Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Rahapoliitilised otsused

10. detsember 2020

Pidades silmas pandeemia taaspuhkemise majanduslikke tagajärgi, otsustas EKP nõukogu täna teha oma rahapoliitika instrumentides järgmised kohandused.

Esiteks otsustati säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana –0,50%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on ettevaateperioodil 2%st allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus.

Teiseks otsustas nõukogu suurendada pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) mahtu 500 miljardi euro võrra 1850 miljardi euroni. Ühtlasi otsustati jätkata selle varaostukava raames netovaraoste vähemalt kuni 2022. aasta märtsi lõpuni. EKP nõukogu teeb netovaraoste igal juhul niikaua, kuni koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukord on tema hinnangul möödas.

EKP nõukogu otsustas samuti reinvesteerida erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2023. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Kolmandaks otsustas EKP nõukogu kohandada suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria (TLTRO-III) tingimusi. Eelkõige otsustati, et ajavahemikku, mille jooksul kehtivad märkimisväärselt soodsamad tingimused, pikendatakse 12 kuu võrra kuni 2022. aasta juunini. Samuti tehakse 2021. aasta juunist kuni detsembrini kolm täiendavat operatsiooni. Peale selle otsustas nõukogu, et vastaspooltel on TLTRO-III operatsioonide raames võimalik laenata senise 50% asemel kuni 55% kõlblike laenude osakaalust. Selleks et motiveerida panku säilitama praegust laenuandmise taset, tehakse TLTRO-III kohandatud laenutingimused kättesaadavaks ainult pankadele, kes täidavad laenuandmismahu uut eesmärki.

Neljandaks otsustati pikendada EKP nõukogu poolt 7. ja 22. aprillil 2020 vastu võetud tagatisnõuete leevendamise meetmete kestust kuni 2022. aasta juunini. Nende meetmete pikendamise toel saavad pangad jätkuvalt täiel määral kasutada eurosüsteemi pakutavaid likviidsusoperatsioone, eelkõige kohandatud TLTROsid. EKP nõukogu hindab tagatisnõuete leevendamise meetmeid uuesti enne 2022. aasta juunit, vältides negatiivset mõju eurosüsteemi vastaspoolte osalusele TLTRO-III operatsioonides.

Viiendaks otsustas nõukogu pakkuda 2021. aastal täiendavalt nelja pikemaajalist refinantseerimisoperatsiooni pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks (PELTRO), mis toimivad edaspidigi tõhusa likviidsusmeetmena.

Kuuendaks jätkab nõukogu oma varaostukava raames netovaraostude tegemist igakuiselt 20 miljardi euro ulatuses. Nõukogu eeldab jätkuvalt, et varaostukava raames tehakse igakuiseid netovaraoste seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma.

EKP nõukogu otsustas ka jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma EKP baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

Seitsmendaks otsustati, et nii eurosüsteemi tagasiostutehingute vahendit keskpankadele (EUREP) kui ka kõiki ajutisi vahetus- ja tagasiostutehingute liine euroalaväliste keskpankadega pikendatakse kuni 2022. aasta märtsini.

Samuti otsustas EKP nõukogu jätkata eurosüsteemi korrapäraste laenuoperatsioonide teostamist piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlusena praegu kehtivatel tingimustel nii kaua, kui see on vajalik.

Pressiteated üksikasjalikuma teabega EKP nõukogu võetud meetmete kohta avaldatakse täna pärastlõunal kell 15.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

Täna võetud rahapoliitikameetmed aitavad säilitada pandeemiaolukorras soodsaid rahastamistingimusi, toetades laenuvooge kõikidesse majandussektoritesse ning edendades majandustegevust ja hinnastabiilsuse kaitset keskpika aja jooksul. Samal ajal püsib suur ebakindlus muu hulgas seoses pandeemia kulgemisega ja vaktsiinide kasutuselevõtu ajastusega. Ühtlasi jälgib nõukogu endiselt vahetuskursside arengut ja selle mõju inflatsiooni keskpikale väljavaatele. Seetõttu on EKP nõukogu jätkuvalt valmis kohandama vajadust mööda kõiki oma rahapoliitilisi instrumente, et tagada inflatsiooni pidev lähenemine EKP nõukogu seatud eesmärgile kooskõlas nõukogu võetud kohustusega tagada sümmeetria.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid