Η προστασία του περιβάλλοντος στην ΕΚΤ

Η ΕΚΤ, ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, είναι απολύτως φυσικό να βλέπει πέρα από σύνορα, να εστιάζει σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και να τονίζει τη σημασία της αειφορίας από κάθε άποψη. Αναγνωρίζει συνεπώς ότι καθήκον της είναι να συμβάλλει με θετικό τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η προστασία του περιβάλλοντος και, ιδίως, του κλίματος αποτελεί πλέον γενική αρχή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών άνθρακα αποτελούν σοβαρές προκλήσεις παγκοσμίως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνεχώς περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί, δημόσιοι φορείς και εμπορικές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν στο πλαίσιο της εσωτερικής τους λειτουργίας στρατηγικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΚΤ συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια.

Η ΕΚΤ αποφάσισε το 2007 να αναλάβει συστηματική δράση υπέρ της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Θέσπισε λοιπόν μια πράσινη πρωτοβουλία και εφάρμοσε για πρώτη φορά πολιτική για το περιβάλλον. Σκοπός της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και η μείωση των εκπομπών άνθρακα. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους αυτούς, η ΕΚΤ εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ (European Eco-Management and Audit Scheme - EMAS) και το πρότυπο ISO 14001, τα οποία καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΚΤ διαχειρίζεται τους πόρους της με έναν τρόπο περισσότερο βιώσιμο για το περιβάλλον, ειδικότερα ευαισθητοποιώντας τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της, μειώνοντας την κατανάλωση φυσικών πόρων και περιορίζοντας τις εκπομπές άνθρακα.

Η ΕΚΤ επιθυμεί να είναι ένα θεσμικό όργανο με περιβαλλοντική συνείδηση. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της χρησιμοποιεί με συνετό τρόπο τους φυσικούς πόρους ούτως ώστε να διαφυλάσσεται η ποιότητα του περιβάλλοντος και να προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων. Σκοπός της ΕΚΤ με την πολιτική αυτή είναι να ενθαρρύνει και άλλους οργανισμούς να επιδείξουν την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος και την εταιρική ευθύνη τους στο προσωπικό τους, σε τρίτα μέρη και στο ευρύ κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε την περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ:

Περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2017
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2014
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2015
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2010

 • Επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2011
 • Επικαιροποιημένη περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2012
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language