Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2023. gada novembris

2023. gada 1. decembrī

Tirgus operācijas

Scope Ratings GmbH kā ārējās kredītu novērtēšanas iestādes apstiprināšana

Padome 2023. gada 2. novembrī pēc tam, kad attiecīgās Eurosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) komitejas, konkrētāk, Riska vadības komiteja (RMC), veica padziļinātu tehnisko novērtējumu saskaņā ar Eurosistēmas pieteikšanās procesu un apstiprināšanas kritērijiem, apstiprināja Scope Ratings GmbH par ārējo kredītu novērtēšanas iestādi Eurosistēmas kredītnovērtējumu sistēmas izpratnē. Padome arī apstiprināja, ka pēc tam, kad būs konstatēta atbilstība Eurosistēmas informācijas atklāšanas prasībām, Scope Ratings sagatavotie ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru reitingi atbildīs Eurosistēmas monetārās politikas operāciju vajadzībām. Scope Ratings integrēšana Eurosistēmas IT infrastruktūrā tika uzsākta nekavējoties, un paredzams, ka tā prasīs vairākus mēnešus. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

2023. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2023. gada 15. novembrī apmainījās viedokļiem par euro zonas finanšu stabilitātes jautājumiem, pamatojoties uz 2023. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Līdztekus pārskatam par galvenajiem finanšu stabilitātes ievainojamības aspektiem euro zonā šajā izdevumā iekļauti arī divi raksti par specifiskām tēmām. Pirmajā aplūkota banku dalība termiņu maiņā, atvasināto finanšu instrumentu izmantošana, lai mazinātu procentu likmju risku, ko rada termiņu nesakritība, un šo norišu ietekme uz neto procentu likmju starpību. Otrajā rakstā novērtēti riski, kas varētu rasties saistībā ar mājokļu un komerciālā nekustamā īpašuma ciklu maiņu. Pārskats pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Aktualizēta Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu stratēģija

Padome 2023. gada 15. novembrī apstiprināja aktualizēto Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu stratēģiju, kas atspoguļo ārējās norises, kuras ietekmējušas maksājumu ekosistēmu kopš stratēģijas sākotnējās pieņemšanas 2019. gadā, īpaši ilgstošo patērētāju paradumu maiņu par labu elektroniskajiem maksājumiem, lielo tehnoloģiju uzņēmumu augošo lomu neliela apjoma maksājumu risinājumos un neliela apjoma maksājumu infrastruktūras noturības stiprināšanas arvien lielāko nozīmi. Aktualizētā stratēģija, kas ietver arī digitālo euro, ņemot vērā Eurosistēmas sasniegto ievērojamo progresu šajā projektā, pieejama ECB interneta vietnē kopā ar attiecīgo paziņojumu presei.

Banca d’Italia lūgums nodrošināt Albānijas Bankai vietējo ātro maksājumu sistēmu

Padome 2023. gada 17. novembrī apstiprināja Banca d’Italia lūgumu to četru centrālo banku, kas nodrošina TARGET pakalpojumus, vārdā uzsākt sarunas ar Albānijas centrālo banku, lai izveidotu vietējo ātro maksājumu sistēmu Albānijā, kas iekļauta jaunā Banca d’Italia infrastruktūrā. Lūgums tika apstiprināts, ietverot aizsargmehānismus, lai nodrošinātu Eurosistēmas sniegtā TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) pakalpojuma pilnīgu nošķirtību.

Pārcelts Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmas (ECMS) darbības uzsākšanas termiņš

Padome 2023. gada 29. novembrī apstiprināja ECMS darbības uzsākšanas datuma maiņu no 2024. gada 8. aprīļa uz 2024. gada 18. novembri. Tādējādi tiek iegūts laiks papildu testēšanai, kas nodrošinās lielāku sistēmas stabilitāti un lietotāju gatavību un veicinās raitu pāreju uz jauno platformu. Attiecīgs paziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par digitālo euro

Padome 2023. gada 31. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2023/34 pēc Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par pagaidu nodokļa noteikšanu bankām

Padome 2023. gada 2. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2023/35 pēc Slovēnijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank obligāto rezervju prasībām

Padome 2023. gada 8. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2023/36 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par Oesterreichische Nationalbank amatpersonu un darbinieku pensijas ierobežojumiem

Padome 2023. gada 21. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2023/37 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības darba tirgus statistiku par uzņēmumiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 un (EK) Nr. 453/2008

Padome 2023. gada 24. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2023/38 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

Korporatīvā vadība

Amatā iecelti Organizācijas attīstības komitejas (ODC) līdzpriekšsēdētāji

Padome 2023. gada 29. novembrī iecēla amatā ECB atbalsta funkciju vadītāju Mirjamu Mofakiru (Myriam Moufakkir) un Deutsche Bundesbank Kontroles, grāmatvedības un organizācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieku Mihaelu Pešelu (Michael Peschel) par ODC līdzpriekšsēdētājiem uz laiku līdz 2025. gada 31. decembrim. Tādējādi viņu amata pilnvaru termiņš būs tikpat ilgs kā visu citu ECBS/Eurosistēmas komiteju vadītāju pilnvaru termiņš, kuri tika iecelti vai atkārtoti iecelti amatā 2022. gada decembrī. Padome 2022. gada jūlijā pieņēma lēmumu, ka ODC vadībā piedalās ECB un viena no Eurosistēmas nacionālajām centrālajām bankām.

Starptautiskā un Eiropas līmeņa sadarbība

ECBS sadarbības programma ar Āfrikas centrālajām bankām finanšu stabilitātes, noturības un pārvaldības stiprināšanai

Padome 2023. gada 2. novembrī, ņemot vērā Ģenerālpadomes apsvērumus, apstiprināja Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Āfrikas centrālo banku sadarbības programmu un attiecīgo līgumu dokumentāciju. Šajā divu gadu programmā, ko koordinē Deutsche Bundesbank un Banque de France, ECB un ES vārdā piedalās astoņas ECBS valstu centrālās bankas un līdz pat 12 saņēmējām iestādēm no Āfrikas. Eiropas Komisija nodrošinās finansējumu saskaņā ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu. Programmas īstenošanas gaitā tiks sniegta sīkāka informācija.

Aktualizēts saprašanās memorands par sadarbību un informācijas apmaiņu starp ECB un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI)

Padome 2023. gada 20. novembrī apstiprināja 2016. gada saprašanās memoranda par sadarbību un informācijas apmaiņu starp ECB un EVTI aktualizētu redakciju, lai apmierinātu EVTI datu vajadzības, kas izriet no tās jaunajām uzraudzības pilnvarām, un ECB datu vajadzības saistībā ar tās centrālās bankas uzdevumu izpildi. Notika konsultācijas ar Uzraudzības valdi par tām saprašanās memoranda daļām, kas attiecas uz ECB uzraudzības uzdevumiem.

Banknotes un monētas

Iespējamās trešā izlaiduma euro banknošu tēmas

Padome 2023. gada 29. novembrī pieņēma zināšanai Eurosistēmas 2023. gada vasarā ECB vārdā veikto aptauju rezultātus par trešā izlaiduma euro banknošu iespējamām tēmām un, pamatojoties uz Eiropas sabiedrības paustajiem viedokļiem, izvēlējās divas iespējamās tēmas "Eiropas kultūra" un "Upes un putni". Padome arī apstiprināja konsultatīvās grupas izveidi, kuras uzdevums būs sagatavot priekšlikumus par izvēlētajām tēmām atbilstošiem motīviem. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

ECB banku uzraudzība

2024. gada uzraudzības pārbaudes programmā ietvertās nozīmīgo iestāžu klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes

Padome 2023. gada 21. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu aktualizēt 2024. gada uzraudzības pārbaudes programmu, kas ietver nozīmīgo iestāžu klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes Eiropas banku uzraudzības ietvaros. Klātienes pārbaužu programmas pamatā ir VUM uzraudzības prioritātes 2023.–2025. gadam, kas publicētas ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem