Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Ноември 2023 г.

1 декември 2023 г.

Пазарни операции

Приемане на Scope Ratings GmbH като агенция за външна кредитна оценка (АВКО)

На 2 ноември 2023 г. Управителният съвет одобри приемането на Scope Ratings GmbH като АВКО за целите на рамката на Евросистемата за кредитна оценка след задълбочена техническа оценка от съответните комитети на Евросистемата и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), по-специално Комитета за управление на риска, в съответствие с процедурата на Евросистемата за кандидатстване и критериите ѝ за приемане. Управителният съвет също така прие рейтингите на обезпечените с активи ценни книжа на Scope Ratings за допустими за целите на операциите на Евросистемата по паричната политика, след като се установи съответствие с изискванията на Евросистемата за оповестяване. Незабавно беше даден ход на процеса по интегриране на Scope Ratings в ИТ инфраструктурата на Евросистемата, който вероятно ще отнеме няколко месеца. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2023 г.

На 15 ноември 2023 г. членовете на Управителния съвет обмениха мнения по въпроси, свързани с финансовата стабилност в еврозоната, въз основа на Прегледа на финансовата стабилност от ноември 2023 г. и одобриха публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. Освен че представя обзор на ключовите за финансовата стабилност уязвимости в еврозоната, това издание включва и две специални статии. В първата се разглежда участието на банките в матуритетната трансформация, доколко разчитат на деривати за ограничаване на лихвения риск, произтичащ от падежното несъответствие, и последиците за нетните им лихвени маржове. Във втората статия се оценяват рисковете, които биха могли да възникнат в контекста на обрат в цикъла на жилищните и търговските недвижими имоти. Прегледът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Актуализирана стратегия на Евросистемата за плащанията на дребно

На 15 ноември 2023 г. Управителният съвет одобри актуализация на стратегията на Евросистемата за плащанията на дребно, която отразява външните събития, засегнали платежната екосистема след първоначалното приемане на стратегията през 2019 г., по-специално продължаващата промяна в потребителските навици в полза на електронните плащания, по-важната роля на големите технологични компании в услугите за плащания на дребно и нарасналото значение на укрепването на инфраструктурата за тези плащания. Актуализираната стратегия, в която е отчетено и цифровото евро предвид съществения напредък на Евросистемата по този проект, е публикувана на уебсайта на ЕЦБ заедно с прессъобщение по темата.

Искане от Banca d’Italia за предоставяне на централната банка на Албания на местна система за незабавни плащания

На 17 ноември 2023 г. Управителният съвет удовлетвори искането на Banca d’Italia да започне преговори с централната банка на Албания от името на четирите централни банки, управляващи услугите в TARGET, с цел създаване на местна система за незабавни плащания в Албания, поддържана на нова инфраструктура, която ще се управлява от Banca d’Italia. Това включва гаранции за осигуряване на пълно отделяне от предоставяната от Евросистемата услуга за сетълмент на незабавни плащания в TARGET (TIPS).

Нова дата на влизане в сила на Системата за управление на обезпеченията в Евросистемата

На 29 ноември 2023 г. Управителният съвет одобри новата дата за влизане в сила на Системата за управление на обезпеченията в Евросистемата – от 8 април 2024 г. на 18 ноември 2024 г. Това ще даде време за допълнително тестване, което ще гарантира, че системата е по-стабилна, а потребителите – по-подготвени, и ще спомогне за плавен преход към новата платформа. Съобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно цифровото евро

На 31 октомври 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/34 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно налагането на временен данък върху банките

На 2 ноември 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/35 по искане на министъра на финансите на Словения.

Становище относно изискванията за минимални резерви на Magyar Nemzeti Bank

На 08 ноември 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/36 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно ограниченията на пенсионните права на длъжностни лица и служители на Oesterreichische Nationalbank

На 21 ноември 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/37 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Европейския съюз за пазара на труда във връзка с предприятията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета и на регламенти (ЕО) № 450/2003 и (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета

На 24 ноември 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/38 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Административно управление

Назначаване на съпредседатели на Комитета за организационно развитие (ODC)

На 29 ноември 2023 г. Управителният съвет назначи Мириам Муфакир, главен директор по услугите в ЕЦБ, и Михаел Пешел, заместник генерален директор на отдел „Контрол, счетоводство и организация“ в Deutsche Bundesbank, за съпредседатели на ODC до 31 декември 2025 г., така че мандатът им да приключи едновременно с мандатите на всички други председатели на комитети в ЕСЦБ/Евросистемата, назначени или преназначени през декември 2022 г. Съгласно решението на Управителния съвет от юли 2022 г. ODC се председателства съвместно от ЕЦБ и една от националните централни банки от Евросистемата.

Международно и европейско сътрудничество

Програма на ЕСЦБ за сътрудничество с африкански централни банки с цел укрепване на финансовата стабилност, устойчивостта и институционалното управление

На 2 ноември 2023 г. Управителният съвет, ползвайки се от наблюденията на Генералния съвет, одобри програмата за сътрудничество между Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и африкански централни банки, както и свързаната с това договорна документация. В двугодишната програма, координирана от Deutsche Bundesbank и Banque de France, участват ЕЦБ и осем национални централни банки от ЕСЦБ от страна на ЕС, както и до 12 институции бенефициери от Африка. Европейската комисия ще предостави финансирането по Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Повече подробности ще бъдат предоставяни своевременно в хода на развитие на програмата.

Актуализиран меморандум за разбирателство относно сътрудничеството и обмена на информация между ЕЦБ и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

На 20 ноември 2023 г. Управителният съвет прие актуализация на меморандума за разбирателство от 2016 г. относно сътрудничеството и обмена на информация между ЕЦБ и ЕОЦКП, за да се покрият нуждите на ЕОЦКП от данни поради новите му надзорни правомощия и нуждите на ЕЦБ от данни във връзка с изпълнението на задачите ѝ на централна банка. Бяха проведени консултации с Надзорния съвет по частите на меморандума за разбирателство, които са от значение за надзорните задачи на ЕЦБ.

Банкноти и монети

Възможни теми за третата серия евробанкноти

На 29 ноември 2023 г. Управителният съвет прие за сведение резултатите от проучванията, проведени от името на ЕЦБ и от Евросистемата през лятото на 2023 г., относно възможни теми за третата серия евробанкноти и въз основа на предпочитанията на европейската общественост избра „Европейска култура” и „Реки и птици“ като двете възможни теми. Управителният съвет одобри и учредяването на консултативна група, на която ще бъде възложено да предложи мотиви за илюстрация на избраните теми. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

План за извършване на надзорни проверки (ПИНП) през 2024 г. що се отнася до проверките на място и проучванията на вътрешни модели в значими институции

На 21 ноември 2023 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да актуализира ПИНП за 2024 г., който засяга проверките на място и проучванията на вътрешни модели в значими институции под европейски банков надзор. ПИНП за дейностите на място се основава на надзорните приоритети в ЕНМ за периода 2023–2025 г. , публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите