SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

10. december 2020

Som følge af de økonomiske virkninger af pandemiens genopblussen besluttede Styrelsesrådet i dag at rekalibrere sine pengepolitiske instrumenter som følger:

For det første fastholdes renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,50 pct. Styrelsesrådet forventer, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil Styrelsesrådet har konstateret en robust bevægelse af inflationsudsigterne mod et niveau, der er tilstrækkelig tæt på, men under 2 pct. inden for Styrelsesrådets fremskrivningsperiode, og en sådan konvergens er blevet konsekvent afspejlet i den underliggende inflationsudvikling.

For det andet besluttede Styrelsesrådet at udvide rammen for opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) med 500 mia. euro til i alt 1.850 mia. euro. Styrelsesrådet besluttede endvidere, at tidshorisonten for nettoopkøbene under PEPP vil blive forlænget i hvert fald til udgangen af marts 2022. Nettoopkøbene vil under alle omstændigheder blive foretaget, indtil Styrelsesrådet skønner, at den kritiske fase af coronakrisen er ovre.

Styrelsesrådet besluttede også at forlænge geninvesteringen af afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2023. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

For det tredje besluttede Styrelsesrådet yderligere at rekalibrere vilkårene for den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III). Det blev nærmere bestemt besluttet at forlænge den periode, hvor der gælder betydeligt mere favorable vilkår, med tolv måneder, til juni 2022. Der vil også blive gennemført tre yderligere operationer mellem juni og december 2021. Styrelsesrådet besluttede endvidere at forhøje det samlede beløb, som modparter kan låne i TLTRO-III-operationer fra 50 pct. til 55 pct. af deres beholdninger af godkendte lån. For at give bankerne et incitament til at bibeholde det nuværende udlånsniveau, gives kun adgang til de rekalibrerede TLTRO-lånevilkår for banker, der lever op til et nyt mål for deres udlånsvirksomhed.

For det fjerde besluttede Styrelsesrådet at forlænge de foranstaltninger til at lempe kriterierne for sikkerhedsstillelse, som Styrelsesrådet vedtog 7. og 22. april 2020, til juni 2022. Forlængelsen af disse foranstaltninger vil fortsat sikre, at bankerne fuldt ud kan benytte sig af Eurosystemets likviditetsoperationer, herunder især de rekalibrerede TLTRO'er. Styrelsesrådet vil tage foranstaltningerne til at lempe kriterierne for sikkerhedsstillelse op til fornyet vurdering inden juni 2022 og således sikre, at Eurosystemets modparters deltagelse i TLTRO-III-operationer ikke påvirkes negativt.

For det femte besluttede Styrelsesrådet også at tilbyde yderligere fire Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations, PELTRO'er, i 2021, hvilket fortsat vil yde en effektiv bagstopper for likviditeten.

For det sjette vil nettoopkøbene under opkøbsprogrammet (APP) fortsætte på et månedligt niveau på 20 mia. euro. Styrelsesrådet forventer stadig, at de månedlige nettoopkøb under APP fortsætter, så længe det er nødvendigt for at styrke den lempende effekt af de pengepolitiske renter, og at de ophører, kort før Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter.

Det er også Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

For det syvende forlænges repofaciliteten for centralbanker i Eurosystemet og alle midlertidige swap- og repoaftaler med centralbanker uden for euroområdet indtil marts 2022.

Endelig har Styrelsesrådet besluttet at fortsætte med at gennemføre de regelmæssige markedsoperationer som auktioner til fast rente med fuld tildeling på de gældende vilkår, så længe det er nødvendigt.

Særskilte pressemeddelelser med yderligere information om de foranstaltninger, som Styrelsesrådet har truffet, bliver offentliggjort i eftermiddag kl.15.30 CET.

De pengepolitiske foranstaltninger, som er truffet i dag, vil bidrage til at fastholde gunstige finansieringsforhold, så længe pandemien varer, og derved støtte strømmen af kreditgivning til alle sektorer i økonomien, understøtte den økonomiske aktivitet og sikre prisstabilitet på mellemlangt sigt. Samtidig er der fortsat stor usikkerhed, også om udviklingen af pandemien og tidsplanen for udrulningen af vacciner. Vi vil også fortsat overvåge udviklingen i valutakursen og dens mulige konsekvenser for inflationsudsigterne på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet er derfor fortsat rede til, i givet fald, at justere alle sine instrumenter for at sikre en vedvarende udvikling i inflationen i retning af inflationsmålet og i overensstemmelse med forpligtelsen til symmetri.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt