European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2023

1. december 2023

Tržne operacije

Bonitetna agencija Scope Ratings GmbH sprejeta kot zunanja bonitetna institucija

Svet ECB je 2. novembra 2023 odobril, da se bonitetna agencija Scope Ratings GmbH sprejme kot zunanja bonitetna institucija za namene bonitetnega okvira Eurosistema, potem ko so relevantni odbori Eurosistema in Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), zlasti Odbor za upravljanje tveganj, opravili poglobljeno tehnično oceno v skladu z Eurosistemovim postopkom predložitve vloge in kriteriji sprejemljivosti. Svet ECB je odobril tudi primernost bonitetnih ocen agencije Scope Ratings, ki zadevajo listinjene vrednostne papirje, za namene Eurosistemovih operacij denarne politike, potem ko bo dosežena skladnost z zahtevami Eurosistema glede razkritij. Proces integriranja agencije Scope Ratings v Eurosistemovo IT infrastrukturo se je začel takoj in bo verjetno trajal nekaj mesecev. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti – november 2023

Svet ECB je 15. novembra 2023 na podlagi novembrske izdaje pregleda finančne stabilnosti izmenjal stališča o vprašanjih finančne stabilnosti v euroobmočju in odobril objavo publikacije na spletnem mestu ECB. Ta izdaja poleg pregleda glavnih ranljivosti na področju finančne stabilnosti v euroobmočju vsebuje še dva tematska članka. Prvi obravnava aktivnosti bank pri transformaciji ročnosti, uporabo izvedenih finančnih instrumentov za zmanjšanje obrestnega tveganja, ki izhaja iz neskladja v ročnostni strukturi, ter kaj to pomeni za njihove neto obrestne marže. Drugi članek pa ocenjuje tveganja, ki bi se lahko pojavila ob obratu cikla na področju stanovanjskih in poslovnih nepremičnin. Publikacija je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Prenovljena strategija Eurosistema za plačila malih vrednosti

Svet ECB je 15. novembra 2023 odobril prenovljeno strategijo Eurosistema za plačila malih vrednosti, v kateri so upoštevana zunanja dogajanja, ki so vplivala na plačilni ekosistem od prvotnega sprejetja strategije leta 2019, zlasti nadaljnji premik potrošnikov k elektronskemu plačevanju, vse večja vloga velikih tehnoloških podjetij v rešitvah za plačila malih vrednosti ter večji pomen krepitve odpornosti infrastrukture za plačila malih vrednosti. Prenovljena strategija, ki upošteva tudi digitalni euro, saj je Eurosistem pri tem projektu dosegel precejšen napredek, je skupaj s sporočilom za javnost objavljena na spletnem mestu ECB.

Prošnja centralne banke Banca d’Italia za zagotovitev lokalnega sistema takojšnjih plačil albanski centralni banki

Svet ECB je 17. novembra 2023 odobril prošnjo centralne banke Banca d’Italia, da v imenu štirih centralnih bank, ki upravljajo storitve v sistemu TARGET, začne pogajanja z albansko centralno banko s ciljem, da se vzpostavi lokalni sistem takojšnjih plačil v Albaniji, ki bo gostil na novi infrastrukturi v upravljanju centralne banke Banca d’Italia. Odobritev vključuje tudi varovala, s katerimi bo zagotovljena popolna ločitev od storitve poravnave takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS), ki jo izvaja Eurosistem.

Preložitev datuma uvedbe sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu

Svet ECB je 29. novembra 2023 odobril preložitev datuma uvedbe sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu z 8. aprila 2024 na 18. november 2024. Tako bo na voljo več časa za dodatno testiranje, kar bo omogočilo večjo stabilnost sistema in boljšo pripravljenost uporabnikov ter olajšalo nemoteno migracijo na novo platformo. S tem povezano obvestilo je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o digitalnem euru

Svet ECB je 31. oktobra 2023 Mnenje CON/2023/34 sprejel na zahtevo Sveta EU in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o uvedbi začasnega davka za banke

Svet ECB je 2. novembra 2023 Mnenje CON/2023/35 sprejel na zahtevo slovenskega ministra za finance.

Mnenje ECB o zahtevah centralne banke Magyar Nemzeti Bank glede obveznih rezerv

Svet ECB je 8. novembra 2023 Mnenje CON/2023/36 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o pokojninskih omejitvah za uradnike in zaposlene v centralni banki Oesterreichische Nationalbank

Svet ECB je 21. novembra 2023 Mnenje CON/2023/37 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Evropske unije o podjetjih na trgu dela in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 ter uredb (ES) št. 450/2003 in (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Svet ECB je 24. novembra 2023 Mnenje CON/2023/38 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Imenovanje sopredsedujočih v Odboru za organizacijski razvoj (ODC)

Svet ECB je 29. novembra 2023 imenoval Myriam Moufakkir, glavno koordinatorko podpornih služb v ECB, in Michaela Peschela, namestnika generalnega direktorja za kontroling, računovodstvo in organizacijo v centralni banki Deutsche Bundesbank, za sopredsedujoča v Odboru za organizacijski razvoj. Imenovanje velja do 31. decembra 2025, tako da se bo njun mandata končal istočasno kot mandat vseh drugih predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki so bili imenovani ali ponovno imenovani decembra 2022. Kot je Svet ECB sklenil julija 2022, Odboru za organizacijski razvoj sopredsedujeta ECB in ena od centralnih bank v Eurosistemu.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Program sodelovanja ESCB z afriškimi centralnimi bankami za krepitev finančne stabilnosti, odpornosti ter upravljanja in vodenja

Svet ECB je 2. novembra 2023 ob upoštevanju pripomb Razširjenega sveta potrdil program sodelovanja med Evropskim sistemom centralnih bank (ESCB) in afriškimi centralnimi bankami ter s tem povezano pogodbeno dokumentacijo. Dveletni program, ki ga usklajujeta Deutsche Bundesbank in Banque de France, vključuje osem nacionalnih centralnih bank ESCB in ECB na strani EU ter 12 institucij upravičenk iz Afrike. Evropska komisija bo financiranje zagotovila v okviru Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Več podrobnosti bo na voljo v kratkem, ko bo program napredoval.

Posodobljen memorandum o soglasju o sodelovanju in izmenjavi informacij med ECB in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Svet ECB je 20. novembra 2023 odobril posodobitev memoranduma o soglasju iz leta 2016 o sodelovanju in izmenjavi informacij med ECB in ESMA, da bi se pokrile potrebe ESMA po podatkih, ki izhajajo iz novih nadzornih nalog in pristojnosti, in potrebe ECB po podatkih, ki so povezani z izvajanjem nalog na področju centralnega bančništva. Z Nadzornim odborom je bilo opravljeno posvetovanje o tistih delih memoranduma, ki so relevantni za nadzorniške naloge ECB.

Bankovci in kovanci

Možni temi za tretjo serijo eurskih bankovcev

Svet ECB se je 29. novembra 2023 seznanil z rezultati dveh anket, izvedenih poleti 2023 v imenu ECB in s strani Eurosistema, o možnih temah za tretjo serijo eurskih bankovcev ter na podlagi preferenc evropske javnosti kot dve možni temi izbral »Evropsko kulturo« ter »Reke in ptice«. Svet ECB je odobril tudi ustanovitev svetovalne skupine, katere naloga bo predlagati motive, ki bodo predstavljali izbrani temi. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Načrt nadzorniških pregledov 2024 za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov v pomembnih institucijah

Svet ECB 21. novembra 2023 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da ažurira načrt nadzorniških pregledov 2024, kar zadeva inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov v pomembnih institucijah v okviru evropskega bančnega nadzora. Načrt nadzorniških pregledov na kraju samem temelji na prednostnih nalogah nadzora za obdobje 2023–2025, ki so bile objavljene na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije