Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2023

1 december 2023

Marknadsoperationer

Godtagande av Scope Ratings GmbH som externt kreditvärderingsinstitut (ECAI)

Den 2 november 2023 godkände ECB-rådet Scope Ratings GmbH som ECAI inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning, efter en ingående teknisk bedömning av Eurosystemets och Europeiska centralbankssystemets (ECBS) berörda kommittéer, särskilt riskhanteringskommittén (RMC), i linje med Eurosystemets ansökningsprocess och godtagbarhetskriterier. ECB-rådet godkände även godtagbarheten av Scope Ratings kreditbedömning av värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner när väl överensstämmelse med Eurosystemets krav på offentliggörande har fastställts. Processen med att integrera Scope Ratings i Eurosystemets IT-infrastruktur inleddes omedelbart och kommer sannolikt att ta flera månader. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Financial Stability Review – november 2023

Den 15 november 2023 hade ECB-rådet ett åsiktsutbyte om finansiell stabilitet i euroområdet utifrån den i november 2023 utkomna rapporten Financial Stability Review, och man godkände dess publicering på ECB:s webbplats. Detta nummer innehåller en översikt över viktiga sårbarheter för den finansiella stabiliteten i euroområdet samt två specialartiklar. I den första undersöks bankernas engagemang i löptidstransformering, deras beroende av derivat för att minska den ränterisk som följer av deras löptidsobalans och konsekvenserna för deras räntenettomarginaler. I den andra bedöms risker som kan uppstå i samband med en vändning av bostads- och affärsfastigheter. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Uppdatering av Eurosystemets strategi för massbetalningar

Den 15 november 2023 godkände ECB-rådet en uppdatering av Eurosystemets strategi för massbetalningar som återspeglar extern utveckling som har påverkat betalningsekosystemet sedan strategin antogs 2019, framför allt den fortsatta förändringen av konsumenternas beteende mot elektroniska betalningar, den växande betydelsen av big tech i massbetalningslösningar samt den ökade betydelsen av att stärka motståndskraften i infrastrukturen för massbetalningar. Den uppdaterade strategin, som även beaktar den digitala euron i och med Eurosystemets betydande framsteg med detta projekt, finns på ECB:s webbplats tillsammans med ett pressmeddelande.

Begäran från Banca d’Italia om att tillhandahålla ett lokalt direktbetalningssystem till Albaniens centralbank

Den 17 november 2023 godkände ECB-rådet en begäran från Banca d’Italia om att på uppdrag av de fyra centralbanker som driver Target-tjänsterna inleda förhandlingar med Albaniens centralbank i syfte att inrätta ett lokalt direktbetalningssystem i Albanien som värd för en ny infrastruktur som drivs av Banca d’Italia. Detta godkännande omfattar skyddsåtgärder för att säkerställa en fullständig separation från tjänsten Target Instant Payment Settlement (TIPS) som tillhandahålls av Eurosystemet.

Ändring av datum för idrifttagandet av Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter (ECMS)

Den 29 november 2023 godkände ECB-rådet att ändra startdatum för ECMS från den 8 april 2024 till den 18 november 2024. Detta kommer att ge tid för ytterligare tester som kommer att säkerställa större systemstabilitet och användarberedskap och underlätta en smidig övergång till den nya plattformen. Mer information om detta finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om den digitala euron

Den 31 oktober 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/34 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om en temporär bankskatt

Den 2 november 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/35 på begäran av den slovenska finansministern.

ECB:s yttrande om kassakrav för Magyar Nemzeti Bank

Den 8 november 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/36 på begäran av Magyar Nemzeti Bank

ECB:s yttrande om pensionsrestriktioner för anställda hos Oesterreichische Nationalbank

Den 21 november 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/37 på begäran av det österrikiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU:s arbetsmarknadsstatistik om företag och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 450/2003 och (EG) nr 453/2008

Den 24 november 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/38 på begäran av Europeiska unionens råd.

Organisationsstyrning

Utnämning av vice ordförande för kommittén för organisatorisk utveckling (ODC)

Den 29 november 2023 utnämnde ECB-rådet Myriam Moufakkir, ECB:s CSO (Chief Services Officer) och Michael Peschel, ställföreträdande generaldirektör för övervakning, redovisning och organisation på Deutsche Bundesbank, till vice ordförande för ODC fram till den 31 december 2025 så att deras förordnanden slutar samtidigt med de för andra ECBS/Eurosystems utskottsordförande som utnämnts eller återutnämnts i december 2022. I enlighet med vad ECB-rådet beslutade i juli 2022 delas ordförandeskapet för ODC av ECB och en nationell centralbank i Eurosystemet.

Internationellt och europeiskt samarbete

ECBS samarbetsprogram med afrikanska centralbanker för att stärka finansiell stabilitet, motståndskraft och styrning

Den 2 november 2023 godkände ECB-rådet, med stöd av synpunkter från allmänna rådet, samarbetsprogrammet mellan Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och afrikanska centralbanker och kontraktshandlingarna i samband med detta. Detta tvååriga program, som samordnas av Deutsche Bundesbank och Banque de France, omfattar åtta nationella centralbanker inom ECBS och ECB på EU-sidan samt upp till tolv mottagarinstitutioner från Afrika. Europeiska kommissionen kommer att tillhandahålla finansiering inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utveckling och internationellt samarbete. Mer information kommer att lämnas i sinom tid allt eftersom programmet fortskrider.

Uppdaterat samförståndsavtal om samarbete och utbyte av information mellan ECB och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Den 20 november 2023 godkände ECB-rådet en uppdatering av 2016 års samförståndsavtal om samarbete och informationsutbyte mellan ECB och Esma för att täcka Esmas uppgiftsbehov som härrör från dess nya tillsynsmandat och ECB:s uppgiftsbehov när det gäller utförandet av dess centralbanksuppgifter. Tillsynsnämnden konsulterades om de delar av samförståndsavtalet som är relevanta för ECB:s tillsynsuppgifter.

Sedlar och mynt

Möjliga teman för den tredje serien eurosedlar

Den 29 november 2023 tog ECB-rådet del av resultaten av de enkäter som genomfördes på ECB:s och Eurosystemets vägnar under sommaren 2023 om möjliga teman för den tredje serien eurosedlar och valde, baserat på den europeiska allmänhetens preferenser, ”Europeisk kultur” och ”Floder och fåglar” som de två möjliga temana. ECB-rådet godkände också inrättandet av en rådgivande grupp med uppgift att föreslå motiv för de utvalda temana. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

ECB:s banktillsyn

Program för tillsynsgranskning av inspektioner på plats och utredningar av interna modeller för betydande institut 2024

Den 21 november 2023 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att uppdatera 2024 års program för tillsynsgranskning av inspektioner på plats och utredningar av interna modeller för betydande institut som står under europeisk banktillsyn. Programmet för tillsynsgranskning på plats grundar sig på SSM:s tillsynsprioriteringar 2023–2025 som publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media