Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява дисконтирането на обезпечения?

Последна актуализация: 30 юни 2023 г.

На финансовите пазари дисконтирането означава намаляване на стойността на даден актив. То се изразява в проценти. Ако даден актив, например определена държавна облигация, е със стойност от 1 млн. евро, но е бил дисконтиран с 20%, това означава, че той се третира като актив със стойност от само 0,8 млн. евро.

Кога се използва дисконтирането на обезпечения?

Пример за прилагането му е, когато централните банки отпускат заеми на търговски банки. В замяна на заема, като вид застраховка, централната банка изисква предоставянето на обезпечение (научете повече за обезпеченията). Тя обаче прилага дисконтиране, т.е. намаление на стойността на съответното обезпечение. Ако вземем горния пример, търговската банка ще получи заем в размер на 0,8 млн. евро, защото това е стойността на актива след прилагането на дисконтиране от 20%.

Защо се използва дисконтирането на обезпечения?

Централните банки трябва да бъдат сигурни, че отпуснатите от тях пари в заем ще им бъдат изплатени. Разбира се, първата защитна линия е договорът за погасяване на заема, сключен със заемополучателя. Ако обаче той не го изплати, централната банка ще продаде обезпечението. Ето защо тя трябва да бъде сигурна, че ще е в състояние да го продаде на цена, покриваща размера на заема. Стойността на активите обаче може да варира, а централните банки може да се нуждаят от известно време, за продадат определени активи. Затова дисконтирането изпълнява ролята на „предпазен буфер“ срещу загуба на стойността на обезпечението през времето, необходимо за неговата продажба.

За илюстрация нека си представим облигация на стойност 1 млн. евро. Тя може и да струва 1 млн. евро в момента, но няма никаква гаранция, че когато дойде времето да бъде продадена, все още ще струва толкова. Финансовите пазари могат да бъдат нестабилни, а стойността на активите може да бъде засегната от редица фактори, включително финансовото състояние на емитента на облигацията. Ето защо активи с текуща пазарна стойност от 1 млн. евро не са достатъчно обезпечение за получаване на заем в същия размер.

От какво се определя размерът на дисконтирането?

Заемодателят (в този случай – централната банка) трябва да определи какъв размер на дисконтиране е достатъчен, за да се покрие рискът от невъзможност за продажба на актива по текущата му стойност. Това ще зависи от изброените по-горе фактори, включително колко рисков е даден вид актив, колко променлива е цената му и доколко е „ликвиден“, т.е. колко лесно може да бъде продаден, без да загуби от стойността си. С други думи, размерът на дисконтирането зависи от характеристиките както на обезпечението, така и на неговия емитент. Така например, държавните облигации обикновено са сравнително сигурни и ликвидни инвестиции, затова към тях се прилага по-ниско дисконтиране, отколкото към банкови кредити.

Какви видове дисконтиране прилага Евросистемата?

Евросистемата, която се състои от ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната, обмисля внимателно какво дисконтиране да приложи към обезпеченията, които приема. Тя винаги се грижи размерът на дисконтирането да е достатъчен и пропорционален, за да сведе до минимум риска от загуби.

Когато Евросистемата приема обезпечения, тя не отдава предпочитание на определен вид активи, стига те да отговарят на изискванията ѝ. Например, като обезпечение при заем от 1 млн. евро заемополучателят може да предостави банкови кредити в размер на 1,7 млн. евро с дисконтиране от 40%, или 1,06 млн. евро под формата на държавни облигации с дисконтиране от 5%, като обезпечението и в двата случая е на стойност малко над 1 млн. евро. Важното е общият размер на обезпечението след прилагането на дисконтиране да бъде равен (или да надхвърля) общия размер на заема. Това означава, че заемополучателят трябва да предостави по-голям размер активи с по-голямо дисконтиране, или по-малък размер активи с по-ниско дисконтиране.

Евросистемата е установила строга процедура за управление на риска и дисконтирането е една от множество мерки за контрол на риска, чрез които се предотвратява поемането на прекомерен риск. Рамката за контрол на риска се преразглежда редовно и ЕЦБ публикува списък на категориите за дисконтиране, които прилага спрямо обезпеченията.

Повече информация за обезпеченията се съдържа в тематичния материал The valuation haircuts applied to eligible marketable assets for ECB credit operations.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация