Menu

Klausimai ir atsakymai apie strategijos peržiūrą

Koks strategijos peržiūros tikslas?

Kiekvienai ekonomikai reikalinga saugi ir stabili valiuta. Pagrindinis ECB, kaip euro zonos centrinio banko, uždavinys – palaikyti kainų stabilumą euro zonoje.

Priimdamas sprendimus dėl pinigų politikos ECB laikosi pinigų politikos strategijos, kurioje nurodytos koordinatės, metodai ir politikos gairės, kuriais vadovaujamės siekdami savo tikslo. Norime užtikrinti, kad mūsų strategija būtų tinkama ir padėtų vykdyti mums suteiktą įgaliojimą palaikyti kainų stabilumą. Todėl kartu su 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų pradėjome savo strategijos peržiūrą. Peržiūrime ne savo darbo sritis, o būdus.

Nagrinėjame:

  • koks būtent „kainų stabilumas“ mums reikalingas, tai yra, kokio dydžio infliacijos turėtume siekti;
  • kaip analizuojame ekonomiką, siekdami užtikrinti, kad laiku pastebėtume kainų stabilumui iškilusią riziką ir suprastume, kaip mūsų sprendimai veikia kitus suinteresuotuosius subjektus – vartotojus, įmones, rinkas ir bankus;
  • kokią reikšmę turi kiti klausimai, pavyzdžiui, užimtumas, socialinė įtrauktis, klimato kaita ir finansinis stabilumas, mums veikiant pagal suteiktus įgaliojimus;
  • mūsų taikomas pinigų politikos priemones, įskaitant palūkanų normas ir turto pirkimus;
  • kaip palaikome ryšį su jumis ir jus informuojame, nes euras yra viešoji gėrybė ir mes norime, kad visi piliečiai suprastų mūsų misiją ir sprendimus.

Kodėl ECB peržiūri savo strategiją dabar?

Paskutinį kartą strategija buvo peržiūrėta 2003 m. Nuo tada ekonomikoje įvyko didelių pokyčių. Lėtėjantis augimas ir finansų krizės padariniai nusmukdė palūkanų normas, todėl, ekonomikai augant lėtai, ECB ir kitiems centriniams bankams yra sunkiau vykdyti švelnesnę pinigų politiką. Tad mūsų taikomų priemonių arsenalas išsiplėtė. Naujų iššūkių ekonomikai kelia tokie reiškiniai kaip globalizacija, perėjimas prie skaitmeninių technologijų, tebesitęsiantis visuomenės senėjimas bei klimato kaita. Norime, kad mūsų pinigų politikos strategija šioje kintančioje ir sudėtingoje aplinkoje būtų kuo veiksmingesnė – ne tik dabar, bet ir ateityje.

Pradėti peržiūrą mus paskatino keletas dalykų.

Istoriškai žemos palūkanų normos. Palūkanų normos yra žemos dėl keleto priežasčių: ekonomikos augimas laikui bėgant vis lėtėja, daugumoje išsivysčiusios ekonomikos šalių produktyvumas (tai, kaip našiai dirbame) auga lėčiau, o visuomenė senėja. Mažėjant našumui ir aktyvių gyventojų skaičiui, smukdomos ir palūkanų normos. Senėjanti visuomenė daugiau taupo, dėl to palūkanų normos mažėja dar labiau.

Palūkanų normų mažinimo ribos Tradiciškai, kai infliacija yra pernelyg didelė, centriniai bankai kelia palūkanų normas. Kai infliacija yra pernelyg maža, palūkanų normos mažinamos, taip siekiant paskatinti ekonomikos aktyvumą. Šiuo metu palūkanų normos yra artimos nuliui ar net neigiamos, dėl to ECB ir kitiems centriniams bankams yra sunkiau palūkanų normas mažinti įprastais, lėto augimo ir mažos infliacijos laikotarpiais taikomais būdais. Reaguojant į tokias palūkanų normas ir siekiant užtikrinti kainų stabilumą, pradėta taikyti naujas – nestandartines pinigų politikos priemones, pavyzdžiui, vykdyti turto pirkimo programas.

Klimato kaita, globalizacija, spartus perėjimas prie skaitmeninių technologijų ir kintančios finansinės struktūros. Šios tendencijos gali turėti nenumatyto poveikio pasauliui ir ekonomikos veikimui, vadinasi, ir mūsų pinigų politikai.

Kiek laiko truks strategijos peržiūra?

Strategijos peržiūrą pradėjome 2020 m. sausio 23 d. Dėl koronaviruso pandemijos peržiūros užbaigimas atidedamas nuo 2020 m. pabaigos iki 2021 m. antrojo pusmečio.  

Kaip galiu pareikšti savo nuomonę?

Atlikdami strategijos peržiūrą norime išgirsti įvairių suinteresuotųjų subjektų nuomonę. Norime geriau suprasti, ko žmonės tikisi ir kas jiems kelia nerimą, ir rasti geriausią būdą, kaip įgyvendinti mums suteiktą įgaliojimą palaikyti kainų stabilumą.

Euro zonos šalių piliečiai turėjo galimybę pateikti savo nuomonę per portalą „ECB klauso“ iki 2020 n. spalio pabaigos. Visų gautų pastabų santrauka bus paskelbta internete.

Portalas „ECB klauso“

Peržiūros laikotarpiu euro zonos šalyse rengiame konferencijas ir seminarus. Norime išgirsti visų – ir plačiosios visuomenės, ir pilietinės visuomenės organizacijų – nuomonę. Šių renginių rezultatų santraukas paskelbsime internete.

Daugiau informacijos apie nuomonėms išklausyti skirtus renginius

Kaip strategijos peržiūra paveiks dabartinę pinigų politiką?

ECB kas šešias savaites atliekamas pinigų politikos vertinimas yra nesusijęs su strategijos peržiūra – tai dvi skirtingos užduotys. Peržiūros tikslas – užtikrinti, kad ECB pinigų politikos strategija būtų tinkama ir ateityje. O tuo tarpu Valdančioji taryba ir toliau stebės ekonomikos bei infliacijos raidą ir priims reikiamus sprendimus.

Dabartinė pinigų politikos strategija

Kodėl teigiate, kad peržiūrite ne savo darbo sritis, o būdus?

Mūsų tikslas apibrėžtas ES sutartyse. Taigi visus vykdomos pinigų politikos strategijos aspektus peržiūrėsime laikydamiesi mums suteiktų įgaliojimų. Peržiūrą atliekame nuodugniai ir esame atviri visoms idėjoms.

ES sutartys

Ar bankų priežiūros tvarka dėl to irgi keisis?

Strategijos peržiūra apima įvairius mūsų vykdomos pinigų politikos aspektus, tačiau ECB vykdomos bankų priežiūros neapima. Mūsų vykdoma bankų priežiūra nesusijusi su tuo, kaip mes įgyvendiname pinigų politiką.

Bankų priežiūra

Kaip informuosite apie strategijos peržiūrą?

Apie strategijos peržiūros eigą reguliariai informuosime per ECB spaudos konferencijas, kurios bus rengiamos kas šešias savaites ir bus transliuojamos internetu, taip pat savo interneto svetainėje ir per socialinius tinklus.

Strategijos peržiūros skiltis

Spaudos konferencijos

ECB socialiniai tinklai

Ar nuomones, kurias išgirsite per strategijos peržiūros laikotarpiu vyksiančius nuomonėms išklausyti skirtus renginius, skelbsite viešai?

Taip. Visas pastabas, kurias gausime per nuomonėms išklausyti skirtus renginius, apibendrinsime ir paskelbsime visais savo skaitmeniniais kanalais.

Nuomonėms išklausyti skirti renginiai euro zonoje

ECB socialiniai tinklai

Kada strategijos peržiūra atlikta paskutinį kartą?

Pirmoji ECB pinigų politikos strategija parengta 1998 m. – metais, kai ECB pradėjo veiklą. Strategiją įvertinome ir patikslinome 2003 m.

Ar kiti centriniai bankai irgi peržiūri savo strategijas?

Taip, ir kiti centriniai bankai peržiūri savo strategijas. Pavyzdžiui, 2019 m. strategijos peržiūrą pradėjo Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinis rezervas. Ji jau užbaigta. Bank of England (Jungtinės Karalystės centrinis bankas) 2020 m. sausio mėn. paskelbė pradedantis metus truksiančią peržiūrą. Kanados centrinis bankas savo infliacijos tikslą peržiūri kas penkerius metus.