European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2023

1. prosince 2023

Tržní operace

Přijetí společnosti Scope Ratings GmbH jako externí ratingové instituce

Rada guvernérů schválila 2. listopadu 2023 přijetí společnosti Scope Ratings GmbH jako externí ratingové instituce pro účely rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika na základě důkladného technického posouzení příslušnými výbory Eurosystému a Evropského systému centrálních bank (ESCB), zejména Výborem pro řízení rizik (RMC), v souladu s postupem podávání žádostí a kritérii přijatelnosti Eurosystému. Rada guvernérů také schválila způsobilost cenných papírů krytých aktivy společnosti Scope Ratings pro účely operací měnové politiky Eurosystému, jakmile bude zjištěn soulad s požadavky Eurosystému na zveřejňování informací. Proces integrace společnosti Scope Ratings do IT infrastruktury Eurosystému byl okamžitě zahájen a pravděpodobně bude trvat několik měsíců. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Publikace Financial Stability Review, listopad 2023

V Radě guvernérů proběhla 15. listopadu 2023 výměna názorů na otázky finanční stability v eurozóně na základě letošního listopadového vydání publikace Financial Stability Review. Rada schválila zveřejnění publikace na internetových stránkách ECB. Kromě toho, že poskytuje přehled hlavních zranitelných míst pro finanční stabilitu v eurozóně, obsahuje toto vydání dvě speciální tematicky zaměřené části. První se zabývá zapojením bank do transformace splatnosti, dále tím, že jsou banky odkázány na finanční deriváty, chtějí-li zmírnit úrokové riziko vyplývající z nesouladu splatností, a důsledky pro jejich čisté úrokové marže. Druhá hodnotí rizika, která by mohla vzniknout v souvislosti s obratem v cyklu u obytných a komerčních nemovitostí. Publikace je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Aktualizovaná strategie Eurosystému pro malé platby

Rada guvernérů schválila 15. listopadu 2023 aktualizaci strategie Eurosystému pro malé platby, která odráží vnější vývoj, jenž od prvního přijetí strategie v roce 2019 ovlivnil platební ekosystém, zejména pokračující posun chování spotřebitelů směrem k elektronickým platbám, rostoucí úlohu velkých technologických společností v řešeních pro malé platby a zvýšený význam posilování odolnosti infrastruktury pro malé platby. Aktualizovaná strategie zohledňující také digitální euro vzhledem ke značnému pokroku, kterého Eurosystém v souvislosti s tímto projektem dosáhl, je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Žádost Banca d’Italia o poskytnutí místního systému okamžitých plateb Albánské bance

Rada guvernérů schválila 17. listopadu 2023 žádost Banca d’Italia o zahájení jednání s Albánskou bankou jménem čtyř centrálních bank provozujících služby TARGET za účelem zřízení místního systému okamžitých plateb v Albánii, který by byl zřízen na nové infrastruktuře provozované ze strany Banca d’Italia. Toto schválení zahrnuje pojistky, které zajišťují úplné oddělení od služby vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (TIPS) poskytované Eurosystémem.

Posunutí data spuštění systému Eurosystému pro správu zajištění (ECMS)

Rada guvernérů rozhodla 29. listopadu 2023 přesunout spuštění ECMS z 8. dubna 2024 na 18. listopadu 2024. To poskytne čas na další testování, které zajistí větší stabilitu systému a přípravu uživatelů, a umožní hladký přechod na novou platformu. Související informace jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k digitálnímu euru

Rada guvernérů přijala 31. října 2023 stanovisko CON/2023/34 na žádost Rady a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k zavedení dočasné daně pro banky

Rada guvernérů přijala 2. listopadu 2023 stanovisko CON/2023/35 na žádost slovinského ministra financí.

Stanovisko ECB k požadavkům na minimální rezervy, které stanovuje Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérů přijala 8. listopadu 2023 stanovisko CON/2023/36 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k omezení důchodů úředníků a zaměstnanců Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérů přijala 21. listopadu 2023 stanovisko CON/2023/37 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistikách trhu práce Evropské unie týkajících se podniků a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 530/1999 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 a (ES) č. 453/2008

Rada guvernérů přijala 24. listopadu 2023 stanovisko CON/2023/38 na žádost Rady Evropské unie.

Správa a řízení

Jmenování spolupředsedů Výboru pro organizační rozvoj (ODC)

Dne 29. listopadu 2023 jmenovala Rada guvernérů vrchní ředitelku pro oblast služeb Myriam Moufakkirovou a zástupce generálního ředitele pro kontrolu, účetnictví a organizaci v Deutsche Bundesbank Michaela Peschela spolupředsedy Výboru pro organizační rozvoj do 31. prosince 2025. Jejich funkční období tak bude končit ve stejnou dobu jako funkční období všech ostatních předsedů výborů ESCB/Eurosystému, kteří byli nově nebo opětovně jmenováni v prosinci 2022. Výboru pro organizační rozvoj spolupředsedá na základě rozhodnutí Rady guvernérů z července 2022 ECB a jedna z národních centrálních bank Eurosystému.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Program spolupráce ESCB s africkými centrálními bankami na posílení finanční stability, odolnosti a správy a řízení

Rada guvernérů schválila 2. listopadu 2023 s využitím připomínek Generální rady program spolupráce mezi Evropským systémem centrálních bank (ESCB) a africkými centrálními bankami a související smluvní dokumentaci. Tento dvouletý program, koordinovaný Deutsche Bundesbank a Banque de France, zahrnuje osm národních centrálních bank ESCB a ECB jako zástupce EU a až 12 přijímajících institucí z Afriky. Evropská komise poskytne finanční prostředky v rámci Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Další podrobnosti budou včas k dispozici v průběhu programu.

Aktualizované memorandum o porozumění o spolupráci a výměně informací mezi ECB a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Rada guvernérů schválila 20. listopadu 2023 aktualizaci memoranda o porozumění o spolupráci a výměně informací mezi ECB a ESMA z roku 2016 s cílem pokrýt potřeby orgánu ESMA v oblasti údajů, které vyplývají z jeho nových mandátů v oblasti dohledu, a potřeby ECB v oblasti údajů související s plněním jejích úkolů v oblasti centrálního bankovnictví. Rada dohledu byla konzultována ohledně částí memoranda o porozumění, které jsou relevantní pro úkoly ECB v oblasti dohledu.

Bankovky a mince

Možné náměty pro třetí sérii eurobankovek

Rada guvernérů vzala 29. listopadu 2023 na vědomí výsledky průzkumů, které byly provedeny jménem ECB a Eurosystémem během léta 2023 a které se týkaly možných námětů pro třetí sérii eurobankovek. Na základě preferencí evropské veřejnosti byly vybrány dva možné náměty „Evropská kultura“ a „Řeky a ptáci“. Rada guvernérů také schválila zřízení poradní skupiny, jejímž úkolem bude navrhovat motivy ilustrující vybrané náměty. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled ECB

Program dohledových šetření (SEP) pro kontroly na místě a posouzení interních modelů významných institucí pro rok 2024

Rada guvernérů nevznesla 21. listopadu 2023 námitky k návrhu Rady dohledu aktualizovat pro rok 2024 program dohledových šetření (SEP) pro kontroly na místě a posouzení interních modelů významných institucí podléhajících evropskému bankovnímu dohledu. SEP pro kontroly na místě vychází z priorit SSM v oblasti dohledu na období 2023–2025 zveřejněných na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média