Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

10 december 2020

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har åter förvärrats. Mot bakgrund därav har ECB-rådet idag rekalibrerat sina penningpolitiska instrument på följande vis:

För det första, räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent. ECB-rådet förväntar sig att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

För det andra, beslutade ECB-rådet att utöka omfattningen av PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) med 500 miljarder euro till sammanlagt 1 850 miljarder euro. Vidare beslutades att tidshorisonten för nettoköp inom PEPP förlängs till åtminstone slutet av mars 2022. ECB-rådet kommer i vilket fall som helst att genomföra nettoköp tills dess att coronaviruskrisen bedöms vara över.

ECB-rådet beslutade även att förlänga återinvesteringar av förfall från de värdepapper som har förvärvats inom PEPP fram till åtminstone slutet av 2023. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

För det tredje, beslutade ECB-rådet att ytterligare rekalibrera villkoren för den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III). Mer specifikt beslutades om förlängning med tolv månader av perioden under vilken mer gynnsamma villkor gäller, till juni 2022. Tre ytterligare transaktioner kommer också att genomföras mellan juni och december 2021. ECB-rådet beslutade vidare att höja totalbeloppet som motparter får låna i TLTRO-III-transaktioner från 50 procent till 55 procent av stocken godtagbara lån. I syfte att skapa incitament för banker att upprätthålla nuvarande utlåningsnivå kommer de rekalibrerade lånevillkoren för TLTRO-III att göras tillgängliga endast för banker som uppnår ett nytt utlåningsmål.

För det fjärde, beslutade ECB-rådet om förlängning fram till juni 2022 av den uppsättning lättnadsåtgärder avseende säkerheter som ECB-rådet beslutade om den 7 och den 22 april 2020. Förlängningen av dessa åtgärder kommer även i på sikt att säkerställa att banker till fullo kan utnyttja Eurosystemets likviditetstransaktioner, framför allt rekalibrerade TLTRO-transaktioner. ECB-rådet kommer åter att granska lättnadsåtgärderna för säkerheter före juni 2022 och säkerställa att Eurosystemets motparters deltagande i TLTRO-III-transaktioner inte påverkas negativt.

För det femte, beslutade ECB-rådet även att under 2021 erbjuda ytterligare fyra långfristiga refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin (PELTRO). Dessa kommer att fortsätta att tillhandahålla en effektiv likviditetsspärr.

För det sjätte, kommer nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) att fortsätta i en månatlig takt på 20 miljarder euro. ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att månatliga nettoköp inom APP kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

För det sjunde, kommer Eurosystemets repofacilitet för centralbanker (EUREP) och alla temporära SWAPP- och repolinor med centralbanker utanför euroområdet att förlängas fram till mars 2022.

ECB-rådet beslutade slutligen att fortsätta genomföra sina regelbundna lånetransaktioner som fastränteanbud med full tilldelning till rådande villkor, så länge detta är nödvändigt.

Separata pressmeddelanden med mer information om vidtagna åtgärder publiceras i eftermiddag kl. 15.30 centraleuropeisk tid.

De penningpolitiska åtgärder som idag vidtagits kommer att bidra till att bevara gynnsamma finansieringsvillkor under pandemiperioden och på så vis stödja kreditflödet till alla sektorer i ekonomin, främja ekonomisk aktivitet och värna om prisstabilitet på medellång sikt. Samtidigt är osäkerheten hög, även vad gäller pandemins utveckling och tidsramen för vaccinering. Vi kommer även att fortsätta följa växelkursutvecklingens eventuella påverkan på inflationen på medellång sikt. ECB-rådet är därför fortsatt redo att på lämpligt vis justera alla sina instrument för att säkerställa att inflationen varaktigt rör sig mot målet, i linje med sitt åtagande för symmetri.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media