Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

November 2023

1 december 2023

Markttransacties

Acceptatie van Scope Ratings GmbH als externe kredietbeoordelingsinstelling

Op 2 november 2023 heeft de Raad van Bestuur de acceptatie van Scope Ratings GmbH als externe kredietbeoordelingsinstelling ten behoeve van het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem goedgekeurd. Dat gebeurde na een grondige technische beoordeling door de betrokken comités van het Eurosysteem en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), met name het Comité voor Risicobeheer, in overeenstemming met de aanvraagprocedure en de acceptatiecriteria van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur heeft ook ingestemd met de acceptatie van ratings van effecten op onderpand van activa (ABS) door Scope Ratings voor de monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem, zodra is voldaan aan de openbaarmakingsvereisten van het Eurosysteem. De procedure voor de integratie van Scope Ratings in de IT-infrastructuur van het Eurosysteem is onmiddellijk van start gegaan en zal waarschijnlijk enkele maanden duren. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Financial Stability Review – november 2023

Op 15 november 2023 heeft de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de financiële stabiliteit in het eurogebied naar aanleiding van de Financial Stability Review (FSR) van november 2023. De Raad heeft eveneens de publicatie van de FSR op de website van de ECB goedgekeurd. Naast een overzicht van de belangrijkste kwetsbaarheden met betrekking tot de financiële stabiliteit in het eurogebied staan in deze uitgave twee speciale thema’s centraal. Het eerste betreft de betrokkenheid van banken bij looptijdtransformatie, hun afhankelijkheid van derivaten voor de beperking van het renterisico dat voortvloeit uit de looptijdmismatch, en de gevolgen voor de nettorentemarges. In het tweede thematische artikel wordt ingegaan op de risico’s die zich kunnen voordoen als gevolg van cyclische omslagen bij woningen en commercieel vastgoed. De Financial Stability Review is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Bijgewerkte strategie Eurosysteem voor retailbetalingen

Op 15 november 2023 heeft de Raad van Bestuur een actualisering van de strategie voor retailbetalingen van het Eurosysteem goedgekeurd. Deze update houdt verband met externe ontwikkelingen die het betalingsecosysteem sinds de eerste vaststelling van de strategie in 2019 hebben beïnvloed, met name de aanhoudende verschuiving van consumentengedrag naar elektronisch betalen, de groeiende rol van bigtech bij retailbetalingsoplossingen en het toegenomen belang van de versterking van de infrastructuur voor retailbetalingen. De geactualiseerde strategie en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB. Het document behandelt ook de digitale euro, gezien de aanzienlijke vooruitgang die het Eurosysteem met dit project heeft geboekt.

Verzoek van de Banca d’Italia om de Bank of Albania een lokaal systeem voor instantbetalingen aan te bieden

Op 17 november 2023 heeft de Raad van Bestuur een verzoek van de Banca d’Italia goedgekeurd om namens de vier centrale banken die de TARGET-diensten exploiteren onderhandelingen te beginnen met de centrale bank van Albanië met het oog op het opzetten van een lokaal systeem voor instantbetalingen in Albanië, dat zou worden gehost op een nieuwe door de Banca d’Italia beheerde infrastructuur. Deze goedkeuring omvat waarborgen om te zorgen voor een volledige scheiding van de door het Eurosysteem geleverde TARGET-dienst voor de afwikkeling van instantbetalingen (TIPS).

Nieuw tijdschema voor de inwerkingtreding van het onderpandbeheersysteem van het Eurosysteem

Op 29 november 2023 heeft de Raad van Bestuur ermee ingestemd de start van het onderpandbeheersysteem van het Eurosysteem (Eurosystem Collateral Management System) uit te stellen van 8 april 2024 tot 18 november 2024. Dit geeft tijd voor extra testen die ervoor zullen zorgen dat het systeem stabieler is, de gebruikers beter voorbereid zijn en de overgang naar het nieuwe platform soepel verloopt. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de digitale euro

Op 31 oktober 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/34 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

ECB-advies inzake de oplegging van een tijdelijke belasting aan banken

Op 2 november 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/35 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Sloveense minister van Financiën.

ECB-advies inzake de minimumreserveverplichtingen van de Magyar Nemzeti Bank

Op 8 november 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/36 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Magyar Nemzeti Bank.

ECB-advies inzake beperking van de pensioenen van ambtenaren en werknemers van de Österreichische Nationalbank

Op 21 november 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/37 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Oostenrijkse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende arbeidsmarktstatistieken van de Europese Unie over ondernemingen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 450/2003 en (EG) nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad

Op 24 november 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/38 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie.

Corporate governance

Benoeming van medevoorzitters van het Comité voor organisatieontwikkeling

Op 29 november 2023 heeft de Raad van Bestuur Myriam Moufakkir, de Chief Services Officer van de ECB, en Michael Peschel, adjunct-directeur-generaal Controlling, Accounting and Organisation bij de Deutsche Bundesbank, benoemd tot medevoorzitters van het Comité voor organisatieontwikkeling. De benoeming loopt tot en met 31 december 2025, zodat hun termijn tegelijk afloopt met die van alle andere comitévoorzitters bij het ESCB/Eurosysteem die in december 2022 (her)benoemd zijn. Zoals de Raad van Bestuur in juli 2022 heeft besloten, staat het Comité voor organisatieontwikkeling onder gezamenlijk voorzitterschap van de ECB en een van de nationale centrale banken van het Eurosysteem.

Internationale en Europese samenwerking

Samenwerkingsprogramma van het ESCB met Afrikaanse centrale banken ter versterking van de financiële stabiliteit, veerkracht en governance

Op 2 november 2023 heeft de Raad van Bestuur, gebruikmakend van opmerkingen van de Algemene Raad, het samenwerkingsprogramma tussen het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en Afrikaanse centrale banken en de daarmee verband houdende contractuele documentatie goedgekeurd. Bij dit twee jaar durende programma, dat wordt gecoördineerd door de Deutsche Bundesbank en de Banque de France, zijn acht nationale centrale banken van het ESCB en de ECB aan de EU-zijde betrokken, en tot twaalf instellingen uit Afrika. De Europese Commissie verstrekt de financiering in het kader van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking. Meer informatie zal worden verstrekt naarmate het programma vordert.

Geactualiseerd memorandum van overeenstemming over samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de ECB en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Op 20 november 2023 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een actualisering van het memorandum van overeenstemming van 2016 over samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de ECB en de ESMA. Het memorandum moet tegemoetkomen aan de gegevensbehoeften in verband met de nieuwe toezichtsmandaten van de ESMA en de gegevensbehoeften van de ECB met betrekking tot de uitvoering van haar taken als centrale bank. De Raad van Toezicht werd geraadpleegd over de delen van het memorandum die relevant zijn voor de toezichtstaken van de ECB.

Bankbiljetten en munten

Mogelijke thema’s voor de derde serie eurobankbiljetten

Op 29 november 2023 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van de resultaten van de enquêtes die in de zomer van 2023 namens de ECB en het Eurosysteem werden gehouden over mogelijke thema’s voor de derde serie eurobankbiljetten. Op basis van de voorkeuren van het Europese publiek heeft de Raad ‘Europese cultuur’ en ‘Rivieren en vogels’ als de twee mogelijke thema’s gekozen. De Raad van Bestuur heeft ook de oprichting van een adviesgroep goedgekeurd die motieven zal voorstellen om de geselecteerde thema’s te illustreren. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

SEP 2024 voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen bij belangrijke instellingen

Op 21 november 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot actualisering van het programma voor onderzoek door de toezichthouder voor 2024 (supervisory examination programme – SEP) betreffende inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen bij belangrijke instellingen onder Europees bankentoezicht. Het SEP voor inspecties ter plaatse is gebaseerd op de toezichtsprioriteiten voor 2023-2025, die te vinden zijn op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media