Menu

Odpovede na otázky o revízii stratégie menovej politiky

Čo je cieľom revízie stratégie menovej politiky?

Každá ekonomika potrebuje bezpečnú a stabilnú menu. Hlavnou úlohou ECB ako centrálnej banky zodpovednej za euro je zabezpečovať cenovú stabilitu v eurozóne.

Pri prijímaní menovopolitických rozhodnutí sa ECB opiera o stratégiu menovej politiky, ktorá stanovuje smer, postupy a orientáciu politiky na dosahovania jej cieľa. Chceme, aby naša stratégia bola účelná a pomáhala nám plniť náš mandát – udržiavať cenovú stabilitu. Preto sme spolu s 19 národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny začali jej revíziu. Predmetom revízie nie je podstata našej činnosti, ale spôsob, akým ju vykonávame.

Zameriavame sa pritom na nasledujúce aspekty:

  • čo presne myslíme „cenovou stabilitou“, t. j. akú mieru inflácie by sme si mali stanoviť za cieľ,
  • ako analyzujeme ekonomiku, aby sme včas odhalili riziká ohrozujúce cenovú stabilitu a vedeli, ako sa naše rozhodnutia dotýkajú spotrebiteľov, podnikov, trhov a bánk,
  • do akej miery sú pri plnení nášho mandátu relevantné iné faktory, napr. zamestnanosť, sociálna inklúzia, klimatická zmena a finančná stabilita,
  • aké menovopolitické nástroje vrátane úrokových sadzbieb a nákupu aktív používame,
  • ako komunikujeme a udržiavame kontakt s verejnosťou, keďže euro je verejný statok a nám záleží na tom, aby nášmu poslaniu a rozhodnutiam rozumeli všetci občania.

Prečo uskutočňuje ECB revíziu svojej stratégie práve teraz?

Od poslednej revízie našej stratégie v roku 2003 ekonomika prešla zásadnými zmenami. Spomaľovanie hospodárskeho rastu a dôsledky finančnej krízy viedli k poklesu úrokových mier, čo ECB a ďalším centrálnym bankám zmenšuje priestor na uvoľňovanie menovej politiky v prípade pomalého hospodárskeho rastu. V dôsledku toho sa rozšíril súbor našich nástrojov. Pre ekonomiku sú novými výzvami aj globalizácia, digitalizácia, starnutie obyvateľstva a klimatická zmena. Chceme, aby naša stratégia menovej politiky bola v tomto náročnom a meniacom sa prostredí čo najúčinnejšia – tak dnes, ako aj v budúcnosti.

K revízii nás okrem toho priviedli aj nasledujúce faktory.

Historicky nízke úrokové miery. Úrokové miery sú nízke z viacerých dôvodov: tempo hospodárskeho rastu sa časom spomaľuje, produktivita (efektivita práce) vo väčšine vyspelých ekonomík rastie pomalšie a obyvateľstvo starne. Klesanie produktivity a zmenšovanie aktívnej populácie vedie k poklesu úrokových mier. Starnúce obyvateľstvo viac sporí, čím tlačí úrokové miery ďalej nadol.

Obmedzený priestor na znižovanie úrokových sadzieb. Centrálne banky zvyčajne na príliš vysokú infláciu reagujú zvyšovaním úrokových sadzieb. Keď je naopak inflácia príliš nízka, úrokové sadzby znižujú, aby podporili hospodársku aktivitu. Súčasné úrokové miery sú takmer nulové alebo dokonca záporné, čo ECB a iným centrálnym bankám obmedzuje možnosť v obdobiach pomalého rastu a nízkej inflácie znižovať sadzby tradičným spôsobom. Vzhľadom na obmedzený priestor na znižovanie úrokových sadzieb boli na zabezpečenie cenovej stability zavedené nové nástroje – neštandardné opatrenia menovej politiky ako programy nákupu aktív.

Klimatická zmena, prebiehajúca globalizácia, rýchla digitalizácia a meniace sa finančné štruktúry. Tieto trendy môžu nečakaným spôsobom ovplyvňovať usporiadanie sveta, spôsob fungovania ekonomiky a teda aj našu menovú politiku.

Aký bude časový priebeh revízie?

Revízia sa začala 23. januára 2020. Jej záver bol v dôsledku pandémie koronavírusu presunutý z konca roka 2020 na druhú polovicu roka 2021.

Ako môžem vyjadriť svoj názor?

V rámci revízie našej stratégie chceme spoznať názory širokého spektra zainteresovaných strán. Chceme lepšie porozumieť očakávaniam a obavám ľudí a zistiť, ako čo najlepšie plniť náš mandát – udržiavať cenovú stabilitu.

Občania eurozóny nám mohli svoje podnety posielať do konca októbra 2020 prostredníctvom portálu „ECB vás počúva“. Súhrn všetkých prijatých návrhov a pripomienok zverejníme.

Portál „ECB vás počúva“

V priebehu revízie tiež v rámci eurozóny organizujeme sériu konferencií a workshopov. Chceme spoznať názory všetkých vrátane širokej verejnosti a organizácií občianskej spoločnosti. Informácie o uskutočnených podujatiach budú zverejnené online.

Viac informácií o diskusných podujatiach „ECB vás počúva“

Ako revízia stratégie menovej politiky ovplyvní výkon menovej politiky v súčasnosti?

Hodnotenie menovej politiky ECB, ku ktorému dochádza každých šesť týždňov, zostáva od revízie stratégie oddelené – ide o dva odlišné procesy. Cieľom revízie je zabezpečiť účelnosť stratégie menovej politiky ECB na nadchádzajúce roky. Rada guvernérov medzitým bude pokračovať v monitorovaní vývoja ekonomiky a inflácie a prijímať potrebné rozhodnutia.

Aktuálna stratégia menovej politiky ECB

Čo myslíte tým, že predmetom revízie nie je podstata, ale spôsob vašej činnosti?

Náš cieľ je stanovený v zmluvách EÚ. V rámci revízie sa preto zameriavame na všetky aspekty našej stratégie menovej politiky, na základe nášho mandátu. Jej základom je pritom dôkladná analýza a názorová otvorenosť.

Zmluvy EÚ

Dotýka sa revízia aj dohľadu nad bankami?

Revízia stratégie sa týka rôznych aspektov našej menovej politiky, na úlohu ECB v rámci bankového dohľadu sa však nevzťahuje. Spôsob, akým vykonávame dohľad nad bankami, je nezávislý od spôsobu výkonu našej menovej politiky.

Bankový dohľad

Ako budete informovať o priebehu revízie?

O priebehu revízie stratégie menovej politiky vás ECB bude informovať na pravidelných tlačových konferenciách (prenášaných naživo prostredníctvom webcastu), ktoré sa budú konať každých šesť týždňov, ako aj na svojej internetovej stránke a v sociálnych médiách.

Stránka venovaná revízii stratégie menovej politiky

Tlačové konferencie

Profily ECB na sociálnych sieťach

Budete návrhy a pripomienky z diskusných podujatí v priebehu revízie zverejňovať?

Áno. Súhrn návrhov a pripomienok z diskusných podujatí zverejníme prostredníctvom všetkých našich digitálnych kanálov.

„ECB vás počúva“ – prehľad podujatí v eurozóne

Profily ECB v sociálnych médiách

Kedy ste revíziu stratégie menovej politiky uskutočnili naposledy?

Stratégia menovej politiky ECB bola po prvýkrát stanovená na začiatku činnosti ECB v roku 1998. V roku 2003 bola prehodnotená a upresnená.

Uskutočňujú revíziu stratégie aj iné centrálne banky?

Áno, svoju stratégiu pravidelne revidujú aj iné centrálne banky. V Spojených štátoch sa práve skončila revízia stratégie, ktorú Federálny rezervný systém inicioval v roku 2019. V Spojenom kráľovstve Bank of England oznámila celoročnú revíziu v januári 2020. Bank of Canada uskutočňuje revíziu svojho inflačného cieľa každých päť rokov.