Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2023

1. decembra 2023

Operácie na trhu

Zaradenie Scope Ratings GmbH do zoznamu akceptovaných externých ratingových agentúr

Dňa 2. novembra 2023 Rada guvernérov schválila zaradenie spoločnosti Scope Ratings GmbH do zoznamu akceptovaných externých ratingových agentúr na účely rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika, a to po dôkladnom technickom posúdení zo strany príslušných výborov Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk, najmä Výboru pre riadenie rizík, v súlade s postupom podávania žiadostí a kritériami akceptovateľnosti Eurosystému. Rada guvernérov tiež schválila akceptovateľnosť ratingov Scope Ratings vzťahujúcich sa na cenné papiere kryté aktívami (asset-backed securities – ABS) na účely operácií menovej politiky Eurosystému, za predpokladu úspešného overenia plnenia vykazovacích požiadaviek Eurosystému. Proces integrácie Scope Ratings do IT infraštruktúry Eurosystému sa začal okamžite a je pravdepodobné, že bude trvať niekoľko mesiacov. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Správa o finančnej stabilite z novembra 2023

Dňa 15. novembra 2023 Rada guvernérov po výmene názorov na otázky finančnej stability v eurozóne na základe správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review) z novembra 2023 schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Okrem prehľadu hlavných rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu v eurozóne sa toto vydanie v článkoch venuje aj dvom osobitným témam. Prvý článok posudzuje angažovanosť bánk v transformácii splatností, ich závislosť od derivátov pri zmierňovaní úrokového rizika vyplývajúceho z nesúladu splatností a dôsledky na ich čisté úrokové marže. Druhý hodnotí riziká, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s obratom cyklov rezidenčných a komerčných nehnuteľností. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Aktualizovaná stratégia Eurosystému v oblasti retailových platieb

Dňa 15. novembra 2023 Rada guvernérov schválila aktualizáciu stratégie Eurosystému v oblasti retailových platieb v reakcii na vplyvy vonkajšieho vývoja na platobný ekosystém od prvotného prijatia stratégie v roku 2019, najmä vzhľadom na pokračujúci posun spotrebiteľských preferencií k elektronickým platbám, čoraz väčšiu úlohu veľkých technologických firiem v retailových platobných riešeniach a rastúcu dôležitosť zvyšovania odolnosti infraštruktúry retailových platieb. Aktualizovaná stratégia, ktorá zohľadňuje aj digitálne euro, vzhľadom na značný pokrok, ktorý Eurosystém v tomto projekte dosiahol, je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Žiadosť Banca d’Italia o poskytnutie miestneho systému okamžitých platieb centrálnej banke Albánska

Dňa 17. novembra 2023 Rada guvernérov schválila žiadosť Banca d’Italia vstúpiť v mene štyroch centrálnych bánk prevádzkujúcich služby TARGET do rokovaní s centrálnou bankou Albánska o zriadení miestneho systému okamžitých platieb v Albánsku na báze novej infraštruktúry prevádzkovanej Banca d’Italia. Súčasťou súhlasného rozhodnutia sú ochranné opatrenia na zabezpečenie úplného oddelenia služieb TARGET pre okamžité platby (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS), ktoré poskytuje Eurosystém.

Zmena termínu spustenia systému Eurosystému pre správu kolaterálu

Dňa 29. novembra 2023 Rada guvernérov rozhodla o posune termínu spustenia systému Eurosystému pre správu kolaterálu (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) z 8. apríla 2024 na 18. novembra 2024. Poskytne tak čas na dodatočné testovanie, ktoré zabezpečí väčšiu stabilitu systému a pripravenosť používateľov a uľahčí hladký prechod na novú platformu. Súvisiace oznámenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k digitálnemu euru

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/34 dňa 31. októbra 2023 na žiadosť Rady a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k zavedeniu dočasnej bankovej dane

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/35 dňa 2. novembra 2023 na žiadosť slovinského ministra financií.

Stanovisko ECB k požiadavkám na povinné minimálne rezervy Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/36 dňa 8. novembra 2023 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k obmedzeniam dôchodkov pre funkcionárov a zamestnancov Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/37 dňa 21. novembra 2023 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podnikovej štatistike trhu práce Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 a (ES) č. 453/2008

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/38 dňa 24. novembra 2023 na žiadosť Rady Európskej únie.

Riadenie

Vymenovanie predsedov Výboru pre organizačný vývoj

Dňa 29. novembra 2023 Rada guvernérov vymenovala Myriam Moufakkirovú, vrchnú riaditeľku ECB pre oblasť služieb, a Michaela Peschela, zástupcu generálneho riaditeľa pre kontroling, účtovníctvo a organizáciu Deutsche Bundesbank, za predsedov Výboru pre organizačný vývoj na funkčné obdobie do 31. decembra 2025, v súlade s trvaním funkčného obdobia predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorí boli vymenovaní, resp. opätovne vymenovaní v decembri 2022. Na základe rozhodnutia Rady guvernérov z júla 2022 Výboru pre organizačný vývoj spoločne predsedá ECB a jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému.

Medzinárodná a európska spolupráca

Program spolupráce ESCB s africkými centrálnymi bankami s cieľom posilniť finančnú stabilitu, odolnosť a riadenie

Dňa 2. novembra 2023 Rada guvernérov, s prihliadnutím na pripomienky Generálnej rady, schválila program spolupráce medzi Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) a africkými centrálnymi bankami a súvisiacu zmluvnú dokumentáciu. Do tohto dvojročného programu, ktorý koordinuje Deutsche Bundesbank a Banque de France, je zapojených osem národných centrálnych bánk ESCB spolu s ECB na strane EÚ a najviac 12 prijímajúcich inštitúcií z Afriky. Európska komisia poskytne finančné prostriedky v rámci nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce. Ďalšie podrobnosti budú poskytnuté v príslušnom čase v rámci realizácie programu.

Aktualizované memorandum o porozumení v oblasti spolupráce a výmeny informácií medzi ECB a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy

Dňa 20. novembra 2023 Rada guvernérov schválila aktualizáciu memoranda o porozumení o spolupráci a výmene informácií medzi ECB a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA) z roku 2016 s cieľom zohľadniť dátové potreby ESMA vyplývajúce z jeho nových mandátov v oblasti dohľadu a dátové potreby ECB v súvislosti s plnením jej úloh centrálneho bankovníctva. Časti memoranda, ktoré sa týkajú úloh ECB v oblasti dohľadu, boli prekonzultované s Radou pre dohľad.

Bankovky a mince

Možné témy tretej série eurových bankoviek

Dňa 29. novembra 2023 Rada guvernérov vzala na vedomie výsledky prieskumov, ktoré sa uskutočnili v mene ECB a Eurosystému počas leta 2023 a ktoré sa týkali možných tém tretej série eurových bankoviek, a na základe vyjadrených preferencií európskej verejnosti vybrala za dve možné témy „Európsku kultúru“ a „Rieky a vtáky“. Rada guvernérov tiež schválila zriadenie poradnej skupiny, ktorej úlohou bude navrhnúť motívy na ilustráciu vybraných tém. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad ECB

Program previerok v oblasti dohľadu, ktorý stanovuje kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov vo významných inštitúciách na rok 2024

Dňa 21. novembra 2023 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad aktualizovať program previerok v oblasti dohľadu (Supervisory Examination Programme – SEP) na rok 2024, ktorý stanovuje kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov významných inštitúcií v rámci európskeho bankového dohľadu. Program previerok dohľadu na mieste vychádza z priorít jednotného mechanizmu dohľadu na roky 2023 až 2025 zverejnených na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá