Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2020. gada 10. decembrī

Ņemot vērā no jauna uzliesmojušās pandēmijas ekonomiskās sekas, Padome šodien veica šādu monetārās politikas instrumentu pārkalibrēšanu.

Pirmkārt, galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.00%, 0.25% un –0.50%). Padome paredz, ka galvenās ECB procentu likmes saglabāsies pašreizējā vai zemākā līmenī līdz brīdim, kad tā būs pārliecinājusies, ka iespēju aplēšu periodā vērojama inflācijas perspektīvas stabila virzība uz līmeni, kas ir pietiekami tuvu, bet zem 2%, un ka šī virzība konsekventi atspoguļojas pamatā esošajā inflācijas dinamikā.

Otrkārt, Padome nolēma palielināt pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) kopējo apjomu par 500 mljrd. euro (līdz 1850 mljrd. euro). Tā arī pagarināja PĀAIP ietvaros veikto neto iegāžu periodu vismaz līdz 2022. gada marta beigām. Jebkurā gadījumā Padome veiks neto aktīvu iegādes līdz brīdim, kad tā uzskatīs, ka koronavīrusa kritiskais posms ir beidzies.

Padome arī nolēma pagarināt PĀAIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumu atkārtotu ieguldīšanu vismaz līdz 2023. gada beigām. Jebkurā gadījumā PĀAIP portfelis turpmāk tiks pārvaldīts tā, lai izvairītos no atbilstošas monetārās politikas nostājas traucējumiem.

Treškārt, Padome nolēma turpmāk pārkalibrēt trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) kopuma nosacījumus. Konkrēti tā nolēma par divpadsmit mēnešiem (līdz 2022. gada jūnijam) pagarināt periodu, kurā būs piemērojami daudz labvēlīgāki nosacījumi. Laika posmā no 2021. gada jūnija līdz decembrim arī tiks veiktas trīs papildu operācijas. Turklāt Padome nolēma palielināt kopējo maksimālo summu, ko darījuma partneri varēs aizņemties ITRMO III ietvaros, no 50% līdz 55% no to atbilstošo aizdevumu atlikuma. Lai motivētu bankas saglabāt pašreizējo banku kredītu izsniegšanas līmeni, pārkalibrētie ITRMO III aizņemšanās nosacījumi būs pieejami tikai tām bankām, kuras sasniegušas jaunu aizdevumu izsniegšanas mērķi.

Ceturtkārt, Padome nolēma pagarināt 2020. gada 7. un 22. aprīlī apstiprināto nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu darbības termiņu līdz 2022. gada jūnijam. Šo pasākumu darbības termiņa pagarināšana ļaus arī turpmāk nodrošināt, ka bankas varēs pilnībā izmantot Eurosistēmas likviditātes operācijas, īpaši pārskatītās ITRMO. Padome pirms 2022. gada jūnija atkārtoti izvērtēs nodrošinājuma atvieglojumu pasākumus, gādājot, lai nelabvēlīgi netiktu ietekmēta Eurosistēmas darījuma partneru dalība ITRMO III operācijās.

Piektkārt, Padome arī nolēma 2021. gadā piedāvāt četras papildu pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (PELTRO), kas arī turpmāk nodrošinās efektīvu likviditātes aizsargmehānismu.

Sestkārt, turpināsies neto iegādes aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros ar mēneša apjomu 20 mljrd. euro. Padome joprojām paredz, ka mēneša neto aktīvu iegādes AIP ietvaros turpināsies tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai nostiprinātu tās monetārās politikas procentu likmju stimulējošo ietekmi, un beigsies īsi pirms galveno ECB procentu likmju paaugstināšanas.

Turklāt Padome paredz arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc tam, kad tā būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

Septītkārt, Eurosistēmas repo darījumu iespēja centrālajām bankām (EUREP) un visas pagaidu mijmaiņas darījumu un repo darījumu līnijas ar ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām tiks pagarinātas līdz 2022. gada martam.

Visbeidzot, Padome nolēma turpināt regulārās aizdevumu operācijas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams.

Atsevišķi paziņojumi presei ar sīkāku informāciju par Padomes apstiprinātajiem pasākumiem tiks publicēti šodien plkst. 15.30 pēc Viduseiropas laika.

Šodien apstiprinātie monetārās politikas pasākumi veicinās labvēlīgu finansēšanas nosacījumu saglabāšanu pandēmijas periodā, tādējādi atbalstot kredītu plūsmu visiem tautsaimniecības sektoriem, kas nostiprinās ekonomisko aktivitāti un ļaus saglabāt cenu stabilitāti vidējā termiņā. Vienlaikus saglabājas ļoti liela nenoteiktība par pandēmijas dinamiku un vakcinēšanas uzsākšanas laiku. Mēs arī turpināsim monitorēt valūtas kursa norises saistībā ar to iespējamo ietekmi uz vidēja termiņa inflācijas perspektīvu. Tāpēc Padome joprojām ir gatava atbilstoši tās apņēmībai ievērot simetriskuma principu pēc vajadzības koriģēt visus instrumentus, lai nodrošinātu noturīgu inflācijas virzību uz tās mērķi.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem