Menu

Какво представляват ЦОДР-ІІ?

24 юни 2016 г.

Целевите операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР) са един от нестандартните инструменти на паричната политика на ЕЦБ. Чрез тях ние предоставяме на банките дългосрочни заеми и ги стимулираме да засилят кредитирането на бизнеса и потребителите в еврозоната. Това способства за връщането на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план. Първата поредица ЦОДР стартира през 2014 г. Втората – ЦОДР-ІІ – бе въведена през март 2016 г.

Банките, които участват в ЦОДР-ІІ, могат да заемат до 30% от размера на непогасените кредити, които са отпуснали на предприятия и потребители. Това означава, че банките, които кредитират реалната икономика в по-голяма степен, ще имат възможност да заемат повече средства и при по-ниски лихвени проценти, отколкото обичайно предлага ЕЦБ. През следващите 12 месеца ще се проведат четири операции, първата от които ще започне на 29 юни 2016 г.

По какво ЦОДР-ІІ се различават от обичайните операции по паричната политика?

В качеството си на банка на банките централната банка предоставя посредством заеми ликвидност на търговските банки. Обикновено те трябва да изплатят тези заеми в едноседмичен или тримесечен срок. В това се състои основната разлика: заемите по ЦОДР-ІІ имат много по-дълъг матуритет – четири години. Това осигурява на банките стабилно и надеждно финансиране във време на несигурност на пазара.

Освен това, за разлика от обичайните операции по паричната политика, размерът на средствата, които банките могат да заемат по ЦОДР-ІІ, и цената, на която ги заемат, зависят от размера на кредитите, които те предоставят на реалната икономика.

Как помага това на потребителите, бизнеса и икономиката?

Като стимулират банките да засилят кредитирането, ЦОДР-ІІ насърчават отпускането на заеми за бизнеса и потребителите в еврозоната и това стимулира икономическата активност. Обикновено банките заемат средства по лихвения процент по основните операции по рефинансиране. Такъв е първоначално случаят и тук, но при ЦОДР-ІІ цената на заеманите средства е свързана с размера на кредитирането от страна на участващите банки – ако дадена банка засили съществено кредитирането на реалната икономика, вместо да трябва да плаща лихва, самата тя ще получи такава, „плащайки“ отрицателен лихвен процент. Този лихвен процент може да стигне до нивото на лихвения процент по депозитното улеснение, който в момента е -0,4%.

ЦОДР-ІІ функционира успоредно с други инструменти на нерестриктивната политика на ЕЦБ и подпомага предаването на паричната политика към реалната икономика. Това допринася за постигането на нашата главна цел – ценова стабилност.