European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

1 Introduzzjoni

Fil-bidu tal-2020, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) nieda reviżjoni tal-istrateġija tal-politika monetarja tiegħu. Ir-reviżjoni għandha l-għan li tiżgura l-adegwatezza tal-politika monetarja tal-BĊE fid-dawl tat-tendenzi u l-iżviluppi globali matul is-17-il sena minn meta l-istrateġija kienet ġiet iddefinita oriġinarjament. Meta wieħed iħares lejn ir-rwol tal-politika monetarja fid-dinja llum, il-mistoqsija li tinsab fil-qalba tar-reviżjoni hi kif il-BĊE jista’ bl-aħjar mod ikompli jimplimenta l-mandat tiegħu biex jiżgura prezzijiet stabbli għan-nies madwar iż-żona tal-euro. Li nifhmu l-aspettattivi, it-twemmin, il-livell ta’ fiduċja, l-inċertezzi, it-tamiet u l-biżgħat ta’ unitajiet domestiċi u negozji individwali huwa vitali biex il-politika monetarja tkun effettiva. Iċ-ċittadini Ewropej għalhekk ġew mistiedna jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar l-istabbiltà tal-prezzijiet, il-kwistjonijiet ekonomiċi, l-isfidi globali u l-komunikazzjoni pubblika mal-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali (BĊN) taż-żona tal-euro. Sabiex jiġu inklużi kemm jistaʼ jkun ilħna, ir-reviżjoni bdiet b’fażi taʼ smigħ u ta’ riflessjoni. Dan l-eżerċizzju ta’ smigħ kellu żewġ għanijiet li jinforma u jarrikkixxi l-analiżi tar-reviżjoni b’firxa wiesgħa ta’ perspettivi u li jiġi użat bħala opportunità biex jiġi involut il-pubbliku inġenerali b’mod strutturat. Dan ir-rapport ta’ nofs it-terminu jiġbor fil-qosor ir-rispons irċevut mill-pubbliku Ewropew, bħala parti minn din il-fażi ta’ smigħ, permezz ta’ kanali multipli: avveniment iddedikat għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew, li sar f’Ottubru 2020 (avveniment “Il-BĊE Jisma’’”); stħarriġ fuq l-internet għall-pubbliku ġenerali, li beda minn Frar sa Ottubru 2020 (Portal Il-BĊE Jisma’); u avvenimenti fuq livell nazzjonali mmexxija mill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro (BĊN) bejn Ottubru u Diċembru 2020 (avvenimenti ta’ smigħ tal-BĊN)[1]. Ta’ min jinnota li s-sejbiet huma ta’ natura kwalitattiva u mhux neċessarjament rappreżentattiva.

2 Sejbiet ewlenin

2.1 Kuntest

L-eżerċizzju ta’ smigħ ġabar il-fehmiet tan-nies u qajjem diskussjonijiet dwar erba’ temi ewlenin: l-istabbiltà tal-prezzijiet, il-kwistjonijiet ekonomiċi, l-isfidi globali u l-komunikazzjonijiet. Matul l-eżerċizzju, in-nies wieġbu għall-mistoqsijiet u qasmu l-aspettattivi tagħhom dwar x’għandu jwettaq bank ċentrali fil-kuntest ta’ sfidi soċjo-politiċi usa’. Il-kwistjonijiet sistemiċi li jinfluwenzaw il-ħidma ta’ bank ċentrali, bħall-impatt fit-tul tal-pandemija tal-koronavirus fuq l-ekonomija, l-effetti tad-diġitalizzazzjoni fuq l-impjiegi, l-ispejjeż tat-tibdil fil-klima u l-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji possibbli fil-ġejjieni, issemmew b’mod prominenti fil-kanali kollha ta’ smigħ.

2.2 Il-perċezzjonijiet tan-nies dwar l-istabbiltà tal-prezzijiet, l-inflazzjoni u d-deflazzjoni

Ħafna nies assoċjaw bidla fil-livell ġenerali tal-prezzijiet ma’ impatt negattiv fuq il-ħajja tagħhom ta’ kuljum, tipikament eżemplifikati minħabba tnaqqis fil-poter tal-akkwist u l-valur tat-tfaddil. Filwaqt li l-inflazzjoni aggravata ma kinitx it-tħassib ewlieni, kien hemm perċezzjoni komuni li l-prezzijiet żdiedu b’mod sproporzjonat. Dan kien appoġġjat mill-kunċett tan-nies ta’ spejjeż dejjem jiżdiedu, speċifikament ħlasijiet ta’ kera u ipoteki ogħla, u oġġetti tal-merċa li jiswew aktar flus. l-eżerċizzju ta’ smigħ wera l-effett sinifikanti tal-ispiża tad-djar fuq il-livelli perċepiti tal-inflazzjoni tan-nies. Ħafna użaw din l-opportunità biex iħeġġu lill-BĊE jwessa’ l-ambitu tal-ispejjeż tad-djar (inklużi dawk tas-sidien tad-djar) li jitqiesu meta titkejjel l-inflazzjoni. Madankollu, xi wħud wissew kontra l-inklużjoni ta’ assi, bħal proprjetà immobbli, fil-basket ta’ oġġetti u servizzi.

F’dan il-kuntest, l-għan tal-BĊE li jżomm l-inflazzjoni “taħt, iżda qrib, it-2 %” fuq żmien medju ġie ddubitat minn xi wħud. Dawn in-nies iddubitaw jekk l-għan tal-BĊE għandux ikun eqreb għal 0 % għall-euro biex iżomm il-poter tal-akkwist tiegħu fil-futur, jew għax raw li n-nuqqas persistenti li jintlaħqu l-miri bħala prova ta’ miżuri inadegwati tal-politika monetarja. Xi wħud ikkritikaw ukoll il-perjodu estiż ta’ rati tal-imgħax baxxi, li fil-fehma tagħhom kien responsabbli għal self eċċessiv mill-gvern u livelli ta’ dejn mhux sostenibbli. B’rabta ma’ din il-kritika kien hemm tħassib dwar il-valur dejjem jonqos fuq it-tfaddil tan-nies, bħala riżultat tal-politika monetarja.

Madankollu, kien hemm ukoll ilħna biex isostnu d-definizzjoni tal-BĊE tal-istabbiltà tal-prezzijiet u tal-miżuri relatati mal-politika monetarja. Dawn in-nies indikaw diversi fatturi oħra li kellhom impatt fuq l-effettività tal-politika monetarja u appellaw biex oqsma oħra ta’ politika jsostnu l-politika monetarja.

2.3 Is-sitwazzjoni ekonomika u l-effetti tax-xejriet globali

Kien hemm twemmin mifrux li s-sitwazzjoni ekonomika ġenerali ddeterjorat matul l-aħħar għaxar snin. In-nies semmew il-fraġilità tal-mudell ekonomiku tagħna, sfidi globali dejjem jiżdiedu u inċertezza akbar bħala kawżi ewlenin. Huma kienu mħassba bl-istess mod dwar il-futur, u l-perspettiva tagħhom dwar il-benesseri ekonomiku individwali u soċjali tagħhom hija pjuttost skoraġġanti – pessimiżmu li jista’ jkun parzjalment marbut mal-kuntest li fih twettaq l-eżerċizzju ta’ smigħ.

Fil-fatt, l-effetti ekonomiċi fit-tul tal-pandemija tal-koronavirus (COVID-19) kienu fost it-tħassib l-aktar imsemmi. Dawn inkludew biżgħat ta’ tkabbir ekonomiku aktar dgħajjef, livelli ogħla ta’ dejn nazzjonali, tnaqqis fid-domanda, żieda fil-qgħad u prekarjetà tal-impjiegi. Iż-żgħażagħ kienu mħassba b’mod speċifiku dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol li qed jiddeterjoraw u ċ-ċansijiet li jsibu impjieg xieraq, flimkien ma’ biża’ ta’ kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji imminenti. F’dan il-kuntest, ħafna minnhom approvaw il-miżuri ta’ sostenn tal-BĊE għall-ekonomija Ewropea matul il-pandemija, u enfasizzaw l-importanza tagħhom u l-ħtieġa kontinwa għalihom matul l-irkupru ekonomiku.

Sors addizzjonali ta’ stress ekonomiku kien jikkonċerna l-aspettattiva li l-pagi u l-pensjonijiet ikomplu jiddeterjoraw fil-futur. Dan kien minħabba l-perċezzjoni li dawn il-forom ta’ dħul ma kinux qed ilaħħqu maż-żieda ġenerali fil-prezzijiet, u dan wassal għal telf fil-kapaċità tal-akkwist. In-nies esprimew il-biża’ tagħhom li jkunu jistgħu jonfqu inqas fil-futur. Oħrajn esprimew it-tħassib tagħhom li x-xiri ta’ assi tal-BĊE kien qed joħloq bżieżaq potenzjali tal-assi.

l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq l-ekonomija rrappreżenta, għal ħafna, kawża oħra ta’ tħassib ekonomiku. In-nies qalu li diġà kienu qed iħossu l-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum u kienu qed jistennew li l-ispejjeż għall-ħarsien tal-ambjent jiżdiedu fil-futur. Bħala tali, kien mistenni li jkun hemm spejjeż hekk kif l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq l-ekonomija u s-settur finanzjarju kiber, inkluż permezz tat-tranżizzjoni lejn mudelli ekonomiċi aktar ekoloġiċi u l-preservazzjoni tal-ambjent innifsu.

Xi wħud enfasizzaw l-impatt inċert tad-diġitalizzazzjoni fuq l-ekonomija u staqsew jekk l-Unjoni Ewropea hijiex mgħammra b’mod adegwat għall-ekonomija diġitali. Kwistjonijiet urġenti li tqajmu kienu jinkludu: ir-regolazzjoni tal-intelliġenza artifiċjali, investiment fit-teknoloġija, distribuzzjoni ta’ qligħ ekonomiku maħluqa permezz ta’ avvanzi teknoloġiċi u l-effetti ta’ tfixkil fintech fuq is-suq tax-xogħol.

2.4 Ir-rwol tal-BĊE fl-indirizzar tal-isfidi urġenti

Kien hemm dibattitu mqanqal dwar jekk l-ambitu tal-mandat tal-BĊE għandux jitwessa’ u l-azzjonijiet ta’ politika tiegħu għandhomx jiġu estiżi taħt l-għan sekondarju tiegħu biex isostni l-politika ekonomika ġenerali tal-Unjoni Ewropea[2].

L-organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-organizzazzjonijiet tat-tibdil fil-klima, il-gruppi għall-protezzjoni tal-konsumaturi, ir-rappreżentanti taż-żgħażagħ, il-gruppi ta’ riflessjoni u l-membri tal-pubbliku talbu lill-BĊE biex jindirizza aħjar il-kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi usa’, bħall-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi u l-ħarsien tal-ambjent. Proposti konkreti kienu differenti, skont dak li n-nies jemmnu li r-rwol xieraq ta’ bank ċentrali għandu jkun: xi wħud qalu li jixtiequ jaraw lill-BĊE jrawwem koeżjoni ekonomika akbar fil-pajjiżi taż-żona tal-euro; xi wħud riedu li l-BĊE jabbanduna l-prinċipju tan-newtralità tas-suq u jimpenja ruħu li jixtri biss assi ekoloġiċi, u għalhekk jippromwovi l-Green Deal Ewropew; u xi wħud riedu li l-BĊE jikkunsidra mod dirett biex il-politiki tiegħu jkollhom impatt fuq in-nies, aktar milli permezz tal-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji.

Madankollu, mhux kulħadd appoġġa aktar espansjoni tad-dmirijiet u l-għodod tal-BĊE. Il-miżuri mhux standard tal-politika monetarja li ttieħdu mill-kriżi finanzjarja tal-2008 ’l hawn irċevew ammont mhux ħażin ta’ kritika u kienu meqjusa minn xi wħud bħala li qed jaqbżu l-mandat tal-BĊE. F’ dan il-kuntest, ħafna wissew kontra li l-BĊE jieħu responsabbiltajiet addizzjonali.

Oħrajn iddubitaw kemm huma effettivi u xierqa d-deċiżjonijiet tal-politika tal-BĊE b’mod ġenerali. Interpretaw ukoll l-indipendenza tal-bank ċentrali bħala obbligu li jinżamm mandat ristrett għall-istabbiltà tal-prezzijiet u li ma jiġux involuti fi kwistjonijiet meqjusa bħala dawk li jfasslu l-politika r-responsabbiltà tagħhom.

2.5 Komunikazzjoni tal-bank ċentrali

L-eżerċizzju tas-smigħ wera, għal darba oħra, li l-banek ċentrali jridu jispjegaw aħjar ir-rwol tagħhom u jużaw eżempji li jinftiehmu b’lingwaġġ u b’rabta mal-pubbliku inġenerali.

Filwaqt li ħafna nies qalu li ma kinux jafu x’jagħmel bank ċentrali, oħrajn urew livell għoli ta’ perċezzjonijiet żbaljati billi pproponew li l-BĊE għandu jieħu azzjoni barra mill-qasam ta’ kompetenza tiegħu, bħall-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea jew il-ġlieda kontra l-korruzzjoni nazzjonali. Barra minn hekk, kunċetti ta’ politika monetarja bħall-istabbiltà tal-prezzijiet, l-inflazzjoni, ir-rati tal-imgħax u x-xiri ta’ assi tqiesu ’l bogħod mill-ħajja ta’ kuljum tan-nies. Li tiġi spjegata r-rilevanza ta’ dawn il-kunċetti għall-benesseri tan-nies għandha tkun fiċ-ċentru tal-komunikazzjoni tal-bank ċentrali. Dan jinkludi s-sostituzzjoni tal-kumplessità u l-lingwaġġ tekniku b’lingwaġġ sempliċi u aċċessibbli.

Ir-raġunijiet għal dan in-nuqqas ta’ fehim wiesa’ kienu varjati u inkludew livelli inadegwati ta’ litteriżmu finanzjarju. Suġġerimenti għal titjib inkludew l-użu tal-midja soċjali biex tonqos il-kumplessità tas-suġġetti tal-politika monetarja, kif ukoll biex isiru avvenimenti regolari ma’ partijiet interessati differenti. Bl-istess mod, xi wħud issuġġerew li konferenza stampa dwar il-politika monetarja tiġi segwita b’vidjow spjegattiv biex jiġi elaborat kif id-deċiżjonijiet meħuda affettwaw il-pubbliku inġenerali.

Fir-rigward tal-qafas tar-responsabbiltà u t-trasparenza tal-BĊE, xi wħud argumentaw li rappurtar aktar dettaljat tal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv jista’ jgħin fit-tneħħija tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-BĊE. Oħrajn issuġġerew rappurtar imtejjeb tad-djarji tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv, pereżempju, li jenfasizzaw il-ħin li qattgħu fil-laqgħat tar-rappreżentanti tas-settur finanzjarju meta mqabbla mar-rappreżentanti ta’ setturi oħra.

Madankollu, xi wħud esprimew kawtela dwar l-approċċ “aktar huwa aħjar” u ġibdu l-attenzjoni għall- informazzjoni eċċessiva maħluqa mill-banek ċentrali. Huma ssuġġerew li jitnaqqas l-ammont ta’ komunikazzjoni (bħal diskorsi mill-membri tal-Bord Eżekuttiv) u minflok identifikaw ftit suġġetti ewlenin li għandhom jiġu kkomunikati b’mod konsistenti fil-kanali kollha. Oħrajn enfasizzaw ir-rwol tal-midja biex tittraduċi kunċetti kumplessi ta’ politika monetarja u appellaw għat-trawwim ta’ relazzjonijiet aktar mill-qrib mal-ġurnalisti.

2.6 Ir-rispons u l-passi li jmiss

Minbarra li jinforma r-reviżjoni tal-istrateġija, l-eżerċizzju ta’ smigħ kien ukoll opportunità biex ikun hemm kuntatt mal-pubbliku inġenerali. Bħala tali, kien hemm apprezzament wiesaʼ għal dan l-approċċ. In-nies laqgħu l-opportunità li jesprimu l-veduti, l-opinjonijiet u t-tħassib tagħhom liberament, bil-lingwa tagħhom, lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-BĊE. Barra minn hekk, il-kapaċità li jkun hemm skambju ta’ fehmiet dwar suġġetti soċjali usa’, bħall-kultura, l-edukazzjoni, il-familja u l-impjieg, barra minn diskussjonijiet ta’ esperti tradizzjonali, issemmiet b’mod favorevoli u ġiet inkuraġġita aktar.

F’dan ir-rigward, huwa ċar li l-pubbliku jistenna li din l-esperjenza tkun il-bidu ta’ konverżazzjoni, aktar milli konsultazzjoni ta’ darba. Fl-istess ħin, il-pubbliku esprima interess qawwi li jibqa’ infurmat dwar kif id-diversi elementi tal-eżerċizzju tas-smigħ ġew inkorporati fil-konsultazzjonijiet tar-reviżjoni tal-istrateġija u r-riżultati tagħhom.

3 Konklużjoni

Is-smigħ ta’ pubbliku usa’ wassal għal firxa wiesgħa ta’ għarfien dwar suġġetti rilevanti għar-reviżjoni tal-istrateġija. Fost l-aktar suġġetti diskussi kien hemm l-ispiża tal-akkomodazzjoni, il-prekarjetà tal-impjiegi, l-inugwaljanza u l-impatt tat-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, l-eżerċizzju għen ukoll lill-Eurosistema biex timpenja ruħha aktar mal-pubbliku aktar wiesa’, tilħaq udjenzi ġodda u tistabbilixxi relazzjonijiet ġodda li se jipprovdu l-pedament għal smigħ u impenn fil-futur. Hemm stennija ċara għall-BĊE li jkompli jisma’ u jimpenja ruħu mal-pubbliku u s-soċjetà ċivili usa’ lil hinn mir-reviżjoni tal-istrateġija, u biex jaġixxi fuq is-sejħiet għal spjegazzjoni aktar ċara tad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja, bl-użu ta’ lingwaġġ sempliċi u eżempji relatabbli.

Anness
Sommarji eżekuttivi tar-rapporti dwar il-Portal tal-BĊE Jisma’, l-avveniment “Il-BĊE Jisma’” u l-avvenimenti tas-smigħ tal-BĊN

Sommarju Eżekuttiv – Portal il-BĊE Jisma’

Il-BĊE sema’ l-fehmiet u l-opinjonijiet tal-pubbliku inġenerali sottomessi permezz ta’ kwestjonarju onlajn minn Frar sa Ottubru 2020. Il-madwar 4,000 persuna li wieġbu rrispondew domandi dwar erba’ suġġetti rilevanti għar-reviżjoni tal-istrateġija tal-politika monetarja: (1) l-istabbiltà tal-prezzijiet, (2) kwistjonijiet ekonomiċi, (3) sfidi globali, u (4) il-komunikazzjoni tal-bank ċentrali.

  1. Maġġoranza kbira ddikjarat li huma stennew li prezzijiet ogħla jkollhom impatt negattiv fuq aspetti differenti ta’ ħajjithom. B’mod l-aktar prominenti, in-nies assoċjaw il-prezzijiet dejjem jogħlew b’inqas poter ta’ nfiq, mal-istaġnar perċepit tal-pagi u l-pensjonijiet. Prezzijiet ogħla jinħassu l-aktar fl-ispejjeż tan-nies, bħal xiri jew kiri ta’ dar, jew ix-xiri ta’ oġġetti tal-merċa. Dan kien konformi ma’ osservazzjoni ġenerali li prezzijiet ogħla żiedu l-ispiża tad-djar u naqqsu l-kapaċità tan-nies li jfaddlu.
  2. Kien hemm sens qawwi fost dawk li wieġbu li l-kundizzjonijiet ekonomiċi individwali tagħhom iddeterjoraw matul l-aħħar għaxar snin. Kien hemm biżgħat sinifikanti għall-futur dwar il-kundizzjonijiet ekonomiċi ġenerali, l-inugwaljanza u, b’mod aktar speċjali, il-qgħad u l-prekarjetà tal-impjiegi. L-impatt negattiv tat-tibdil fil-klima fuq l-ekonomija ssemmiet ta’ spiss bħala tħassib ewlieni.
  3. Kien hemm firxa wiesgħa ta’ opinjonijiet dwar jekk il-BĊE għandux iqis kunsiderazzjonijiet oħra meta jieħu deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja. Ħafna kienu jemmnu li l-BĊE għandu jassumi rwol aktar prominenti fil-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u fl-indirizzar tal-inugwaljanza u t-tibdil fil-klima. Minoranza sinifikanti, madankollu, temmen li l-BĊE għandu jżomm ma’ mandat ristrett għall-istabbiltà tal-prezzijiet u m’għandux jintervjeni f’oqsma perċepiti li jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ dawk l-oħrajn li jfasslu l-politika.
  4. Filwaqt li sehem imdaqqas ta’ dawk li wieġbu ħassew li kienu infurmati tajjeb dwar il-BĊE, ħafna ħassewhom li ma kinux infurmati biżżejjed dwar ir-rwol u l-politika tal-BĊE. Il-kumplessità tal-lingwa tal-bank ċentrali u l-użu frekwenti tal-lingwaġġ ekonomiku, kif ukoll in-nuqqas ta’ komunikazzjoni effettiva mal-pubbliku inġenerali, kienu raġunijiet assoċjati ma’ informazzjoni nieqsa. Suġġerimenti għal titjib inkludew spjegazzjoni aktar ċara tal-importanza tal-istabbiltà tal-prezzijiet u l-motivazzjonijiet wara li jittieħdu deċiżjonijiet speċifiċi dwar il-politika monetarja, bl-użu ta’ eżempji sempliċi ta’ lingwaġġ sempliċi u ta’ eżempji relatabbli. Oħrajn li wieġbu talbu għal komunikazzjoni aktar trasparenti.

Ir-rapport sħiħ jista’ jinstab hawnhekk

Sommarju Eżekuttiv – Avveniment il-“BĊE Jisma’”

L-avveniment il-“BĊE Jisma” ma’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew sar fl-21 ta’ Ottubru 2020. L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili preżenti f’dan l-avveniment kienu jirrappreżentaw gruppi li jippromovu l-ambjent, is-sostenibbiltà, il-benesseri soċjali, in-negozju, ir-reliġjon, il-kultura u t-trasparenza. L-avveniment ta’ sagħtejn fuq l-internet inqasam f’żewġ sessjonijiet, wieħed li ffoka fuq il-politika monetarja u l-komunikazzjoni, u l-ieħor fuq l-isfidi globali.

It-22 rappreżentant tas-soċjetà ċivili enfasizzaw firxa wiesgħa ta’ perspettivi u esperjenza ta’ kif id-deċiżjonijiet tal-BĊE affettwaw id-diversi gruppi tas-soċjetà li jirrappreżentaw. Id-diskussjoni ffukat fuq l-ostakli strutturali fis-sistema soċjoekonomika, in-nuqqas ta’ akkomodazzjoni bi ħlas raġonevoli, ir-riperkussjonijiet tal-pandemija globali tas-saħħa fuq l-impjiegi u t-tkabbir, u t-theddid tat-tibdil fil-klima għall-ekonomija. Il-fehmiet ivarjaw fuq numru ta’ kwistjonijiet: filwaqt li wħud ħeġġew lill-BĊE biex jespandi fuq il-mandat primarju tiegħu, biex jabbanduna n-newtralità tas-suq u biex japplika t-Tassonomija tal-UE ta’ Investimenti Sostenibbli, oħrajn wissew kontra azzjoni bħal din billi semmew effetti sekondarji possibbli, bħal dejn eċċessiv tal-gvern, li jipperikola l-indipendenza tal-bank ċentrali u jċajpar l-istampa bil-“greewashing” [qerq ekoloġiku].

B’mod ġenerali, il-parteċipanti laqgħu din l-opportunità biex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u enfasizzaw l-importanza li l-BĊE jibqa’ jisma’ liċ-ċittadini Ewropej.

Ir-rapport sħiħ jista’ jinstab hawnhekk

Sommarju Eżekuttiv – Avvenimenti ta’ smigħ tal-BĊN

Il-BĊN madwar iż-żona tal-euro qed jorganizzaw avvenimenti ta’ smigħ biex jiġbru tagħrif għar-reviżjoni tal-istrateġija fil-livell nazzjonali. Bħala prinċipju, l-avvenimenti qed jiġu ospitati mill-gvernaturi tal-banek ċentrali rispettivi u huma mmirati lejn l-organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, għalkemm il-formati jistgħu jvarjaw, skont il-preferenzi nazzjonali. Sa tmiem l-2020, kienu diġà seħħew avvenimenti nazzjonali ta’ smigħ fit-12-il pajjiż, u s-sensiela se tkompli sal-aħħar ta’ Marzu 2021.

L-aktar suġġett prominenti s’issa kien id-definizzjoni u l-kejl tal-istabbiltà tal-prezzijiet, b’mod partikolari l-kompożizzjoni tal-basket ta’ prodotti li jintuża biex ikejjel l-inflazzjoni, u ġie espress xi tħassib dwar l-impatt ta’ rati ta’ imgħax konsistentement baxxi fuq l-ekonomija. Iż-żieda sinifikanti fl-importanza tal-ispejjeż tad-djar f’ħafna pajjiżi tqajmet ukoll, kif ukoll il-kwistjoni tal-varjazzjonijiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Kwistjoni importanti oħra ta’ tħassib għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili madwar l-Eurosistema hi l-impatt tat-tibdil fil-klima u kif il-BĊE għandu jindirizza dan fir-reviżjoni tal-istrateġija tiegħu. Minbarra kunsiderazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà ambjentali, kien hemm ukoll sejħiet biex il-BĊE jikkunsidra s-sostenibbiltà ekonomika u soċjali sa fejn ikun possibbli fi ħdan il-mandat tiegħu. Kwistjonijiet bħal dawn ħafna drabi kienu marbuta mal-impatt tal-pandemija u x-xiri ta’ assi mwettqa mill-BĊE.

Għal aktar tagħrif dwar l-avvenimenti nazzjonali, jekk jogħġbok ikkonsulta l-ħarsa ġenerali fil-paġna hub tal-BĊE dwar ir-reviżjoni tal-istrateġija.

© Bank Ċentrali Ewropew, 2021

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefon +49 69 1344 0

Websajt www.ecb.europa.eu

Id-drittijiet kollha miżmumin. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Għat-terminoloġija speċifka, jekk jogħġbok irreferi għall-glossarju BĊE (disponibbli bl-Ingliż biss).

  1. Fl-abbozzar ta’ dan ir-“Rapport fil-qosor tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu”, tqiesu biss dawk ir-rapporti tal-avvenimenti ta’ smigħ tal-BĊN li tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-BĊE sat-8 ta’ Jannar 2021, jiġifieri r-rapporti mid-Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banco de España, Latvijas Banka, Central Bank of Malta, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska u Suomen Pankki. Aktar avvenimenti nazzjonali ta’ smigħ huma ppjanati għall-2021.
  2. L-Artikolu 127 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirrigwarda l-għanijiet u l-kompiti tal-Eurosistema. L-għan ewlieni tal-BĊE huwa ż-żamma tal-“istabbiltà tal-prezzijiet”. Madankollu, it-Trattat jiddikjara wkoll li, “mingħajr preġudizzju għall-għan tal-istabbiltà tal-prezzijiet”, l-Eurosistema “għandha tappoġġa l-linji ta' politika ekonomika ġenerali fl-Unjoni bl-għan li tikkontribwixxi għall-ksib ta’ l-oġġettivi ta' l-Unjoni”. Dan ifisser ħidma għall-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa, b’għanijiet bħal "tkabbir ekonomiku bilanċjat", "impjieg sħiħ u progress soċjali", u "livell għoli ta’ ħarsien u titjib tal-kwalità tal-ambjent" ġeneralment mifhuma bħala għanijiet sekondarji.