Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Νοέμβριος 2023

1 Δεκεμβρίου 2023

Δραστηριότητες αγορών

Αποδοχή του οργανισμού Scope Ratings GmbH ως εξωτερικού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI)

Στις 2 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή του οργανισμού Scope Ratings GmbH ως εξωτερικού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (external credit assessment institution – ECAI) για τους σκοπούς του πλαισίου του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, έπειτα από μια διεξοδική τεχνική αξιολόγηση που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), και ειδικότερα η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια αποδοχής του Ευρωσυστήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την επιλεξιμότητα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας του οργανισμού Scope Ratings όσον αφορά τιτλοποιημένες απαιτήσεις για τους σκοπούς των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος αμέσως μόλις επιτευχθεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων του Ευρωσυστήματος. Η διαδικασία ενσωμάτωσης του οργανισμού Scope Ratings στην υποδομή πληροφοριακών συστημάτων του Ευρωσυστήματος ξεκίνησε αμέσως και είναι πιθανόν να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Financial Stability Review (Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας) – Νοέμβριος 2023

Στις 15 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ με βάση την έκδοση «Financial Stability Review» (Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας) του Νοεμβρίου 2023 και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Πέραν της συνοπτικής παρουσίασης των βασικών ευπαθειών της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, αυτή η έκδοση περιλαμβάνει δύο ειδικά άρθρα. Το πρώτο άρθρο εξετάζει τη συμμετοχή των τραπεζών στον μετασχηματισμό της ληκτότητας, την εξάρτησή τους από παράγωγα για να μειωθεί ο κίνδυνος επιτοκίου που απορρέει από την αναντιστοιχία ληκτότητας, καθώς και τις επιπτώσεις για τα καθαρά επιτοκιακά περιθώριά τους. Το δεύτερο άρθρο αξιολογεί τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν σε ένα περιβάλλον μεταβολής των κύκλων των οικιστικών και εμπορικών ακινήτων. Η έκδοση Financial Stability Review είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Επικαιροποιημένη στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές λιανικής

Στις 15 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές λιανικής, η οποία αποτυπώνει τις εξωτερικές εξελίξεις που επηρέασαν το οικοσύστημα πληρωμών μετά την αρχική υιοθέτηση της στρατηγικής το 2019, ιδίως τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τον αυξανόμενο ρόλο των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στις λύσεις πληρωμών λιανικής και την αυξημένη σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών πληρωμών λιανικής. Η επικαιροποιημένη στρατηγική, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη το ψηφιακό ευρώ, δεδομένης της σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει το Ευρωσύστημα σε αυτό το έργο, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου.

Αίτημα της Banca d’Italia για την παροχή τοπικού συστήματος άμεσων πληρωμών στην Τράπεζα της Αλβανίας

Στις 17 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα της Banca d’Italia να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, για λογαριασμό των τεσσάρων κεντρικών τραπεζών που διαχειρίζονται τις Υπηρεσίες TARGET, με την κεντρική τράπεζα της Αλβανίας με σκοπό τη δημιουργία τοπικού συστήματος άμεσων πληρωμών στην Αλβανία το οποίο θα φιλοξενείται σε μια νέα υποδομή που θα διαχειρίζεται η Banca d’Italia. Η έγκριση αυτή περιλαμβάνει δικλίδες ασφαλείας που κατοχυρώνουν τον πλήρη διαχωρισμό από την υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) που παρέχει το Ευρωσύστημα.

Επαναπρογραμματισμός της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλειών του Ευρωσυστήματος (ECMS)

Στις 29 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον επαναπρογραμματισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλειών του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) από τις 8 Απριλίου 2024 στις 18 Νοεμβρίου 2024. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί χρόνος για πρόσθετες δοκιμές που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα του συστήματος και ετοιμότητα των χρηστών και θα διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα. Σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το ψηφιακό ευρώ

Στις 31 Οκτωβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/34, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή προσωρινού φόρου στις τράπεζες

Στις 2 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/35, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά της Magyar Nemzeti Bank

Στις 8 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/36, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στελεχών και υπαλλήλων της Oesterreichische Nationalbank

Στις 21 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/37, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές της αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 450/2003 και (ΕΚ) αριθ. 453/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Στις 24 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/38 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Διορισμός συμπροέδρων της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης

Στις 29 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Myriam Moufakkir, Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών της ΕΚΤ, και τον κ. Michael Peschel, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Ελέγχου, Λογιστηρίου και Οργάνωσης στη Deutsche Bundesbank, ως συμπροέδρους της εν λόγω επιτροπής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε η θητεία τους να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των άλλων προέδρων των Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/του ΕΣΚΤ που διορίστηκαν ή επαναδιορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2022. Όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2022, σε αυτήν την επιτροπή συμπροεδρεύουν η ΕΚΤ και μία από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα συνεργασίας του ΕΣΚΤ με κεντρικές τράπεζες της Αφρικής για να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ανθεκτικότητα και η διακυβέρνηση

Στις 2 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις του Γενικού Συμβουλίου, ενέκρινε το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και των αφρικανικών κεντρικών τραπεζών και τα σχετικά συμβατικά έγγραφα. Αυτό το διετές πρόγραμμα, το οποίο συντονίζει η Deutsche Bundesbank και η Banque de France, αφορά οκτώ εθνικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ και την ΕΚΤ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έως 12 επωφελούμενα ιδρύματα από την Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε εύθετο χρόνο καθώς θα προχωρεί το πρόγραμμα.

Επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

Στις 20 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση του μνημονίου συνεννόησης του 2016 σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΕΑΚΑΑ για δεδομένα που απορρέουν από τις νέες εντολές που της έχουν ανατεθεί για εποπτικούς σκοπούς και τις ανάγκες της ΕΚΤ για δεδομένα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων κεντρικής τράπεζας. Η γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου ζητήθηκε σχετικά με τα μέρη του μνημονίου συνεννόησης που αφορούν τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Πιθανά θέματα για την τρίτη σειρά των τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 29 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων των ερευνών που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2023 σχετικά με πιθανά θέματα για την τρίτη σειρά των τραπεζογραμματίων ευρώ και, με βάση τις προτιμήσεις του ευρωπαϊκού κοινού, επέλεξε ως δύο πιθανά θέματα τον «Ευρωπαϊκό πολιτισμό» και τους «Ποταμούς και πτηνά». Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας η οποία θα αναλάβει να προτείνει μοτίβα για την απεικόνιση των επιλεγμένων θεμάτων. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης του 2024 σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων σε σημαντικά ιδρύματα

Στις 21 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να επικαιροποιήσει το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης του 2024 σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων σε σημαντικά ιδρύματα υπό την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Το επιτόπιο πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης βασίζεται στις εποπτικές προτεραιότητες για το 2023-2025 που δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου