Η προστασία του περιβάλλοντος στην ΕΚΤ

Ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις και να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα όσο το δυνατόν περισσότερο, το 2007 υιοθετήσαμε περιβαλλοντική πολιτική και από το 2010 συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (European Eco-Management and Audit Scheme - EMAS).

2018
Περιβαλλοντική δήλωση

Από το 2008 

μειώσαμε κατά 69% τις εκπομπές άνθρακα ανά θέση εργασίας

μειώσαμε κατά 54% την κατανάλωση ενέργειας ανά θέση εργασίας

μειώσαμε κατά 48% την κατανάλωση χαρτιού ανά θέση εργασίας

Το 2018

βελτιώσαμε τα εργαλεία για ηλεκτρονικές (online) συνεδριάσεις ώστε να μειώσουμε το αποτύπωμα των μετακινήσεών μας

μειώσαμε τα πλαστικά απορρίμματα αντικαθιστώντας περίπου 2.500 κύπελλα μιας χρήσης, που χρησιμοποιούνταν σε ημερήσια βάση, με κεραμικά φλιτζάνια

ενισχύσαμε την τοπική βιοποικιλότητα εγκαθιστώντας σε εξωτερικούς χώρους καταφύγια για πουλιά, νυχτερίδες και έντομα

Η προστασία
του περιβάλλοντος
στην ΕΚΤ

Μάθετε περισσότερα
σχετικΑ με την προστασΙα του περιβΑλλοντος στην ΕΚΤ και σε Αλλα θεσμικΑ Οργανα της ΕΕ

Περιβαλλοντική πολιτική

Αυτή η πολιτική καθορίζει μια δέσμη σαφών μέτρων που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις και να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας στο κεντρικό κτίριο της ΕΚΤ

Μάθετε πώς ανακυκλώνουμε την ενέργεια, τη θερμότητα και τα νερά της βροχής για να κάνουμε τον ουρανοξύστη μας όσο πιο πράσινο γίνεται.

Διοργανική συνεργασία

Ανακαλύψτε πώς συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στο EMAS για να μειώσουν το οικολογικό αποτύπωμά τους.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ