Menu

Spørgsmål og svar om gennemgangen af den pengepolitiske strategi

Hvad handler gennemgangen af den pengepolitiske strategi om?

Alle økonomier har brug for en sikker og stabil valuta. Den vigtigste opgave for ECB som centralbank for euroen er at sikre prisstabilitet i euroområdet.

ECB gør brug af en pengepolitisk strategi som rettesnor for sine pengepolitiske beslutninger. Den pengepolitiske strategi fastsætter koordinaterne, fremgangsmåderne og de politiske retningslinjer for, hvordan vi når vores mål. Vi vil gerne sikre, at vores strategi passer til formålet og bidrager til at opfylde det mandat, vi har fået til holde priserne stabile. Derfor er vi sammen med de 19 centralbanker i euroområdet begyndt at gennemgå vores strategi. Gennemgangen drejer sig ikke om, hvad vi gør, men hvordan vi gør det.

Vi ser på:

  • hvad vi helt præcist mener med "prisstabilitet", dvs. hvilken inflationsrate, vi bør sigte efter
  • den måde vi analyserer økonomien på, så vi kan opdage risici i tilknytning til prisstabilitet i god tid og forstå, hvordan vores afgørelser påvirker interessenter som forbrugere, virksomheder, markeder og banker
  • hvordan emner som fx beskæftigelse, social inklusion, klimaændringer og finansiel stabilitet også er relevante, når vi skal opfylde vores mandat
  • de pengepolitiske instrumenter, vi bruger, herunder renter og opkøb af aktiver
  • den måde, vi er i kontakt med dig og kommunikerer med dig på, fordi euroen er et offentligt gode, og fordi vi ønsker, at alle borgere forstår ECB's målsætning og beslutninger.

Hvorfor gennemgår ECB sin pengepolitiske strategi netop nu?

Siden ECB's seneste gennemgang af den pengepolitiske strategi i 2003 er der sket grundlæggende ændringer i økonomien. Aftagende vækst og eftervirkningerne af den finansielle krise har presset renterne nedad, og det gør det vanskeligere for ECB og andre centralbanker at føre en lempeligere pengepolitik i perioder med langsom økonomisk vækst. Som resultat er antallet af de instrumenter, vi bruger, blevet større. Udviklinger som globalisering, digitalisering, en aldrende befolkning og klimaændringer udgør også nye udfordringer for økonomien. ECB ønsker at gøre sin pengepolitiske strategi så effektiv som mulig under disse udfordrende og skiftende forhold – både nu og for fremtiden.

Der er flere årsager til, at vi har iværksæt en gennemgang af vores pengepolitiske strategi.

De historisk lave renter. Der er flere grunde til, at renterne er lave. Det tempo, som økonomierne vokser i over tid, falder, produktiviteten (hvor effektivt vi arbejder) i de mest avancerede økonomier stiger langsommere, og befolkningen ældes. Aftagende produktivitet og en stadig mindre aktiv del af befolkningen presser renterne nedad. En befolkning med stadig flere ældre sparer mere op, og det presser renterne endnu længere nedad.

Grænser for rentenedsættelser. Centralbankerne har normalt hævet renterne, når inflationen var for høj. Når inflationen var for lav, nedsatte de renterne for at understøtte den økonomiske aktivitet. Nu er renterne tæt på nul eller endda negative, og det gør det vanskeligere for ECB og andre centralbanker at nedsætte renterne, sådan som de typisk ville gøre i perioder med langsom vækst og lav inflation. Som reaktion på disse begrænsninger og for at sikre prisstabiliteten blev der indført nye instrumenter, nemlig ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, som fx programmer til opkøb af aktiver.

Klimaændringer, den igangværende globalisering, den hastige digitalisering og finansielle strukturer i forandring. Disse tendenser kan have uventede virkninger for verden, for den måde økonomien fungerer på, og således også for vores pengepolitik.

Hvad er tidsplanen for gennemgangen af den pengepolitiske strategi?

ECB begyndte gennemgangen af den pengepolitiske strategi 23. januar 2020. Afslutningen på gennemgangen er blevet udsat fra udgangen af 2020 til 2. halvår 2021 som følge af coronaviruspandemien.

Hvordan kan jeg give min mening til kende?

Som led i gennemgangen af den pengepolitiske strategi indsamler ECB input fra en lang række interessenter. Vi ønsker at få en bedre forståelse af folks forventninger og bekymringer og finde den bedste måde at opfylde det mandat, vi har fået til at fastholde prisstabilitet, på.

Borgerne i euroområdet havde mulighed for at komme med input via ECB Listens-portalen indtil udgangen af oktober 2020. Et sammendrag af alle de kommentarer, som ECB modtager, vil blive offentliggjort online.

ECB Listens-portalen

I forbindelse med gennemgangen af den pengepolitiske strategi arrangerer ECB også en række konferencer og workshops i hele euroområdet. Vi vil gerne høre fra alle, herunder den brede offentlighed og civilsamfundsorganisationer. Sammendrag af disse arrangementer vil blive offentliggjort online.

Yderligere oplysninger om lyttearrangementerne

Hvordan vil gennemgangen af den pengepolitiske strategi påvirke den nuværende pengepolitik?

ECB's vurdering af pengepolitikken hver sjette uge foretages adskilt fra gennemgangen af den pengepolitiske strategi – vi udfører to forskellige øvelser. Formålet med gennemgangen er at gøre ECB's pengepolitiske strategi relevant mange år ud i fremtiden. I mellemtiden vil Styrelsesrådet fortsætte med at overvåge udviklingen af økonomien og inflationen og træffe de nødvendige beslutninger.

ECB's nuværende pengepolitiske strategi

Hvorfor siger I, at det ikke drejer sig om, hvad I gør, men hvordan I gør det?

ECB's mål er nedfældet i EU-traktaterne. Gennemgangen omfatter således alle aspekter af vores pengepolitiske strategi inden for rammerne af vores mandat. Vi er grundige i vores analyse, og vi går til øvelsen med et åbent sind.

EU-traktaterne

Vil dette også ændre, hvordan I fører tilsyn med bankerne?

Gennemgangen dækker forskellige aspekter af vores pengepolitik. Den omfatter ikke ECB's rolle inden for banktilsyn. Den måde, vi fører tilsyn med bankerne på, er uafhængig af vores pengepolitik.

Banktilsyn

Hvordan vil I holde mig orienteret om gennemgangen af den pengepolitiske strategi?

Vi giver regelmæssige opdateringer om gennemgangen af den pengepolitiske strategi på vores pressekonferencer, der afholdes hver sjette uge og streames direkte, på vores websted og på de sociale medier.

Startside for gennemgangen af den pengepolitiske strategi

Pressekonferencer

ECB på de sociale medier

Vil I dele det input, der modtages ved de lyttearrangementer, der afholdes i løbet af gennemgangen af den pengepolitiske strategi?

Ja. Vi vil offentliggøre sammendrag af de kommentarer, der modtages på disse arrangementer, via alle ECB's digitale kanaler.

Lyttearrangementer i euroområdet

ECB på de sociale medier

Hvornår har ECB sidst gennemgået sin pengepolitiske strategi?

ECB's pengepolitiske strategi blev første gang vedtaget i 1998, som var det år, hvor ECB begyndte sit arbejde. ECB evaluerede og præciserede strategien i 2003.

Gennemgår andre centralbanker også deres strategier?

Ja, andre centralbanker gennemgår også deres pengepolitiske strategi. I USA iværksatte Federal Reserve en gennemgang i 2019, som nu er afsluttet. I Storbritannien meddelte Bank of England i januar 2020, at den iværksætter en gennemgang, som ventes at komme til at tage et år. Bank of Canada gennemgår sit inflationsmål hvert femte år.