Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo sú to zrážky z ocenenia?

Posledná aktualizácia: 30. júna 2023

Na finančných trhoch zrážky predstavujú zníženie hodnoty aktíva, vyjadrené v percentách. Ak napríklad aktívum, dajme tomu štátny dlhopis, v hodnote 1 mil. € podlieha zrážke 20 %, jeho hodnota sa považuje len za 0,8 mil. €.

Kedy sa zrážky uplatňujú?

Zrážky sa uplatňujú napríklad vtedy, keď centrálna banka požičiava peniaze komerčným bankám. Na zabezpečenie úveru centrálna banka požaduje zloženie kolaterálu (viac v časti kolaterál). Hodnotu poskytnutého kolaterálu však znižuje o príslušnú zrážku. V uvedenom prípade by komerčná banka získala úver vo výške 0,8 mil. €, čo je hodnota aktíva po uplatnení zrážky 20 %.

Aký je dôvod uplatňovania zrážok?

Centrálne banky musia mať istotu, že sa im požičané peniaze vrátia. Prvoradou zárukou vrátenia je prirodzene zmluva s dlžníkom o splatení úveru. No ak dlžník úver nesplatí, centrálna banka predá príslušný kolaterál. Preto musí mať istotu, že kolaterál bude schopná predať za cenu, ktorá hodnotu úveru pokryje. Hodnota aktív však môže kolísať a predaj niektorých aktív môže centrálnym bankám chvíľu trvať. Zrážka preto slúži ako rezerva na pokrytie prípadnej straty hodnoty a času potrebného na predaj aktíva.

Vezmime si napríklad dlhopis v hodnote 1 mil. €. Dnes síce môže mať hodnotu 1 mil. €, neexistuje však žiadna záruka, že sa za 1 mil. € bude dať predať aj neskôr. Finančné trhy môžu byť volatilné a na hodnotu aktív môžu mať vplyv rôzne faktory vrátane finančného zdravia emitenta dlhopisu. Preto aktíva v súčasnej trhovej hodnote 1 mil. € nestačia na získanie úveru v tej istej výške.

Od čoho závisí veľkosť zrážky?

Veriteľ (v tomto prípade centrálna banka) musí posúdiť výšku zrážky potrebnej na pokrytie rizika, že sa založené aktívum nepodarí predať za jeho súčasnú cenu. Do úvahy pritom berie uvedené faktory vrátane rizikovosti daného aktíva, t. j. jeho cenovej volatility a jeho likvidity (t. j. ako rýchlo sa dá bez straty speňažiť). Inými slovami, výška zrážky závisí od vlastností kolaterálu i príslušného emitenta. Dlhopisy ústrednej štátnej správy napríklad zvyčajne predstavujú pomerne bezpečný, likvidný druh investície, takže zrážka je v ich prípade nižšia než v prípade bankových úverov.

Aké zrážky uplatňuje Eurosystém?

Eurosystém, ktorý pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, prijíma obozretné rozhodnutia o zrážkach uplatňovaných na akceptovaný kolaterál. Cieľom je zabezpečiť, aby zrážka vždy stačila na minimalizáciu rizika straty, a zároveň aby nebola neúmerná.

Pri akceptovaní kolaterálu Eurosystém neuprednostňuje žiadne konkrétne aktíva – dôležité je, aby spĺňali stanovené požiadavky. Ako kolaterál za úver vo výške 1 mil. € by dlžník mohol napríklad poskytnúť pohľadávky z bankových úverov v hodnote 1,7 mil. € so zrážkou 40 %, alebo štátne dlhopisy v hodnote 1,06 mil. € so zrážkou 5 %, keďže obidve aktíva by mali kolaterálovú hodnotu tesne nad 1 mil. €. Podstatné je, aby sa celková hodnota kolaterálu po odpočítaní zrážky rovnala celkovej hodnote úveru (alebo ju prevyšovala). To znamená, že dlžník musí poskytnúť buď väčší objem aktív s vyššou zrážkou, alebo menší objem aktív s nižšou zrážkou.

Eurosystém uplatňuje prísny proces riadenia rizík a uplatňovanie zrážok je len jedným z viacerých opatrení zameraných na predchádzanie nadmerným rizikám. Rámec kontroly rizika sa pravidelne prehodnocuje a ECB zverejňuje zoznam kategórií zrážok, ktoré uplatňuje na kolaterál.

Ďalšie informácie o zrážkach sú uvedené v dokumente „The valuation haircuts applied to eligible marketable assets for ECB credit operations“.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály