Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset
(muut kuin korkopäätökset)

Marraskuu 2023

1.12.2023

Markkinaoperaatiot

Scope Ratings GmbH:n hyväksyminen ulkoiseksi luottoluokituslaitokseksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.11.2023 Scope Ratings GmbH ‑yhtiön ulkoiseksi luottoluokituslaitokseksi, jota käytetään eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa. Yhtiö hyväksyttiin riskienhallintakomitean sekä eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) muiden asiaankuuluvien komiteoiden tekemän huolellisen teknisen arvioinnin perusteella. Arvioinnissa noudatettiin eurojärjestelmän määrittämää hakuprosessia ja hyväksymiskriteereitä. EKP:n neuvosto hyväksyi Scope Ratings ‑yhtiön myös luokittelemaan omaisuusvakuudellisia arvopapereita eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa sen jälkeen, kun yhtiö on osoittanut täyttävänsä eurojärjestelmän asettamat julkistamisvaatimukset. Yhtiön integroiminen eurojärjestelmän tietojärjestelmäinfrastruktuuriin aloitettiin välittömästi, ja siihen kulunee useita kuukausia. Aiheesta on julkaistu lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

Rahoitusvakauskatsaus – marraskuu 2023

EKP:n neuvosto keskusteli 15.11.2023 euroalueen rahoitusvakauteen liittyvistä kysymyksistä rahoitusvakauskatsauksen (Financial Stability Review) marraskuun numeron pohjalta ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Marraskuun numerossa on yleiskatsaus rahoitusvakauden keskeisistä haavoittuvuustekijöistä euroalueella ja lisäksi kaksi erikoisartikkelia. Ensimmäisessä tarkastellaan pankkien toimintaa maturiteettitransformaation yhteydessä, niiden turvautumista johdannaisiin maturiteettieroista johtuvan korkoriskin vähentämiseksi ja tämän vaikutusta nettokorkomarginaaleihin. Toisessa arvioidaan asuin- ja liikekiinteistömarkkinoiden suhdanteen taittumisesta mahdollisesti johtuvia riskejä. Englanninkielinen katsaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Eurojärjestelmän päivitetty vähittäismaksustrategia

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.11.2023 eurojärjestelmän päivitetyn vähittäismaksustrategian. Siinä huomioidaan maksuekosysteemiin strategian käyttöönottovuodesta 2019 lähtien vaikuttanut ulkoinen kehitys ja erityisesti kuluttajien siirtyminen käyttämään yhä enemmän elektronisia maksutapoja. Strategiapäivityksessä otetaan myös huomioon suurten teknologiayritysten kasvava rooli vähittäismaksuratkaisuissa sekä kasvava tarve vahvistaa vähittäismaksuinfrastruktuurin häiriönsietokykyä. Päivitetty strategia, jossa otetaan lisäksi huomioon digitaalinen euro ja eurojärjestelmän huomattava edistyminen tässä hankkeessa, sekä aiheeseen liittyvä lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Italian keskuspankin pyyntö paikallisen pikamaksujärjestelmän tarjoamisesta Albanian keskuspankille

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.11.2023 Italian keskuspankin pyynnön aloittaa neljän TARGET-palveluja operoivan keskuspankin puolesta Albanian keskuspankin kanssa neuvottelut, joiden tarkoitus on perustaa Albaniaan paikallinen, Italian keskuspankin ylläpitämään infrastruktuuriin perustuva pikamaksujärjestelmä. Samalla varmistetaan, että perustettava järjestelmä on täysin erillinen eurojärjestelmän toteuttamasta TARGET-pikamaksupalvelusta.

Eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmän käyttöönoton uusi päivämäärä

EKP:n neuvosto päätti 29.11.2023, että vakuushallintajärjestelmän käyttöönottopäivä on 18.11.2024 eikä 8.4.2024. Näin saadaan aikaa lisätestaukselle, jolla parannetaan järjestelmän vakautta ja käyttövalmiutta sekä sujuvoitetaan siirtymistä uudelle alustalle. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta tiedote.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto digitaalisesta eurosta

EKP:n neuvosto antoi 31.10.2023 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2023/34.

EKP:n lausunto väliaikaisen veron määräämisestä pankeille

EKP:n neuvosto antoi 2.11.2023 Slovenian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2023/35.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin vähimmäisvarantovaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 8.11.2023 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2023/36.

EKP:n lausunto Oesterreichische Nationalbankin toimihenkilöiden ja työntekijöiden eläkkeitä koskevista rajoituksista

EKP:n neuvosto antoi 21.11.2023 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2023/37.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksiä koskevista Euroopan unionin työmarkkinatilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 450/2003 ja (EY) N:o 453/2008 kumoamisesta

EKP:n neuvosto antoi 24.11.2023 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2023/38.

Hallinto ja valvonta

Puheenjohtajien nimitys eurojärjestelmän organisaation kehittämiskomiteaan

EKP:n neuvosto nimitti 29.11.2023 EKP:n palvelujohtajan Myriam Moufakkirin ja Saksan keskuspankin taloushallinnosta ja organisaatiokehityksestä vastaavan varajohtajan Michael Peschelin eurojärjestelmän organisaation kehittämiskomitean puheenjohtajiksi. Heidän toimikautensa päättyvät 31.12.2025 eli samaan aikaan kuin kaikkien muiden joulukuussa 2022 nimitettyjen tai uudelleennimitettyjen EKPJ:n/eurojärjestelmän komiteoiden puheenjohtajien toimikaudet. Heinäkuussa 2022 tehdyn EKP:n neuvoston päätöksen mukaan organisaation kehittämiskomiteaan valitaan kaksi puheenjohtajaa, joista toinen on EKP:stä ja toinen yhdestä eurojärjestelmän kansallisesta keskuspankista.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteistyöohjelma Afrikan keskuspankkien kanssa rahoitusvakauden, häiriönsietokyvyn ja hallinnon lujittamiseksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.11.2023 Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Afrikan keskuspankkien välisen yhteistyöohjelman ja sitä koskevat sopimukset sekä otti huomioon yleisneuvoston kommentit. Saksan keskuspankin ja Ranskan keskuspankin koordinoimaan kaksivuotiseen ohjelmaan osallistuu kahdeksan EKPJ:n kansallista keskuspankkia ja Euroopan keskuspankki EU:n edustajana sekä enintään 12 tuensaajalaitosta Afrikan maista. Ohjelman rahoittaa Euroopan komissio (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI). Lisätietoja julkaistaan ohjelman edetessä.

Päivitetty yhteistyöpöytäkirja yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta EKP:n ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) välillä

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.11.2023 päivityksen EKP:n ja ESMAn vuonna 2016 allekirjoittamaan yhteistyöpöytäkirjaan, joka koskee niiden välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Päivityksellä katetaan ESMAn uusista valvontatehtävistä aiheutuvat tietotarpeet ja keskuspankkitoimintaan liittyvistä EKP:n tehtävistä johtuvat tietotarpeet. EKP:n pankkivalvontatehtäviä koskevista yhteistyöpöytäkirjan osista kuultiin valvontaelintä.

Setelit ja kolikot

Kolmannen eurosetelisarjan teemavaihtoehdot

EKP:n neuvosto tutustui 29.11.2023 kesällä 2023 toteutettujen, kolmannen eurosetelisarjan teemoja koskevien kyselytutkimusten tuloksiin ja päätti eurooppalaisen yleisön mielipiteiden perusteella valita jatkoon teemat ”Eurooppalainen kulttuuri” sekä ”Joet ja linnut”. EKP:n neuvosto hyväksyi myös asiantuntijaryhmän perustamisen. Ryhmän tehtävänä on ehdottaa teemavaihtoehtoja havainnollistavia kuva-aiheita. Aiheesta on julkaistu lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n pankkivalvonta

Merkittävien laitosten tarkastusohjelma 2024: paikalla tehtävät tarkastukset ja sisäisten mallien tarkastukset

EKP:n neuvosto jätti 21.11.2023 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta päivittää yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvien merkittävien laitosten paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisten mallien tarkastuksia koskeva vuoden 2024 tarkastusohjelma. Paikalla tehtävät tarkastukset perustuvat EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla julkaistuihin vuosien 2023–2025 valvontaprioriteetteihin.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle