub się na nich powołują, a także posługują się nazwą i logo EBC.

Więcej o nieuprawnionym wykorzystaniu nazwy EBC i jak się przed tym chronić

Ochrona konsumentów i przeciwdziałanie praniu pieniędzy nie należą do kompetencji EBC

Relacje między bankami a ich klientami (ochrona konsumentów) oraz walka z praniem pieniędzy nie wchodzą w zakres naszych obowiązków i pozostają w gestii krajowych organów nadzoru.

Informacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Jak się z nami kontaktować?

Pytania, uwagi lub sugestie dotyczące naszych zadań i działań można przysyłać do nas mejlem lub listownie w dowolnym z 24 języków urzędowych UE. Można się z nami także kontaktować telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00−12.00 oraz 14.00−16.00 CET.

Wszystkie strony w tej sekcji