European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vår respons på coronapandemin

Ovanliga tider kräver ovanliga åtgärder. Vårt åtagande för euron känner inga gränser.

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

ECB har vidtagit ett antal penningpolitiska åtgärder och banktillsynsåtgärder för att mildra coronapandemins effekter på ekonomin i euroområdet samt för att stödja alla europeiska medborgare.

Vår respons på coronapandemin

Våra åtgärder för att stödja euroområdets ekonomi

Hjälpa ekonomin att absorbera chocken från den aktuella krisen

Hålla lånekostnader på en rimlig nivå

Främja lån för hushåll och företag

Se till att kortfristig oro inte hindrar utlåning

Öka bankernas utlåningskapacitet

Bevara finansiell stabilitet genom internationellt samarbete

Hjälpa ekonomin att absorbera chocken från den aktuella krisen

Det 1 850 miljarder euro stora PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) ska sänka lånekostnader och öka utlåning i euroområdet. Detta hjälper medborgare, företag och regeringar att få tillgång till medel för att klara krisen. Det här programmet kompletterar de program för köp av tillgångar som vi har haft sedan 2014.

Inom det här programmet köper vi olika typer av tillgångar. Vi köper t.ex. obligationer direkt från bankerna. På så vis frigör vi mer medel för bankerna som de kan låna ut till hushåll och företag. Vi köper även företagsobligationer, vilket ger en ytterligare kreditkälla. Båda typerna av köp främjar mer konsumtion och investeringar i syfte att bidra till ekonomisk tillväxt.

Pressmeddelande: Penningpolitiska beslut den 10 december 2020 Pressmeddelande: Penningpolitiska beslut den 4 juni 2020 Pressmeddelande: ECB tillkännager PEPP-programmet, ett tillfälligt stödprogram på 750 miljarder euro (stödköpsprogram föranlett av pandemin) Förklaring: Hur fungerar kvantitativa lättnader?

Hålla lånekostnader på en rimlig nivå

Vi har hållit våra styrräntor på historiskt låga nivåer så att lånekostnaderna förblir låga.

Våra räntor påverkar hur mycket det kostar att ta ett lån. Låga räntor gör det lättare för människor och företag att låna medel och bör stödja konsumtion och investeringar.

ECB:s styrräntor

Främja lån för hushåll och företag

Vi har ökat lånebeloppet för banker och gjort det lättare för dem att låna just för att låna ut till dem som är hårdast drabbade av virusets spridning, inbegripet till små och medelstora företag. Exempelvis har vi lättat på reglerna för de säkerheter som bankerna lämnar till oss som en typ av försäkring när vi lånar ut till dem. Vi har temporärt utökat listan över tillgångar som bankerna kan använda som säkerhet. Vi är också mindre strikta med det mått vi tillämpar när vi fastställer värdet på dessa tillgångar (s.k. värderingsavdrag).

Pressmeddelande: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy (finns enbart på engelska) Pressmeddelande: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations(finns enbart på engelska) Pressmeddelande: ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations(finns enbart på engelska) Pressmeddelande: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy(finns enbart på engelska) Pressmeddelande: ECB tillkännager villkorslättnader för riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III) (finns enbart på engelska) Pressmeddelande: ECB tillkännager paket med temporära lättnadsåtgärder för säkerheter Förklaring: Vad är säkerheter? Förklaring: Vad är värderingsavdrag?

Se till att kortfristig oro inte hindrar utlåning

I tider av osäkerhet kan det vara svårare för banker att säkra finansiering för kortfristiga behov. Vi vill hjälpa till att lösa temporära finansieringsproblem för solida banker genom att tillhandahålla direkta lånemöjligheter till gynnsamma räntor. Så kan bankerna fortsätta att bevilja lån till medborgare och företag när det behövs.

Pressmeddelande: ECB tillkännager åtgärder för att stödja likviditetsvillkoren för banker samt aktiviteten på penningmarknaden (finns enbart på engelska)

Öka bankernas utlåningskapacitet

Temporärt är vi nu också mindre strikta med de belopp, eller det ”kapital”, som banker är skyldiga att hålla som buffert för dåliga tider. Vi ger även bankerna mer flexibilitet vad gäller de tidsscheman, tidsfrister och förfaranden som fastställts för tillsynsändamål.

Alla dessa åtgärder hjälper euroområdets banker att fokusera på sin vitala funktion som långivare under denna utmanande period. Bankerna förväntas använda alla frigjorda medel till att absorbera förluster och stödja ekonomin – inte till att göra utdelningar.

Pressmeddelande: ECB:s banktillsyn tillhandahåller temporära kapitallättnader och operativa lättnader som reaktion på coronaviruset Pressmeddelande: ECB:s banktillsyn ger bankerna ytterligare flexibilitet som reaktion på coronaviruset Pressmeddelande: ECB uppmanar bankerna att inte betala utdelning förrän tidigast i oktober 2020 ECB:s banktillsyn

Bevara finansiell stabilitet genom internationellt samarbete

Centralbanker runt om i världen håller valutareserver som inte är deras egna. Detta beror på att deras inhemska banker också gör affärer i dessa valutor och därför ibland behöver valutalån för sin dagliga verksamhet.

I tider av stor osäkerhet kan exempelvis kundernas behov av tillgångar i utländsk valuta öka. Om bankerna inte har tillräckligt med valutareserver för att möta det ökade behovet kan det leda till att marknaderna blir instabila. Centralbankerna har alltså upprättat s.k. valutaswappavtal. Dessa swappavtal möjliggör för centralbanken i ett land att byta sina nationella valutareserver mot valutareserverna från en centralbank i ett annat land. På så vis kan centralbankerna tillgodose den ökade efterfrågan.

Som reaktion på det nuvarande svåra läget har vi nyligen återaktiverat swappavtal och förstärkt befintliga avtal med centralbanker runt om i världen.

Pressmeddelanden och annan information om swappavtal Förklaring: Vad är valutaswappavtal?
Håll dig uppdaterad

Titta på våra forskningsseminarier om coronavirus

Nya utmaningar kräver nya insikter från forskning. Till ECB:s covid-19-webbinarier bjuder vi därför in framstående akademiker inom både ekonomi, epidemiologi, demografi, finans och offentlig politik för att få höra deras synpunkter på krisen och pandemins konsekvenser för centralbanker.

Covid-19 webinar playlist på YouTube Kommande konferenser och seminarier