European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n omaisuuserien osto-ohjelman vaikutus

22.1.2016 (päivitetty 25.8.2021)

Miksi omaisuuserien osto-ohjelma?

Tavanomaisessa taloustilanteessa EKP pystyy vaikuttamaan yleisiin rahoitusoloihin ja sitä kautta makrotalouden ja inflaation kehitykseen säätelemällä ohjauskorkojaan ja niiden välityksellä lyhyitä markkinakorkoja. Maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena ohjauskorot ovat kuitenkin niin alhaalla kuin käytännössä on mahdollista, eikä niiden laskemisella olisi enää juurikaan vaikutusta. Siksi EKP on turvautunut muunlaisiin toimiin, joiden tarkoitus on estää erittäin hitaan inflaation jaksoa jatkumasta liian pitkään ja palauttaa inflaatiovauhti EKP:n hintavakausmääritelmän mukaiseksi eli 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Omaisuuserien osto-ohjelma on yksi tällainen toimi. Ohjelman varsinaiset ostot päättyivät joulukuussa 2018, mutta ohjelma jatkuu edelleen, sillä arvopaperien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen kokonaisuudessaan.

Miten omaisuuserien osto-ohjelma toimii?

Omaisuuserien osto-ohjelmassa eurojärjestelmän keskuspankit ovat ostaneet valtioiden ja yritysten joukkolainoja, eurooppalaisten ylikansallisten laitosten liikkeeseen laskemia arvopapereita, omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja. Kuukausittaiset ostot ovat olleet suurimmillaan 80 miljardia euroa ja pienimmillään 15 miljardia euroa. Ostot vaikuttavat yleisiin rahoitusoloihin ja viime kädessä talouskasvuun ja inflaatioon. Merkittäviä välittymiskanavia on kolme.

Suora vaikutus

Kun keskuspankit ostavat yksityisen sektorin omaisuuseriä (esimerkiksi omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja, joiden vakuutena on pankkien kotitalouksille ja yrityksille myöntämiä lainoja), arvopaperien kysynnän kasvu nostaa niiden hintoja. Se kannustaa pankkeja myöntämään lisää lainoja, joiden pohjalta ne voivat arvopaperistamalla luoda uusia omaisuusvakuudellisia arvopapereita tai katettuja joukkolainoja. Kun lainananto lisääntyy, kotitalouksille ja yrityksille myönnettävien lainojen korot yleensä laskevat ja rahoitusolot paranevat laajemminkin.

Sijoitussalkkujen uudelleenjärjestely

Kun keskuspankit ostavat yksityisen ja julkisen sektorin omaisuuseriä sijoittajilta, esimerkiksi eläkerahastoilta ja pankeilta, nämä voivat puolestaan sijoittaa keskuspankille myydyistä omaisuuseristä saamansa varat muihin omaisuuseriin. Kun arvopaperien kysyntä tällaisen sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelyn yhteydessä kasvaa, niiden hinnat nousevat ja tuotot pienenevät. Näin tapahtuu myös sellaisten arvopaperien kohdalla, joita ei suoraan osteta omaisuuserien osto-ohjelmassa. Lopputuloksena on, että liikkeeseenlaskijayritykset saavat rahoitusta pääomamarkkinoilta pienemmin kustannuksin (matalammalla efektiivisellä markkinakorolla). Arvopaperisijoituksista saatavien tuottojen supistuminen myös kannustaa pankkeja lisäämään antolainausta yrityksille ja kotitalouksille korvaavana sijoituskohteena. Kun pankkien luotonanto reaalitaloudelle vilkastuu, kotitalouksien ja yritysten lainakustannukset yleensä pienenevät. Toisaalta euron valuuttakurssi saattaa heikentyä ja inflaatiopaineet kasvaa, jos sijoittajat hankkivatkin omaisuuserien myynnistä saamillaan varoilla euroalueen ulkopuolella liikkeeseen laskettuja suurempituottoisia arvopapereita.

Sekä suora vaikutus että sijoitussalkkujen uudelleenjärjestely parantavat euroalueen yritysten ja kotitalouksien rahoitusoloja laajemminkin. Rahoituskustannusten pienenemisen myötä myös kulutus ja investoinnit todennäköisesti vilkastuvat. Kysynnän voimistuminen niin yritysten kuin kuluttajienkin keskuudessa alkaa ennen pitkää edistää inflaation palautumista 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

Signaalivaikutus

Eurojärjestelmän keskuspankkien toteuttamat omaisuuserien ostot viestivät markkinoille, että EKP aikoo pitää ohjauskorot alhaisina pitemmän aikaa. Tämä signaali vähentää markkinoiden epävakautta ja tulevaa korkokehitystä koskevaa epävarmuutta, mikä vaikuttaa moniin investointipäätöksiin. Esimerkiksi pitkien lainojen korot ovat alemmat, kun pankit odottavat korkotason pysyvän matalana pidempään.

Omaisuuserien osto-ohjelma on lisäosoitus siitä, että EKP on sitoutunut täyttämään hintavakaustehtävänsä ja käyttää eri välittymiskanavia aktiivisesti varmistaakseen, että hitaan inflaation jakso ei jää pitkäaikaiseksi. Tämä vahvistaa sijoittajien luottamusta siihen, että inflaatio palautuu 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä ja mahdollistaa siten kestävän kasvun.

Päivitys: Tekstiä on päivitetty 1.4.2016, 1.4.2017 ja 9.3.2018 EKP:n neuvoston päätettyä muuttaa omaisuuserien kuukausittaista kokonaisvolyymia sekä 28.2.2019 varsinaisten omaisuuseräostojen päätyttyä ja uudelleensijoitusvaiheen alettua.

Viimeisin päivitys tehtiin 25.8.2021 strategian uudelleenarvioinnin (2020–2021) jälkeen.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta