Menu

Frågor och svar om strategiöversynen

Vad handlar strategiöversynen om?

Varje ekonomi behöver en säker och stabil valuta. ECB är centralbank för euron och har som sin viktigaste uppgift att upprätthålla prisstabilitet i euroområdet.

I sina penningpolitiska beslut vägleds ECB av de koordinater, de tillvägagångssätt och den policyinriktning med vilka målen ska uppnås. Vi vill säkra att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig och att den bidrar till att uppfylla prisstabilitetsmandatet. Så därför har vi, tillsammans med de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, börjat göra en strategiöversyn. Översynen handlar inte om vad vi gör utan hur vi gör det.

Vi tittar på:

  • vad som menas med prisstabilitet, dvs. vilken inflationstakt vi ska sträva efter,
  • hur ekonomin analyseras så att vi kan se hot mot prisstabilitet i god tid och förstår hur våra beslut påverkar olika aktörer som konsumenter, företag, marknader och banker,
  • hur frågor som sysselsättning, social inkludering, klimatförändringar och finansiell stabilitet också är relevanta när vi ska uppfylla prisstabilitetsmandatet,
  • vilka penningpolitiska instrument vi använder, inbegripet räntor och tillgångsköp,
  • hur vi når ut till och kommunicerar med dig eftersom euron tillhör alla och vi vill att alla förstår vårt uppdrag och våra beslut.

Varför gör ECB en strategiöversyn just nu?

Sedan den förra översynen 2003 har ekonomin förändrats i grunden. En svagare tillväxt och följderna av finanskrisen har drivit ned räntorna, vilket gör det svårare för ECB och andra centralbanker att lätta penningpolitiken när ekonomin är svag. Som ett resultat av detta har den uppsättning instrument vi använder expanderat. Faktorer som globalisering, digitalisering, en åldrande befolkning samt klimatförändringar har också lett till nya utmaningar för ekonomin. I denna föränderliga miljö med många utmaningar vill vi att den penningpolitiska strategin ska vara så effektiv som möjligt – både idag och framöver.

Det finns olika anledningar till varför vi har inlett en översyn.

Historiskt låga räntor. Det finns många skäl till de låga räntorna. Den ekonomiska tillväxttakten tappar fart med tiden. Produktiviteten, dvs. hur effektivt vi arbetar, växer långsammare i de flesta avancerade ekonomier. Dessutom blir befolkningen äldre. Produktiviteten tappar fart och en minskande yrkesverksam befolkning driver ner räntorna. En åldrande befolkning sparar mer, vilket pressar räntorna.

Begränsat utrymme för räntesänkning. Centralbanker höjer traditionellt räntorna när inflationen är för hög. När inflationen är för låg sänks räntorna för att stödja ekonomisk aktivitet. Räntor på nära noll, eller t.o.m. negativa, gör det svårare för ECB och andra centralbanker att sänka räntorna på samma vis som under tidigare avmattningsperioder och låg inflation. Nya instrument – extraordinära penningpolitiska åtgärder, t.ex. program för köp av tillgångar – har införts för att hantera det begränsade utrymmet för räntesänkningar och säkerställa prisstabilitet.

Klimatförändringar, den pågående globaliseringen, snabb digitalisering och förändrade finansstrukturer. Dessa trender kan få oanade effekter för världen, för hur ekonomin fungerar och följaktligen också för penningpolitiken.

Hur ser strategiöversynens tidsramar ut?

Vi inledde översynen den 23 januari 2020. Resultatet av strategiöversynen väntas bli klart under andra halvåret 2021 istället för i slutet av 2020 som ursprungligen var planerat. Datumet har senarelagts med anledning av coronapandemin.

Hur kan jag tycka till?

Som en del av strategiöversynen vill vi få input från så många som möjligt. Vi vill bättre förstå människors förväntningar och oro för att på bästa sätt uppfylla prisstabilitetsmandatet.

Invånare i euroområdet hade möjlighet att säga sin mening via portalen ECB lyssnar på dig fram till slutet av oktober 2020. En sammanfattning av alla synpunkter publiceras online.

Portalen ECB lyssnar på dig

Vi organiserar även ett antal konferenser och workshoppar i euroområdet. Vi vill höra från alla och få in röster från såväl allmänhet som civila samhällsorganisationer. Sammanfattningar av alla evenemang publiceras online.

Mer information om lyssna in-eventen

Hur kommer strategiöversynen att påverka den nuvarande penningpolitiken?

ECB:s penningpolitiska bedömning var sjätte vecka berörs inte av strategiöversynen – vi genomför två olika arbetsprocesser. Syftet med översynen är att göra ECB:s penningpolitiska strategi framtidsanpassad. ECB-rådet fortsätter samtidigt att följa hur ekonomi och inflation utvecklas och fatta lämpliga beslut.

Vår aktuella penningpolitiska strategi

Varför säger du att det inte handlar om vad vi gör utan hur vi gör det?

Vårt mål har fastställts i EU-fördragen. Alltså omfattar översynen alla aspekter av vår penningpolitiska strategi och ska respektera det mandat som tilldelats oss. Vår översyn är uttömmande och vårt tillvägagångssätt i detta arbete förutsättningslöst.

EU-fördrag

Kommer detta också att ändra er banktillsyn?

Denna strategiöversyn täcker olika aspekter av vår penningpolitik och omfattar inte ECB:s roll i banktillsynen. Vår banktillsyn är oberoende av vår penningpolitik.

Banktillsyn

Hur håller ni mig informerad under loppet av strategiöversynen?

Regelbundna uppdateringar av översynen kommer att göras vid våra webbsända presskonferenser var sjätte vecka, på vår webbplats och på våra sociala medier.

Startsida strategiöversyn

Presskonferenser

ECB:s sociala medier

Kommer ni under översynens gång att dela med er av den input ni får under era lyssna in-event?

Ja. Sammanfattningar av kommentarer från lyssna in-eventen offentliggörs på alla våra digitala kanaler.

Lyssna in-event i euroområdet

ECB:s sociala medier

När genomfördes en strategiöversyn senast?

ECB:s initiala penningpolitiska strategi upprättades 1998, det år då ECB inledde sin verksamhet. Vi utvärderade och preciserade denna strategi 2003.

Uppdaterar andra centralbanker också sina strategier?

Ja, andra centralbanker genomför också strategiöversyner. I USA startade Federal Reserve en översyn 2019 och den är nu avslutad. I Storbritannien annonserade Bank of England en ettårig strategiöversyn i januari 2020. Vidare reviderar Bank of Canada sitt inflationsmål vart femte år.