Vides aizsardzība ECB

Ir gluži dabiski, ka tādā Eiropas institūcijā, kāda ir ECB, šis jautājums jārisina visplašākajā mērogā, pievēršot uzmanību vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvai un ikvienā aspektā liekot uzsvaru uz ilgtspēju. Tāpēc ECB apzinās, ka tās pienākums ir dot pozitīvu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.

Vides un, konkrētāk, klimata aizsardzība kļuvusi par vispārēju Eiropas Savienības politikas principu. Klimata pārmaiņas, siltumnīcas efekts un nepieciešamība ierobežot izmešu apjomu uzskatāmi par nopietniem globāliem izaicinājumiem. Tāpēc arvien pieaugošs skaits starptautisko organizāciju, valsts iestāžu un komercuzņēmumu izstrādā iekšējās vides stratēģijas. Arī ECB piedalās šajā kustībā.

2007. gadā ECB nolēma spert nepieciešamos soļus, lai sistemātiski risinātu vides aizsardzības ilgtspējas jautājumu. Rezultātā ECB lika pamatus zaļajai iniciatīvai un pirmo reizi apstiprināja savu vides politiku. ECB vides politikas mērķis ir nepārtraukti uzlabot veikumu vides aizsardzības jomā un samazināt CO2 izmešus. Lai to panāktu, ECB izveidojusi Vides aizsardzības vadības sistēmu saskaņā ar Eiropas vides pārvaldības un audita sistēmu (EMAS) un ISO 14001 standartu, aptverot visas ECB telpās veiktās darbības.

Pēdējo gadu laikā ECB resursu pārvaldība arvien vairāk atbildusi vides ilgtspējas principiem, īpaši pievēršot uzmanību vadības un darbinieku izpratnes vairošanai, dabas resursu patēriņa ierobežošanai un CO2 izmešu samazināšanai.

ECB vēlas būt vides jomā atbildīga institūcija. Savā ikdienas darbībā tā apdomīgi izmanto dabas resursus, lai saglabātu vides kvalitāti un nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību. Ar šādu pieeju ECB cenšas mudināt arī citas institūcijas demonstrēt darbiniekiem, partneriem un plašai sabiedrībai apzinīgu attieksmi un korporatīvo atbildību vides aizsardzības jomā.

Sīkāku informāciju sk. ECB vides deklarācijā.

ECB vides deklarācija (2016. gads)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • ECB vides deklarācija (2017. gada aktualizētā versija)
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

ECB vides deklarācija (2013. gads)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • ECB vides deklarācija (2014. gada aktualizētā versija)
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • ECB vides deklarācija (2015. gada aktualizētā versija)
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

ECB vides deklarācija (2010. gads)

 • ECB vides deklarācija (2011. gada aktualizētā versija)
 • ECB vides deklarācija (2012. gada aktualizētā versija)
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language