Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Frågor och svar om strategiöversynen

Vad handlar strategiöversynen om?

Varje ekonomi behöver en säker och stabil valuta. ECB är centralbank för euron och har som sin viktigaste uppgift att upprätthålla prisstabilitet i euroområdet.

I sina penningpolitiska beslut vägleds ECB av en penningpolitisk strategi som sätter de koordinater, de tillvägagångssätt och den policyinriktning med vilka målen ska uppnås. Vi vill säkra att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig och att den bidrar till uppfylla prisstabilitetsmandatet. Så därför har vi, tillsammans med de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, börjat göra en strategiöversyn. Översynen handlar inte om vad vi gör utan hur vi gör det.

Vi tittar på:

  • vad exakt vi menar med prisstabilitet, dvs. vilken inflationstakt vi ska sträva efter,
  • hur vi analyserar ekonomin så att vi i god tid kan se hot mot prisstabilitet och förstår hur våra beslut påverkar olika aktörer som konsumenter, företag, marknader och banker,
  • hur frågor som sysselsättning, social inkludering, klimatförändringar och finansiell stabilitet också är relevanta när vi ska uppfylla vårt mandatet,
  • vilka penningpolitiska instrument vi använder, inbegripet räntor och tillgångsköp,
  • hur vi når ut till och kommunicerar med dig eftersom euron tillhör alla och vi vill att alla förstår vårt uppdrag och våra beslut.

Varför gör ECB en strategiöversyn just nu?

Sedan den förra översynen 2003 har ekonomin genomgått fundamentala förändringar. En svagare tillväxt och följderna av finanskrisen har drivit ned räntorna, vilket gör det svårare för ECB och andra centralbanker att lätta penningpolitiken när ekonomin är svag. Som resultat har vår verktygslåda expanderat. Faktorer som globalisering, digitalisering, en åldrande befolkning samt klimatförändringar har också lett till nya utmaningar för ekonomin. I denna föränderliga miljö med många utmaningar vill vi att den penningpolitiska strategin ska vara så effektiv som möjligt – både idag och framöver.

Det finns olika anledningar till varför vi har inlett en översyn.

Historiskt låga räntor. Det finns många skäl till de låga räntorna. Den ekonomiska tillväxttakten tappar fart med tiden. Produktiviteten, dvs. hur effektivt vi arbetar, växer långsammare i de flesta avancerade ekonomier. Dessutom blir befolkningen äldre. Produktiviteten tappar fart och en krympande yrkesverksam befolkning driver ner räntorna. En åldrande befolkning sparar mer, vilket pressar räntorna.

Begränsningar för räntesänkning. Centralbanker höjer traditionellt räntorna när inflationen är för hög. När inflationen är för låg sänks räntorna för att stödja ekonomisk aktivitet. De aktuella räntorna på nära noll, eller t.o.m. negativa räntor, gör det svårare för ECB och andra centralbanker att sänka räntorna på samma vis som under tidigare avmattningsperioder och låg inflation. Nya instrument – extraordinära penningpolitiska åtgärder, t.ex. program för köp av tillgångar – har införts för att hantera det begränsade utrymmet för räntesänkningar och säkerställa prisstabilitet.

Klimatförändringar, den pågående globaliseringen, snabb digitalisering och förändrade finansstrukturer. Dessa trender kan få oanade effekter för världen, för hur ekonomin fungerar och följaktligen också för penningpolitiken.

Hur ser strategiöversynens tidsramar ut?

Vi inledde översynen den 23 januari 2020. Resultatet av strategiöversynen väntas bli klart under andra halvåret 2021 istället för i slutet av 2020 som ursprungligen var planerat. Datumet har senarelagts med anledning av coronapandemin.

Hur kan invånare tycka till?

Som en del av strategiöversynen vill vi få input från så många som möjligt. Vi vill bättre förstå människors förväntningar och oro för att på bästa sätt uppfylla prisstabilitetsmandatet.

Invånare hade möjlighet att säga sin mening via portalen ECB lyssnar på dig fram till slutet av oktober 2020.

ECB lyssnar på dig – Sammanfattande rapport av svaren från portalen ECB lyssnar

Vi har anordnat flera konferenser och workshops runtom i euroområdet och de nationella centralbankerna håller fortfarande i olika evenemang. Vi vill höra från alla och få in röster från såväl allmänhet som civila samhällsorganisationer.

ECB lyssnar på dig – Sammanfattande halvtidsrapport Mer information om de nationella evenemangen

Hur kommer strategiöversynen att påverka den nuvarande penningpolitiken?

ECB gör var sjätte vecka sin penningpolitiska bedömning. Denna bedömning berörs inte av strategiöversynen – vi genomför två olika arbetsprocesser. Syftet med översynen är att göra ECB:s penningpolitiska strategi anpassad för framtiden. ECB-rådet fortsätter samtidigt att följa hur ekonomi och inflation utvecklas och fatta lämpliga beslut.

Vår aktuella penningpolitiska strategi

Vad betyder det att det inte handlar om vad vi gör utan hur vi gör det?

Vårt mål har fastställts i EU-fördragen. Alltså omfattar översynen alla aspekter av vår penningpolitiska strategi och ska respektera det mandat som tilldelats oss. Vår översyn är uttömmande och vårt tillvägagångssätt i detta arbete förutsättningslöst.

EU-fördrag

Kommer detta också att ändra er banktillsyn?

Denna strategiöversyn täcker olika aspekter av vår penningpolitik och omfattar inte ECB:s roll i banktillsynen. Vår banktillsyn är oberoende av vår penningpolitik.

Banktillsyn

Hur håller ni mig informerad under loppet av strategiöversynen?

Regelbundna uppdateringar av översynen kommer att göras vid våra webbsända presskonferenser var sjätte vecka, på vår webbplats och på våra sociala medier.

Startsida strategiöversyn Presskonferenser ECB:s sociala medier

Kommer ni under översynens gång att dela med er av den input ni får under era lyssna in-event?

Ja. Sammanfattningar av synpunkterna från lyssna in-eventen offentliggörs på våra digitala kanaler. Ta en titt på rapporterna nedan – de sammanfattar vad vi har hört hittills.

ECB lyssnar – Sammanfattande rapport av svaren från portalen ECB lyssnar på dig ECB lyssnar på dig – Sammanfattande halvtidsrapport

När genomfördes en strategiöversyn senast?

ECB:s initiala penningpolitiska strategi upprättades 1998, det år då ECB inledde sin verksamhet. Vi utvärderade och preciserade denna strategi 2003.

Uppdaterar andra centralbanker också sina strategier?

Ja, andra centralbanker genomför också strategiöversyner. I USA startade Federal Reserve en översyn 2019 och den är nu avslutad. I Storbritannien annonserade Bank of England en ettårig strategiöversyn i januari 2020. Vidare reviderar Bank of Canada sitt inflationsmål vart femte år.

Vill du ha mer material om strategiöversynen?