Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

10 grudnia 2020

W obliczu niekorzystnych skutków gospodarczych wywołanych przez nawrót pandemii Rada Prezesów dokonała dziś następującej rekalibracji swoich instrumentów polityki pieniężnej:

Po pierwsze, stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną w obecnej wysokości, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że to zbliżenie konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej.

Po drugie, Rada Prezesów postanowiła zwiększyć pulę środków na nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) o 500 mld euro, do łącznie 1850 mld euro. Wydłużyła także horyzont czasowy zakupów netto w ramach programu PEPP co najmniej do końca marca 2022 roku. Tak czy inaczej, Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy netto, dopóki nie uzna, że kryzysowa faza pandemii koronawirusa dobiegła końca.

Rada Prezesów postanowiła także wydłużyć okres reinwestowania spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP co najmniej do końca 2023 roku. Tak czy inaczej, wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Po trzecie, Rada Prezesów zdecydowała się ponownie zrekalibrować warunki trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III). Postanowiła mianowicie wydłużyć o dwanaście miesięcy, do czerwca 2022 roku, okres obowiązywania znacznie korzystniejszych warunków. Między czerwcem a grudniem 2021 zostaną także przeprowadzone trzy dodatkowe operacje. Ponadto Rada Prezesów postanowiła zwiększyć łączną kwotę, jaką kontrahenci będą mogli pożyczyć w ramach operacji TLTRO III, z 50% do 55% salda kwalifikowanych kredytów. Żeby zachęcić banki do utrzymania obecnego poziomu udzielanych kredytów, pożyczki w ramach TLTRO III na zrekalibrowanych warunkach będą dostępne jedynie dla banków osiągających nowy docelowy poziom akcji kredytowej.

Po czwarte, Rada Prezesów postanowiła wydłużyć do czerwca 2022 roku okres obowiązywania pakietu środków dotyczących złagodzenia zasad kwalifikowania zabezpieczeń, przyjętego przez Radę Prezesów 7 i 22 kwietnia 2020 roku. Wydłużenie obowiązywania tych środków sprawi, że banki będą mogły w dalszym ciągu w pełni korzystać z operacji płynnościowych Eurosystemu, zwłaszcza ze zrekalibrowanych operacji TLTRO. Przed czerwcem 2022 roku Rada Prezesów ponownie oceni środki dotyczące złagodzenia zasad kwalifikowania zabezpieczeń, żeby uniknąć niekorzystnego wpływu na udział kontrahentów Eurosystemu w operacjach TLTRO III.

Po piąte, Rada Prezesów postanowiła również przeprowadzić w 2021 roku cztery dodatkowe nadzwyczajne dłuższe operacje refinansujące w czasie pandemii (PELTRO), które będą nadal stanowić skuteczny mechanizm ochrony płynności.

Po szóste, nadal będą prowadzone zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Rada Prezesów w dalszym ciągu przewiduje, że miesięczne zakupy netto aktywów w ramach programu APP będą prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i że zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy.

Rada Prezesów zamierza także w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Po siódme, linia operacji repo oferowanych przez Eurosystem bankom centralnym (EUREP) oraz wszystkie tymczasowe linie swap i repo skierowane do banków centralnych spoza strefy euro będą przedłużone do marca 2022 roku.

Na koniec, Rada Prezesów postanowiła kontynuować prowadzenie regularnych operacji pożyczkowych w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem na aktualnych warunkach tak długo, jak długo będzie to konieczne.

Dzisiaj o godz. 15.30 CET ukażą się osobne komunikaty prasowe ze szczegółowymi informacjami o środkach zastosowanych przez Radę Prezesów.

Uchwalone dziś środki polityki pieniężnej przyczynią się do utrzymania korzystnych warunków finansowania w okresie pandemii, wspierając tym samym dopływ kredytów do wszystkich sektorów gospodarki, i w ten sposób będą pobudzać aktywność gospodarczą oraz chronić średniookresową stabilność cen. Jednocześnie wciąż występuje wysoka niepewność, dotycząca m.in. dynamiki pandemii oraz terminu rozpoczęcia masowych szczepień. Będziemy także nadal monitorować kształtowanie się kursu walutowego pod kątem potencjalnych skutków dla średniookresowych perspektyw inflacji. W związku z tym Rada Prezesów jest nadal gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie swoje narzędzia, żeby sprawić – w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem do symetrii – że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami