Menu

Mistoqsijiet u tweġibiet dwar il-reviżjoni tal-istrateġija

X’se teżamina r-reviżjoni tal-istrateġija?

Kull ekonomija teħtieġ munita sigura u stabbli. Il-kompitu ewlieni tal-BĊE, bħala l-bank ċentrali għall-euro, hu li jiżgura l-istabbiltà tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro.

Bħala gwida għad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja tagħna, il-BĊE jserraħ fuq strateġija tal-politika monetarja li tistabbilixxi l-koordinati, l-approċċi u l-orjentamenti tal-politika li permezz tagħhom nilħqu l-għan tagħna. Irridu niżguraw li l-istrateġija tkun adattata għall-iskop u tgħinna nwettqu l-mandat tagħna li nżommu l-prezzijiet stabbli. Għalhekk, flimkien mad-19-il bank ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro, bdejna nirrivedu l-istrateġija tagħna. Ir-reviżjoni mhix dwar x’nagħmlu iżda kif nagħmluh.

Qed neżaminaw:

  • x’infissru eżattament bi “stabbiltà tal-prezzijiet”, jiġifieri, liema rata ta’ inflazzjoni għandha tkun l-għan tagħna;
  • kif nanalizzaw l-ekonomija, biex niżguraw li naraw ir-riskji għall-istabbiltà tal-prezzijiet filwaqt u nifhmu kif id-deċiżjonijiet tagħna jolqtu lill-partijiet interessati bħal konsumaturi, kumpaniji, swieq u banek;
  • kif kwistjonijiet bħall-impjieg, l-inklużjoni soċjali, il-bdil fil-klima u l-istabbiltà finanzjarja huma rilevanti wkoll biex nwettqu il-mandat tagħna;
  • l-istrumenti tal-politika monetarja li nużaw, inklużi r-rati tal-imgħax u x-xiri ta’ assi;
  • kif nikkonnettjaw u nikkomunikaw miegħek, għaliex l-euro hu beni pubbliku u rridu li ċ-ċittadini kollha jifhmu l-missjoni u d-deċiżjonijiet tagħna.

Għaliex il-BĊE qed jirrivedi l-istrateġija tiegħu issa?

Mill-aħħar reviżjoni tal-istrateġija tagħna fl-2003 rajna bidliet fundamentali fl-ekonomija. Tnaqqis fit-tkabbir u l-effetti tal-kriżi finanzjarja baxxew ir-rati tal-imgħax, u b’hekk sar aktar diffiċli għall-BĊE u l-banek ċentrali l-oħra li jillaxkaw il-politika monetarja meta t-tkabbir ekonomiku hu daqshekk kajman. Bħala riżultat, kiber is-sett tal-istrumenti tagħna. Żviluppi bħal globalizzazzjoni, diġitalizzazzjoni, popolazzjoni li dejjem qed tixjiħ u l-bdil fil-klima huma wkoll sfidi għall-ekonomija. Irridu nirrendu l-istrateġija tal-politika monetarja tagħna effikaċi kemm jista’ jkun f’dan l-ambjent ta’ sfidi u bidliet - kemm illum kif ukoll fil-ġejjieni.

Hemm xi kwistjonjiet li ħeġġewna nniedu r-reviżjoni.

Rati tal-imgħax storikament baxxi. Ir-rati huma baxxi għal ħafna raġunijiet: ir-ritmu tat-tkabbir tal-ekonomiji qed jonqos tul iż-żmien, il-produttività (kemm hu effiċjenti x-xogħol tagħna) fl-ekonomiji l-aktar avvanzati qed tonqos u l-popolazzjoni qed tixjieħ. Tnaqqis fil-produttività u fil-popolazzjoni attiva jbaxxi r-rati tal-imgħax. Popolazzjoni li qed tixjieħ tfaddal aktar flus, u dan ikompli jbaxxi r-rati tal-imgħax.

Limiti għat-tnaqqis tar-rati tal-imgħax. Tradizzjonalment, il-banek ċentrali jgħollu r-rati tal-imgħax meta l-inflazzjoni tkun għolja wisq. Meta l-inflazzjoni tkun baxxa wisq ir-rati jitbaxxew biex isostnu l-attività ekonomika. Ir-rati tal-imgħax attwali huma qrib iż-żero jew anke negattivi, u dan jagħmilha aktar diffiċli għall-BĊE u l-banek ċentrali l-oħra li jbaxxu r-rati kif isir tipikament f’perijodi ta’ tkabbir kajman u inflazzjoni baxxa. Strumenti ġodda - miżuri straordinarji tal-politika monetarja bħall-programmi tax-xiri ta’ assi - intużaw biex jirreaġixxu għal dawn il-limiti tat-tnaqqis tar-rati tal-imgħax u biex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-prezzijiet.

Il-bdil fil-klima, il-globalizzazzjoni kontinwa, id-diġitalizzazzjoni rapida u l-istrutturi finanzjarji li qed jinbidlu. Dawn ix-xejriet jista’ jkollhom effetti mhux mistennija fuq id-dinja, fuq kif tiffunzjona l-ekonomija, u għalhekk anke fuq il-politika monetarja tagħna.

X’inhi l-kronoloġija tar-reviżjoni tal-istrateġija?

Niedejna r-reviżjoni fit-23 ta’ Jannar 2020. Il-konklużjoni tar-reviżjoni tal-istrateġija ġiet posposta mill-aħħar tal-2020 sat-tieni nofs tal-2021minħabba l-pandemija tal-koronavirus.

Kif nista’ ngħid tiegħi?

Bħala parti mir-reviżjoni tal-istrateġija qed niġbru kummenti mingħand firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati. Irridu nifhmu aħjar l-aspettattivi u t-tħassib tan-nies biex insibu l-aħjar mod biex inwettqu l-mandat tagħna għall-istabbiltà tal-prezzijiet.

Ċittadini taż-żona tal-euro kellhom iċ-ċans biex jaqsmu l-fehmiet tagħhom permezz tal-Portal il-BĊE Jisma' sal-aħħar ta' Ottubru 2020. Sommarju tal-kummenti kollha li jaslu se jiġi pubblikat onlajn.

Portal Il-BĊE Jisma'

Qegħdin nospitaw ukoll sensiela ta’ konferenzi u workshops tul iż-żmien tar-reviżjoni fiż-żona tal-euro kollha. Nixtiequ nisimgħu mingħand kulħadd, inkluż il-pubbliku ġenerali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Sommarji ta’ dawn l-avvenimenti se jiġu pubblikati onlajn.

Aktar informazzjoni dwar l-avvenimenti fejn nisimgħuk

Kif se taffettwa l-politika monetarja r-reviżjoni tal-istrateġija?

Il-valutazzjoni tal-politika monetarja tal-BĊE ta’ kull sitt ġimgħat se tibqa’ separata mir-reviżjoni tal-istrateġija - qed nagħmlu żewġ eżerċizzji differenti. L-għan tar-reviżjoni hu li tirrendi l-istrateġija tal-politika monetarja adattata għas-snin li ġejjin. Sadattant, il-Kunsill Governattiv se jkompli jissorvelja l-evoluzzjoni tal-ekonomija u l-inflazzjoni u jieħu deċiżjonijiet kif xieraq.

L-istrateġija tal-politika monetarja tagħna attwali

Għaliex qed ngħidu li l-importanti mhux dak li nagħmlu iżda kif nagħmluh?

Il-mandat tagħna hu stabbilit fit-trattati tal-UE. Għalhekk ir-reviżjoni tagħna tkopri l-aspetti kollha tal-istrateġija tal-politika monetarja tagħna, skont il-mandat tagħna. Qed naħdmu bir-reqqa fil-valutazzjoni tagħna u l-approċċ tagħna għal dan l-eżerċizzju hu bla preġudizzji.

Trattati tal-UE

Dan se jbiddel ukoll il-mod kif tagħmlu s-superviżjoni bankarja?

Din ir-reviżjoni tal-istrateġija tkopri aspetti differenti tal-politika monetarja tagħna u ma tinkludix ir-rwol tal-BĊE fis-superviżjoni bankarja. Il-mod kif nagħmlu s-superviżjoni bankarja hu indipendenti mill-mod kif immexxu l-politika monetarja.

Superviżjoni bankarja

Kif se żżommuni infurmat/a dwar ir-reviżjoni tal-istrateġija?

Se nipprovdu aġġornamenti regolari dwar il-proċess tar-reviżjoni tal-istrateġija waqt il-konferenzi stampa tal-BĊE li jixxandru direttament fuq il-web kull sitt ġimgħat, fuq il-websajt tagħna u fuq il-kanali tagħna fuq il-midja soċjali.

Hub page tar-reviżjoni tal-istrateġija

Konferenzi stampa

Kanali tal-BĊE fuq il-midja soċjali

Se taqsmu magħna l-kummenti li tirċievu waqt l-eżerċizzji ta’ smigħ tul ir-reviżjoni?

Iva. Se nippubblikaw sommarji tal-kummenti li nirċievu waqt l-eżerċizzji tagħna ta’ smigħ fuq il-kanali diġitali tagħna kollha.

Avvenimenti fejn nisimgħukom fiż-żona tal-euro kollha

Kanali tal-BĊE fuq il-midja soċjali

Meta għamiltu reviżjoni tal-istrateġija l-aħħar?

L-istrateġija tal-politika monetarja inizjali tal-BĊE ġiet stabbilita fl-1998, is-sena meta l-BĊE beda l-ħidma tiegħu. Ivvalutajna u ċċarajna din l-istrateġija fl-2003.

Banek ċentrali oħra jirrevedu wkoll l-istrateġiji tagħhom?

Iva, banek ċentrali oħra wkoll iwettqu reviżjonijiet tal-istrateġija. Pereżempju, fl-Istati Uniti, il-Federal Reserve beda reviżjoni fl-2019 li issa hija lesta. F’Jannar 2020, fir-Renju Unit, il-Bank of England ħabbar proċess ta’ reviżjoni ta’ sena. Il-Bank of Canada jagħmel reviżjoni tal-għan tiegħu għall-inflazzjoni kull ħames snin.