ECB a ochrana životného prostredia

Pre európsky orgán, akým je ECB, je celkom prirodzené hľadieť za horizont, hľadať dlhodobé riešenia a vo všetkých ohľadoch zdôrazňovať význam udržateľnosti. ECB si preto uvedomuje, že je jej povinnosťou pozitívne prispievať k udržateľnému rozvoju.

Ochrana životného prostredia, a zvlášť klímy, sa stala všeobecnou zásadou politiky Európskej únie. Zmena klímy, skleníkový efekt a potreba znižovania emisií sú vážnymi výzvami pre celý svet. Čoraz vyšší počet medzinárodných organizácií, subjektov štátnej správy a obchodných spoločností si preto vytvára vlastné environmentálne stratégie. Touto cestou sa uberá aj ECB.

V roku 2007 sa ECB rozhodla prijať opatrenia na systematickú podporu environmentálnej udržateľnosti. Výsledkom bolo vytvorenie tzv. zelenej iniciatívy a prijatie prvých zásad environmentálnej politiky. Cieľom environmentálnej politiky ECB je neustále zlepšovanie výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a znižovanie emisií CO2. Na dosiahnutie tohto cieľa bol v ECB zavedený systém environmentálneho riadenia v súlade s Európskym systémom environmentálneho riadenia a auditu (EMAS) a normou ISO 14001, ktoré sa vzťahujú na všetky činnosti prebiehajúce v jej hlavných priestoroch.

Už niekoľko rokov spravuje ECB svoje zdroje s väčším dôrazom na environmentálnu udržateľnosť, najmä prostredníctvom zvyšovania informovanosti vedenia a zamestnancov, obmedzovania spotreby prírodných zdrojov a znižovania emisií CO2.

ECB chce byť inštitúciou ohľaduplnou k životnému prostrediu. Pri svojich každodenných činnostiach obozretne využíva prírodné zdroje s cieľom zachovávať kvalitu životného prostredia a chrániť ľudské zdravie. Týmto prístupom sa tak snaží motivovať iné subjekty, aby tiež prejavili svoje environmentálne povedomie a spoločenskú zodpovednosť voči zamestnancom, tretím stranám a verejnosti.

Viac informácií je k dispozícii v environmentálnom vyhlásení ECB:

Environmentálne vyhlásenie ECB z roku 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Aktualizácia environmentálneho vyhlásenia ECB z roku 2017
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Environmentálne vyhlásenie ECB z roku 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Aktualizácia environmentálneho vyhlásenia ECB z roku 2014
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Aktualizácia environmentálneho vyhlásenia ECB z roku 2015
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Environmentálne vyhlásenie ECB z roku 2010

 • Aktualizácia environmentálneho vyhlásenia ECB z roku 2011
 • Aktualizácia environmentálneho vyhlásenia ECB z roku 2012
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language