Menu

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής

Σε τι αφορά η επανεξέταση της στρατηγικής;

Κάθε οικονομία χρειάζεται ένα ασφαλές και σταθερό νόμισμα. Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ, ως κεντρικής τράπεζας του ευρώ, είναι να διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ.

Η ΕΚΤ στηρίζεται σε μια στρατηγική νομισματικής πολιτικής που θέτει τις αρχές, τις προσεγγίσεις και τον προσανατολισμό των πολιτικών βάσει των οποίων επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου μας και λειτουργεί ως πυξίδα για τη λήψη των αποφάσεών μας όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η στρατηγική μας είναι κατάλληλη για τον σκοπό που υπηρετεί και ότι μας βοηθά να εκπληρώνουμε την εντολή για τη διατήρηση σταθερών τιμών. Έτσι, σε συνεργασία με τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, ξεκινήσαμε την επανεξέταση της στρατηγικής μας. Η επανεξέταση δεν αφορά τις ενέργειες μας αλλά τον τρόπο με τον οποίο τις εκτελούμε.

Θα εξετάσουμε:

  • τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «σταθερότητα των τιμών», δηλαδή σε τι ρυθμό πληθωρισμού θα πρέπει να στοχεύουμε,
  • τον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε την οικονομία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι εντοπίζουμε εγκαίρως τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και ότι κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις μας επηρεάζουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως καταναλωτές, επιχειρήσεις, αγορές και τράπεζες,
  • τον τρόπο με τον οποίο ζητήματα όπως η απασχόληση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η κλιματική αλλαγή και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι επίσης σημαντικά στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής μας,
  • τα μέσα νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιούμε, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων και των αγορών στοιχείων ενεργητικού,
  • τον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνούμε με εσάς, γιατί το ευρώ είναι δημόσιο αγαθό και θέλουμε όλοι οι πολίτες να κατανοούν την αποστολή και τις αποφάσεις μας.

Γιατί η ΕΚΤ επανεξετάζει σήμερα τη στρατηγική της;

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία επανεξέταση της στρατηγικής μας το 2003 έχουν σημειωθεί θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομία. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης και τα ζητήματα που κληροδότησε η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησαν σε μείωση των επιτοκίων. Όταν η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται, είναι πιο δύσκολο για την ΕΚΤ και τις λοιπές κεντρικές τράπεζες να αποφασίσουν να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική. Γι’ αυτό λάβαμε την απόφαση να διευρύνουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Εξελίξεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή θέτουν νέες προκλήσεις στην οικονομία. Θέλουμε η στρατηγική νομισματικής πολιτικής μας να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις και μεταβαλλόμενο περιβάλλον - τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Διάφορα ζητήματα μας ώθησαν να ξεκινήσουμε διαδικασία επανεξέτασης.

Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Τα επιτόκια είναι χαμηλά για διάφορους λόγους: ο ρυθμός ανάπτυξης των οικονομιών με την πάροδο του χρόνου επιβραδύνεται, η παραγωγικότητα (ο βαθμός αποδοτικότητας της εργασίας) στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό και η γήρανση του πληθυσμού είναι γεγονός. Η υποχώρηση της παραγωγικότητας και η μείωση του ενεργού πληθυσμού οδηγούν σε μείωση των επιτοκίων. Η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί στην αποταμίευση περισσότερων χρημάτων, γεγονός που πιέζει προς τα κάτω τα επιτόκια.

Όρια στη μείωση των επιτοκίων. Κατά κανόνα, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια όταν ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός. Όταν ο πληθωρισμός είναι πολύ χαμηλός, μειώνουν τα επιτόκια για να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα. Τα σημερινά επιτόκια βρίσκονται κοντά σε μηδενικό ή ακόμη και σε αρνητικό επίπεδο. Σε περιόδους επιβράδυνσης της ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού, είναι πιο δύσκολο για την ΕΚΤ και τις λοιπές κεντρικές τράπεζες να αποφασίσουν να μειώσουν τα επιτόκια με τον συμβατικό τρόπο. Θέσαμε σε εφαρμογή νέα μέσα - μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής όπως τα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού - για να δράσουμε έναντι αυτών των ορίων και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών.

Η κλιματική αλλαγή, η συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση, η ταχεία ψηφιοποίηση και οι μεταβαλλόμενες χρηματοπιστωτικές δομές. Αυτές οι τάσεις μπορεί να ασκήσουν απρόσμενες επιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία άρα και στη νομισματική πολιτική μας.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της επανεξέτασης της στρατηγικής;

Ξεκινήσαμε τη διαδικασία επανεξέτασης της στρατηγικής στις 23 Ιανουαρίου 2020. Η ολοκλήρωσή της έχει μετατεθεί από το τέλος του 2020 στο β΄εξάμηνο του 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πώς μπορώ να πω τη γνώμη μου;

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής, συλλέγουμε σχόλια από πολλά και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς των πολιτών προκειμένου να εκπληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή μας να διατηρούμε τη σταθερότητα των τιμών.

Οι πολίτες της ζώνης του ευρώ είχαν την ευκαιρία να στείλουν τις απόψεις τους μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η ΕΚΤ σάς ακούει» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2020. Περίληψη όλων των σχολίων που θα συγκεντρωθούν θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διαδικτυακή πύλη «Η ΕΚΤ σάς ακούει»

Στη διάρκεια της επανεξέτασης διοργανώνουμε επίσης σε όλη τη ζώνη του ευρώ σειρά συνεδρίων και πρακτικών σεμιναρίων. Θέλουμε να μάθουμε την άποψη όλων, και βέβαια του ευρύτερου κοινού και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Οι περιλήψεις αυτών των εκδηλώσεων θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση απόψεων

Πώς θα επηρεάσει η επανεξέταση της στρατηγικής την ισχύουσα νομισματική πολιτική;

Η αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ που διενεργείται κάθε έξι εβδομάδες είναι μια ξεχωριστή διαδικασία από την επανεξέταση της στρατηγικής – διενεργούμε δύο διαφορετικές ασκήσεις. Σκοπός της επανεξέτασης είναι να διασφαλίσει ότι η στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα είναι κατάλληλη και για τα επόμενα χρόνια. Στο μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της οικονομίας και του πληθωρισμού και να λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις.

Η ισχύουσα στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

«Η επανεξέταση δεν αφορά τις ενέργειες μας αλλά τον τρόπο με τον οποίο τις εκτελούμε». Τι εννοείτε;

Ο σκοπός μας ορίζεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επομένως, η επανεξέταση καλύπτει όλες τις πτυχές της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, λαμβάνοντας την αποστολής μας ως δεδομένη. Διενεργούμε διεξοδική αξιολόγηση και προσεγγίζουμε αυτή τη διαδικασία με ανοιχτό πνεύμα.

Συνθήκες της ΕΕ

Η επανεξέταση θα αλλάξει τον τρόπο εποπτείας των τραπεζών;

Η επανεξέταση της στρατηγικής καλύπτει διάφορες πτυχές της νομισματικής μας πολιτικής, αλλά δεν περιλαμβάνει τον ρόλο της ΕΚΤ στην τραπεζική εποπτεία. Ο τρόπος με τον οποίο εποπτεύουμε τις τράπεζες είναι ανεξάρτητος από τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε τη νομισματική μας πολιτική.

Τραπεζική εποπτεία

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για την πορεία της επανεξέτασης της στρατηγικής;

Θα παρέχουμε τακτικές ενημερώσεις για τη διαδικασία επανεξέτασης της στρατηγικής στις συνεντεύξεις Τύπου της ΕΚΤ που μεταδίδονται διαδικτυακά κάθε έξι εβδομάδες, στον δικτυακό μας τόπο και στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κεντρική σελίδα: Επανεξέταση της στρατηγικής

Συνεντεύξεις Τύπου

Κανάλια της ΕΚΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Θα κοινοποιήσετε τα σχόλια που θα συγκεντρώσετε στο πλαίσιο των σχετικών εκδηλώσεων στη διάρκεια της επανεξέτασης;

Ναι. Θα δημοσιεύσουμε περιλήψεις των εν λόγω σχολίων σε όλα τα ψηφιακά μας κανάλια.

Εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση απόψεων στη ζώνη του ευρώ

Τα κανάλια της ΕΚΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πότε ήταν η τελευταία φορά που επανεξετάσατε τη στρατηγική σας;

Η στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ καθορίστηκε για πρώτη φορά το 1998, όταν η ΕΚΤ ξεκίνησε τις εργασίες της. Η στρατηγική αυτή αξιολογήθηκε και διευκρινίστηκε το 2003.

Και άλλες κεντρικές τράπεζες επανεξετάζουν τις στρατηγικές τους;

Ναι, και άλλες κεντρικές τράπεζες επανεξετάζουν τη στρατηγική τους. Για παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκίνησε επανεξέταση το 2019 η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Bank of England ανακοίνωσε τον Ιανουάριο 2020 ότι ξεκινά διαδικασία επανεξέτασης η οποία θα διαρκέσει όλο το χρόνο. Η Bank of Canada επανεξετάζει τον στόχο της για τον πληθωρισμό ανά πενταετία.