European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur fungerar ECB:s program för köp av tillgångar?

22 januari 2016 (uppdaterad den 25 augusti 2021)

Varför behöver vi ett program för köp av tillgångar?

Under normala ekonomiska förhållanden påverkar ECB de bredare finansiella förutsättningarna och, i slutändan, den makroekonomiska utvecklingen samt inflationen genom att sätta de kortfristiga styrräntorna. Som ett resultat av den globala finanskrisen har emellertid styrräntorna hamnat nära den nedre effektiva gränsen – den punkt då en ytterligare sänkning skulle ha liten eller ingen effekt. Därför har ECB tillgripit andra åtgärder för att bemöta de risker som en längre period av låg inflation medför. Detta i syfte att få tillbaka inflationstakten till tvåprocentsmålet på medellång sikt, vilket är ECB-rådets definition av prisstabilitet. Programmet för köp av tillgångar är ett av de verktyg som ECB använder för att uppnå detta. Nettoförvärv i det här programmet upphörde i december 2018. Programmet löper dock vidare i och med att förfall av värdepappersköp som gjorts i det här programmet återinvesteras fullt ut.

Hur fungerar ECB:s program för köp av tillgångar?

Under det utökade programmet för köp av tillgångar (APP) har ECB köpt upp en mängd olika tillgångar, inbegripet statsobligationer, obligationer utgivna av överstatliga europeiska institutioner, företagsobligationer, värdepapper med bakomliggande tillgångar samt säkerställda obligationer i en takt som varierade mellan 15 miljarder euro och 80 miljarder euro per månad. Sådana tillgångsköp påverkar de finansiella förhållandena och, i förlängningen, ekonomisk tillväxt och inflation genom tre huvudsakliga kanaler:

Direkt genomslag

När ECB köper tillgångar i den privata sektorn, såsom värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer, som är kopplade till lån som banker beviljar till hushåll och företag inom den reala ekonomin driver den ökade efterfrågan på dessa tillgångar upp priserna. Detta uppmuntrar bankerna att ge ut fler lån som de sedan kan använda för att skapa och sälja fler värdepapper med bakomliggande tillgångar eller säkerställda obligationer. Den ökade tillgången på lån tenderar att sänka bankernas låneräntor för företag och hushåll, vilket förbättrar förutsättningarna för finansiering.

Portföljomfördelning

ECB har köpt tillgångar inom både den privata och den offentliga sektorn från investerare som pensionsfonder, banker och hushåll. Dessa investerare kan välja att investera de pengar de erhåller för de tillgångar som ECB köpt i andra tillgångar. Genom att ytterligare öka efterfrågan på tillgångar, leder denna portföljomfördelning till högre priser och lägre avkastning även på de tillgångar som inte direkt är föremål för APP. Detta medför minskade kostnader (den effektiva marknadsräntan) för företag som söker finansiering på kapitalmarknaderna. Samtidigt uppmuntrar den minskade avkastningen på värdepapper bankerna att låna till företag och hushåll. Den ökade tillgången på bankernas utlåning till den reala ekonomin tenderar att leda till lägre lånekostnader för hushåll och företag. Om investerare å andra sidan använder de extra pengarna till att köpa högavkastande tillgångar utanför euroområdet kan detta även leda till en lägre växelkurs för euron, vilket brukar pressa upp inflationen.

Både det direkta genomslaget och portföljomfördelningen förbättrar de finansiella förhållandena för företag och hushåll i euroområdet. Genom att sänka finansieringskostnaderna kan köp av tillgångar stimulera investeringar och konsumtion. Mer dynamisk efterfrågan från både företag och konsumenter leder så småningom till att inflationstakten åter går ner till 2 procent på medellång sikt.

Signaleffekt

Tillgångsköp signalerar till marknaden att centralbanken tänker hålla räntorna låga under en längre tid. Denna signaleffekt minskar volatiliteten och osäkerheten på marknaden vad gäller den framtida ränteutvecklingen. Detta är viktigt eftersom det påverkar en rad investeringsbeslut. Räntesatser för exempelvis långfristiga lån förblir lägre då banker förväntar sig en längre period med låg ränta.

Genom APP-programmet understryker ECB åtagandet att uppfylla sitt uppdrag genom att använda dessa kanaler för att aktivt motarbeta riskerna med en alltför lång period av låg inflation. Detta försäkrar investerare att inflationen kommer att ligga på 2 procent på medellång sikt – en förutsättning för bibehållen tillväxt och prisstabilitet.

Uppdatering: Denna text har uppdateras för att avspegla ECB-rådets beslut att ändra takten på de månatliga köpen inom APP-programmet den 1 april 2016, 1 april 2017 och den 9 mars 2018. Därefter uppdaterades den den 28 februari 2019 för att återspegla att nettoköp av tillgångar har avslutats och att en fas med återinvesteringar har inletts.

Texten uppdaterades senast den 25 augusti 2021 för att återspegla resultatet av strategiöversynen 2020/2021.