ECB a ochrana životného prostredia

Ako jedna z európskych inštitúcií sa ECB zaväzuje prispievať k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám. V záujme čo najúčinnejšieho zlepšovania výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovania našej uhlíkovej stopy sme v roku 2007 zaviedli vlastnú environmentálnu politiku a od roku 2010 sme zaregistrovaní v Európskom systéme environmentálneho riadenia a auditu (European Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

2018
Environmentálne vyhlásenie ECB

Výsledky od roku 2008:

Zníženie emisií oxidu uhličitého na jedno pracovisko o 69 %

Zníženie spotreby energie na jedno pracovisko o 54 %

Zníženie spotreby papiera na jedno pracovisko o 48 %

Výsledky v roku 2018:

Vylepšenie videokonferenčných systémov s cieľom znížiť počet služobných ciest

Redukcia plastového odpadu výmenou jednorazových pohárov (približne 2 500 denne) keramickými šálkami

Posilnenie miestnej biodiverzity v okolí hlavnej budovy nainštalovaním vonkajších úkrytových možností pre vtáctvo, netopiere a hmyz

ECB a ochrana
životného prostredia

Ďalšie informácie
Ochrana životného prostredia v ECB a ďalších inštitúciách EÚ

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor konkrétnych opatrení na zlepšovanie výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovanie našej uhlíkovej stopy.

Nízkoenergetické konštrukčné riešenia hlavnej budovy ECB

Zaujíma vás, ako ECB recykluje energiu, teplo a dažďovú vodu, aby bola jej hlavná budova čo najekologickejšia?

Medziinštitucionálna spolupráca

Prečítajte si, ako európske inštitúcie zaregistrované v systéme EMAS spolupracujú na zmenšovaní svojej uhlíkovej stopy.

PREDCHÁDZAJÚCE VYHLÁSENIA