European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2023

1. december 2023

Markedsoperationer

Godkendelse af Scope Ratings GmbH som eksternt kreditvurderingsbureau (ECAI)

Den 2. november 2023 godkendte Styrelsesrådet Scope Ratings GmbH som et eksternt kreditvurderingsbureau i forbindelse med Eurosystemets rammer for kreditvurdering efter en grundig teknisk vurdering foretaget af de relevante komitéer i Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), især Risikostyringskomitéen (RMC), i overensstemmelse med Eurosystemets ansøgningsproces og godkendelseskriterier. Styrelsesrådet godkendte også egnetheden af Scope Ratings' vurderinger af asset-backed securities med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer, når det er fastslået, at Eurosystemets oplysningskrav er overholdt. Processen med at integrere Scope Ratings i Eurosystemets IT-infrastruktur blev straks sat i gang og vil sandsynligvis tage flere måneder. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Financial Stability Review – november 2023

Den 15. november 2023 drøftede Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet i euroområdet på grundlag af november 2023-udgaven af Financial Stability Review og gav tilladelse til, at publikationen blev offentliggjort på ECB's websted. Ud over at give et overblik over de væsentlige sårbarheder i den finansielle stabilitet i euroområdet indeholder denne udgave to specialartikler. I den første undersøges bankernes engagement i løbetidsomlægning, deres afhængighed af derivater for at mindske renterisikoen som følge af løbetidsmismatch og konsekvenserne for deres nettorentemarginaler. I den anden vurderes de risici, der kan opstå i forbindelse med vendingen i bolig- og erhvervsejendomskonjunkturerne. Financial Stability Review findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Opdatering af Eurosystemets detailbetalingsstrategi

Den 15. november 2023 godkendte Styrelsesrådet en opdatering af Eurosystemets detailbetalingsstrategi, som afspejler eksterne udviklingstendenser, der har påvirket betalingsøkosystemet siden den første vedtagelse af strategien i 2019, navnlig den fortsatte forskydning i forbrugernes adfærd i retning af elektroniske betalinger, big tech's voksende rolle i detailbetalingsløsninger, samt den øgede betydning af at styrke detailbetalingsinfrastrukturens robusthed. Den opdaterede strategi, som også tager højde for den digitale euro i lyset af Eurosystemets betydelige fremskridt med dette projekt, findes på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse.

Anmodning fra Banca d'Italia om at stille et lokalt straksbetalingssystem til rådighed for Bank of Albania

Den 17. november 2023 godkendte Styrelsesrådet en anmodning fra Banca d'Italia om på vegne af de fire centralbanker, der driver Target Services, at indlede forhandlinger med Albaniens centralbank med henblik på at oprette et lokalt straksbetalingssystem i Albanien på en ny infrastruktur, der drives af Banca d'Italia. Denne godkendelse omfatter sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre fuld adskillelse fra Eurosystemets afviklingstjeneste for straksbetalinger, Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Ændring af startdatoen for Eurosystemets system til forvaltning af sikkerhedsstillelse (Eurosystem Collateral Management System (ECMS))

Den 29. november 2023 godkendte Styrelsesrådet ændringen af startdatoen for ECMS fra 8. april 2024 til 18. november 2024. Det vil give tid til yderligere test, der vil sikre større systemstabilitet og brugerparathed og fremme en gnidningsløs overgang til den nye platform. Der findes en meddelelse om dette på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om den digitale euro

Den 31. oktober 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/34 på anmodning af Rådet og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om pålæggelsen af en midlertidig skat på banker

Den 2. november 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/35 på anmodning af Sloveniens finansminister.

ECB's udtalelse om reservekravet for Magyar Nemzeti Bank

Den 8. november 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/36 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om pensionsrestriktioner for tjenestemænd og ansatte i Oesterreichische Nationalbank

Den 21. november 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/37 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions arbejdsmarkedsstatistik vedrørende virksomheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 og (EF) nr. 453/2008

Den 24. november 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/38 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

Corporate governance

Udnævnelse af medformænd i Komitéen for Organisatorisk Udvikling (ODC)

Den 29. november 2023 udnævnte Styrelsesrådet ECB's Chief Services Officer Myriam Moufakkir og Michael Peschel, vicegeneraldirektør for kontrol, regnskab og organisation i Deutsche Bundesbank, som medformænd for ODC frem til 31. december 2025, så deres embedsperioder slutter samtidig med embedsperioderne for alle andre formænd for ESCB's/Eurosystemets komitéer, som blev udnævnt eller genudnævnt i december 2022. Som Styrelsesrådet besluttede i juli 2022, deler ECB og en af de nationale centralbanker i Eurosystemet formandskabet for ODC.

Internationalt og europæisk samarbejde

ESCB's samarbejdsprogram med afrikanske centralbanker om at styrke den finansielle stabilitet, robusthed og styring

Den 2. november 2023 godkendte Styrelsesrådet, på baggrund af bemærkninger fra Det Generelle Råd, samarbejdsprogrammet mellem Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og de afrikanske centralbanker og den dertil knyttede kontraktdokumentation. Dette toårige program, der koordineres af Deutsche Bundesbank og Banque de France, omfatter otte nationale ESCB-centralbanker og ECB fra EU samt op til 12 modtagerinstitutioner fra Afrika. Europa-Kommissionen vil yde finansiering under instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde. Flere oplysninger vil følge, efterhånden som programmet skrider frem.

Opdateret aftalememorandum om samarbejde og udveksling af oplysninger mellem ECB og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Den 20. november 2023 godkendte Styrelsesrådet en opdatering af aftalememorandummet fra 2016 om samarbejde og udveksling af oplysninger mellem ECB og ESMA for at dække ESMA's databehov som følge af de nye tilsynsmandater og ECB's databehov i forbindelse med udførelsen af sine centralbankopgaver. Tilsynsrådet blev hørt vedrørende de dele af aftalememorandummet, som er relevante for ECB's tilsynsopgaver.

Eurosedler og -mønter

Mulige temaer for den tredje serie eurosedler

Den 29. november 2023 noterede Styrelsesrådet sig resultaterne af de undersøgelser, som blev gennemført på vegne af ECB og Eurosystemet i sommeren 2023 om mulige temaer for den tredje serie eurosedler. På baggrund af den europæiske offentligheds præferencer valgte Styrelsesrådet "Europæisk kultur" og "Floder og fugle" som de to mulige temaer. Styrelsesrådet godkendte også nedsættelsen af en rådgivende gruppe, som får til opgave at foreslå motiver til at illustrere de valgte temaer. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

ECB Banktilsyn

Tilsynsprogram for inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller i signifikante institutter i 2024

Den 21. november 2023 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at ajourføre tilsynsprogrammet (Supervisory Examination Programme (SEP)) for 2024 med hensyn til inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller i signifikante institutter, der er underlagt europæisk banktilsyn. Tilsynsprogrammet for inspektioner på stedet er udarbejdet med udgangspunkt i SSM's tilsynsprioriteter 2023-2025, som er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt