Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Jautājumi un atbildes par stratēģijas izvērtējumu

Kas ir stratēģijas izvērtējums?

Katrai tautsaimniecībai nepieciešama droša un stabila valūta. ECB kā euro zonas centrālās bankas galvenais uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti euro zonā.

ECB pieņem monetārās politikas lēmumus, balstoties uz monetārās politikas stratēģiju, kas nosaka vadlīnijas, pieeju un politikas virzienu mūsu mērķa sasniegšanai. Vēlamies nodrošināt, lai mūsu stratēģija atbilstu mērķim un palīdzētu īstenot mūsu uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti. Tāpēc kopā ar 19 euro zonas valstu centrālajām bankām esam sākuši stratēģijas izvērtēšanu. Mēs neizvērtējam mūsu darbības mērķi, bet gan pieeju.

Mēs izvērtējam

  • "cenu stabilitātes" jēdziena precīzu interpretāciju mūsu izpratnē, t.i., vēlamo inflāciju;
  • tautsaimniecības analīzes metodes, lai nodrošinātu, ka tiek konstatēti riski, kas apdraud cenu stabilitāti, un izprastu, kā mūs lēmumi ietekmē iesaistītās puses, piemēram, patērētājus, uzņēmumus, tirgus un bankas;
  • dažādu faktoru, piemēram, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas, klimata pārmaiņu un finanšu stabilitātes ietekmi uz mūsu uzdevuma izpildi;
  • izmantotos monetārās politikas instrumentus, t.sk., procentu likmes un aktīvu iegādes;
  • veidu, kā mēs sazināmies ar jums, jo euro ir sabiedrības īpašums un mēs vēlamies, lai visi iedzīvotāji izprastu mūsu uzdevumus un lēmumus.

Kāpēc ECB veic stratēģijas izvērtējumu tagad?

Kopš iepriekšējā stratēģijas izvērtējuma 2003. gadā tautsaimniecībā notikušas būtiskas pārmaiņas. Izaugsmes krituma un finanšu krīzes seku rezultātā samazinājušās procentu likmes, apgrūtinot ECB un pārējo centrālo banku spēju noteikt stimulējošu monetāro politiku zemas tautsaimniecības izaugsmes apstākļos. Tādējādi paplašinājies mūsu izmantoto instrumentu klāsts. Tādas norises kā globalizācija, digitalizācija, sabiedrības turpmāka novecošana un klimata pārmaiņas arī rada jaunas problēmas tautsaimniecībā. Vēlamies, lai mūsu monetārās politikas stratēģija šajā sarežģītajā un mainīgajā vidē būtu pēc iespējas efektīva – gan šobrīd, gan nākotnē.

Ir vairāki jautājumi, kuri mūs mudināja sākt izvērtēšanu.

Vēsturiski zemas procentu likmes. Zemas procentu likmes nosaka vairāki faktori – laika gaitā samazinās tautsaimniecības izaugsmes temps, darba ražīgums (mūsu darba efektivitāte) lielākajā daļā attīstīto valstu pieaug lēnāk un sabiedrība noveco. Darba ražīguma kritums un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita sarukums nosaka procentu likmju samazināšanos. Novecojoša sabiedrība veido lielākus uzkrājumus, un tas vēl vairāk pazemina procentu likmes.

Procentu likmju samazināšanas ierobežojumi. Tradicionāli centrālās bankas paaugstina procentu likmes, ja inflācija ir pārāk augsta. Ja inflācija ir pārāk zema, procentu likmes tiek samazinātas, lai stimulētu ekonomisko aktivitāti. Procentu likmes šobrīd ir tuvu nulles līmenim vai pat negatīvas, tādējādi ECB un citām centrālajām bankām ir grūtāk samazināt procentu likmes, kā ierasts zemas izaugsmes un zemas inflācijas periodos. Ieviesti jauni instrumenti – nestandarta monetārās politikas pasākumi, piemēram, aktīvu iegādes programmas –, lai reaģētu uz šiem ierobežojumiem un nodrošinātu cenu stabilitāti.

Klimata pārmaiņas, notiekošā globalizācija, straujā digitalizācija un finanšu struktūru pārmaiņas. Šīs tendences var neparedzēti ietekmēt notikumus pasaulē, tautsaimniecības darbību un arī mūsu monetāro politiku.

Kāds ir stratēģijas izvērtējuma laika grafiks?

Izvērtēšana tika uzsākta 2020. gada 23. janvārī. Sakarā ar koronavīrusa pandēmiju stratēģijas izvērtēšana noslēgsies nevis 2020. gada beigās, bet 2021. gada 2. pusgadā.

Kā iedzīvotājiem iespējams paust viedokli?

Stratēģijas izvērtējuma ietvaros apkopojam informāciju no plaša iesaistīto personu loka. Vēlamies labāk izprast iedzīvotāju gaidas un bažas, lai atrastu vislabāko veidu, kā īstenot mūsu uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti.

Iedzīvotājiem bija iespēja paust savu viedokli līdz 2020. gada oktobra beigām portālā "ECB uzklausa".

"ECB uzklausa". Kopsavilkuma ziņojums par portālā "ECB uzklausa" sniegtajām atbildēm

Mēs esam organizējuši virkni konferenču un darbsemināru visā euro zonā, un valstu centrālās bankas turpina savus pasākumus. Vēlamies uzklausīt ikvienu, t.sk. plašu sabiedrību un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

"ECB uzklausa". Starpposma pārskata kopsavilkuma ziņojums Vairāk informācijas par valstu uzklausīšanas pasākumiem

Kā stratēģijas izvērtējums ietekmēs pašreizējo monetāro politiku?

ECB monetārās politikas novērtējums reizi sešās nedēļās nav saistīts ar stratēģijas izvērtējumu – mēs veicam divus dažādus pasākumus. Izvērtējuma mērķis ir nodrošināt ECB monetārās politikas stratēģijas atbilstību nākotnes uzdevumiem. Līdz jaunās stratēģijas pieņemšanai Padome turpinās monitorēt tautsaimniecības attīstību un pieņems nepieciešamos lēmumus.

Mūsu pašreizējā monetārās politikas stratēģija

Kāpēc tiek uzsvērts, ka izvērtēts tiek nevis mūsu darbības mērķis, bet gan pieeja?

Mūsu mērķis noteikts ES līgumos. Tāpēc izvērtējums aptver visus mūsu monetārās politikas stratēģijas aspektus, saglabājot mūsu uzdevumu nemainīgu. Izvērtējumu veicam rūpīgi, saglabājot atvērtu skatījumu.

ES līgumi

Vai izvērtējuma rezultātā notiks pārmaiņas banku uzraudzībā?

Šis stratēģijas izvērtējums aptver dažādus monetārās politikas aspektus, bet neattiecas uz ECB lomu banku uzraudzībā. Banku uzraudzība tiek īstenota neatkarīgi no mūsu monetārās politikas.

Banku uzraudzība

Kā ECB informēs iedzīvotājus par stratēģijas izvērtējumu?

Mēs regulāri reizi sešās nedēļās sniegsim aktualizētu informāciju par stratēģijas izvērtējuma procesu ECB preses konferencēs, kas tiek pārraidītas tiešsaistē, kā arī mūsu interneta vietnē un mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos.

Stratēģijas izvērtējuma galvenā lapa Preses konferences ECB sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāli

Vai informācija, kas iegūta izvērtējuma procesā notiekošās uzklausīšanas laikā, tiks publiskota?

Jā. Visos mūsu digitālajos plašsaziņas līdzekļu kanālos tiek publicēts kopsavilkums par uzklausīšanas laikā saņemtajiem komentāriem. Iepazīstieties ar tālāk redzamajiem ziņojumiem, kuros apkopots līdz šim dzirdētais.

"ECB uzklausa". Kopsavilkuma ziņojums par portālā "ECB uzklausa" sniegtajām atbildēm "ECB uzklausa". Starpposma pārskata kopsavilkuma ziņojums

Kad pēdējoreiz tika veikts stratēģijas izvērtējums?

Sākotnējā ECB monetārās politikas stratēģija tika noteikta 1998. gadā, kad ECB uzsāka darbību. 2003. gadā stratēģija tika novērtēta un precizēta.

Vai arī citas centrālās bankas veic stratēģijas izvērtēšanu?

Jā, citas centrālās bankas arī veic stratēģijas izvērtēšanu. Piemēram, ASV Federālo rezervju sistēma izvērtējumu sāka 2019. gadā, un tas jau noslēdzies. Apvienotajā Karalistē Bank of England 2020. gada janvārī paziņoja, ka tiks veikts gadu ilgs izvērtēšanas process. Kanādas Banka reizi piecos gados izvērtē savu inflācijas mērķi.

Vēlaties uzzināt vairāk par stratēģijas izvērtējumu?