Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 4 juni 2020

Penningpolitiska beslut

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

1) Omfattningen av PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) utökas med 600 miljarder euro till sammanlagt 1 350 miljarder euro. Som respons på pandemirelaterad nedrevidering av inflationen under bedömningsperioden kommer PEPP:s utvidgning att ytterligare lätta den allmänna inriktningen på penningpolitiken och främja finansieringsförhållanden i den reala ekonomin, särskilt för företag och hushåll. Förvärv kommer att fortsätta att genomföras på ett flexibelt vis över tid, mellan tillgångsklasser och mellan jurisdiktioner. Detta gör det möjligt för ECB-rådet att effektivt avvärja hot mot en smidig transmission av penningpolitiken.

2) Tidshorisonten för PEPP förlängs till åtminstone slutet av juni 2021. ECB-rådet kommer i varje fall som helst att genomföra nettoköp inom PEPP till dess att det bedömer att coronavirusfasen är över.

3) Kapitalbeloppen från de värdepapper som förvärvats inom PEPP kommer att återinvesteras fram till åtminstone slutet av 2022. I vilket fall som helst kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på den lämpliga penningpolitiska inriktningen.

4) Nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) kommer att fortsätta i en månatlig takt på 20 miljarder euro, tillsammans med förvärv inom det temporära understödet på 120 miljarder euro fram till slutet av året. ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att månatliga nettoköp inom APP kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

5) Återinvesteringar av förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för APP-programmet kommer att fortgå under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av styrräntorna och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

6) Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

ECB-rådet är även fortsättningsvis redo att på lämpligt vis justera alla sina instrument för att säkerställa att inflationen varaktigt rör sig mot målet, i linje med sitt åtagande för symmetri.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media