European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как функционира програмата на ЕЦБ за закупуване на активи?

22 януари 2016 г. (актуализация – 25 август 2021 г.)

Защо е необходима програма за закупуване на активи?

При нормални икономически обстоятелства ЕЦБ направлява общите финансови условия и, в крайна сметка, макроикономическата динамика и инфлацията, като определя краткосрочни основни лихвени проценти. Вследствие на глобалната финансова криза обаче основните лихвени проценти се доближиха до своята долна ефективна граница – точката, при която допълнителното им понижаване би оказало слабо или дори никакво въздействие. Ето защо ЕЦБ пристъпи към други мерки, за да се справи с рисковете от период на ниска инфлация, който продължава твърде дълго, и да върне темпа на инфлация до целевото равнище от 2% в средносрочен план – в съответствие с определението на Управителния съвет за ценова стабилност. Програмата за закупуване на активи е един от инструментите, които ЕЦБ използва, за да постигне тази цел. Нетните покупки по тази програма приключиха през декември 2018 г., но програмата продължава, тъй като погашенията по главници на придобити по нея ценни книжа с настъпващ падеж се реинвестират в пълен размер.

Как функционира програмата за закупуване на активи?

В рамките на разширената програма за закупуване на активи ЕЦБ купува редица типове активи, включително държавни облигации, ценни книжа, емитирани от европейски наднационални институции, корпоративни облигации, обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации в размер между 15 млрд. евро и 80 млрд. евро месечно. Такива покупки на активи оказват въздействие върху финансовите условия като цяло, а в крайна сметка – и върху икономическия растеж и инфлацията, чрез три основни канала:

Пряко пренасяне на ефекта

Когато ЕЦБ закупува активи на частния сектор, например обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации, свързани със заеми, които банките отпускат на домакинствата и фирмите в реалната икономика, нарасналото търсене на тези активи води до повишение на цените им. Това насърчава банките да отпускат повече заеми, които впоследствие могат да използват, за да създават и продават повече обезпечени с активи ценни книжа или обезпечени облигации. Засиленото предлагане на кредити води до понижаване на лихвените проценти по банковите кредити за фирмите и домакинствата, което подобрява условията за финансиране като цяло.

Ребалансиране на портфейлите

ЕЦБ купи активи на частния и публичния сектор от инвеститори като пенсионни фондове, банки и домакинства. Тези инвеститори могат да решат да вземат средствата, които получават в замяна на активите, продадени на ЕЦБ, и да ги инвестират в други активи. Като увеличава търсенето на активи в по-общ план, този механизъм на ребалансиране на портфейлите води до повишение на цените и до понижение на доходността, дори и за активи, които не са в прекия обхват на програмата за закупуване на активи. Това води до намалени разходи (ефективния пазарен лихвен процент) за фирми, които търсят финансиране на капиталовите пазари. Същевременно намаляването на доходността по ценните книжа насърчава банките да предоставят кредити на предприятията или домакинствата. Нарасналото предлагане на банкови кредити за реалната икономика води до понижаване на разходите по заемите за домакинствата и фирмите. От друга страна, ако инвеститорите използват допълнителните средства, за да купуват по-високодоходни активи извън еврозоната, това също така може да доведе до по-нисък обменен курс на еврото, което от своя страна оказва натиск за повишаване на инфлацията.

Както чрез прякото пренасяне на ефекта, така и чрез ребалансирането на портфейлите се подобряват общите финансови условия за предприятията и домакинствата в еврозоната. Чрез намаляване на разходите за финансиране покупките на активи могат да стимулират инвестициите и потреблението. По-динамично търсене от страна на предприятията и домакинствата в крайна сметка ще допринесе за връщането на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план.

Ефект на сигнализиране

И накрая, покупките на активи подават сигнал на пазарите, че централната банка ще запази основните лихвени проценти на ниско равнище за продължителен период от време. Този ефект на сигнализиране намалява колебанията и несигурността на пазара по отношение на бъдещата динамика на лихвените проценти, което е важен фактор при вземането на различни инвестиционни решения. Например лихвените проценти, начислявани по дългосрочни кредити, ще останат ниски, тъй като банките очакват продължителен период на ниски лихвени проценти.

Програмата на ЕЦБ за закупуване на активи показва решимостта на банката да изпълни мандата си, като използва тези канали, за да се справя активно с рисковете от твърде продължителен период на ниска инфлация. Това спомага за засилване на доверието на инвеститорите, че темпът на инфлация ще бъде 2% в средносрочен план – предпоставка за устойчив растеж в условия на ценова стабилност.

Актуализация: Тази обяснителна статия е актуализирана, така че да отразява решенията на Управителния съвет за промяна на месечния размер на покупките по програмата за закупуване на активи, на 1 април 2016 г., 1 април 2017 г. и 9 март 2018 г. Тя е актуализирана отново на 28 февруари 2019 г., за да отрази края на нетните покупки на активи и началото на етапа на реинвестиране.

Последната актуализация е на 25 август 2021 г., отразяваща приключването на прегледа на стратегията през 2020–2021 г.