ЕЦБ и опазването на околната среда

За европейска институция като ЕЦБ е напълно естествено да отправя поглед отвъд границите, да се фокусира върху средносрочния и дългосрочен план и да подчертава важността на устойчивостта във всяко едно отношение. Затова Европейската централна банка съзнава дълга си да допринася положително за устойчивото развитие.

Опазването на околната среда, и по-конкретно опазването на климата, се е превърнало в основен принцип на политиката на Европейския съюз. Климатичните промени, парниковият ефект и необходимостта да се намалят емисиите на вредни газове са сериозни предизвикателства от глобален характер. В резултат на това все повече международни организации, държавни структури и търговски компании приемат вътрешни стратегии за околната среда. Европейската централна банка участва в тази тенденция.

През 2007 г. ЕЦБ реши да предприеме действия за постигане на екологична устойчивост по систематичен начин. В резултат на това ЕЦБ въведе зелена инициатива и прие първата си политика в областта на околната среда. Целта на политиката на Европейската централна банка за опазване на околната среда е банката непрекъснато да подобрява екологичните си показатели и да намалява въглеродните си (CO2) емисии. За да постигне това, ЕЦБ въведе Система за управление на околната среда в съответствие със Схемата на ЕС за управление на околната среда и одит (EMAS) и стандарта ISO 14001, които се прилагат за всички дейности в сградите на ЕЦБ.

През последните няколко години ЕЦБ управляваше ресурсите си по по-екологично устойчив начин, най-вече чрез повишаване на осведомеността на ръководителите и персонала, намаляване на потреблението на природни ресурси и съкращаване на въглеродните (СО2) емисии.

Европейската централна банка се стреми да бъде институция, загрижена за околната среда. В ежедневните си дейности тя използва разумно природните ресурси, за да запази качеството на околната среда и да защитава човешкото здраве. Чрез този подход ЕЦБ се стреми да насърчи останалите да демонстрират осведомеността си за околната среда и корпоративната си отговорност към персонала, трети страни и широката общественост.

За допълнителна информация вижте доклада на ЕЦБ за околната среда по-долу:

Доклад на ЕЦБ за околната среда от 2016 г

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Актуализация на доклада на ЕЦБ за околната среда от 2017 г.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Доклад на ЕЦБ за околната среда от 2013 г

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Актуализация на доклада на ЕЦБ за околната среда от 2014 г.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Актуализация на доклада на ЕЦБ за околната среда от 2015 г.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Доклад на ЕЦБ за околната среда от 2010 г.

 • Актуализация на доклада на ЕЦБ за околната среда от 2011 г.
 • Актуализация на доклада на ЕЦБ за околната среда от 2012 г.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language