Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är värderingsavdrag?

Senast uppdaterad: 30 juni 2023

När man på finansmarknaden talar om "värderingsavdrag" menar man att värdet på en tillgång skrivs ned med en viss procentandel. Om värdet på t.ex. en statsobligation är 1 miljon euro och denna tillgång belastas med ett värderingsavdrag på 20 procent innebär det att den behandlas som om den bara vore värd 0,8 miljoner euro.

När används värderingsavdrag?

Centralbankers utlåning till affärsbanker är ett exempel på när värderingsavdrag används. Som ett slags försäkring för lånet begär centralbanken in säkerheter (läs mer om säkerheter). Centralbanken kommer dock att göra ett värderingsavdrag på denna säkerhet. Med ovanstående exempel skulle en affärsbank få ett lån på 0,8 miljoner euro, eftersom det är vad tillgången värderas till efter värderingsavdraget på 20 procent.

Varför används värderingsavdrag?

Centralbanker måste försäkra sig om att pengarna de lånar ut betalas tillbaka. Naturligtvis gäller i första hand det avtal om återbetalning som träffats med låntagaren. Men om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kommer centralbanken att sälja säkerheterna. Följaktligen måste centralbanken se till att den kan sälja dessa säkerheter till ett pris som täcker lånesumman. Dock är det så att värdet på tillgångar kan gå upp eller ner och det kan uppstå situationer när centralbanken behöver sälja vissa tillgångar. På så vis utgör värderingsavdrag en säkerhetsbuffert mot förluster i värde under den tid det tar att sälja säkerheterna.

För att illustrera detta kan vi ta en obligation som är värd 1 miljon euro. Den kan vara värd 1 miljon euro idag, men det finns ingen garanti för att den är värd lika mycket när det är dags att sälja den. Finansmarknaderna kan vara volatila och tillgångarnas värde kan påverkas av olika faktorer, bland annat emittentens finansiella ställning. Följaktligen kan man inte få ett lån på 1 miljon euro med tillgångar värda 1 miljon euro som säkerhet, alltså samma belopp.

Vad är det som avgör hur stort värderingsavdraget ska vara?

Långivaren (i det här fallet centralbanken) måste bestämma hur stort värderingsavdrag som behövs för att täcka risken att eventuellt inte kunna sälja tillgången till dess nuvarande värde. Detta kommer att bero på de faktorer som nämnts ovan, inklusive hur riskfylld en viss typ av tillgång är, hur volatilt priset är och om tillgången är ”likvid” (dvs. hur snabbt det går att sälja den utan förlust). Storleken på ett värderingsavdrag beror med andra ord på både säkerhetens och emittentens egenskaper. Statsobligationer brukar t.ex. ofta vara relativt säkra, likvida placeringar, så de får ett mindre värderingsavdrag än banklån.

Vilka värderingsavdrag gör Eurosystemet?

Eurosystemet, som består av ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet, utvärderar noggrant vilka värderingsavdrag som ska användas för de olika säkerheter som accepteras. För att minska risken för förluster säkerställer Eurosystemet alltid att värderingsavdraget är tillräckligt stort och att det är proportionellt.

Eurosystemet ger inte företräde åt någon viss typ av tillgång förutsatt att kraven för tillgångarna uppfylls. Som säkerhet för ett lån på 1 miljon euro kan låntagaren t.ex. lämna 1,7 miljoner euro i banklån om värderingsavdraget är 40 procent eller statsobligationer till ett värde av 1,06 miljoner euro om värderingsavdraget är 5 procent. Resultatet blir att säkerheten anses ha ett värde på strax över 1 miljon euro. Avgörande är att det totala värdet på säkerheten, när värderingsavdraget har räknats av, är lika med (eller överstiger) det totala lånebeloppet. Det innebär att låntagaren måste tillhandahålla ett större belopp av tillgångar med större värderingsavdrag eller ett mindre belopp av tillgångar med lägre värderingsavdrag.

Eurosystemet har en strikt riskhanteringsprocess, och värderingsavdrag är en av flera riskkontrollåtgärder för att säkerställa att inga onödiga risker tas. Ramverket för riskkontroll granskas regelbundet och ECB publicerar en lista över de kategorier av värderingsavdrag som tillämpas på säkerheter.

Mer information om värderingsavdrag finns i ett Occasional paper med titeln ”The valuation haircuts applied to eligible marketable assets for ECB credit operations”.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll