Menu

Vprašanja in odgovori o pregledu strategije

Za kaj gre pri pregledu strategije?

Vsako gospodarstvo potrebuje varno in stabilno valuto. Glavna naloga ECB kot centralne banke za euro je skrbeti za to, da cene v euroobmočju ostajajo stabilne.

Pri sprejemanju odločitev o denarni politiki sledi ECB svoji strategiji denarne politike, ki določa koordinate, pristope in usmeritve, s katerimi dosega svoje cilje. Zato želimo zagotoviti, da je strategija primerna za svoj namen in da nam pomaga izpolnjevati mandat cenovne stabilnosti. Skupaj z 19 nacionalnimi centralnimi bankami v euroobmočju smo zato začeli pregled strategije, pri katerem ne gre za to, kaj delamo, ampak kako to delamo.

Osredotočamo se na naslednje:

  • kaj natančno mislimo s »cenovno stabilnostjo« oziroma, h kateri stopnji inflacije stremimo
  • kako analiziramo gospodarstvo, da bi pravočasno prepoznali tveganja za cenovno stabilnost ter razumeli, kako naši sklepi vplivajo na akterje v gospodarstvu, kot so potrošniki, podjetja, trgi in banke
  • kako so drugi dejavniki, kot so zaposlenost, socialna vključenost, podnebne spremembe in finančna stabilnost, pomembni pri uresničevanju našega mandata
  • katere instrumente denarne politike uporabljamo, vključno z obrestnimi merami in nakupi vrednostnih papirjev
  • kako se povezujemo z vami in z vami komuniciramo, saj je euro javno dobro in želimo, da vsi državljani razumejo naše poslanstvo in odločitve

Zakaj ECB pregled strategije izvaja zdaj?

Od zadnjega pregleda strategije v letu 2003 je gospodarstvo doživelo korenite spremembe. Vse nižja gospodarska rast in posledice finančne krize so potisnile obrestne mere navzdol, kar Evropski centralni banki in drugim centralnim bankam otežuje, da bi med obdobjem počasne gospodarske rasti sprostile denarno politiko. Zaradi tega se je sklop instrumentov denarne politike razširil. Nove izzive gospodarstvu zastavljajo tudi globalizacija, digitalizacija, staranje prebivalstva in podnebne spremembe. Želimo, da je naša strategija denarne politike v te zahtevnem in spremenljivem okolju čim bolj učinkovita – tako danes kot tudi v prihodnje.

K pregledu strategije so nas med drugim spodbudili naslednji dejavniki.

Zgodovinsko nizke obrestne mere. Obrestne mere so nizke iz več razlogov: dinamika rasti gospodarstva se sčasoma upočasnjuje, produktivnost (kako učinkovito delamo) v večini gospodarstev raste počasneje, prebivalstvo pa se stara. Vse manjša rast produktivnosti in krčenje aktivnega prebivalstva potiskata obrestne mere navzdol. Prebivalstvo, ki se stara, več varčuje, kar obrestne mere še bolj potiska navzdol.

Meje zniževanja obrestnih mer. Centralne banke običajno zvišajo obrestne mere, kadar je inflacija previsoka. Kadar je inflacija prenizka, znižajo obrestne mere, da bi spodbudile gospodarsko aktivnost. Sedanje obrestne mere so blizu nič ali celo negativne, kar Evropski centralni banki in drugim centralnim bankam otežuje, da bi kot običajno znižale obrestne mere med obdobjem počasne rasti in nizke inflacije. Uvedeni so bili novi instrumenti – nestandardni ukrepi denarne politike, kot je program nakupa vrednostnih papirjev – da bi se odzvali na te meje in zagotovili cenovno stabilnost.

Podnebne spremembe, globalizacija, hitra digitalizacija in spreminjanje strukture finančnih trgov. Ti trendi lahko nepričakovano vplivajo na svet, na delovanje gospodarstva in tudi na denarno politiko.

Kakšna je časovnica pregleda strategije?

Pregled se je začel 23. januarja 2020. Zaključek pregleda strategije je zaradi pandemije koronavirusa prestavljen s konca leta 2020 na drugo polovico leta 2021.

Kako lahko povem svoje mnenje?

V okviru pregleda strategije zbiramo prispevke širokega kroga zainteresiranih strani. Želimo bolje razumeti pričakovanja in pomisleke ljudi, da bi ugotovili, kako lahko najbolje izpolnjujemo mandat ohranjanja cenovne stabilnosti.

Državljani in državljanke euroobmočja so do konca oktobra 2020 na spletnem portalu »ECB vas posluša« lahko prispevali k razpravi. Povzetek vseh prejetih prispevkov bo objavljen na spletu.

Portal »ECB vas posluša«

Med pregledom strategije v celotnem euroobmočju organiziramo tudi serijo konferenc in delavnic. Prisluhniti želimo vsem, tudi splošni javnosti in civilnodružbenim organizacijam. Povzetki teh dogodkov bodo objavljeni na spletu.

Več informacij o dogodkih »ECB vas posluša«

Kako bo pregled strategije vplival na sedanjo denarno politiko?

Ocena denarne politike, ki jo ECB izvaja vsakih šest tednov, ostaja ločena od pregleda strategije – tukaj gre za dva različna procesa. Namen pregleda je zagotoviti, da bo strategija denarne politike ECB v prihodnjih letih služila svojemu namenu. Medtem bo Svet ECB še naprej spremljal gibanja gospodarstva in inflacije ter skladno s tem sprejemal svoje sklepe.

Sedanja strategija denarne politike

Zakaj pravite, da ne gre za to, kaj delate, ampak kako to delate?

Naš cilj je določen v pogodbah EU. Pregled zato zajema vse vidike strategije denarne politike, pri čemer naš mandat ostaja nespremenjen. Pri oceni smo temeljiti in pripravljeni upoštevati najrazličnejša menja in poglede.

Pogodbi EU

Ali se bo s pregledom obenem spremenilo, kako nadzirate banke?

Pregled strategije zajema različne vidike denarne politike, vendar ne vključuje vloge ECB v bančnem nadzoru. Nadzor bank je neodvisen od izvajanja denarne politike.

Bančni nadzor

Kako boste obveščali javnost o pregledu strategije?

O procesu pregleda strategije vas bomo sproti obveščali na tiskovnih konferencah s spletnim prenosom, ki bodo vsakih šest tednov, na našem spletnem mestu in na naših kanalih na družbenih omrežjih.

Začetna stran o pregledu strategije

Tiskovne konference

Kanali ECB na družbenih omrežjih

Ali boste objavljali prispevke, ki jih boste med pregledom strategije prejeli na dogodkih, na katerih poslušate evropske državljane?

Da. Povzetek pripomb, ki jih bomo prejeli na teh dogodkih, bomo objavili na vseh naših digitalnih kanalih.

Dogodki »ECB vas posluša« po euroobmočju

Kanali ECB na družbenih omrežjih

Kdaj ste zadnjič izvedli pregled strategije?

Strategija denarne politike ECB je bila prvič opredeljena leta 1998, ko je ECB začela s svojim delom. Strategijo smo ovrednotili in pojasnili leta 2003.

Ali druge centralne banke ravno tako izvajajo pregled svoje strategije?

Da, tudi druge centralne banke izvajajo pregled strategije. Na primer v ZDA je ameriška centralna banka svoj pregled začela leta 2019 in ga je že zaključila. V Združenem kraljestvu je britanska centralna banka januarja 2020 napovedala enoletni proces pregleda strategije. Kanadska centralna banka pa opravi pregled svojega inflacijskega cilja vsakih pet let.