SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er haircuts?

Seneste opdatering: 30. juni 2023

Når man på de finansielle markeder taler om "haircuts", mener man, at et aktivs værdi nedskrives med en vis procentdel. Lad os tage et eksempel. Hvis et aktiv – fx beholdninger af en bestemt statsobligation – er 1 mio. euro værd, men pålægges et haircut på 20 pct., betyder det, at aktivet behandles, som om det kun er 0,8 mio. euro værd.

Hvornår anvendes haircuts?

Haircuts anvendes fx i forbindelse med centralbankers udlån til forretningsbanker. For at yde et lån vil centralbanken, som en form for forsikring, bede om sikkerhed (læs mere om sikkerhed) og i denne sammenhæng anvende et haircut, dvs. reducere værdien af den stillede sikkerhed. I ovenstående eksempel ville en forretningsbank få et lån på 0,8 mio. euro, da det er det, aktivet værdiansættes til efter et haircut på 20 pct.

Hvorfor er det nødvendigt at anvende haircuts?

Centralbanker er nødt til at sikre sig, at de penge, de låner ud, bliver betalt tilbage. I første omgang er det selvfølgelig aftalen med låntager om tilbagebetaling, der skal sikre dette. Hvis låntageren ikke betaler tilbage, vil centralbanken sælge den stillede sikkerhed. Centralbanken bliver derfor nødt til at være sikker på, at den kan sælge den stillede sikkerhed til en pris, der dækker lånebeløbet. Aktivers værdi kan imidlertid gå både op og ned, og det kan måske tage et stykke tid at sælge visse aktiver. Derfor er et haircut en slags sikkerhedsbuffer mod værditab i løbet af den tid, det kan tage at sælge den stillede sikkerhed.

For at illustrere dette kan vi fx tage en obligation med et pålydende på 1 mio. euro. Den er måske 1 mio. euro værd i dag, men der er ingen garanti for, at det rent faktisk vil være muligt at få 1 mio. euro for den den dag, den skal sælges. De finansielle markeder kan være volatile, og værdien af aktiver kan blive påvirket af forskellige faktorer, herunder den finansielle soliditet hos udstederen af denne obligation. Derfor er det ikke muligt at få et lån på 1 mio. euro ved at stille aktiver til en markedsværdi af 1 mio. euro som sikkerhed.

Hvordan fastsættes størrelsen på et haircut?

Långiver (i dette tilfælde centralbanken) skal overveje, hvor stort et haircut der er tilstrækkeligt til at dække risikoen for ikke at kunne sælge aktivet til dets aktuelle værdi. Bufferen vil afhænge af ovennævnte faktorer, herunder hvor risikabel den pågældende type aktiver er, dvs. om der kan forventes store udsving i prisen, eller om aktiverne er "likvide", dvs. om det er let at sælge dem hurtigt uden tab. Størrelsen af et haircut afhænger med andre ord af såvel sikkerhedens som udsteder af sikkerhedens karakteristika. Statsobligationer har fx en tendens til at være relativt sikre og likvide investeringer, så de tildeles et mindre haircut end banklån.

Hvilke haircuts anvendes af Eurosystemet?

Eurosystemet, der består af ECB og de nationale centralbanker i euroområdet, beslutter, hvilke haircuts der skal anvendes på den sikkerhed, Eurosystemet accepterer. For at minimere risikoen for tab sikrer Eurosystemet sig altid, at et haircut er tilstrækkeligt stort, og at det er proportionalt.

Når Eurosystemet accepterer sikkerhed, begunstiger det ikke en særlig type aktiver, så længe aktiverne opfylder kravene. I forbindelse med et lån på 1 mio. euro kan låntager stille fx 1,7 mio. euro i banklån med et 40 pct. haircut eller 1,06 mio. euro i statsobligationer med et 5 pct. haircut som sikkerhed, eftersom begge har en sikkerhedsværdi på lidt over 1 mio. euro. Det afgørende er, at den samlede værdi af sikkerhedsstillelsen, efter fradrag af haircuts, svarer til (eller overstiger) det samlede lånebeløb. Det betyder, at låntager skal stille større aktiver til rådighed med større haircuts eller færre aktiver med mindre haircuts.

Eurosystemet har indført en streng risikostyringsprocedure, og haircuts er blot en af flere foranstaltninger, som Eurosystemet anvender for at sikre sig mod unødig risiko. Risikostyringen gennemgås regelmæssigt, og ECB offentliggør en liste over de kategorier af haircuts, der finder anvendelse i forbindelse med sikkerhedsstillelse.

ECB offentliggør en liste over de haircuts, der anvendes i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Listen opdateres jævnligt.

Yderligere oplysninger om haircuts findes i Occasional Paper The valuation haircuts applied to eligible marketable assets for ECB credit operations (Haircuts anvendt på godkendte omsættelige aktiver til ECB's kreditoperationer).

SE OGSÅ

Relaterede emner