Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

10 декември 2020 г.

С оглед на икономическите последици от новата вълна на пандемията днес Управителният съвет рекалибрира както следва своите инструменти по паричната политика:

Първо, лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

Второ, Управителният съвет реши да увеличи размера на програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) с 500 млрд. евро до общо 1850 млрд. евро. Освен това срокът за нетните покупки по PEPP се удължава най-малко до края на март 2022 г. Във всеки случай Управителният съвет ще извършва нетни покупки на активи, докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала.

Управителният съвет реши също така да удължи реинвестирането на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, най-малко до края на 2023 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната позиция на паричната политика.

Трето, Управителният съвет реши да рекалибрира допълнително условията по третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III). По-специално, той реши да удължи с дванадесет месеца – до юни 2022 г. – срока, в който ще се прилагат значително по-благоприятни условия. Освен това между юни и декември 2021 г. ще се проведат три допълнителни операции. Управителният съвет реши също да увеличи общия размер на средствата, които контрагентите имат право да вземат в заем в операциите от TLTRO III, от 50% на 55% от наличностите им на допустими кредити. За да се насърчат банките да поддържат текущото равнище на банково кредитиране, рекалибрираните условия за заемане на средства по TLTRO III ще бъдат предоставени само на банки, които постигнат ново целево равнище на кредитиране.

Четвърто, Управителният съвет реши да удължи до юни 2022 г. приложението на набора от мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията, които прие на 7 и 22 април 2020 г. Удължаването на тези мерки ще продължи да осигурява възможност на банките да се възползват в пълна степен от операциите на Евросистемата за предоставяне на ликвидност, най-вече от рекалибрираните TLTRO. Управителният съвет ще подложи на преоценка мерките за облекчаване на изискванията към обезпеченията преди юни 2022 т., за да гарантира, че участието на контрагентите на Евросистемата в операциите от TLTRO III няма да бъде неблагоприятно засегнато.

Пето, Управителният съвет реши също да предложи през 2021 г. четири допълнителни операции по дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PELTRO), които ще продължат да осигуряват ефикасен предпазен механизъм по отношение на ликвидността.

Шесто, нетните покупки по програмата за закупуване на активи ще продължат с месечен темп от 20 млрд. евро. Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

Управителният съвет възнамерява също да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, за продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

Седмо, репо инструментът на Евросистемата за централни банки (EUREP) и всички временни суап линии и репо линии с централни банки извън еврозоната ще бъдат удължени до март 2022 г.

И накрая, Управителният съвет реши да продължи да провежда редовните си кредитни операции като търгове с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение при съществуващите условия, докогато е необходимо.

Отделни прессъобщения с допълнителни подробности за приетите от Управителния съвет мерки ще бъдат публикувани днес следобед в 15:30 ч. централноевропейско време.

Приетите днес мерки по паричната политика ще допринесат за запазване на благоприятните условия на финансиране, докато трае пандемията, подпомагайки притока на кредит към всички сектори на икономиката, подкрепяйки икономическата активност и запазвайки ценовата стабилност в средносрочен план. Същевременно несигурността остава висока, включително що се отнася до динамиката на пандемията и графика на прилагане на ваксините. Ще продължим да наблюдаваме динамиката на обменния курс що се отнася до възможните последици за средносрочните перспективи за инфлацията. Ето защо Управителният съвет остава в готовност да коригира всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури устойчиво доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите