Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Opýtajte sa nás

Snažíme sa o transparentnosť, prístupnosť a zrozumiteľnosť pre všetkých občanov

Sme centrálnou bankou eurozóny a slúžime viac ako 340 miliónom Európanov. Naším cieľom je zachovávať cenovú stabilitu a prispievať k udržiavaniu bezpečnosti bánk.

Chcete vedieť, aké rozhodnutia v ECB prijímame a ako ovplyvňujú váš každodenný život? Čítajte ďalej a spýtajte sa nás! V roku 2020 sme spracovali viac ako 16 000 otázok od ľudí z celého sveta.

Informácie o ECB

Čo je to ECB?

Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou bankou eurozóny, v rámci ktorej riadi objem peňazí v obehu. Naším hlavným cieľom je udržiavať stabilné ceny, pričom hlavným nástrojom je stanovovane primeraných úrokových sadzieb.

ECB vysvetľuje: Čo je to centrálna banka? ECB a Eurosystém v skratke

Sme tiež zodpovední za dohľad nad bankami v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.

Naše opatrenia sa riadia zásadami transparentnosti, nezávislosti a zodpovednosti.

ECB vysvetľuje: Prečo je ECB nezávislá?
Poskytuje ECB úvery? Môžem si v ECB otvoriť bankový účet?

Nie, ECB neposkytuje komerčné bankové služby súkromným osobám ani podnikateľským subjektom. Nekontaktujeme občanov s ponukou komerčných bankových služieb a nemáme ani internetovú stránku na online banking.

ECB tiež:

  • nie je zapojená do prevodov peňazí
  • nevyberá poplatky za prevod peňazí do zahraničia
  • neprijíma vklady od tretích strán
  • neblokuje finančné prostriedky ani nevydáva potvrdenia o ich uvoľnení
Akým jazykom sa v ECB hovorí?

V EÚ v súčasnosti existuje 24 úradných jazykov a komunikovať s nami môžete v ktoromkoľvek z nich. Jazyky, ktorými komunikujeme s občanmi, závisia od cieľovej skupiny a okolností.

ECB zverejňuje právne predpisy vo všetkých úradných jazykoch.

Naším pracovným jazykom je angličtina.

Kto vlastní ECB?

ECB spoločne vlastnia centrálne banky všetkých krajín EÚ. Podiel jednotlivých krajín na základnom imaní ECB zodpovedá počtu obyvateľov a hrubému domácemu produktu (HDP), pričom oba faktory majú rovnakú váhu. Krajiny, ktoré používajú euro, platia viac než krajiny, ktoré euro nezaviedli. Z týchto faktorov je odvodený tzv. kapitálový kľúč, ktorý určuje výšku splatených podielov jednotlivých národných centrálnych bánk.

ECB vysvetľuje: Kto vlastní ECB?
Dosahuje ECB zisk? Alebo jej vznikajú straty?

ECB zostavuje výkaz ziskov a strát rovnako ako každá iná banka. Čistý zisk, resp. strata ECB sa rozdeľuje medzi národné centrálne banky krajín eurozóny. Podľa Štatútu ESCB sa maximálne 20 % zisku môže odvádzať do rezervných fondov, zatiaľ čo zostávajúci zisk sa rozdeľuje medzi akcionárov ECB úmerne k ich splateným podielom. Prípadné straty sa môžu vyrovnať zo všeobecnej rezervy, z príjmov za daný rok alebo zo súm pridelených jednotlivým národným centrálnym bankám.

ECB vysvetľuje: Dosahuje ECB zisk?

Menová politika

V čom spočíva menová politika ECB?

Menová politika ECB predstavuje všetky rozhodnutia prijaté s cieľom ovplyvniť cenu a prístup k peniazom v záujme dosiahnutia nášho cieľa cenovej stability. Naším prvoradým menovopolitickým nástrojom je súbor kľúčových úrokových sadzieb ECB. Každá zmena týchto sadzieb má vplyv na úrokové sadzby v celej ekonomike, najmä sadzby, za ktoré komerčné banky požičiavajú peniaze jednotlivcom a podnikom. V prípade potreby na dosiahnutie nášho hlavného cieľa cenovej stability môžeme použiť aj iné nástroje.

Aktuálne rozhodnutia o menovej politike
Prečo je cenová stabilita taká dôležitá?

V zmysle článku 127 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je cenová stabilita hlavným cieľom ECB. Podľa Rady guvernérov možno cenovú stabilitu najlepšie udržiavať sledovaním cieľa inflácie – meranej prostredníctvom harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP) – na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Stabilné ceny umožňujú ľuďom jednoduchšie si plánovať spotrebu a motivujú podniky investovať. Stabilizovaním množstva tovarov a služieb, ktoré sa dajú kúpiť za určitú sumu eur, zároveň pomáhajú udržiavať dôveru v našu menu.

ECB vysvetľuje: Prečo sú stabilné ceny dôležité?
Aká je príčina nízkych úrokových sadzieb?

Ak sa očakáva, že inflácia sa bude v strednodobom horizonte nachádzať pod cieľovou úrovňou 2 %, ECB sa snaží stimulovať hospodárstvo pomocou kľúčových úrokových sadzieb ECB a iných nástrojov. Stanovenie nízkej úrokovej sadzby bankám umožňuje poskytovať lacnejšie úvery, čo následne zvyšuje investície a spotrebu v hospodárstve. Nízke úrokové sadzby zároveň zvyšujú hodnotu aktív, napr. dôchodkov a nehnuteľností na bývanie, čo tiež motivuje spotrebu. To všetko sa premieta do intenzívnejšej aktivity a rastu a podporuje rast inflácie.

ECB vysvetľuje: Aká je príčina nízkych úrokových sadzieb?
Aký je účel nákupov aktív? Ako tieto nákupy fungujú?

Centrálne banky v rámci nich nakupujú aktíva ako napríklad štátne alebo podnikové dlhopisy s cieľom znížiť dlhodobejšie úrokové miery. To pomáha ekonomike, keďže dochádza k podpore spotreby a investícií a v konečnom dôsledku k zintenzívňovaniu cenových tlakov a návratu inflácie k cieľovej úrovni 2 %. Ide o opatrenie menovej politiky, ktoré sa používa hlavne vtedy, keď sú kľúčové úrokové sadzby na veľmi nízkej úrovni.

ECB vysvetľuje: Ako fungujú nákupy aktív
V čom spočíva nová stratégia menovej politiky ECB?

Nová stratégia menovej politiky ECB bola zverejnená 8. júla 2021. Od predchádzajúcej revízie stratégie, ktorá sa uskutočnila v roku 2003, ekonomika eurozóny i svetová ekonomika prešli zásadnými zmenami. Účinky zníženej produktivity a zmien demografických faktorov ako aj dôsledky finančnej krízy nám obmedzili priestor na dosahovanie našich cieľov výlučne prostredníctvom zmien menovopolitických úrokových sadzieb. Výkon menovej politiky okrem toho sťažujú výzvy spojené s digitalizáciou, globalizáciou, faktormi ohrozujúcimi environmentálnu udržateľnosť a zmenami vo finančnom systéme.

Hoci je náš mandát stanovený zmluvami, návrh stratégie menovej politiky je na nás. Táto stratégia stanovuje spôsob dosahovania primárneho cieľa cenovej stability v eurozóne pomocou vhodného súboru nástrojov menovej politiky. V rámci svojej novej stratégie bude ECB sledovať symetrický inflačný cieľ na úrovni 2 %. Symetrický cieľ znamená, že inflácia nižšia ako cieľová hodnota je rovnako nežiaduca ako príliš vysoká inflácia.

Viac o revízii stratégie
Máte ďalšie otázky o našej menovej politike?

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našich nástrojoch, opatreniach a rozhodnutiach v oblasti menovej politiky?

Viac o menovej politike

Chceli by ste sa dozvedieť viac o hlavných záveroch revízie stratégie?

Odpovede na otázky o revízii stratégie menovej politiky

Bankový dohľad

Čo je to bankový dohľad?

Účelom európskeho bankového dohľadu je zaisťovať bezpečnosť a zdravie európskeho bankového systému, prehlbovať mieru finančnej integrácie a stability a zabezpečiť konzistentný dohľad.

ECB vysvetľuje: Európsky bankový dohľad
Čo je to SSM?

Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) je systém bankového dohľadu v Európe. Tvorí ho ECB a vnútroštátne orgány dohľadu zúčastnených krajín.

Jednotný mechanizmus dohľadu v skratke
Je bankový dohľad ECB zodpovedný za ochranu spotrebiteľov a problematiku prania špinavých peňazí?

Nie, ochrana spotrebiteľov a boj proti praniu špinavých peňazí nie sú predmetom činnosti ECB a preto zostávajú v kompetencii vnútroštátnych orgánov. Ak chcete podať sťažnosť na svoju banku, obráťte sa priamo na ňu, prípadne svoju sťažnosť adresujte príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

Príslušné vnútroštátne orgány Boj proti praniu špinavých peňazí
Ako mám postupovať pri podozrení z porušenia práva EÚ?

Podozrenia z porušenia príslušných právnych predpisov Únie nám môžete nahlasovať priamo prostredníctvom našej platformy na oznamovanie porušení predpisov. ECB ochraňuje osobné údaje a zabezpečuje primeranú ochranu oznamovateľa i obvinenej strany.

Ako môžem požiadať o konkrétne informácie o bankách podliehajúcich dohľadu?

Poskytovanie prístupu k informáciám má pre ECB zásadný význam. Snažíme sa byť čo najtransparentnejší a zároveň chrániť dôvernosť záležitostí týkajúcich sa spôsobu, akým vykonávame naše úlohy.

Informácie o jednotlivých bankách podliehajúcich dohľadu sú osobitne chránené viacerými požiadavkami na služobné tajomstvo, uvedenými v európskom práve (napr. v smernici o kapitálových požiadavkách).

Pravidlá prístupu k dokumentom ECB stanovuje rozhodnutie ECB/2004/3 zo 4. marca 2004 v znení neskorších zmien. V rámci snahy o otvorenosť a transparentnosť i v záujme podpory výskumu sme vytvorili verejný register dokumentov.

Verejný register dokumentov
Na aké banky ECB dohliada?
Máte ďalšie otázky o bankovom dohľade?

Euro a platobné systémy

Aké výhody má euro pre nás Európanov?

Vytvorenie eura zásadne prispelo k zbližovaniu európskych občanov tým, že im umožnilo oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie cestovať, študovať a pracovať v zahraničí. Jedným z najdôležitejších míľnikov v procese európskej integrácie bola Maastrichtská zmluva, ktorá zároveň pripravila pôdu na vytvorenie spoločnej meny.

Aké má euro výhody pre Európanov?
Čo je to digitálne euro?

Digitálne euro by bolo aj naďalej eurom: ako bankovky, len v digitálnej podobe. Išlo by o elektronickú formu peňazí vydávanú Eurosystémom (ECB a národnými centrálnymi bankami), dostupnú všetkým občanom a podnikom.

Digitálne euro by predstavovalo rýchly, jednoduchý a bezpečný nástroj na realizáciu každodenných platieb. Podporovalo by digitalizáciu európskeho hospodárstva a aktívne podnecovalo inovácie v oblasti maloobchodných platieb. V súčasnosti skúmame jeho prínosy a riziká, aby euro i naďalej spoľahlivo slúžilo Európanom.

Viac o digitálnom eure
Aké sú výhody digitálneho eura?

Digitálne euro by spájalo efektívnosť digitálneho platobného nástroja s bezpečnosťou centrálnej banky. EÚ by pomohlo zostať nezávislou od digitálnych platobných prostriedkov vydávaných a riadených z krajín mimo eurozóny. Zabezpečilo by i finančnú stabilitu a menovú suverenitu a pomohlo by zachovať dôveru v platobné prostriedky v digitálnom veku.

Prestane ECB vydávať hotovosť?

Digitálne euro by nenahradilo hotovosť; bolo by jej doplnkom. Národné centrálne banky spolu s ECB budú naďalej zabezpečovať, aby občania mali prístup k hotovostnému euru v celej eurozóne. Digitálne euro by rozšírilo a zjednodušilo možnosti realizácie platieb a prispelo by k finančnej inklúzii.

Akú podobu môže mať digitálne euro?

Odborníci Eurosystému zostavili viacero základných požiadaviek, ako je jednoduchá dostupnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť, efektívnosť, súkromie a súlad s právnymi predpismi. Tieto požiadavky nám pomôžu pri definovaní jeho možnej podoby. Digitálne euro by bolo koncipované tak, aby bolo kompatibilné so súkromnými platobnými riešeniami a umožňovalo tak poskytovať spotrebiteľom celoeurópske riešenia a dodatočné služby.

Sú bankovky 500 € stále platné?

Bankovky 500 € sú aj naďalej zákonným platidlom – dajú sa stále používať ako platobný prostriedok a uchovávateľ hodnoty.

Viac o bankovkách 500 €
Môžem použiť obrázky eurobankoviek?

Obrázky eurobankoviek sa môžu používať na iné ako profesionálne účely bez nášho predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ dodržíte platné pravidlá (najmä článok 2 rozhodnutia ECB/2013/10). Cieľom je zabezpečiť, aby sa reprodukcia nedala pomýliť so skutočnou bankovkou, pretože by to narušilo dôveru v euro.

Ak chcete využiť obrázky eurobankoviek vo vysokom rozlíšení na profesionálne účely, musíte nás kontaktovať na adrese Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, aby sme mohli váš prípad posúdiť. V prípade schválenia vám pošleme elektronické obrázky.

Čo je to TARGET2?

TARGET2 je platobný systém, ktorý vlastní a prevádzkuje ECB a národné centrálne banky. Je to najpoužívanejšia platforma na zúčtovanie veľkých platieb centrálnych i komerčných bánk.

Viac informácií o tomto platobnom systéme
Čo je to TIPS?

TIPS je nová služba trhovej infraštruktúry, ktorú zaviedla ECB a národné centrálne banky a ktorá umožňuje poskytovateľom služieb ponúkať svojim klientom prevod finančných prostriedkov v reálnom čase 24 hodín denne. Vďaka TIPS sa okamžité platby teraz dajú uskutočňovať rýchlo a bezpečne.

Viac informácií o okamžitom vyrovnaní platieb
Máte ďalšie otázky o eure a našich platobných systémoch?

Aká je naša hotovostná stratégia? V čom spočíva dôležitosť hotovosti? Aký spôsob platieb ľudia v eurozóne uprednostňujú?

Odpovede na tieto otázky nájdete tu

Prečo sú platobné systémy také dôležité?

Navštívte našu sekciu venovanú platobnému styku a trhom

Klimatické zmeny

Aký vplyv majú klimatické zmeny na menovú politiku?

Častejšie a intenzívnejšie prírodné katastrofy majú negatívny vplyv na hospodárstvo a finančný systém. Môžu ovplyvniť hospodársky rast, infláciu i spôsob, akým sa menová politika premieta do osobného života a podnikania. To má vplyv aj na cenovú stabilitu, ktorá je hlavným mandátom ECB. Aspekty klimatických zmien sme preto zahrnuli do svojho rámca menovej politiky.

Ako sa otázky klimatických zmien zohľadňujú pri rozhodovaní o menovej politike?
Čo je predmetom činnosti centra pre klimatické zmeny?

ECB nedávno zriadila centrum pre klimatické zmeny s cieľom využiť interné odborné znalosti a formovať náš klimatický program v úzkej spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi. Jeho činnosti budú siahať od menovej politiky až po prudenciálne funkcie. Rozhodli sme sa tiež investovať časť portfólia ECB do fondu Banky pre medzinárodné zúčtovanie pre zelené dlhopisy denominované v eurách.

Tlačová správa o centre pre klimatické zmeny
Aký je náš plán ekologizácie menovej politiky?

V nadväznosti na revíziu našej stratégie menovej politiky Rada guvernérov zaviedla ambiciózny plán integrácie aspektov klimatických zmien do našej práce.

Tlačová správa o akčnom pláne integrácie aspektov klimatických zmien do stratégie menovej politiky
Investuje ECB do zelených dlhopisov?

V súčasnosti ECB vlastní približne pätinu akceptovateľných zelených podnikových dlhopisov. Vydávanie zelených dlhopisov sa zvyčajne sústreďuje v odvetviach, ako sú verejnoprospešné služby, infraštruktúra, doprava a stavebníctvo. Podniky v týchto sektoroch vydávajú tzv. zelené dlhopisy na financovanie zavádzania efektívnejších technológií, znižovanie svojich uhlíkových emisií a presun svojich energetických portfólií smerom k obnoviteľným zdrojom.

Aj keď centrálne banky nie sú hlavným aktérom v boji proti klimatickým zmenám, je to jednoznačne otázka, ktorá ovplyvňuje náš primárny mandát cenovej stability a má vplyv na stratégiu menovej politiky. Chcete sa dozvedieť viac o vzťahu medzi klimatickými zmenami a ECB?

Viac o klimatických zmenách a ECB

Naša reakcia na pandémiu koronavírusu

Čo robí ECB počas pandémie koronavírusu?

Na zmiernenie dosahu pandémie koronavírusu na hospodárstvo eurozóny a v záujme podpory všetkých občanov Európy ECB zaviedla súbor opatrení menovej politiky a bankového dohľadu.

Naša reakcia na pandémiu Viac informácií o našich opatreniach proti koronavírusu
Čo je to PEPP?

Núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) je program nákupu aktív, ktorý bol zavedený v marci 2020 s cieľom zmierniť negatívne účinky pandémie koronavírusu na hospodárstvo eurozóny. Jeho účelom je umožniť občanom, podnikom a vládam prístup k potrebným finančným zdrojom za výhodných podmienok a pomôcť tak ekonomike prekonať ťažkosti spojené s pandémiou.

Tlačová správa o programe PEPP Viac informácií o núdzovom pandemickom programe nákupu aktív ECB
Ako ECB podporuje prístup k úverom?

V záujme podpory úverovania domácností a podnikov vrátane malých a stredných podnikov ECB ponúka bankám dlhodobé úvery. Znížením úrokových sadzieb týchto úverov banky motivujeme zvýšiť objem poskytovaných úverov. Okrem toho sme rozšírili zoznam aktív, ktoré banky môžu používať ako kolaterál, t. j. ako formu zabezpečenia čerpaných úverov. Spoločne tieto opatrenia pomohli zachovať poskytovanie bankových úverov domácnostiam a podnikom počas pandémie.

Povedzte mi: Čo je to kolaterál?
Smú banky vyplácať dividendy?

ECB 27. marca 2020 bankám odporučila dočasne pozastaviť vyplácanie všetkých hotovostných dividend a odkupovanie akcií z dôvodu výnimočných a náročných okolností. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť schopnosť bánk absorbovať straty a naďalej poskytovať úvery na podporu hospodárstva.

Toto odporúčanie bolo neskôr prehodnotené a v decembri 2020 zmenené na výzvu na mimoriadnu obozretnosť.

Dňa 23. júla 2021 sme oznámili naše rozhodnutie nepredĺžiť odporúčanie o vyplácaní dividend po septembri 2021.

Je dôležité vedieť, že...

... názov a logo ECB je možné zneužiť

ECB neposkytuje komerčné bankové služby. Naša totožnosť sa niekedy zneužíva v súvislosti s falošnými finančnými transakciami a inými podvodnými činnosťami. Podvodníci môžu predstierať, že sú našimi zamestnancami alebo uvádzať ich mená, a môžu zneužiť náš názov a logo.

Viac informácií o zneužívaní názvu ECB a o tom, ako sa chrániť

... ochrana spotrebiteľov a boj proti praniu špinavých peňazí nie sú v kompetencii ECB

Úlohy, ako sú vzťahy medzi bankami a ich klientmi (ochrana spotrebiteľov) či boj proti praniu špinavých peňazí, nie sú v našej kompetencii a zostávajú v právomoci vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Informácie o boji proti praniu špinavých peňazí

Ako sa s nami môžete spojiť?

Svoje otázky, pripomienky alebo návrhy týkajúce sa našich úloh a činností nám môžete adresovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky od pondelka do piatka od 10.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 16:00 h SEČ.

Všetky stránky v tejto sekcii