Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Въпроси и отговори за прегледа на стратегията

В какво се състои прегледът на стратегията?

Всяка икономика се нуждае от сигурна и стабилна парична единица. Главната задача на ЕЦБ като централна банка за еврото е да осигурява ценова стабилност в еврозоната.

В решенията си по паричната политика ЕЦБ се ръководи от стратегия за паричната политика, която определя параметрите, подходите и позициите по политиките, чрез които постигаме целта си. Искаме да сме сигурни, че стратегията ни е целесъобразна и ни помага да осъществяваме мандата си да поддържаме цените стабилни. Затова заедно с 19-те национални централни банки от еврозоната стартирахме преглед на тази стратегия. Предмет на прегледа е не какво правим, а как го правим.

Ще разгледаме:

  • какво точно разбираме под „ценова стабилност,“ т.е. към какъв темп на инфлация би трябвало да се стремим;
  • начина, по който анализираме икономиката, за да сме сигурни, че отчитаме своевременно рисковете за ценовата стабилност и разбираме как решенията ни засягат заинтересованите лица – потребители, предприятия, пазари и банки;
  • как въпроси като заетостта, социалното приобщаване, изменението на климата и финансовата стабилност се отнасят към изпълнението на нашия мандат;
  • инструментите на паричната политика, които използваме, включително лихвените проценти и покупките на активи;
  • начина, по който търсим път към Вас и общуваме с Вас, защото еврото е обществено благо и ние искаме всички граждани да разбират мисията и решенията ни.

Защо ЕЦБ предприема сега преглед на стратегията си?

От последния ни преглед на стратегията през 2003 г. насам в икономиката настъпиха фундаментални промени. Отслабването на растежа и последиците от финансовата криза доведоха до понижаване на лихвените проценти и така, в условия на бавен икономически растеж, за ЕЦБ и другите централни банки е по-трудно да следват нерестриктивна парична политика. В резултат на това нашият инструментариум се разшири. Явления като глобализацията, цифровизацията, продължаващото застаряване на населението и климатичните промени също изправят икономиката пред нови трудности. Ние искаме да направим стратегията си по паричната политика възможно най-ефикасна в тази изпълнена с предизвикателства, променяща се среда – сега и за в бъдеще.

Редица въпроси ни подтикнаха да предприемем този преглед.

Безпрецедентно ниски лихвени проценти. Лихвените проценти са ниски поради ред причини: забавя се темпът на развитие на икономиките във времето, производителността (която показва колко ефективно работим) в най-развитите икономики нараства по-бавно, а населението застарява. Бавно нарастващата производителност и намаляването на активното население водят до понижаване на лихвените проценти. Застаряващото население спестява повече пари, което допълнително оказва натиск за намаляване на лихвените проценти.

Граници в намаляването на лихвените проценти. Традиционно, когато инфлацията е твърде висока, централните банки повишават лихвените проценти. Когато инфлацията е твърде ниска, лихвените проценти се понижават, за да се стимулира икономическата активност. Сегашните лихвени проценти са близки до нулата или дори отрицателни. Така за ЕЦБ и другите централни банки е по-трудно да понижат лихвените проценти по традиционния начин в периоди на забавяне на растежа и ниска инфлация. Въведени бяха нови инструменти – нестандартни мерки по паричната политика, като например програмите за закупуване на активи, като мярка срещу тези препятствия и с цел да бъде осигурена ценова стабилност.

Климатични промени, протичащи процеси на глобализация, бърза цифровизация и променящи се финансови структури. Тези тенденции могат да имат неочаквани ефекти върху света, върху начина, по който функционира икономиката, и съответно – върху нашата парична политика.

Как изглежда прегледът на стратегията във времето?

Ние стартирахме прегледа на стратегията на 23 януари 2020 г. Поради пандемията от коронавирус завършването му беше отложено от края на 2020 г. за втората половина на 2021 г.

Как могат гражданите да изразят мнението си?

Като част от прегледа на стратегията събираме коментари от широк диапазон заинтересовани лица. Искаме да вникнем по-задълбочено в очакванията и тревогите на хората и да намерим най-добрия начин да изпълняваме мандата си, свързан с ценовата стабилност.

Гражданите имаха възможност да вземат отношение по темата в портала „ЕЦБ Ви слуша“ до края на октомври 2020 г.

ЕЦБ Ви слуша – Обобщен доклад за коментарите в портала

Организирахме поредица конференции и работни срещи в цялата еврозона, а националните банки продължават да провеждат собствени събития. Искаме да чуем всички мнения, включително на широката общественост и на организациите на гражданското общество.

ЕЦБ Ви слуша – Обобщен доклад за междинния преглед Повече информация за националните форуми

Как ще се отрази прегледът на стратегията върху текущата парична политика?

ЕЦБ продължава да извършва оценка на паричната политика на всеки шест седмици независимо от прегледа на стратегията – тук става въпрос за два различни процеса. Целта на прегледа е да направи стратегията на паричната политика на ЕЦБ целесъобразна за години напред. Междувременно Управителният съвет ще продължи да наблюдава развитието на икономиката и инфлацията и да взема решения, както е целесъобразно.

Сегашната ни стратегия по паричната политика

Защо казвате, че предмет на прегледа е не какво правим, а как го правим?

Нашата цел е заложена в договорите на ЕС. Затова прегледът ни обхваща всички аспекти на нашата стратегия по паричната политика, като мандатът ни се запазва неотменим. Ние се стремим към изчерпателна оценка и подхождаме към нея без предубеждения.

Договори на ЕС

Това ще промени ли и начина, по който упражнявате надзор над банките?

Прегледът на стратегията обхваща различни аспекти на нашата парична политика и не включва ролята на ЕЦБ в банковия надзор. Начинът, по който упражняваме надзор над банките, е независим от начина, по който провеждаме своята парична политика.

Банков надзор

Как ще ми предоставяте актуална информация за прегледа на стратегията?

Ще предоставяме редовно актуална информация за процеса на преглед на стратегията на излъчваните в интернет пресконференции на ЕЦБ на всеки шест седмици, а също и на уебсайта и в каналите ни в социалните медии.

Главна страница на прегледа на стратегията Пресконференции Канали на ЕЦБ в социалните медии

Ще споделяте ли получените коментари от форумите в хода на прегледа?

Да. Публикуваме в нашите цифрови канали резюмета на коментарите, получени във форумите. Вижте следващите доклади, в които се обобщават постъпилите досега коментари.

ЕЦБ Ви слуша – Обобщен доклад за коментарите в портала ЕЦБ Ви слуша – Обобщен доклад за междинния преглед

Кога последно сте провеждали преглед на стратегията?

Първоначално стратегията на ЕЦБ по паричната политика бе определена през 1998 г., когато ЕЦБ започна работата си. През 2003 г. подложихме тази стратегия на оценка и я прецизирахме.

Другите централни банки подлагат ли също стратегиите си на преглед?

Да, другите централни банки също провеждат прегледи на стратегиите си. В Съединените щати например Федералният резерв започна през 2019 г. преглед, който вече приключи. В Обединеното кралство централната банка обяви през януари 2020 г. едногодишен процес на преглед. Канадската централна банка провежда на всеки пет години преглед на инфлационната си цел.

Искате да научите повече за прегледа на стратегията?