Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är TLTRO II?

24 juni 2016

Riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II) är en av ECB:s extraordinära penningpolitiska åtgärder. Genom TLTO-transaktioner erbjuder vi långfristiga lån till banker och ger dem incitament att öka utlåningen till företag och konsumenter i euroområdet. Det hjälper till att hålla inflationen under, men nära 2 procent, på medellång sikt. Den första serien TLTRO-transaktioner lanserades 2014. Den andra serien, kallad TLTRO II, introducerades i mars 2016.

Banker som deltar i TLTRO II kan låna ett belopp på upp till 30 procent av sina utestående lån till företag och konsumenter. Det betyder att banker som lånar ut mer till den reala ekonomin kommer att få låna upp mer pengar och till en lägre ränta än vad ECB vanligen erbjuder. Fyra transaktioner kommer att genomföras under de närmaste tolv månaderna, den första därav startar den 29 juni 2016.

Hur skiljer sig TLTRO II från tidigare penningpolitiska transaktioner?

En centralbank agerar som en bank för affärsbankerna genom tillförsel av likviditet i form av lån. Bankerna ska normalt betala tillbaka dessa lån inom en vecka eller tre månader. Den huvudsakliga skillnaden är att lån som ges inom ramen för TLTRO II har en mycket längre löptid på fyra år. Detta ger bankerna en mer stabil och driftsäker finansiering i tider när det råder oro på finansmarknaderna.

Dessutom hänger, till skillnad från vanliga penningpolitiska transaktioner, både de belopp som bankerna kan erhålla genom TLTRO II och lånekostnaderna samman med vilka belopp de lånar ut till den reala ekonomin.

Hur hjälper detta konsumenter, företag och ekonomin?

Genom att ge incitament till bankerna att låna ut mer uppmuntrar TLTRO II till utlåning till företag och konsumenter i euroområdet och detta stärker den ekonomiska aktiviteten. Vanligtvis betalar bankerna ECB:s huvudsakliga styrränta på det lånade beloppet. Detta är inledningsvis även fallet här men i TLTRO II är lånekostnaden knuten till hur mycket de deltagande bankerna lånar ut. Om en bank i tillräcklig utsträckning förbättrar sin utlåning till den reala ekonomin kan den, istället för att betala ränta, "få" ränta i form av att den betalar en negativ ränta. Den räntan kan vara lika låg som räntan på inlåningsfaciliteten, som nu är -0,4 procent.

TLTRO II löper parallellt med annan ECB-policy inriktad på en ackommoderande penningpolitik och bidrar till att dessa åtgärder slår igenom i den reala ekonomin. Det hjälper oss att uppnå vårt huvudmål som är prisstabilitet.